ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         1 / 2012

ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση κοινοτικού γραφείου Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 21 / 8-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επισκευή και συντήρηση κοινοτικού γραφείου Φλωριάδας», είπε:

Το κοινοτικό γραφείο της τοπικής μας κοινότητας χρειάζεται επισκευή. Τα παράθυρα χρειάζονται συντήρηση, θα πρέπει να συντηρηθεί το κλιματιστικό το οποίο είναι εκτός λειτουργίας και να κατασκευαστεί και πίνακας ανακοινώσεων.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να γίνει συντήρηση του κοινοτικού γραφείου Φλωριάδας. Άμεσα θα πρέπει να συντηρηθούν τα παράθυρα του κτιρίου, το κλιματιστικό και να κατασκευαστεί πίνακας ανακοινώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         2 / 2012

ΘΕΜΑ: Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης οικισμών

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 21 / 8-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης οικισμών», είπε:

Το πρόβλημα κατανομής του νερού της ύδρευσης στους οικισμούς Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καθαροβουνίου και Καζάρμας χρονίζει, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση τους. Για να αποφευχθεί η σπατάλη από υπερχειλίσεις σε κάποιους οικισμούς και η έλλειψη σε άλλους, θα πρέπει να γίνει το συντομότερο η ρύθμιση της κατανομής των ποσοτήτων ύδρευσης στις δεξαμενές.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα κατανομής των ποσοτήτων για την ύδρευση των οικισμών Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καθαροβουνίου και Καζάρμας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         3 / 2012

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης Καθαροβουνίου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 21 / 8-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης Καθαροβουνίου», είπε:

Στον οικισμό Καθαροβουνίου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση. Η ποσότητα νερού που φτάνει στον οικισμό είναι ελάχιστη. Απαιτείται η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης σε τμήμα 150 m περίπου, πριν τη δεξαμενή.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να αντικατασταθεί άμεσα τμήμα του αγωγού ύδρευσης Καθαροβουνίου, πριν τη δεξαμενή, μήκους περίπου 150 m, για να εξασφαλιστεί η ύδρευση του οικισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         4 / 2012

ΘΕΜΑ: Απόφραξη τεχνικού στη θέση Χρυσοπηγή

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 21 / 8-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Απόφραξη τεχνικού στη θέση Χρυσοπηγή», είπε:

Στον οικισμό Χρυσοπηγής έχει μπαζωθεί οχετός που διέρχεται κάτω από τον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου Εμπεσού. Με τις βροχοπτώσεις δημιουργείται κίνδυνος υπερχείλισης και πρόκλησης σοβαρών κινδύνων και προβλημάτων στο δρόμο, καθώς και κίνδυνος να δημιουργηθούν και ζημιές στη βρύση.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να αποφραχθεί άμεσα το τεχνικό στον οικισμό Χρυσοπηγής, θέση “Βρύση”, κάτω από τον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου Εμπεσού, επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την κυκλοφορία, τον δρόμο και τα έργα στη Βρύση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         5 / 2012

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 8 Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 24 / 1-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων», είπε:

Για λόγους δημόσιας υγείας είναι πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα ο καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων της Τοπικής μας Κοινότητας.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να γίνει άμεσα καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων της Τοπικής Κοινότητας για λόγους δημόσιας υγείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         6 / 2012

ΘΕΜΑ: Επιχωμάτωση αγωγού ύδρευσης Δρυμοναρίου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 8 Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 24 / 1-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επιχωμάτωση αγωγού ύδρευσης Δρυμοναρίου», είπε:

Από τη δεξαμενή μέχρι το μοναστήρι Δρυμοναρίου έχει τοποθετηθεί λάστιχο για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μήκους περίπου 700 m. Το λάστιχο αυτό βρίσκεται στην επιφάνεια και θα πρέπει να επιχωματωθεί. Το κόστος είναι πολύ μικρό και η εργασία μπορεί να γίνει με έναν εργάτη.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να επιχωματωθεί το λάστιχο με το οποίο υδρεύεται το μοναστήρι Δρυμοναρίου μήκους περίπου 700 m. Το κόστος των εργασιών είναι πολύ μικρό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   6 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         7 / 2012

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση βάνας καθαρισμού στον Άγιο Απόστολο Χρυσοπηγής

