FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

CURS 2016/17

CIÈNCIES APLICADES FPB l i FPB ll

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Es realitzaran tres avaluacions durant el curs.

Els alumnes hauran de demostrar, de forma teòrica i pràctica, que han assolit els continguts proposats a la programació didàctica.

El procediment adoptat per a l’avaluació tendrà en compte els següents punts:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l’alumne s’obtindrà seguint els següents criteris:

 1. Un 25% s’obtindrà de l’actitud dins l’aula. Es tindrà en compte la participació, l’assistència contínua a classe,  l’interès i el respecte cap als companys i cap a la professora, de manera que cada alumne es senti implicat i responsable de mantenir un bon ambient de feina a l’aula.
 2. Un 25% s’obtindrà a partir de la qualitat, la completitud i la puntualitat d’entrega de la feina,  tant la que es fa a classe com la que s’encomana per fer a casa.
 3. Un 50% s’obtindrà dels resultats obtinguts en les proves orals i escrites que demostrin l’adquisició dels continguts treballats a classe.
 4. Per poder aprovar l’avaluació l’alumne ha de dur, com a mínim: un 5 d l’apartat 1, un 4 de l’apartat 2 i un 3 de l’apartat 3. En cas de no aconseguir aquestes notes mínimes, l’alumne no podrà obtenir una nota superior a 4.
 5. Per poder aprovar l’avaluació és obligatòria l’entrega de tots els treballs i la realització de tots els exàmens. En cas de no complir aquests requisits l’avaluació quedarà suspesa i l’alumne s’haurà de presentar a la recuperació.
 6. Els exàmens es realitzaran només el dia assenyalat per a tal fi. En cas de què un alumne no es presenti a un examen només el podrà fer un altre dia si la falta està degudament justificada.
 7. La nota de cada avaluació s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de Matemàtiques i de Ciències naturals, depenent de les hores setmanals dedicades a cada matèria. La nota de cada matèria s’obtindrà a partir dels criteris explicats als apartats 1, 2 i 3

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Cada avaluació tendrà l’oportunitat de recuperació durant les primeres setmanes de l’avaluació següent. L’alumne haurà de lliurar els treballs pendents si és el cas i realitzar un examen general de tots els continguts de l’avaluació.

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

Per obtenir la nota de setembre comptarà un 50% l’examen i un 50% el treball d’estiu.

COMUNICACIÓ I SOCIETAT I.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ. RECUPERACIÓ.

L’assignatura Comunicació i Societat I inclou quatre àrees: castellà, català, anglès i ciències socials.

La nota de l’assignatura s’obté de la mitjana de les quatre àrees esmentades. Si l’alumne n’abandona alguna , no se donarà per aprovada l’assignatura.

Les diferents àrees s’avaluaran de la següent manera:

Per poder aprovar l’avaluació l’alumne:

Es realitzarà una prova per tema o contingut treballat i es revisarà el quadern regularment.

Si un alumne falta a un examen només podrà fer-lo quan hagi presentat el corresponent justificant.

És obligatòria  la realització de tots els exàmens i l’entrega de tots els treballs sol.licitats pel professor; sinó, no es pot donar per aprovada l’assignatura i l’avaluació no superarà el 4.

Nota final Juny.

Els continguts són continuus en les àrees lingüístiques. Per calcular la nota final es tendran en compte les notes de tot el curs.

A l’àrea de Ciències Socials es faran les recuperacions puntuals segons els continguts.

 

Nota final Setembre.

La nota de l’examen contarà un 50% i les feines encomanades a l’estiu un 50%.

MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS DE

COMUNICACIÓ I SOCIETAT I.

CIÈNCIES APLICADES I.

Material

- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

Gloria Traspas Martín y otros.

Ed. Donostiarra

ISBN : 978-84-7063-486-4

Recursos

En la mesura que sigui possible es realitzaran sortides o activitats  relacionades amb els continguts de la matèria.

COMUNICACIÓ I SOCIETAT II

Criteris d’avaluació i de qualificació

L'avaluació  serà contínua, formativa i diferenciada per observar el procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'assolir els objectius programats mitjançant aquestes activitats i proves. S'avaluarà el grau de progrés assolit per l'alumne en relació als objectius proposats i als continguts programats.

