iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. május

Összeállította Timkó Tamás (2019.)

Május hónapban Magyarországon tovább folyik a Második Világháború utáni stabilizálódás; A hónap nyolcadik napján a Magyar Kommunista Párt elfogadja a párt programját a gazdaság külső segítség nélkül végrehajtandó szanálásáról és stabilizációról. A programban olyan kritikus témákat feszegetnek, mint a kisebbségek védelmének békeszerződése való foglalását, új határok megvonása utáni kisebbségi autonómiát, az otthonukból elüldözött magyarok számára visszaköltözés biztosítása kártérítéssel.

Egy nappal előtte párizsban Magyarország határainak visszaállításáról tárgyalnak; ennek értelmében az első és a második bécsi döntés hatálytalanításáról vitáznak, s Magyarország 1937. December 31-ei határainak visszaállítását javasolja. További stabilizálódás reményében 14-én elfogadják a Magyar Kommunista Párt javaslatát az új, értékálló pénz, a forint megteremtéséről. A hónapban a magyar-csehszlovák nézeteltérés eléri a csúcspontot

Magyarország és Csehszlovákia vitás nemzetiségi kérdése először hatodikán vált egyértelművé; a magyar kormány felkéri a Külügyminiszteri Tanácsot, hogy a békeszerződésben biztosítsák a csehszlovákiai magyarság részére az ENSZ Alapokmányában felsorolt emberi jogokat, valamint adja vissza a magyarok állampolgárságát, szabad gazdasági szervezkedést. Pár nappal rá Csehszlovákiában amnesztiatörvényt fogadnak el, mely mentesíti a magyarok felelősségre való vonását bűncselekmények kérdésében.

14-én a Nemzetgyűlés elfogadja a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt. Másnap prágában kicserélik a ratifikációs okmányokat, így az aktus életbe lép.

        Japánban tovább folytatódik a politikai gubanc kicsomózása; annak ellenére, hogy a választásokat megnyeri pártjával Ichiro Hatayoma, az USA politikai hatalma miatt vétózzák kinevezését, és Shigeru Yoshida lesz a miniszterelnök. Tovább folytatódnak a rakétatesztek USA-ban; nyolcadikán az USA történelmükben először meghívja a nagyhatalmakat a tesztekre, melyre a Szovjetúnió, Franciaország és Nagy-Britannia is elmegy. Két nappal rá új rekordot dönt meg Amerika a rakétázás terén; V-2-es típusú német rakétát ugyanis 75 mérföld magassába tudnak kilőni, ez pedig senkinek nem sikerült a történelemben előtte.

        Harry Truman talán előre látott a jövőben, ugyanis Amerikában májusban meglepően magas számú repülőgép tragédia történt; Truman látván az amerikai repülőgép helyzetet, 13-án aláírja az Állami Repülőtér törvényt ( Federal  Airport Act), melyben közel 500 millió dollárt szán 7 éves intervallumban repülési projektekre Amerikában. Három nappal rá, egy Newarkból Atlantába szálló repülőgép földbe csapódik Richmondnál, s 27 ember életét veszti. Egy nappal utána eltűnik a radarokról egy amerikai repülőgép; a fedélzeten több mint 60 ember tartózkodott, a repülőgép nagy valószínűséggel lezuhant. A romokat a mai napig nem találták meg. 20-án újabb repülőgépkatasztrófa sújta Amerikát; egy C-45 típúsú gép a Wall Streeten lévő Manhattan Bankba csapódik. Szerencsére az épületben nem tarózkodott senki, viszont a gép mind az 5 utasa életét vesztette. Hónap utolsó napján  a Szovjetúnió és Nagy-Britannia is fejleszti repülőgép helyzetét; Londonban megnyitják a nyílvánosság előtt a Hearthrow repülőtért, Szovjetúnióban elkezdik gyártani az Antovon szériához tartozó lakossági repülőgépeket Novosibirskben.

        Hónap közepén 61 SS tisztet előállítanak a bíróságon a Dachauban lévő koncentrációs táborban végzett munkájuk miatt; A tisztek közel 70 ezer ember életéért felelősek, 49-et kivégeznek, maradékot pedig börtönbe zárják. Prágában kivégzik Karl Hermann Franket náci SS vezért.

Kronológia

május 1. - Kevermes községben (Békés vm.) szélsőséges kommunisták megverik Farsang László plébánost, amiért az nem hajlandó részt venni és beszédet mondani a helyi ünnepségen. Révkomáromban a hatóságok eltávolítják Jókai Mórnak az egykori Jókai Egyesület székháza előtt álló szobrát. Ez évtől május elseje hivatalos állami ünnep.

május 2.- Kivégzik Kovarcz Emilt, a Szálasi-kormány v. miniszterét. Márton Áron gyulafehérvári püspök memorandumot ad át Nékám Sándor bukaresti magyar misszióvezetőnek. Mint írja: „A magyar kormány rendkívül súlyos felelősséget vállal akkor, ha az erdélyi magyarság megkérdezése nélkül javasolna Erdélyre vonatkozólag megoldást. (…) Az erdélyi magyarság felfogása szerint sem neki magának, sem pedig a magyar kormánynak nincsen joga Erdély tekintetében, amely a magyarság összességének is létfontosságú kérdése, önkéntes felajánlással területi lemondásba belemenni. Lemondást külső hatalom a magyarságra rákényszeríthet, de az ilyen döntést, ha igazságtalan, az idő orvosolni fogja; az önkéntes lemondást azonban többé jóvátenni nem lehet. (…) Az erdélyi magyarság … elvárja, hogy a magyar kormány a maga részéről mindent elkövessen annak érdekében, hogy a béketárgyaláson az erdélyi magyarságot kielégítő területi rendezés jöjjön létre.” — A nyilatkozatot Kertész István, a budapesti Békeelőkészítő Osztály vezetője magával viszi a párizsi béketárgyalásokra, Teleki Géza gr. pedig eljuttatja az angol és amerikai külügyminiszterhez, de semmiféle reagálás nem történik.

május 3. - IX. tc. a telepítésről és a földreform lezárásáról; a törvény egyetlen kivételtől eltekintve minden kérdésben a földhöz juttatott újgazdák számára kedvezően dönt. Az Szabad Nép, a Népszava és az Új Szó első beszámolóiban a gyöngyösi letartóztatások kapcsán „fasiszta terrorszervezetről és összeesküvésről” ír. A kommunista képviselőcsoport előtt Révai József az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt politikáját értékeli, és arról beszél, hogy „agitációnkban ki kell használni az illegális fasiszta terrorista szervezkedéseket”.

május 4. - Mindszenty József bíboros hercegprímás pásztorlevelet bocsát ki a hitoktatás és a katolikus iskolák védelmében. Annak ellenére, hogy az 1946-os választásokat megnyerte pártjával Ichiro Hatayoma, az Egyesült Államok polotikai hatalma miatt vétózták miniszterelnökségi kinevezését, s Shigeru Yoshida lett a miniszterelnök.

május 5. - Mindszenty József bíboros vezetésével 100 ezer budapesti férfi zarándokol Máriaremetére.

május 5. - Rajk László belügyminiszter betiltja a Rókus-kápolna előtti Mária-szoborhoz tervezett körmenetet. Megalakul a Magyar Olimpiai Társaság; elnök Hajós Alfréd. Tokióban megkezdődik a japán háborús főbűnösök, 10 polgári személy és 18 katonai vezető pere.

május 6. - Pártközi megegyezés jön létre a B-listázások megkezdéséről, az állami és közigazgatási tisztviselők létszámának 10%-kal történő csökkentéséről; a B-listázást a baloldali pártok a főhatóságok és a közigazgatás politikai ellenfeleiktől való „megtisztítására” használják fel. Az Mt állami ellenőrzés alá helyezi a Magyar Nemzeti Bankot. A magyar kormány a Külügyminiszterek Tanácsához való továbbítás céljából jegyzékben tájékoztatja a nagyhatalmak budapesti képviselőit a Magyarországés Csehszlovákia közötti vitás nemzetiségi kérdésről, valamint a magyar–csehszlovák tárgyalások eredményeiről. Egyúttal felkéri őket, hogy a békeszerződésben nemzetközi garanciákkal ellátott kisebbségvédelmi rendelkezésekkel biztosítsák a csehszlovákiai magyarság részére az ENSZ Alapokmányában foglalt emberi jogokat, s érjék el a csehszlovák kormánynál, hogy adja vissza a magyarok állampolgárságát, munkáltatói és munkavállalói szabadságát, tegye lehetővé számukra kulturális intézmények, politikai pártok és szakszervezet alakítását, valamint a szabad gazdasági szervezkedést.

május 7. - A négy nagyhatalom külügyminisztereinek párizsi értekezlete az első és a második bécsi döntés hatálytalanítását, és Magyarország1937. december 31-ei határainak visszaállítását javasolja, azaz elutasítja a magyar–román határ esetleges korrekciójának lehetőségét. Magyar–csehszlovák viszonylatban a nagyhatalmak kilátásba helyezik a beterjesztett csehszlovák követelés és az esetleges magyar ellenkövetelés mérlegelését. A párizsi javaslat szerint Bulgária megtarthatja Dél-Dobrudzsát, a Szu pedig Besszarábiát és Észak-Bukovinát.

május 8. - Az Magyar Kommunista Párt KB elfogadja a párt programját a gazdaság külső segítség nélkül végrehajtandó szanálásáról és a stabilizációról. A magyar kormány a nagyhatalmakhoz intézett újabb jegyzékében a kisebbségek védelmének a békeszerződésbe való belefoglalását, a kisebbségellenes törvények hatályon kívül helyezését, az új határok megvonása után fennmaradó kisebbségek számára autonómia biztosítását, az autonómiák és a kisebbségi jogok nemzetközi ellenőrzését, az otthonukból elüldözött magyarok számára pedig a lakóhelyükre való visszatérés lehetőségét és részleges kártérítést kér. Csehszlovákiában „amnesztiatörvényt” fogadnak el, amely a magyarok és a németek elleni bűncselekmények elkövetőit mentesíti a felelősségre vonás alól. Az Egyesült Államok történelmében először hív meg nagyhatalmakat nukleáris tesztek megnézésére. A tesztelésre, amit csak Operation Crossroadsnak hívnak olyan nagy nemzetek reprezentásai mentek el mint a Szovjetúnió, Franciaország és Nagy-Britannia.

május 9. - A Magyarországi Ref. Egyház Zsinati Tanácsa az egyház nevében bűnvalló nyilatkozatot tesz közzé, felemlítve azokat a mulasztásokat, amelyek különösen az ártatlanul üldözöttek védelmezése terén terhelik az egyházat; a nyilatkozat hálát ad a háború befejezéséért és a nyilas uralom alóli felszabadulásért. Huszonhét évi emigráció után hazatér Károlyi Mihály.  Harmadik Victor Emmanuel Olaszország uralkodója befejezi uralmát, s fia Második Umberto követi a trónon.

május 10. - A Rajk László belügyminiszter által kiadott rendelet mentesíti a kitelepítéstől azokat a német anyanyelvűeket, akik magukat 1941-ben magyar nemzetiségűnek vallották, és akik nem voltak tagjai sem a Volksbundnak, sem valamely német fegyveres alakulatnak. Az Egyesült Államok rakétatesztjei során új rekordmagasságot értek el ; a német gyártású V2-es rakéta ugyanis 75 mérföld magasra szállt. A kilövés előtt egy önként jelentkezőt elutasítottak pilótának, mondván, az egyetlen lehetőség, hogy visszatérjen a rakéta a felszínre csakis úgy lehetséges, ha a rakéta a földbe csapódik.

május 11. - Erőss János, a Jóvátételi Hivatal elnöke és Obrad Cicmil aláírja a magyar–jugoszláv jóvátételi egyezményt, amely hat év alatt 70 millió dollár értékű jóvátételi szállításra kötelezi Magyarországot. 61 SS tisztet előállítanak a bíróságon a Dachauban lévő koncentrációs táborban töltött idejük alatt. A tisztek közel 70 ezer ember életét oltották ki,  a 61 tisztből 49-et kivégeztek, a maradékot börtönbe zárták.

május 12. - Ezen a napon született Richard Bruce Silverman, amerikai kémikus aki felfedezte a “fibromyalgia” elleni gyógymódot Philadelphiában.

május 13. - Rajk László belügyminiszter a fegyverszüneti egyezményre hivatkozva elrendeli a Magyar Cserkészszövetség működésének felülvizsgálatát. Harry Truman amerikai miniszterelnök aláírja az Állami Repülőtér törvényt ( Federal Airport Act), melyben közel 500 millió dollárt szán 7 éves intervallumban repülési projektekre Amerika területén belül.

május 14. - Az Mt elfogadja az Magyar Kommunista Párt javaslatát az új, értékálló pénz, a forint megteremtésére. Az Nemzetgyűlés szótöbbséggel elfogadja az : XV. tc.-et a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezményről.

május 15. - Prágában kicserélik a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény ratifikációs okmányait; az aktussal az egyezmény hivatalosan is életbe lép. Mindszenty József bíboros e napon kiadott körlevelében nem ismeri el érvényesnek a csak állami szertartáson megkötött házasságot, egyúttal erkölcsi bűnnek minősíti a fogamzásgátlás és a születésszabályozás minden formáját.

május 16. - Sólyom László távozása után Münnich Ferenc (Magyar Kommunista Párt) kerül a MÁr Budapesti Főkapitánysága élére. Komáromy Lászlót (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) a már vidéki főkapitányává nevezik ki; ezen kívül a kisgazdáknak egyetlen vezető pozíciójuk sincs a rendőrségnél. Egy Newarkból Atlantába szálló repülőgép földbe csapódik Richmondnál, és a fedélzeten lévő 27 ember életét veszti.

május 17. -  A Richmonddi katasztrófa után egy nappal szintén amerikai repülőgép eltűnt a radarokról, több mint 60 ember és a repülőgép nagy valószínűséggel lezuhant.  A romokat mai napig nem találták meg.

május 18. - A Budapesti Népbíróság az izgatással és összeesküvéssel vádolt Bilkey Papp Zoltán és Homolay Zoltán orvostanhallgatót halálra, Kádár Mihály főorvost és Fazekas Bélát 15 évi fegyházbüntetésre ítéli; a további 19 vádlottat 1–10 évi fegyház- és börtönbüntetést kap. A magyar kormány a csehszlovák kormányhoz intézett újabb jegyzékében 21 pontban sorolja fel a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság toborzóakciója során elkövetett egyezményszegéseket. A magyar jegyzék különösen azt sérelmezi, hogy a bizottság nem szlovák nemzetiségűeket is igyekszik rábírni az áttelepülésre. Svédországban egy atlétát Gosta Carlssont elvileg “meglátogattak” földönkívűliek Kronoskogen mellett. A földönkívűliek hasznos információt adtak  természetes gyógyszerekről, s ezek információk által Carlsson két sikeres céget is alapított.

május 19. - Több százezer tüntető vonul fel Tokyoban az élelmiszer hiány miatt és követelik Shigeru Yoshida miniszter menesztését.

május 20. - Az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt PB követeli az államhatalmi, államigazgatási és rendőrségi szervek vezető állásainak a választások eredményének megfelelő arányban történő újrafelosztását („arányosítását”); ez időben a kisgazdapárt két alispáni, a 41 megyei jogú városban három polgármesteri tisztet birtokol, a törvényhatósági jogú városokban egyetlen polgármestere sincs. Karcagon a népbíróság lakossági tiltakozásra elhalasztja az 1945-ben első fokon 4 és fél évi kényszermunkára ítélt, de szabadlábon védekező Nagy János kunmadarasi tanító-leventeoktató ügyének fellebbviteli tárgyalását, amelyben a vád tanúja a kommunista párt helyi titkára lett volna; a feldühödött falusiak körében antiszemita jelszavak is elhangzanak. Csehszlovákia azzal vádolja meg a magyar felet, hogy szabotálja a lakosságcsere-egyezmény végrehajtását.

A brit Alsóház szótöbbséggel elfogadja a szénbányák államosításáról szóló törvényjavaslatot. Ismét repülőgépkatasztrófa sújtja Amerikát, egy C-45-ös típúsu amerikai gép a Wall street Manhattan Bankba csapódik. A katasztrófa során a repülőgép mind az öt utasa életét veszti, szerencsére az épületben nem tartózkodott senki.

Ezen a napon született a hires amerikai énekes Cher.

május 21. - Antiszemita pogromba torkolló tömegverekedés robban ki Kunmadaras piacán; két helybéli zsidót meggyilkolnak, tizennyolc ember megsebesül. Nagy Ferenc miniszterelnök a Baloldali Blokk vezetőinek átadott memorandumban követeli a helyhatósági választások mielőbbi megtartását, az arányosítást az államigazgatási és államhatalmi pozíciókban, és azt, hogy nyolc napon belül kerüljön pártközi értekezlet elé az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt által kidolgozott program; a „fasiszta és reakciós mozgolódások” vizsgálatára parlamenti bizottság felállítását javasolja. Az Mt úgy határoz, hogy augusztus elején bocsátja ki az új pénzt, a forintot.

A Világosság c. lap címoldalon közli azt a valótlan hírt, hogy „Szombathelyen és Baján cserkészek nagyarányú összeesküvését leplezték le”.

május 22. - A NOT másodfokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéli Szombathelyi Ferenc v. vezérezredest (1994. március 16.), a m. kir. Honvédség egykori vk. főnökét. A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Feketehalmy-Czeydner Ferenc v. altábornagyot (a nyilas uralom alatt vezérezredes, a Waffen SS tábornoka). Megszületik George Best, a Manchester United egyik hires észak-ír futballistája. Szintén ezen a napon kivégzik Karl Hermann Franket náci SS vezetőt Prágában.

