1. Redogör för deltagarna och situationen: På vilka sätt är detta ett formellt samtal?
  2. Hur inledes samtalet? Vem började? Etablerades roller?
  3. Talutrymme: Ungefärliga proportioner? Vem talade mest? Vem talade minst? Varför var det så?
  4. Turtagning: Ge exempel på hur och när ordet gick från en deltagare till en annan. Var det någon som större utsträckning tog ordet? Vem, hur och varför?
  5. Hur kommunicerade mentorn sin speciella roll, både verbalt och icke-verbalt?
  6. Ge exempel på icke-verbal kommunikation som förekom.
  7. Förekom spärrsvar eller dörröppnare? Ge exempel.
  8. Övrigt

PEDKOU0

E

C

A

Eleven beskriver * människors interaktion och kommunikation.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.

Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.

Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.

I beskrivningarna använder eleven *centrala begrepp och teorier samt förklarar ** samband och drar *** slutsatser.

* med viss säkerhet

** enkla

*** enkla

* med viss säkerhet

*** välgrundade

* med säkerhet  

** komplexa  

*** välgrundade