EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.

Roztylská 1, 148 00 Praha 4

zs.educanet.cz

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

 

Škola : EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a základní škola Praha, s.r.o.

Vnitřní řád školní družiny

 

Č.j.:

Účinnost od: 1. 9. 2016

 

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1.          Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2.          Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.

3.          Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4.          Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

  1. Práva žáků:

a)     Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.

b)         Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

c)   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

d)   Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

e)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

f)           Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

g)          Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

1. Provoz ŠD je určen  pro  žáky 1. -  5. ročníku  od 7. 30 hod. do 17.30hod. v prostorech školní družině vyhrazených, tzn. v přízemí školní budovy, kde jsou prostory označeny nápisem Družina.

 

2. Žáci  jsou povinni:        

 

a) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,         

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně či na jiných místech tomu určených. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD  se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané.

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

 

3. Žáci nesmějí:

 

a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách

b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.

c) pořizovat nahrávky(video, audio,foto) bez svolení nahrávané osoby

d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD

e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

f) ničit a poškozovat vybavení školní družiny, opakované ničení a poškozování vybavení školní družiny se vždy považují za závažné porušení vnitřního řádu a žák bude za toto provinění vyloučen

g) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

h) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 

a)          Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně

b)          Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku

c)          Majetek školní družiny chrání před poškozením

d)          Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů

e)          V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody, v případě opakovaného poškozování majetku školní družiny bude žák  za toto provinění vyloučen

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

 

a) Žák je do školní družiny přijat na základě přihlášky a uhrazené platby.

b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné (emailové) žádosti rodičů s datem , hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.

d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka, dále jsou povinni školu informovovat o aktuálním zdravotním stavu žáka (změně léků apod.).

e)  Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny  použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů. Pokud k tomu není nezbytný důvod, rodič nevstupuje do učeben školní družiny.

f) Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven na 1000 Kč/měsíčně.

i) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo zástupkyně školy.

j)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

k)  Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě. Vyzvedávání po 17,30 se klasifikuje jako „pozdní příchod rodičů“. Pokud bude mít žák 3 pozdní příchody, bude z družiny vyloučen.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků. Učitelka odvede žáky do prostor družiny.

b) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Třídní knihy školní družiny.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá. Omluvenka je ke stažení na stránkách školy v sekci Dokumenty.

Písemná omluvenka (odchod dítěte jinak než je uvedeno na přihlášce do ŠD)

 

Žádám o uvolnění dcery/syna…………………………………, třída ……………….

ze školní družiny dne………………………… v ………………… hodin.

 

Souhlasím se samostatným odchodem dítěte z budovy školy a jsem si vědom/a toho, že od tohoto okamžiku za něj přebírám plnou odpovědnost.

Datum: ………………………                             Podpis: ………………………………

 

Prosím i o nahlášení případné změny odchodu s dospělým.

Dítě nebude propuštěno s osobou, která není zapsána v přihlášce.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

c) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).

e) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.

f) Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků .Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.

g) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

h) Pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn z peněz ŠD.

 

Rámcový režim dne ŠD

Rozvržení činností ve družině

 

13.30 - 14.15

14.15 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.30

16.30 - 17.15

Po

Odpočinkové činnosti -

Spontánní a zájmové činnosti

Školní příprava

Spontánní a zájmové činnosti

Út

Odpočinkové činnosti

Spontánní a zájmové činnosti

Školní příprava

Spontánní a zájmové činnosti

St

Odpočinkové činnosti -

Spontánní a zájmové  činnosti

Školní příprava

Spontánní a zájmové činnosti

Čt

Odpočinkové činnosti

Odpočinkové činnosti

Školní příprava

Spontánní a zájmové činnosti

Odpočinkové činnostio

Spontánní činnosti a zájmové  

Spontánní činnosti a zájmové  

Spontánní činnosti a zájmové

 

Naše paní vychovatelky:

Maribel Delgado - pouze anglicky komunikující vychovatelka

Veronika Maková - vedoucí vychovatelka

Wanda Holejšovská - vychovatelka

Kontakt

Email: druzina@educanet.cz, maribel.delgado@educanet.cz, veronika.makova@educanet.cz, wanda.holejsovska@educanet.cz 

Telefon: 731 456 603

Zájmové činnosti probíhající souběžně s družinou:

 

Ranní družina 7,30 - 8,45

8,00 - 8,45

11,50 - 12,35

12,45 - 13,30

14,15 - 15,00

15,00 - 15,45

Po

 

 KLAVÍR

ENGLISH CLUB

 

MOVE YOUR ENGLISH

 

KLAVÍR

 ŠIKULOVÉ do 15,00

 

KLAVÍR

 MALÝ VĚDEC

 

KLAVÍR

Út

 

 

 

 ABY ZÁDA NEBOLELA

Logopedie

VAŘENÍ

Logopedie do 16.00 (individuálně)

St

LEGO WEDO

 

 

 Logopedie, INLINE do 15,30

 DRAMA

Čt

 

 KLAVÍR

 ENGLISH CLUB

 

KLAVÍR

 BIOLOG

 

JÓGA

 

KLAVÍR

 

ZPĚV

 KLAVÍR

 

ZPĚV

 

 

 LEGO

 13,40 – 14,25

 

 

Tematický plán družiny:

Month

Theme

 

 

 

 

 

September

 

My school (What happens it the class? What do pupils do at school? )

 

Place where I live (Differences between living in a town/ village)

 

I am walker (How to behave at the pavement, on the street? How we cross the street?)

 

Vintage  - czech culture

 

 

October

 

Autumn nature (Trees and leaves)

 

26. – 27. Autumn Holidays

 

 

 

November

 

Fruit and vegetable (Part of plants, Groups of fruit and vegetable)

 

I am unique (We are different; Nobody is like me – emotions; Children all over the world)

 

My classmates

 

 

 

December

My family

 

St. Nicolas

 

Christmas (traditions) and New Year

 

23.12. – 3.1. Winter Holidays

 

 

January

 

At the shop (Shopping department; What shall we buy? Rules of health food)

 

Teeth

 

 

 

 

 

February

3.2.  Midterm Holidays

 

Science helps us (School laboratory, How to sort  trash)

 

My pet (Have to care about pet? Do we understand dogs behaving?)

 

Carneval

 

 

 

 

March

 

Animals at farm (Animal family, Products – milk, leather, meat, …)

 

Animals in the forest

 

13. – 19. Spring Holidays

 

Spring flowers (Part of the flower, Name of spring flowers)

 

 

 

April

 

Easter

 

13. – 14. Easter Holidays

 

Time (What time is it? Why does day change into the night? What should we do during the day?)

 

 

May

 

Time (What does day of week and weekend look like? Days of week, months)

 

 

June

 

Our body (Parts of our body; When we are ill; Senses)

 

1.7. – 1.9. Main Holidays

 

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí,může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

 

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze ŠD na základě: X   zápisního lístku do ŠD / pravidelně /

                                             X        jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou

                                                   odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů.

Časy odchodů žáků:

 

Po ukončení vyučování a obědě kdykoli do 14.00

Od 15.45 do 17.30 kdykoli.

 

V čase mezi 14,00 – 15,45 probíhá činnostní výuka ve družině, proto není možné děti vyzvednout.

Vyzvedávání dětí z družiny mimo určené časy se zapisuje do třídní knihy družiny (např. z důvodu docházení do ZUŠ, lékařské prohlídky apod.)

Vyzvedávání po 17,30 se klasifikuje jako „pozdní příchod rodičů“. Pokud bude mít žák 3 pozdní příchody, bude z družiny vyloučen.

 

IV. Platba za školní družinu

 

Platby za školní družinu probíhají bezhotovostním platebním stykem, nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy.

Měsíční částka je 1000 Kč a je hrazena měsíčně, pololetně, nebo ročně.

 

Platby jsou zasílány  na účet školy č. 516111000/2700,. Variabilní symbol je číslo smlouvy  dítěte, do poznámky připište platba za školní družinu + období.

Pokud  dítě chodí pouze do ranní družiny, je poplatek prominut. Ranní družina je z důvodů bezpečnosti určena pro všechny děti 1. stupně a to jako místo shromáždění.

V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod (min. 1 měsíc).  bude poplatek na základě  písemné žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

Platnost  od 1. 9. 2016

 

                                                                                                    Mgr.Veronika Bartošová Mallatová

                                                                                            ředitelka školy