Dins cada una de les àrees avaluarem:

- Coneixements (proves escrites): 30%

- Tasca dins l'aula i feina a casa (quadern, exercicis, treballs): 60%

- Actituds i Comportament (esforç, respecte, compliment de les normes, puntualitat, assistència a classe): 10  %                                                                                          

Hi haurà dues proves escrites a cada avaluació. És obligatori treure com a mínim un 40% de cada examen (ciències socials, llengua castellana, llengua catalana i llengua anglesa) per poder ser avaluat de forma positiva.

Quan la qualificació dels coneixements sigui inferior a 3 sobre 10, l’avaluació no podrà superar el 4 sobre 10.

La nota de l’assignatura comunicació i societat a cada avaluació correspondrà a la mitjana de les qualificacions de les quatre matèries que la integren: ciències socials, llengua castellana, llengua catalana i llengua anglesa.

Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació, hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. Si un alumne falta a un examen només podrà fer-lo quan presenti el corresponent justificant: la nota de l’avaluació serà d’Insuficient a l’espera de la recuperació (en aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podran realitzar l’examen un altre dia). Les altres notes aprovades es guardaran per confeccionar la mitjana a final de curs.

La nota final de l’assignatura comunicació i societat correspondrà a la mitjana de la qualificació obtinguda a cada avaluació, una vegada computades les notes de les recuperacions efectuades, quan correspongui.

Instruments d’avaluació:

- Diferents tasques que l’alumne realitza en l´activitat diària de la classe.

- Activitats diverses per a l’avaluació d´aprenentatges i de competències bàsiques.

- Quadern de l´alumne.

- Observació i valoració del grau de participació  de cada alumne i qualitat de les seves participacions.

- Fitxa de registre individual.

- Registre per a l’avaluació contínua del grup-classe.

- Autoavaluació.

- Bloc de l’assignatura.

- Proves específiques, orals i escrites.

Els alumnes hauran de dur i entregar obligatòriament els seus quaderns de classe quan el professor els els demani per poder ser avaluats. L'alumnat haurà de seguir les pautes de presentació explicades repetides vegades pel professor perquè pugui tenir una avaluació positiva dels quaderns, siguin físics o digitals. Així mateix, també haurà de presentar tots els treballs exigits durant el trimestre o durant el curs.

Recuperacions

Quan la qualificació dels coneixements sigui inferior a 3 sobre 10, l’avaluació no podrà superar el 4 sobre 10. La recuperació d’una avaluació es fa mitjançant examen de teoria i/o amb la presentació dels treballs pendents de lliurament en el temps i la forma indicats pel professor.

Aquells alumnes que no es presentin a un o més controls d’avaluació, sense justificar la falta o amb una justificació no acceptada, aniran directament a la recuperació de final de curs.

Si l’alumne es presenta als exàmens i suspèn l’assignatura de Comunicació i Societat II, tendrà una prova d’avaluació extraordinària el mes de juny.

No hi ha recuperacions d’assignatures durant el mes de setembre.

 segon hi ha dues convocatòries, una a l'abril i els que aproven van a fer les pràctiques i una al juny per als que tenen alguna assignatura pendent i van a fer les pràctiques a partir de setembre; per tant no hi ha setembre.

A primer si, ja que acaben al juny i tenen exàmens de setembre.

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 2on CURS

Atenció al client

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica

Preparació de comandes i venda de productes

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aquests criteris són els mateixos per als tres mòduls:

Es realitzaran tres avaluacions durant el curs. Es farà una sessió d’avaluació final dels mòduls impartits en la qual, a més, es determini quins alumnes es troben en condicions d’accedir al mòdul de Formació en centres de treball.

  El alumnes que hagin obtingut una avaluació final negativa en algun dels mòduls del segon curs i no hagin pogut accedir a Formació en Centres de Treball tenen una segona convocatòria del mòdul suspès al mes de juny.  En la sessió d’avaluació de la segona convocatòria a més d’avaluar els mòduls suspesos, s’ha de decidir quins alumnes passen a fer el mòdul de Formació en centres de Treball.

 Al mes de juny també s’haurà de fer la sessió d’avaluació final dels alumnes que han fet el mòdul de Formació en centres de treball i si obté una avaluació positiva s’ha de calcular la qualificació mitjana del cicle formatiu.