május 24. - Thaiföldet 800 francia katona megszállja; A katonákat kommunista lázadók kiikatatásával bízták meg, de a helyi erők ellenálltak.

május 25. - Jordánia kivívja függetlenségét Nagy-Britanniával szemben. A 14 perces ceremónia után 300 ezer ember előtt királlyá avatják Emir Abdullaht.

május 26. - A Baloldali Blokk pártjainak közös kaposvári nagygyűlésén bejelentik, hogy a blokk végrehajtó bizottsága a továbbiakban állandó szervként működik. Az Magyar Kommunista Párt újabb támadást intéz a Kisgazdapárt jobbszárnya ellen, mert az fedezi a „fasiszta összeesküvőket”. A csehszlovákiai alkotmányozó ngy-i választásokon, 94%-os részvétel mellett, a két kommunista párt megszerzi a szavazatok 38%-át. A 21 éves Vincent Pellicio megszökik Virginia egyik börtönéből, s Kaliforniában új életet kezd. 41 évvel szökése után elfogják, de Virginia állam kormányzója Gerald Balilies kegyelmet biztosít neki a szökése után bizonyított törvénytisztelő életmódja miatt.

május 27. - Lejár a Csehszlovákiába áttelepülni szándékozó magyarországi szlovákok (és csehek) jelentkezésének összegyűjtésére a lakosságcsere-egyezmény által biztosított három hónapos határidő. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak eddig az időpontig 90 090 személy jelentkezését sikerül összegyűjtenie.

május 28. - Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter nyilatkozata szerint a párizsi külügyminiszteri értekezleten kijelölt határokat gyakorlatilag véglegesnek kell tekinteni. A 21 éves Vincent Pellicio megszökik Virginia egyik börtönéből, s Kaliforniában új életet kezd. 41 évvel szökése után elfogják, de Virginia állam kormányzója Gerald Balilies kegyelmet biztosít neki a szökése után bizonyított törvénytisztelő életmódja miatt. Franciaország rekordmennyiséget jelentő 1,37 milliárd dollárnyi kölcsönt vesz fel az Egyesült Államoktól.

május 29. - A kormány jegyzéket intéz Georgij Puskin budapesti szovjet követhez és a párizsi békekonferencia elnökéhez, és sürgeti a Romániában CASBI-zár alatt lévő magyarországi javak felszabadítását. Ezek értékét korabeli szakértők 200–300 millió dollárra becsülik.

május 30. - A Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége Kalocsán tartott első nagygyűlésén Mindszenty József bíboros 12 ezer ember előtt beszél az egyházi iskolák védelmében. Kisiklik egy vonat Kínában Hengyang mellett. A tragédiában 90 ember életét vesztette és 60 súlyosan megsebesült.

május 31. - Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Bán Antal és Szakasits Árpád megállapodik arról, hogy a Baloldali Blokk pártjai hajlandók tárgyalni az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt május 21-ei követeléseiről. Délután a Baloldali Blokk Végrehajtó Bizottsága elfogadja az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt-nek adandó válaszlevél tervezetét. Leég a szándékosan felgyújtott makói zsinagóga. Kivégzik Ferenczy László v. csillagos alezredest, aki magyar részről, a nyilas hatalomátvétel után kormánybiztosként, a zsidóság deportálását irányította. E hónapban 49 ezer magyarországi német lakost telepítenek ki az országból. E hónapban Fábry Zoltán csehszlovákiai magyar író megfogalmazza A vádlott megszólal c. memorandumát, amelyben tiltakozik a kollektív bűnösség vádja ellen, és kinyilvánítja a cseh-szlovákiai magyarok egyöntetű antifasizmusát.

A londoni Hearthrow repülőtér kinyitja kapuit a lakosság előtt. A Szovjetúnió elkezdi gyártani Antonov szériához tartozó repülőgépeit Novosibirskben.  

Törökországot földrengés rázza meg, melyben 255 ember meghal.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

Ausztráliában jelentős méretű urán-rétegeket fedeztek fel, melyekből kb. négy tonnányi urán bányászható ki. Jáva keleti partján kitört a Szeneros vulkán, ezzel elpusztítva több mint száz házat, és kb. 370 hold rizsföldet. A háború alatt kereskedő Svájci cégekkel kapcsolatban megegyezés született, miszerint letörlik őket a kereskedelmi feketelistáról. Az Egyesült Államokat fenyegető vasutassztrájk megoldásra került a vasutasok bérének emelésével, nem sokkal Truman elnök kongresszusi beszéde után. Londonban megválasztották Sir Frederick Olarkot az UNESCO elnökének.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források