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 8 Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 24 / 1-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Τοποθέτηση βάνας καθαρισμού στον Άγιο Απόστολο Χρυσοπηγής», είπε:

Στον Άγιο Απόστολο Χρυσοπηγής απαιτείται η τοποθέτηση βάνας για να γίνεται ο καθαρισμός του δικτύου ύδρευσης.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να τοποθετηθεί βάνα καθαρισμού στο δίκτυο ύδρευσης, στη θέση Άγιος Απόστολος Καθαροβουνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   7 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         8 / 2012

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός δρόμων

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 8 Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 24 / 1-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Καθαρισμός δρόμων», είπε:

Αρκετοί δρόμοι στο Τοπική μας Κοινότητα έχουν προβλήματα. Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων απαιτείται να γίνει καθάρισμα χαντακιών και οχετών, καθαρισμός από κατολισθήσεις και κοπή κλαδιών που φράζουν τους δρόμους, με JCB και καταστροφέα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να γίνει καθαρισμός των δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   8 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         9 / 2012

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 27 Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 26 / 22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προβλήματα ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας», είπε:

Η Τοπική μας Κοινότητα έχει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα στους οικισμούς Χρυσοπηγής και Καθαροβουνίου. Προτείνω να ζητήσουμε από το δήμο Αμφιλοχίας να φροντίσει για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης και την αποκατάσταση βλαβών.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από το δήμο Αμφιλοχίας να φροντίσει για την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα και ιδιαίτερα στο Καθαροβούνι και την Χρυσοπηγή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   9 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         10 / 2012

ΘΕΜΑ: Αίτηση κατοίκων Χρυσοπηγής

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση κατοίκων Χρυσοπηγής», είπε:

Κάτοικοι του οικισμού Χρυσοπηγής μας έχουν υποβάλλει αίτηση με την οποία επισημαίνουν ότι υπάρχει σοβαρό και επικίνδυνο πρόβλημα σε δημοτικό δρόμο της Άνω Χρυσοπηγής. Γνωρίζετε την κακή κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Προτείνω να ζητήσουμε από το δήμο την άμεση αποκατάσταση του δρόμου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από το δήμο Αμφιλοχίας να προχωρήσει στην άμεση επισκευή του δρόμου Άνω Χρυσοπηγής, που αναφέρερεται στη συνημμένη αίτηση των κατοίκων, λόγω σοβαρής επικινδυνότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   10 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         11 / 2012

ΘΕΜΑ: Χρήση μηχανημάτων δήμου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Χρήση μηχανημάτων δήμου», είπε:

Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα οδοποιίας στην Τοπική μας Κοινότητα, χρειάζεται η διάθεση των μηχανημάτων του δήμου για μερικές μέρες. Δυστυχώς στο παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο να στέλνονται από το δήμο μηχανήματα για εργασίες, χωρίς να ενημερώνεται το Τοπικό Συμβούλιο και να ορίζονται ως υπεύθυνα αναρμόδια πρόσωπα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από το δήμο Αμφιλοχίας την αποστολή των μηχανημάτων του δήμου για μερικές μέρες ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα της Τοπικής Κοινότητας. Επίσης να ενημερώνεται το Τοπικό Συμβούλιο όταν έρχονται τα μηχανήματα του δήμου για εργασίες στην Τοπική Κοινότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   11 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         12 / 2012

ΘΕΜΑ: Επιχωμάτωση δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επιχωμάτωση δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου», είπε:

Στον οικισμό Καθαροβουνίου αντικαταστάθηκε τμήμα του δικτύου ύδρευσης, με τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα επιφανειακά. Για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας επιβάλλεται η επιχωμάτωση του παραπάνω τμήματος. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για το πρόβλημα και τους κινδύνους που εγκυμονούν είναι έντονες.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά να γίνει επιχωμάτωση του δικτύου ύδρευσης Καθαροβουνίου, που έγινε πρόσφατα, για λόγους ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   12 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         13 / 2012

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός τεχνικών

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Καθαρισμός τεχνικών», είπε:

