DUGNAD AUGLEND SKOLE

Møt opp kl 16.50 For å låse opp inngang til gymsal og svømmehall. På venstre side av inngangsdøren er det en kortleser. Her legges kortet inntil, så kommer det opp på displayet om å taste inn pinkode. Koden står bak på kortet. Når døren er åpnet, så bruker man den "lille" assa nøkkel til og sette hoveddøren I åpen posisjon (se bilde med blå dør). Når dere skal låse igjen etter endt vakt, må dere sette inn nøkkelen og vri om, så smekker låsen ut igjen og døren låses når den lukkes.

I vindfanget vil dere se tilsynsrommet (luken) til høyre. Dere må gå inn gangen til høyre og så er det første dør til høyre hvor det står vaktmester på. Slik kommer dere inn på rommet dere skal sitte på.

Dør til garderober og svømmehall skal låses opp. Hvis usikker hvilke dører, så vil brukerene fortelle hvilke dører de vil ha låst opp.

Dere skal ta inspeksjonsrunde rundt bygningene (oversiktsbilde). Det skal sjekkes at dører og vinduer er låst og lukket. Husk lys som er skrudd på, må også slukkes før dere går.

I permen ligger det oppsett for hvem som bruke gymsalen og svømmehallen til hvilken tid. Hvis siste gruppe ikke møter kan man ringe og høre om de kommer. Men det kan til tider være møter oppe på lærerværelset uten at det er blitt gitt beskjed om, så derfor må det ikke låses av før kl 20.30.

I permen vil dere finne et skjema hvor dere skal skrive opp dato, merknader og tidspunkt. Det ligger et eksempel på hvordan det skrives bakerst I plastlommen som listene ligger i.

Klokken 22.15 Går alarmen automatisk på, så da må det være avlåst og alle ute av bygget.

Nestemann på listen skal på slutten av vakten komme og hente perm og nøkler, og være med og gjennomføre den siste tilsynsrunden sammen. Hvis det er aktuelt og låse av før kl 22.00, Må dere bli enige med neste mann på listen når de skal møte opp på Auglend.

English:

Meet up at 16.50 to unlock the entrance to the gymnasium and swimming pool. On the left side of the front door there is a card reader. Hold the card up to the card reader, then it comes up on the display to enter the PIN code. The PIN code is on the back of the card. When the door is opened, you must use the "little ASSA key” and set the main door in the open position (see picture with blue door). When you leave for the night, you must insert the key and turn around, then the door will locks again when it closes.

Inside the entrance door, you will see supervision room on the right. You must go into the hallway to the right and then the first door to the right where it says janitor. This is how you get into the room you will sit in. Doors to dressing rooms and swimming pool must be opened. If unsure which doors, the users will tell which doors they need to have opened.

You shall take inspection tour around the buildings (Look at picture...the green line indicates the inspection route).  Doors and windows must be locked and closed. Remember to turn off lights before you go home.  

There is a book with timetable and contact information of the users. In the book you will find a form where you must write the date, notes and time. There is an example of how to write this.

22.15 the alarm is armed automatically, so all people included your self must be out of the building.

Next up on the list should meet up and fetch folders and keys. So they will be informed of how this works. You should call next on list during the first hour, to arrange the handover later on.

OVERSIKTSBILDE


INNGANG GYM OG SVØMMEHALL


BILDE AV SMEKKLÅS HOVEDDØR