CRITERIS D’AVALUACIÓ -FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

                                                    CURS 2017-18

Ciències aplicades FPB I, FPB II

Comunicació i societat I

Comunicació i societat II

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 2n CURS

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 1r CURS

CIÈNCIES APLICADES FPB l i FPB ll

La qualificació de l’alumne s’obtindrà seguint els següents criteris:

 1. Un 70% s’obtindrà del treball fet dins l’aula, el temps de classe. Es descomposa de la següent manera:

        1A. 40%: Actitud de respecte cap al clima de treball de la classe.

S’avaluaran les següents actituds.

                -Entrar a l’aula en silenci i tranquilitat

                -Preparar immediatament  i de forma autònoma autònoma el material

                        -Deixar la motxilla vora la taula

                - Portar sempre el material

                -Atendre a les explicacions de la professora

                -Posar-se  immediatament a fer les tasques

                -Mai interrompre la classe amb coses que no siguis pròpies d’ella

                -Guardar silenci en les tasques individuals

                -Parlar baixet i respectuosament en les tasques col·lectiva

                -Demanar els dubtes alçant el braç i esperant l’atenció de la professora

                -Progressar  en actitud, qualitat de la feina i coneixements

        

        1B. 30%: Qualitat de la feina feta a l’aula.

        

        S’avaluaran els següents ítems:

                -Tasques netes i ordenades al quadern, a l’ordinador

                -Tasques acabades dintre del temps indicat per la professora.

                -Tasques resoltes amb correcció

                -Tasques lliurades en el termini establert per la professora.

                        -Quadern complet, net i ordenat. Es podrà revisar els dies d’examen

2. 30% del resultat d’exàmens, proves i treballs.

S’avaluarà l’apartat 1 de la mateixa manera tant per a matemàtiques com per a ciències naturals.

S’avaluarà l’apartat 2 separadament per a matemàtiques i per a ciències naturals. La nota de l’apartat 2 serà la mitjana de les notes obtingudes a cada avaluació per a matemàtiques i ciències naturals.

Les notes mínimes per a cada apartat per poder fer mitjana per obtenir la nota final de cada avaluació han de ser:

Apartat 1A: 5

Apartat 1B: 4

Apartat 2: 2

En cas que l’alumne no arribi a aquestes notes mínimes en algun dels tres apartats o li quedi algun treball per lliurar, l’avaluació quedarà suspesa.

Les tasques lliurades fora de termini no seran corregides i seran puntuades amb un 0.

En el cas que un alumne tengui problemes informàtics per lliurar una tasca en el darrer moment establert com a termini, en cap cas serà excusa per lliurar-ho fora de temps. L’alumne haurà de lliurar la tasca impressa a la primera classe que tengui amb la professora. En cas de no fer-ho es considerarà la tasca no lliurada qualificada amb un 0.

Si un alumne no es presenta a un examen només podrà fer-lo el primer dia que s’incorpori a classe sempre i quan  justifiqui degudament la falta.  Serà l’alumne el responsable  de presentar-se a la professora amb la justificació. Només en casoso excepcionals l’alumne podrà fer l’examen un altre dia. En cas que no ho faci, l’examen comptarà com a 0 i farà mitjana amb la resta de notes dels altres exàmens.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Aquells alumnes que tengui un mínim de 5 en l’apartat 1A i un mínim de 4 en l’apartat 1B però que hagin suspès l’avaluació per no entregar algun treball o per haver suspès per la nota dels exàmens tendran dret a una recuperació de tota l’avaluació lliurant els treballs pendents i/o fent un examen global de tota l’avaluació, amb continguts de tot el trimestre de matemàtiques i/o de ciències naturals depenent de les notes que ha duit de cada part.

A final de curs, els alumnes que no hagin complert els requisits mínims dels apartats 1A i 1B podran fer un examen de tota la matèria de tot l’any i que comptarà un 100% de la nota

A l’avaluació extraordinària es podran presentar tots els alumnes suspesos.

COMUNICACIÓ I SOCIETAT I.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ. RECUPERACIÓ.

L’assignatura Comunicació i Societat I inclou quatre àrees: castellà, català, anglès i ciències socials.

La nota de l’assignatura s’obté de la mitjana de les quatre àrees esmentades. Si l’alumne/a n’abandona alguna , no se donarà per aprovada l’assignatura.

Les diferents àrees s’avaluaran d’acord als següents punts:

Hi haurà un primer bloc (bloc 1) que suposarà un 70% de la nota i es dividirà de la següent manera:

Hi haurà un segon bloc (bloc 2) que correspondrà als continguts conceptuals (exàmens) i  suposarà un 30 % de la nota final

REQUISITS PER APROVAR L’ASSIGNATURA

El bloc 1 (actitud i procediments) s’avaluarà com una mateixa nota a les 4 assignatures (Català, Castellà, Socials i Anglès). S’ha de treure com a mínim un 5 de l’apartat de continguts actitudinals i un 4 de l’apartat de continguts procedimentals per a poder fer mitjana.

El bloc 2 ( exàmens), s’avaluaran separadament per a Català, Castellà, Anglès i Socials. Es farà una mitjana aritmètica de les 4 assignatures. Per a fer mitja s’ha de treure com a mínim un 2

 

En cas que no s’arribi a aquestes notes mínimes en algun d’aquests apartats o quedi algun treball per lliurar, es suspendrà l’avaluació.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE

Les tasques que es lliurin fora de termini no seran corregides i puntuaran com a 0

Tenir un problema informàtic a l’hora de lliurar una tasca al darrer moment en cap cas serà una excusa per allargar el termini. s’ha de trobar la manera d’imprimir la feina i liurar-la a la següent classe de la matèria corresponent.

Si per un cas excepcional un alumne/a no es presenta a un examen, el farà el primer dia que es reincorpori sempre i quan es dugui la falta degudament justificada. Només en casos que es considerin  excepcionals  es podrà fer l’examen un altre dia. Serà l’alumne/a qui té la responsabilitat de venir amb la justificació i demanar a la professora per fer l’examen. En cas de no ser així, l’examen comptarà com a 0

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas que s’obtengui un 5 de l’apartat 1A( continguts actitudinals) i un mínim de 4 en l’apartat 1B ( continguts procedimentals)  però s’ha suspès l’avaluació per no entregar algun treball o per la nota dels exàmens; l’alumne/a  tendrà dret a una recuperació de tota l’avaluació lliurant els treballs pendents i/o fent un examen global de tota l’avaluació amb matèria de les 4 assignatures, amb continguts de tot el trimestre depenent de les notes que s’hagin obtingut.

A final de curs i sempre i quan s’hagin complert les condicions de nota mínima als apartats 1A ( continguts actitudinals) i 1B  ( continguts procedimentals) i que així i tot s’hagi suspès l’assignatura; l’alumne/a tendrà dret a un examen final de tot el curs, amb matèria de les 4 assignatures, sempre i quan tenguin lliurats tots els treballs del curs.

Si no s’ha complert amb els mínims establerts a l’apartat 1 l’alumne/a podrà fer un examen de tot es curs, però s’avaluarà sobre 10.

MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS DE

COMUNICACIÓ I SOCIETAT I.

- Llibre fet per la professora de l’assignatura Comunicació i Societat I. FP bàsica I

- Altres materials didàctics que anirà lliurant la professora al llarg del curs

COMUNICACIÓ I SOCIETAT II

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

L'avaluació  serà contínua, formativa i diferenciada per observar el procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'assolir els objectius programats mitjançant aquestes activitats i proves. S'avaluarà el grau de progrés assolit per l'alumne en relació als objectius proposats i als continguts programats.

L’assignatura Comunicació i Societat II inclou quatre àrees: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i ciències socials.

La nota de l’assignatura s’obté de la mitjana de les quatre àrees esmentades.

Si l’alumne n’abandona alguna, no se donarà per aprovada l’assignatura.

Les diferents àrees s’avaluaran de la següent manera:

Bloc 1: Tasca dins l’aula (exercicis, treballs, quadern) que suposarà un 70% de la nota i que es distribuirà de la següent manera:

           -1A: Els continguts actitudinals (valors, comportament) que respresenten el 40% 

           -1B: Els continguts procedimentals (destreses i qualitat de la feina) que suposen el 30%

Bloc 2: Els continguts conceptuals (proves escrites i treballs lliurats), als quals els correspon el 30%.

REQUISITS PER APROVAR L’ASSIGNATURA

El bloc 1 (actitud i procediments) s’avaluarà de manera conjunta a les 4 matèries. S’ha de treure com a mínim un 5 de l’apartat de continguts actitudinals  i un 4 de l’apartat de continguts procedimentals  per a poder fer mitjana.

