C:\Users\ROSAHENAR\Downloads\Còpia de logo_signatura_correu_150x50.png                                                                                 

CURS 2016-2017

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua.  A 3r i 4t d’ESO el professor determinarà si els alumnes que han suspès  l’apartat de Literatura han de fer un examen de recuperació. La decisió es basarà en el grau d’assoliment d’aquest bloc per part de l’alumne.

En tots els cursos es considera  requisit  indispensable per a la qualificació positiva la lectura de les obres proposades, així com la superació de les proves preparades pel departament a aquest efecte.

Les activitats complementàries són avaluables.

A tots els nivells d’ESO:

Es faran al menys dues proves per avaluació.

El quadern de classe serà objecte d’especial atenció.

1r CICLE: 1r, 2n i 3r  d’ESO

        

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Instruments d’avaluació i ponderació 1r cicle i 4t ESO:

Els errors de cohesió, d’expressió, imprecisions lèxiques i d’adequació al format requerit, minvaran progressivament la puntuació de cada pregunta de forma que, juntament amb la pobresa o errors de contingut, podran invalidar la resposta.

Formes de recuperació

Tenint en compte que l’avaluació és contínua (atenció Literatura 3r i 4t ESO), els alumnes que hagin suspès una avaluació podran recuperar-la al llarg del curs si aproven les avaluacions següents. El professor, si ho considera oportú, prepararà  activitats  encaminades a la recuperació dels aspectes que l’alumne no tingui assolits o que no ha pogut demostrar per haver faltat justificadament. El professor  posarà especial atenció a la realització d’aquestes activitats.

Els alumnes que, per causa justificada, hagin faltat a classe el dia de l’examen podran realitzar-lo quan  tornin al centre desprès de la seva absència.

Per tal de facilitar l’aprovat, aquells alumnes que no hagin  aconseguit superar el curs per  avaluacions, podran presentar-se a un examen global de competències al juny . En cas de superar l’examen, i sempre que es compleixin la resta de requisits, l’assignatura  quedaria aprovada.

La recuperació d’una lectura no efectuada es farà al juny o al setembre.

A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes, abans de fer l’examen, han de presentar el  quadern d’activitats encomanat complet i corregit. En aquest cas tindrà una valoració positiva de fins a 1 punt.

Les  lectures obligatòries no superades al llarg del curs s’han de recuperar al setembre.  Podran valorar-se fins a 1 punt.

Després dels  exàmens  de la primera avaluació i/o control de lectura i d’altres activitats, d’acord amb els resultats s’optarà per:

En el mes de febrer i de maig es faran dos exàmens de mínims, amb un valor del 90%.

Si han aconseguit un suficient d’aquest examen i han presentat correctament i dins el termini assenyalat les activitats requerides, es consideraran aprovats de tota l’assignatura pendent.

Si no han aconseguit el suficient, tindran una altra oportunitat al mes de juny, en les mateixes circumstàncies.

C:\Users\ROSAHENAR\Downloads\Còpia de logo_signatura_correu_150x50.png

CURS 2016-2017

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

BATXILLERAT

1r DE BATXILLERAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’avaluació dels procediments serà contínua i acumulativa, mentre que la referida als diversos períodes literaris es podrà dividir en tres blocs.

 1. La planificació de textos orals i escrits, dotats de coherència i correcció i amb  el contingut i expressió apropiats al propòsit i adequats a la situació comunicativa.
 2. La síntesi, interpretació i valoració personal de textos de diferent tipologia d’acord amb la seva construcció interna, qualitat estètica, adequació a la realitat i relació autor- receptor- societat i història:
 1. L’ anàlisi de textos de diversos  tipus, transmesos per distints canals i en diverses situacions de comunicació, tenint en compte la funció, l’adequació a la situació, les varietats lingüístiques usades i la incidència en el discurs dels elements de la comunicació.
 2. La reflexió sobre els diversos components de la llengua i, en cada cas,  els conceptes, nomenclatura i mètodes adequats per la comprensió i producció dels textos.
 3. La interpretació del contingut de textos literaris, relacionant-los amb l’estructura de gènere i els procediments expressius utilitzats, i observant les transformacions històriques del gènere literari.
 4. L’establiment de relacions entre textos literaris representatius d’un autor, obra o període de la Literatura espanyola i el marc socio-històric, ideològic i estètic en què ha estat produït.

Aquests criteris suposen que l’ alumne té assumits els previs de:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

El professor tindrà en compte l’ interès mostrat per l’alumne en la realització de les activitats, així com l’autocorrecció seguint les pautes donades pel professor.

Abans de l’avaluació, l’alumne ha de conèixer la puntuació que han merescut els seus treballs fins al moment.

La falta de coherència, cohesió i adequació poden disminuir o fins i tot invalidar la resposta.

Els valors seran: 60% per a les qüestions de comentari de text i llengua, i 40% per a les qüestions de llengua i literatura, segons procedeixi. De cada apartat se n’ha d’obtenir un mínim de puntuació (± un 50% de la nota).

L’avaluació és contínua. La primera avaluació comptarà per a la nota final de juny un 30 %; la segona, un 30% per cent i la tercera, un 40 per cent.

Se farà nota mitja entre les avaluacions a partir del quatre de qualificació.