Υπάρχουν τεχνικά σε αρκετούς δρόμους οικισμών της Τοπικής μας Κοινότητας, που εδώ και δυο χρόνια έχουν μπαζωθεί, με αποτέλεσμα τα βρόχινα νερά να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα και επικίνδυνες συνθήκες. Είναι απαραίτητο να ξεμπαζωθούν πριν αρχίσουν οι βροχοπτώσεις.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά να ξεμπαζωθούν τα τεχνικά σε δρόμους των οικισμών της Τοπικής Κοινότητας άμεσα, για να αποφευχθούν προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις με την έναρξη των δροχοπτώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   13 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         14 / 2012

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση κολόνας δημοτικού φωτισμού στη Χρυσοπηγή

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αντικατάσταση κολόνας δημοτικού φωτισμού στη Χρυσοπηγή», είπε:

Πριν δυο μήνες αυτοκίνητο παρέσυρε και γκρέμισε κολόνα του δημοτικού φωτισμού Χρυσοπηγής. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα κολόνα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από το δήμο την αντικατάσταση κολόνας του δημοτικού φωτισμού (που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο πριν δυο μήνες) στον οικισμό Χρυσοπηγής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   14 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         15 / 2012

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση βανών καθαρισμού ύδρευσης

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 28 / 20-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Ασφάλιση βανών καθαρισμού ύδρευσης», είπε:

Σήμερα υπάρχουν κάτοικοι που ανοιγοκλείνουν τις βάνες κατανομής νερού στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών της Τοπικής μας Κοινότητας αυθαίρετα, δημιουργώντας προβλήματα. Θα πρέπει οι βάνες να ασφαλιστούν και να κλειδώνουν, ώστε να μη γίνεται αυθαίρετη χρήση τους.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να ασφαλιστούν οι βάνες κατανομής νερού στο δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας ώστε να μην είναι δυνατό το αυθαίρετο ανοιγόκλεισμα από αναρμόδια άτομα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   15 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         16 / 2012

ΘΕΜΑ: Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 30 / 16-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Γεωργίου Ε. Μασκλαβάνου», είπε:

Ο Γιώργος Μασκλαβάνος του Ευαγγέλου υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητά να τοποθετηθούν σχάρες σε διασταυρώσεις του επαρχιακού δρόμου Κομποτίου - Εμπεσού με κάθετους δρόμους του οικισμού Χρυσοπηγής, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις κατοικίες.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Μέχρι να εκτελεστεί το έργο, θα πρέπει άμεσα (ως προσωρινή λύση) να συντηρηθεί με τσιμεντόστρωση ή χαλικόστρωση, η διασταυρώση του επαρχιακού δρόμου Κομποτίου - Εμπεσού με τον κάθετο δρόμο “προς Αργύρω” του οικισμού Χρυσοπηγής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   16 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         17 / 2012

ΘΕΜΑ: Αίτηση Λαμπρινής Ρίγανη

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 30 / 16-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Λαμπρινής Ρίγανη», είπε:

Η Λαμπρινή Ρίγανη υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητά να συντηρηθεί ο δρόμος προς το σπίτι της στον οικισμό Καθαροβούνι.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς το σπίτι της Λαμπρινής Ρίγανη στον οικισμό Καθαροβούνι. Το μήκος που χρειάζεται συντήρηση για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση είναι περίπου 50 m.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   17 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         18 / 2012

ΘΕΜΑ: Εργασίες συντήρησης δρόμων

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 30 / 16-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Εργασίες συντήρησης δρόμων», είπε:

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης δρόμων της Τοπικής μας Κοινότητας ζητάμε να χρησιμοποιηθούν η τσάπα και το φορτηγό του δήμου στην περιφέρειά μας. Η εποπτεία των εργασιών να γίνει από το Τοπικό Συμβούλιο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά να χρησιμοποιηθεί η τσάπα και το φορτηγό του δήμου στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας. Η εποπτεία των εργασιών να γίνει από το Τοπικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   18 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         19 / 2012

ΘΕΜΑ: Συντήρηση δρόμου προς Παλιόκαστρο

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 30 / 16-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση δρόμου προς Παλιόκαστρο», είπε:

Στον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος 2011 υπήρχε γραμμένη πίστωση 15.000,00 € για το δρόμο προς Παλιόκαστρο, το οποίο δεν εκτελέστηκε. Στον προϋπολογισμό του 2012 δεν υπάρχει γραμμένη αντίστοιχη πίστωση. Ζητά από το δήμο να προγραμματίσει τη συντήρηση του δρόμου προς Παλιόκαστρο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από το δήμο να προγραμματίσει τη συντήρηση του δρόμου προς Παλιόκαστρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   19 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ     6

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         20

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2013 του δήμου Αμφιλοχίας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 32 / 12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2013 δήμου Αμφιλοχίας ».

