PhDr. Wendy Drozenová, PhD.

E-mail: wendy.drozenova(at)seznam.cz

Hlavní oblasti výzkumného a pedagogického zájmu

Filosofická etika a etiky aplikované, etika vědy a techniky, bioetika, ekologická etika, filosofie náboženství, logika

Cv

Absolventka FF MU v Brně (1974), obory filosofie a dějiny umění, dvouletá praxe v Krajské galerii v Hradci Králové v oboru historie umění; doktorát z filosofie PhDr. (1976 FF MU v Brně) a PhD. (2000 FF MU v Brně). Během 70. a 80. let několik roků práce v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v Praze v oblasti metodologie vědy i působení v jiných institucích v oboru knihovnictví a odborných informací, rovněž v Praze, z toho deset let v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze (OBIS pro informatiku; Institut pro mimoškolní vzdělávání ÚVTEI v Praze).

1990 - 1993 Ústav pro teorii a historii vědy ČSAV v Praze

1993 - 1994 Institut základů vzdělanosti UK v Praze

1994 – 2005 Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra společenských věd

2004 – dosud Husitská teologická fakulta UK – katedra filosofie

2004 – Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR v Praze (vědecký asistent)    

Grantové projekty

2008 - 2010 Hlavní řešitel výzkumného projektu GA AV ČR IAA 900090803. „Etika vědy v České republice: současný stav a jeho historické kořeny“.

Účast v mezinárodních grantových projektech:

2004 – 2006 INES (The Institutionalisation of Ethics in Science Policy; practices and impact) / Institucionalizace etiky ve vědní politice; praxe a dopady. – 6th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration.

1993 – 1995 participace v mezinárodním programu TEMPUS – zavádění oboru Science-Technology-Society do výuky na universitách.

Stručný přehled pedagogické činnosti

Na Husitské teologické fakultě UK v současné době realizuje tyto kurzy:

Filosofie náboženství I. (ZS, 2 hod týdně, přednášky, bakalářský)

Filosofie náboženství II. (LS, 1 hod. týdně seminář, bakalářský)

Logika I. (ZS, 2 hod. týdně, z toho 1 přednáška a 1 hod. cvičení)

Logika II.(LS, 2 hod. týdně, z toho 1 přednáška a 1 hod. cvičení, bakalářský)

Křesťanská etika (LS, 2 hod. týdně, z toho 1 přednáška a 1 hod. cvičení, bakalářský)

Tradice křesťanského myšlení a ekologická etika (volitelný, 2 hod. týdně přednáška, v současné době neběží)

Pedagogická činnost na Fakultě stavební ČVUT byla zaměřena na kurzy v oblasti filosofické a aplikované etiky, včetně kurzů pro zahraniční studenty (Technology and Human Values; Science, Technology and Society)

Metropolitní univerzita v Praze:  

Etika a boj s diskriminací. Semestrální 8 hodinový kurz pro dálkově studující oborů Veřejná správa a Průmyslové vlastnictví (kombinované studium). Vytvoření učebního textu.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT: Logika (letní semestr, r. 2010)

Bankovní institut vysoká škola v Praze: Výuka etiky v rámci předmětu Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů (ZS 2011)

Další aktivity

členka oborové rady pro doktorské studium Bioetika LF MU v Brně (od r. 2015)

recenzní činnost pro časopisy: Filosofický časopis, Teorie vědy/Theory of Science, Envigogika

posuzování grantů (MŠ SR, MPSV ČR, GAUK, GA ČR,)

členka Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj (2007-2010)

členka ediční rady časopisu Teorie vědy/ Theory of Science (1998-2007)

členka výboru Ekologické sekce České křesťanské akademie (1995-2005)

členka Akademického senátu Karlovy university 2008-2010

členka ediční rady časopisu Ethics and Bioethics (in Central Europe) (2011- dosud)