S’haurà de fer una sessió d’avaluació expressament per als alumnes que cursin el mòdul de FCT en segona convocatòria.

        Tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat  de forma teòrica i pràctica els continguts proposats a la programació.

El procediment d’avaluació adoptat serà d’avaluació continua i es tindran en compte els següents punts:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’alumne serà avaluat objectivament mitjançant la nota obtinguda per:

        

 1. Un 10% de la nota serà per participació dins l’aula, es tracta de valorar la participació de l’alumnat dins l’aula, les seves intervencions, explicacions sobre exercicis i activitats proposades i també el seu interès i la seva dedicació.
 2. Un 20% de la nota serà per treball de classe com, dossier d’apunts, treballs, exercicis i activitats, recopilació de tot, aportant un seguiment i una valoració adequada.
 3. Un 70% de la nota serà per la resolució d’exercicis i activitats, treballs i proves individuals, ja siguin orals o escrites, per avaluar, el grau de coneixement dels continguts, conceptes, documents i operacions; la comprensió i anàlisi de texts i normes, la seva interpretació i aplicació, la capacitat de raonament i la iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
 4. Per aprovar les assignatures no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.
 5. Quan la qualificació dels continguts conceptuals sigui inferior a 4, l’avaluació no podrà superar el 4
 6. Es totalment obligatòria l’entrega dels treballs fets al llarg del curs, la no entrega pot suposar l’avaluació negativa de l’assignatura.

 1. Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació, hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. La nota de l’avaluació corresponent serà d’insuficient a l’espera de la recuperació.

Les notes restants aprovades se guardaran per confeccionar la         mitja a final de curs.

Aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podran    realitzar el control un altre dia, sempre que la falta estigui justificada. L’equip docent  avisarà prèviament dia i hora.

RECUPERACIÓ

El mes d’abril es realitzaran les recuperacions.  Hi haurà una avaluació extraordinària el mes de juny per als suspesos.

MÒDULS ESPECÍFICS PROFESSIONALS 1er CURS

Tècniques administratives bàsiques.

Arxiu i comunicació.

Tractament informàtic de les dades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aquests criteris són els mateixos per als tres mòduls:

Es realitzaran tres avaluacions durant el curs, la final serà al juny. Si l’equip educatiu ho considera hi haurà recuperacions al setembre.

Tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat de forma teòrica i pràctica els continguts proposats a la programació.

El procediment d’avaluació adoptat serà d’avaluació continua i es tindran en compte els següents punts:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’alumne serà avaluat objectivament mitjançant la nota obtinguda per:

 1. Un 10% de la nota serà per participació dins l’aula, es tracta de valorar la participació de l’alumnat dins l’aula, les seves intervencions, explicacions sobre exercicis i activitats proposades i també el seu interès i la seva dedicació.
 2. Un 20% de la nota serà per treball de classe com, dossier d’apunts, treballs, exercicis i activitats, recopilació de tot, aportant un seguiment i una valoració adequada.
 3. Un 70% de la nota serà per la resolució d’exercicis i activitats, treballs i proves individuals, ja siguin orals o escrites, per avaluar, el grau de coneixement dels continguts, conceptes, documents i operacions; la comprensió i anàlisi de texts i normes, la seva interpretació i aplicació, la capacitat de raonament i la iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
 4. Per aprovar les assignatures no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.
 5. Quan la qualificació dels continguts conceptuals sigui inferior a 4, l’avaluació no podrà superar el 4
 6. Es totalment obligatori l’entrega dels treballs fets al llarg del curs, la no entrega pot suposar l’avaluació negativa de l’assignatura.
 7. Aquells alumnes que no realitzin un o més controls d’avaluació, hauran de presentar-se obligatòriament a la recuperació. La nota de l’avaluació corresponent serà d’insuficient a l’espera de la recuperació.

            Les notes restants aprovades se guardaran per confeccionar la mitja a final de curs.

            Aquells casos que l’equip docent consideri excepcionals, podran realitzar el              control un altre dia. L’equip docent avisarà prèviament dia i hora.

Recuperacions:

Si l’equip educatiu ho considera oportú hi haurà exàmens de setembre.