Ο πρόεδρος Αναστάσιος Σταμάτης είπε: Εν όψη της σύνταξης του Προϋπολογισμού του δήμου για το 2013, προτείνω να υποβάλλουμε πρόταση για την εκτέλεση των έργων που αναφέρω στον πίνακα που σας προσκομίζω. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζονταν δυσκολίες στη συνεργασία των αρχών του δήμου με το  Τοπικό μας Συμβούλιο, ελπίζω τον επόμενο χρόνο η κατάσταση να βελτιωθεί προς όφελος των έργων και των κατοίκων.

Στη συνέχεια ο Μπούρας Θωμάς είπε: Συμφωνώ με την αναγκαιότητα να εκτελεστούν τα έργα που προτείνει ο πρόεδρος,  θα πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση και να εστιάσουμε σε λίγα έργα ζωτικής σημασίας τα οποία θα έχουν πιθανότητες να εκτελεστούν. Εγώ καταθέτω τη δική μου πρόταση την οποία και θα ψηφίσω.

Διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμβούλων. Μετά από την διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παρακάτω πρόταση.

Έργα που προτείνονται

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Οδοποιία

Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Φλωριάδα Ελαιόφυτο Συκούλα

έχει εκτελεστεί από πρόγραμμα το ήμισυ του έργου και υπάρχει μελέτη

Ολοκλήρωση εσωτερικής οδοποίας οικισμών Χρυσοπηγής Φλωριάδας Χρυσοράχης Καθαροβουνίου Καστριώτισσας

Βελτίωση οδοποιίας προς Ι.Μονές Δρυμοναρίου και Συγγενών

Υπάρχουν μελέτες

Συντήρηση – βελτιώσεις δρόμων για προσβάσεις σε οικισμούς

Φλωριάδα – Στρώμματα

Άγιος Λουκάς - Παλιόκαστρο

Μιγδέκι – Ελαιόφυτο – Καστριώτισσα

Καθαροβούνι – Πύλη

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

Ύδρευση

Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς οικισμό Μέγα Στούρνο

Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καστριώτισσας, Καθαροβουνίου

Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης προς οικία Παπακοσμά στον οικισμό Παλιάς Φλωριάδας

Ύδρευση οικισμού Χρυσοπηγής με εμπλουτισμό από πηγές

Φωτισμός

Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύων φωτισμού οικισμών Άνω Χρυσοπηγής, Φλωριάδας, Χρυσοράχης, Καθαροβουνίου, Καστριώτισσας

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οικισμών

Γενικότερες παρεμβάσεις

Ανάδειξη Ι.Μονών Δρυμοναρίου και Συγγενών (υπάρχει μελέτη)

Κατασκευή πλατείας Χρυσοπηγής

Ολοκλήρωση γηπέδου Φλωριάδας

Εγκατάσταση ασύρματου Internet

Συντήρηση ομβροδεξαμενών

Ο Μπούρας Θωμάς ψηφίζει τη δική του πρόταση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   20 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    6 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         21 / 2012

ΘΕΜΑ: Αίτηση Νικολάου Τσιάπαλου για παροχή ύδρευσης

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 32 / 12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Νικολάου Τσιάπαλου για παροχή ύδρευσης», είπε:

Ο δήμος Αμφιλοχίας μας ζήτησε να γνωμοδοτήσουμε για την αίτηση του Νικολάου Τσιάπαλου, για σύνδεση παροχής ύδρευσης. Εισηγούμαι θετικά για την παροχή ύδρευσης στον αιτούντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση από το δίκτυο είναι περίπου 700 m και είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την ασφάλεια της παροχής και κυρίως η διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση του σωλήνα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εισηγείται θετικά για την παροχή ύδρευσης στον αιτούντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση από το δίκτυο είναι περίπου 700 m και είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την ασφάλεια της παροχής και κυρίως η διάνοιξη αυλακιού για την τοποθέτηση του σωλήνα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   21 / 2012

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς