Pla de Lectura de Centre

Guió

1        Anàlisi dels hàbits lectors i de la feina realitzada. Estructures possibles        

2        Objectius i metodologia del nostre pla lector        

2.1        Objectius del nostre pla lector        

2.2        Metodologia del nostre pla lector        

3        Activitats lectores i d’animació a prioritzar        

3.1        Activitats de biblioteca escolar        

3.2        Activitats curriculars        

3.3        Activitats de centre        

3.4        Activitats d’entorn        

3.5        Estratègies d’implicació del professorat        

4        LECTURES per àrees de coneixement, nivells lectors i gustos        

4.1        PIL        

4.2        PGL        

5        Sistemes d’avaluació        


Anàlisi dels hàbits lectors i de la feina realitzada. Estructures possibles

Cf. Introducció que vau fer al projecte puntedu.

Cf. Memòries anuals de puntedu que teniu fetes.

Cf. Graelles que hem passat i adjuntar-les.

Importància que dóna a la lectura.

Context de llengües escolars ( PL)

Perquè va sorgir el puntedu.

Amb qui compartim la responsabilitat de la lectura.


Objectius i metodologia del nostre pla lector

Objectius del nostre pla lector

Potenciar l’hàbit i la comprensió lectora.

Optimitzar l’ús de tots els recursos que incideixen en el foment de la lectura.

Impulsar la formació del professorat en l’àmbit lector.

Integrar les activitats de comprensió lectora en el dia a dia.

Treballar lectura comprensiva  – escriptura i expressió oral- a totes les àrees del currículum segons diferents nivells i gustos.

Assumir que aquesta tasca és responsabilitat de totes les àrees del currículum i mostrar al professorat que els seus resultats beneficien totes les àrees.

Vetllar per la normalització lingüística/ normalització de la llengua catalana en la lectura.

Implicar les famílies en l’objectiu d’elevar l’interès per la lectura dels seus fills i filles.

Implicar-hi també  altres agents d’entorn...

Dissenyar activitats de comprensió lectora per àrees, cicles i cursos

Programar activitats d’animació lectora.

Utilitzar els recursos de la biblioteca escolar.

Considerar la biblioteca com al principal espai en la vida del centre.

Dedicar part de la tutoria a formació d’usuaris/lectors.

Considerar la comprensió lectora com a matèria transversal que implica a totes les àrees.

Metodologia del nostre pla lector

Metodologia.
Extret de. Blitz sèrie groga núm. 9 “Plan de lectura en los centros de educación infantil y primària”

Lectura en totes les àrees respectant un marc teòric compartit.

Importància del treball preventiu, que tracta d’evitar que sorgeixin dificultats lectores. Les actuacions en els primers anys d’escolarització adquireixen summa importància en el desenvolupament lector dels alumnes: activitats de prelectura i preescritura i metodologia de l’ensenyament de la lectoescriptura.

Primacia de la comprensió del llegit sobre la velocitat o precisió des del primer moment.

Selecció de textos adequats per als diferents cicles, comprovant que responguin a diferents situacions de lectura i als tipus de text i gèneres textuals acordats.

Revisió dels materials curriculars disponibles i modificació o complementació de les activitats lectores que en ells es proposen de manera que abastin tots els processos lectors descrits.

Pràctica sistemàtica de les estratègies lectores definides per a cada cicle.

Plantejament integrador de la lectura en les diferents àrees lingüístiques perquè es faciliti la transferència lingüística a l'estudiar els tipus de text i gèneres textuals, en la producció de textos escrits, al treballar estratègies lectores i a l'avaluar l’alumnat.

Desenvolupament de les activitats d’animació a la lectura programades per a cada cicle.


Activitats lectores i d’animació a prioritzar

Temporització i avaluació. Eps: hem de remenar i triar

Activitats de biblioteca escolar

L’hora del conte.

Àlbum de punts de llibre.

Aspecte emocional de la lectura: dietari de lectura. Els llibres que he viscut (Mercè Escardó).

Variants: Explicar alguna cosa personal que t’hagi passat mentre el llegies. Generar un diari.

També es pot fer amb punts desplegables, llibreta d’espiral quadriculada/portafolis de lectura.

Aspecte emocional de la lectura: el mapa de les emocions de Can Butjosa.

Variants: Capsa de les emocions. Llibres per fer educació emocional. (cicle infantil). L’explica el professor o el nen. Es treu d’una capsa.

L’auca de la biblioteca.

Amics de la nit per a parvulari: cadascú porta el ninot de peluix.

Tot llegint a la biblioteca. (Veure annex 1, pàg. 16)

Club d’amics de la biblioteca. (Veure annex 2, pàg. 17)

Activitats de plàstica: construcció de mòbils, titelles, figures de fang o de cartró a partir dels personatges del llibre.