RECUPERACIÓ

Al llarg de l’avaluació el  professor podrà realitzar les proves pertinents per a recuperar els continguts no superats per l’alumne.

Després de la primera i segona avaluació, es podrà fer una recuperació dels exàmens no realitzats per causes justificades.

Abans de la qualificació final se realitzarà una recuperació per als alumnes que no hagin aprovat les avaluacions anteriors. Aquest examen de recuperació, així com l'examen de setembre, serà igual per a tots els grups, i versarà sobre continguts conceptuals i procedimentals. Constarà de dos apartats:

És imprescindible demostrar que s’ han llegit i treballat convenientment les lectures obligatòries; així dons, l’examen global de juny i  l’examen de setembre podran incloure  qüestions bàsiques sobre les lectures i activitats relacionades amb elles.

Elements d’avaluació. L’avaluació en els tres trimestres comprendrà tres blocs: A (estudi del text), B (estudi de la Llengua), i C (estudi del text literari centrat, sobre tot, en la lectura obligatòria). El nivell mitjà de redacció ens permetrà matisar la penalització dels errors lingüístics als quals s’ha fet referència

Es valorarà la progressió de l’alumne en l’adquisició dels diferents procediments exigits per la matèria, el quadern i la realització de lectures complementàries pactades amb el professor.

C:\Users\ROSAHENAR\Downloads\Còpia de logo_signatura_correu_150x50.png

CURS 2016-2017

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

BATXILLERAT

2n DE BATXILLERAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. La planificació de textos orals i escrits, dotats de coherència i correcció i amb  el contingut i expressió apropiats al propòsit i adequats a la situació comunicativa.
 2. La síntesi, interpretació i valoració personal de textos de diferent tipologia d’acord amb la seva construcció interna, qualitat estètica, adequació a la realitat i relació autor- receptor- societat i història:
 1. L’ anàlisi de textos de diversos  tipus, transmesos per distints canals i en diverses situacions de comunicació, tenint en compte la funció, l’adequació a la situació, les varietats lingüístiques usades i la incidència en el discurs dels elements de la comunicació.
 2. La reflexió sobre els diversos components de la llengua i, en cada cas,  els conceptes, nomenclatura i mètodes adequats per la comprensió i producció dels textos.
 3. La interpretació del contingut de textos literaris, relacionant-los amb l’estructura de gènere i els procediments expressius utilitzats, i observant les transformacions històriques del gènere literari.
 4. L’establiment de relacions entre textos literaris representatius d’un autor, obra o període de la Literatura espanyola i el marc socio-històric, ideològic i estètic en què ha estat produït.

Aquests criteris suposen que l’ alumne té assumits els previs de:

L’avaluació serà contínua i acumulativa en els procediments, mentre que els coneixements referits als conceptes bàsics de llengua i literatura se poden dividir por trimestres per facilitar-ne l’estudi.

        

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

De moment, i fins que no rebem noves instruccions,  als  exàmens s’aplicaran les pautes de les proves PAU quant al format i contingut de les proves.

Abans de l’avaluació, l’alumne ha de conèixer la puntuació que han merescut els seus treballs fins al moment.

Els errors lingüístics en la redacció, cohesió, precisió, ortografia... es tindran en compte a cada pregunta, d'acord amb les bandes de correcció de selectivitat.

Els exàmens partiran d'un text sobre el qual es proposaran les qüestions expressades anteriorment.

De moment, i fins que no rebem noves instruccions, en la correcció dels exàmens i de les redaccions escrites (comentaris de text i argumentacions) es seguiran els criteris de correcció per bandes analítiques que s’utilitzen en les proves PAU.

L’avaluació és contínua. La primera avaluació comptarà per a la nota final  un 10 %; la segona, un 10% per cent i la tercera, un 80 per cent. No es faran proves de recuperació i, donat l’important caràcter procedimental de la matèria, només els continguts de literatura podran ser recuperats per avaluacions.

RECUPERACIÓ

Al llarg de l’avaluació el professor podrà realitzar les proves pertinents per a recuperar els continguts no superats per l’alumne.

Abans de la qualificació final se realitzarà una recuperació per als alumnes que no hagin aprovat les avaluacions anteriors. Aquest examen de recuperació, així com el de setembre,  serà igual per a tots els grups, i versarà sobre continguts conceptuals i procedimentals. L’examen constarà de dos apartats:

S’hauran de contestar i obtenir un mínim de puntuació de  les preguntes de llengua i literatura (± 50% de cada apartat).

Hi podrà haver qüestions bàsiques sobre les lectures i activitats relacionades amb elles.

Elements d’avaluació. L’avaluació en els tres trimestres comprendrà tres blocs: A (estudi del text), B (estudi de la Llengua), i C (estudi del text literari centrat, sobre tot, en la lectura obligatòria). El nivell mitjà de redacció ens permetrà matisar la penalització dels errors lingüístics als quals s’ha fet referència.

És imprescindible demostrar que s’ han llegit i treballat convenientment les lectures obligatòries.

PENDENTS DE 1r DE BATXILLERAT

Després dels  exàmens  de la primera avaluació i/o control de lectura i d’altres activitats, d’acord amb els resultats s’optarà per: