2n  Batxillerat Ciències Socials

MATÈRIES

1

Anglès

3 hores

OBLIGATÒRIES

2

Història  d’Espanya

3 hores

3

Llengua  Castellana  i  Literatura

3 hores

4

Llengua  Catalana  i  Literatura

3 hores

5

Matemàtiques Aplicades a les CCSS  II

4 hores

MATÈRIES

  6, 7  

Economia de la Empresa

8 hores

TRONCALS

Geografia

(4 hores cada matèria)

(se n’han de cursar 2)

Grec II

Història de l’Art

ESPECÍFICA 1

8

  • Alemany  II (només  si  l’ha  cursada  abans)

4 hores

(se n’ha de cursar 1)

  • Tecnologia de la informació i la comunicació

  • Ciències de la Terra i Mediambientals

  • Tecnologia Industrial II

  • Psicologia

  • Imatge i so

  • Fonaments d’Administració i Gestió

  • Una troncal

ESPECÍFICA 2

9.

Història de la Filosofia

3 hores 

TUTORIA

1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

32 hores

Les específiques que es cursaran finalment seran aquelles més sol·licitades pels alumnes

En  cas  que  hi  hagi  més  sol·licituds  que  places  a  les  matèries específiques,

el  Centre  farà  l’assignació  en  funció  de  l’expedient  acadèmic.

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  específiques

 fins  que  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs