FAQ (zdroj: Energetickyexpert.cz)

Jaká je cena energetického auditu, posudku, energetického hodnocení nebo průkazu energetické náročnosti budovy ?

Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 3000 Kč. Cena energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 6000 Kč. Cena za vypracování samostatného energetického auditu nebo energetického posudku je pro bytový dům od 12 000 Kč.

K čemu slouží energetický průkaz nebo audit ?

Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii. Obecná povinnost vypracovat tyto protokoly je dána zákonem 406/2000 Sb.

Jaká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?

Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.

Jaký je rozdíl mezi energetickým auditem a průkazem energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické  třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu budovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN. Doporučení energetického auditora stran zvýšení energetické účinnosti je zjednodušeno na jed en  návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.

Energetický audit hodnotí energetickou náročnost (budovy plus technologie) jako celek na základě skutečných spotřeb energii za poslední tři roky. Použitý výpočetní model je přizpůsoben reálným okrajovým podmínkám v místě hodnocení. Navrhuje se několik variant opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Auditor doporučuje optimální variantu na základě komplexního ekonomického hodnocení   (prostá a diskontovaná doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento investice) Tento druh ekonomického hodnocení zaručuje klientovi smysluplnost a efektivitu budoucí investice do úspor energii oproti investici do různých stavebních a technických opatření provedených  “ad hoc” pouze na základě doporučení dodavatele stavebních prací. Doporučení energetického auditora je skutečně NEZÁVISLÉ, protože nemá žádnou vazbu na budoucího dodavatele stavebních prací.