El bloc 2 (continguts conceptuals) s’avaluarà de manera separada a les 4 matèries i es farà una mitjana aritmètica.Es realitzarà una prova per tema o contingut treballat.  Per a poder fer mitjana s’ha de treure com a míni un 2.

En cas que l’alumne no arribi a aquestes notes mínimes en algun d’aquests apartats o li quedi algun treball per lliurar no superarà l’avaluació amb èxit.

És obligatòria la realització de tots els exàmens i l’entrega de tots els treballs sol.licitats  pel professor;sinó, no es podrà donar per aprovada l’assignatura

i l’avaluació no superarà el 4.

ALTRES CONDICIONS A TENIR EN COMPTE

Les tasques lliurades fora de termini seran qualificades negativament.

Tenir un problema informàtic a l’hora de lliurar una tasca en cap cas serà una excusa per allargar el termini. Sempre es deixarà una sessió enmig .

Si un alumne falta a un examen només podrà fer-lo, el dia de la seva incorporació, presentant el justificant corresponent.

Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. Si un alumne falta a un examen  la nota de l’avaluació serà d’Insuficient a l’espera de la recuperació (en aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podrà realitzar l’examen un altre dia). Les altres notes aprovades es guardaran per confeccionar la mitjana a final de curs.

La nota final de l’assignatura Comunicació i Societat correspondrà a la mitjana de la qualificació obtinguda a cada avaluació, una vegada computades les notes de les recuperacions efectuades, quan correspongui.

Instruments d’avaluació a considerar

- Diferents tasques que l’alumne realitza en l´activitat diària de la classe.

- Activitats diverses per a l’avaluació d´aprenentatges i de competències bàsiques.

- Quadern de l´alumne.

- Observació i valoració del grau de participació  de cada alumne i qualitat de les seves participacions.

- Fitxa de registre individual.

- Registre per a l’avaluació contínua del grup-classe.

- Autoavaluació.

- Bloc de l’assignatura.

- Proves específiques, orals i escrites.

Els alumnes hauran de dur i entregar obligatòriament els seus quaderns de classe quan el professor els els demani per poder ser avaluats. L'alumnat haurà de seguir les pautes de presentació explicades pel professor perquè pugui tenir una avaluació positiva dels quaderns, siguin físics o digitals. Així mateix, també haurà de presentar tots els treballs exigits durant el trimestre o durant el curs.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

En cas que s’obtengui un mínim de 5 de l’apartat 1A (continguts actitudinals) i un mínim de 4 a l’apartat 1B (continguts procedimentals), però s’ha suspès l’avaluació per no entregar algun treball o per la nota del exàmens, l’alumne tendrà dret a una recuperació de tota l’avaluació lliurant els treballs pendents i/o fent un examen global.

Si l’alumne ha complert les condicions de nota mínima als apartats 1A i 1B i així i tot no ha superat l’assignatura, tendrà una prova d’avaluació extraordinària el mes de juny,

Si l’alumne no ha complert els mínims dels apartats 1A i 1B, també tendrà dret a aquesta prova extraordinària de juny, però s’avaluarà sobre 10.

Aquells alumnes que no es presentin a un o més controls d’avaluació, sense justificar la falta o amb una justificació no acceptada, aniran directament a la recuperació de final de curs.

A FPBII hi ha 2 convocatòries: la primera ,el mes d’abril, i els alumnes aprovats van a fer les pràctiques i la segona, el mes de juny per als qui tenen alguna assignatura pendent i fan les pràctiques a partir de setembre.Per tant , no hi ha convocatòria de setembre.

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 2n CURS

Atenció al client

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica

Preparació de comandes i venda de productes

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aquests criteris són els mateixos per als tres mòduls:

Es realitzaran tres avaluacions durant el curs. Es farà una sessió d’avaluació final dels mòduls impartits en la qual, a més, es determini quins alumnes es troben en condicions d’accedir al mòdul de Formació en centres de treball.

  El alumnes que hagin obtingut una avaluació final negativa en algun dels mòduls del segon curs i no hagin pogut accedir a Formació en Centres de Treball tenen una segona convocatòria del mòdul suspès al mes de juny.  En la sessió d’avaluació de la segona convocatòria a més d’avaluar els mòduls suspesos, s’ha de decidir quins alumnes passen a fer el mòdul de Formació en centres de Treball.

