Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Załącznik do Zapytania ofertowego

                                                                

 (miejscowość i data)

 ...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego numer T/2/2017 dotyczącego projektu realizowanego przez PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dane Wykonawcy:

a) Zarejestrowana nazwa Dostawcy:…………………………………….

b) Zarejestrowany adres Dostawcy:  ……………………………….

Regon ……………..…..                         NIP …………………………

OFERTA NA:

Dostawę fabrycznie nowej frezarki sterowanej numerycznie oraz fabrycznie nowego pionowego centrum obróbkowego.

Zakres dostawy:

  1. Pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

  1. Nowe pionowe centrum obróbkowe o następujących minimalnych parametrach technicznych :

Min. parametry techniczne:

- Przesuw osi X - ………. mm

- Przesuw osi Y - …………. mm

- Przesuw osi Z - ………… mm

- Powierzchnia stołu XxY - ………….mm x ………….mm

- Obciążenie stołu - …………….. kg

- Obroty wrzeciona - ………….. obr/min

- Maksymalny moment obrotowy/przy 2 000 obr/min/ - ………….. Nm

- Moc wrzeciona - ………….. kW

- Siła pociągowa osi X i Y - …………. kN

- Siła pociągowa osi Z - ………….. kN

- Liczba narzędzi w magazynie - ………….

Cena netto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Stawka podatku VAT _________ %

Kwota podatku VAT _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Cena brutto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Oświadczam, że:

Gwarancja:…………. m-cy (min. 12 miesięcy)

Termin ważności oferty: ………… (min. 30 dni)

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 r.

Wybór niniejszej oferty prowadzi/ nie prowadzi[1] do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu            i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

....................................................................................

                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)


[1] Niewłaściwe skreślić.