ĐỒ ÁN NGỌC HỌC

STT

NĂM

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

SL

GHI CHÚ

1

07/2014

Đặc điểm địa chất, khoáng sản Opal – Chalcedony khu vực Đăk Choong, Đăk Glei, Kon Tum

Huỳnh Kim Quang

1

TS Phạm Trung Hiếu

2

07/2014

Đặc điểm khoáng vật và ngọc học của Ngọc Jadeit

Ng. Trần Xuân Cương

Nguyễn Phước Tới

Trần Đức Tâm

1

Ths Đoàn T. Anh Vũ

3

07/2015

Đặc điểm bên trong và bao thể của một số loại Sapphire sau khi xử lý có ảnh hưởng nhiệt độ

Ng. Huỳnh Linh Huệ

1

ThsĐinh Quang Sang

4

07/2015

Các phương pháp cắt mài Corundum trong trang sức

Nguyễn Văn Dương

1

Ths Đoàn T. Anh Vũ

5

07/2016

Đặc điểm ngọc học và bao thể bên trong Sapphire tự nhiên, Sapphire xử lý, Sapphire tổng hợp

Huỳnh Tân Việt

Đào Công Quân

1

Ths Bùi Kim Ngọc

6

07/2016

Đặc điểm khoáng vật và ngọc học Aquamarine khu vực Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa và phương pháp cắt mài nâng cao giá trị

Huỳnh Thái Lộc

Trần Đức sơn

1

Ths Đoàn T. Anh Vũ