 Al mes de juny també s’haurà de fer la sessió d’avaluació final dels alumnes que han fet el mòdul de Formació en centres de treball i si obté una avaluació positiva s’ha de calcular la qualificació mitjana del cicle formatiu.

S’haurà de fer una sessió d’avaluació expressament per als alumnes que cursin el mòdul de FCT en segona convocatòria.

        Tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat  de forma teòrica i pràctica els continguts proposats a la programació.

El procediment d’avaluació adoptat serà d’avaluació continua i es tindran en compte els següents punts:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’alumne serà avaluat objectivament mitjançant la nota obtinguda per:

        

 1. Un 10% de la nota serà per participació dins l’aula, es tracta de valorar la participació de l’alumnat dins l’aula, les seves intervencions, explicacions sobre exercicis i activitats proposades i també el seu interès i la seva dedicació.
 2. Un 20% de la nota serà per treball de classe com, dossier d’apunts, treballs, exercicis i activitats, recopilació de tot, aportant un seguiment i una valoració adequada.
 3. Un 70% de la nota serà per la resolució d’exercicis i activitats, treballs i proves individuals, ja siguin orals o escrites, per avaluar, el grau de coneixement dels continguts, conceptes, documents i operacions; la comprensió i anàlisi de texts i normes, la seva interpretació i aplicació, la capacitat de raonament i la iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
 4. Per aprovar les assignatures no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.
 5. Quan la qualificació dels continguts conceptuals sigui inferior a 4, l’avaluació no podrà superar el 4
 6. Es totalment obligatòria l’entrega dels treballs fets al llarg del curs, la no entrega pot suposar l’avaluació negativa de l’assignatura.

 1. Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació, hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. La nota de l’avaluació corresponent serà d’insuficient a l’espera de la recuperació.

Les notes restants aprovades se guardaran per confeccionar la         mitja a final de curs.

Aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podran    realitzar el control un altre dia, sempre que la falta estigui justificada. L’equip docent  avisarà prèviament dia i hora.

RECUPERACIÓ

El mes d’abril es realitzaran les recuperacions.  Hi haurà una avaluació extraordinària el mes de juny per als suspesos.

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 1r CURS

Tècniques administratives bàsiques.

Arxiu i comunicació.

Tractament informàtic de les dades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aquests criteris són els mateixos per als tres mòduls:

Es realitzaran tres avaluacions durant el curs, la final serà al juny. Si l’equip educatiu ho considera hi haurà recuperacions al setembre.

Tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat de forma teòrica i pràctica els continguts proposats a la programació.

El procediment d’avaluació adoptat serà d’avaluació continua i es tindran en compte els següents punts:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’alumne serà avaluat objectivament mitjançant la nota obtinguda per:

 1. Un 10% de la nota serà per participació dins l’aula, es tracta de valorar la participació de l’alumnat dins l’aula, les seves intervencions, explicacions sobre exercicis i activitats proposades i també el seu interès i la seva dedicació.
 2. Un 20% de la nota serà per treball de classe com, dossier d’apunts, treballs, exercicis i activitats, recopilació de tot, aportant un seguiment i una valoració adequada.
 3. Un 70% de la nota serà per la resolució d’exercicis i activitats, treballs i proves individuals, ja siguin orals o escrites, per avaluar, el grau de coneixement dels continguts, conceptes, documents i operacions; la comprensió i anàlisi de texts i normes, la seva interpretació i aplicació, la capacitat de raonament i la iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
 4. Per aprovar les assignatures no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.
 5. Quan la qualificació dels continguts conceptuals sigui inferior a 4, l’avaluació no podrà superar el 4
 6. Es totalment obligatori l’entrega dels treballs fets al llarg del curs, la no entrega pot suposar l’avaluació negativa de l’assignatura.
 7. Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació, hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. La nota de l’avaluació corresponent serà d’insuficient a l’espera de la recuperació.

            Les notes restants aprovades se guardaran per confeccionar la mitja a final de curs.

            Aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podran realitzar el              control un altre dia. L’equip docent avisarà prèviament dia i hora.

Recuperacions:

Si l’equip educatiu ho considera oportú hi haurà exàmens de setembre.