Variant: Construcció d’un lleó-bústia de biblioteca per tirar-hi cartes a partir d’un conte d’un lleó. També pot llançar crides per a diferents activitats

Variant:  Surten del llibre: es llegeix el llibre, se’n treu un objecte, es construeix i queda a la biblioteca.

Racons d’animació lectora/ es pot fer una revista per racons.

Les normes de convivència. Explicar-les i pactar-les. Construir l’auca de les normes.

La invasió dels homes invisibles (Can Butjosa) o un sistema no cridaner per construir el silenci a la biblioteca / Treball del xiuxiueig (JFD i altres).

Educar la concentració lectora: tècnica respiratòria i puntuació (JFD).

Trobades amb autors i autores de lletra o dibuix.

Concurs de cites o de punts. Es pot fer amb la BP.

Activitats curriculars

El treball de recerca al batxillerat

Objectius:

Aprendre a seleccionar els millors documents per informar-se sobre el tema del treball.

Llegir de forma analítica i crítica els diversos documents.

Interpretar la informació aconseguida.

Elaborar nova informació com a resultat de la lectura realitzada.

La novel·la i les ciències de la natura. Activitat adreçada a: 3r de l’Educació Secundària Obligatòria (Annex 3, pàg. 18)

LA LECTURA D’OBRES OBLIGATÒRIES A BATXILLERAT

Objectius:

Promoure l’aprenentatge de la lectura

Llegir les obres prescrites.

Analitzar les característiques literàries de l’obra i l’autor.

Conèixer el seu context literari.

Aproximar l’alumnat a l’època de la creació de l’obra.

Activitats de centre

Hora, ½ hora, 20 minuts  diaris/setmanals de lectura lliure…

Constatem que a secundària costa programar l’espai horari.

Sistemes a secundària per tirar-la endavant

IES Sant Josep de Calasanç: reduir uns minuts les altres matèries.

Recórrer a crèdits variables/optatives.

O a hores lectives per matèries

Hora de cotutoria. (La professora Carme Palà IES Angeleta Ferrer i Sensat de sant Cugat del Vallès):

http://bibliotecadelangeleta.blogspot.com/

IES Vallvera/IES Narcís Monturiol. Hora setmanal que rota d’una hora a la següent cada setmana (cal que hi hagi llibres de totes les matèries i armari amb llibres a cada aula/biblioteca escolar).

20 minuts cada dia. IES Salvador Espriu de Salt (els llibres els deixa la biblioteca pública). Els 20 minuts roten d’hora cada trimestre.

Aprofitar hores de guàrdia/faltes del professorat per llegir.

Lectures d’alternativa a la religió.

Eps!: es pot a través de les graelles d’horaris que té el cap d’estudis.

Apadrinament lector de nens de cursos superiors a cursos inferiors per fer acompanyament lector individualitzat.

Variants: padrins-avis (passa a ser d’entorn, també ho poden ser de la biblioteca).

Préstec al pati portat per alumnes voluntaris.

”Catifa de contes” per Sant Jordi.

Joc del  personatge misteriós.

Roda de contes (cada setmana un professor explica un conte a parvulari).

Redacció del Llibre col·lectiu de diversos centres.

Trobades amb autors: “Itineraris de lectura” de la Institució de les lletres catalanes.

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.e0d71fea5f19c2465c91b210b0c0e1a0/?vgnextoid=1e7f30cf2312a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

Trobades amb autors: campanyes de lectura de diferents editorials: Cruïlla, Edebé, Baula, ed. 62, la Galera, edicions del roure de can roca, Barcanova…


Activitats d’entorn

Activitat de conta-contes agermanada amb altres centres de la zona. Alumnes del nostre centre van a explicar contes a la zona.

Variant: pares i mares / avis vénen a explicar contes consensuats amb el professor, es fa a parvulari.

El llibre perdut o escapat. (Activitat realitzada amb les botigues de barri)

Apadrinament lector ies-ceip, esplai d’avis-ceip.

Amb les famílies: “Maletes viatgeres” dels divendres. Eps! Es pot fer a l’inrevés: demanar a cada família que compri un llibre diferent per a la biblioteca d’aula.

Biblioteca Pública, tertúlia amb complicitat amb el centre. Visita de la BP.

Campanya de la Biblioteca pública - ILC “El gust per la lectura”

Fòrums de lectors a internet:

Programa Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta (CNLVA). Organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana

Concurs de lectura en veu alta entre les escoles de Catalunya i la resta de terres de parla catalana. El CNLVA s’estructura en quatre categories, tres de participació individual i una de participació col·lectiva.

Concurs de la coca-cola.

http://internetaula.ning.com/events/49-concurso-de-jovenes

Ateneus i entitats culturals

www.poesiaenaccio.org/

Eps! “Marató poètica” comuna poetes-alumnes

Poesia en acció:

Telèfon de contacte:  34654540094

e-mail: poesi@poesiaenaccio.org

Dur-hi exposicions. Sorgides en el marc de l’escola.

I intercanviar-les amb exposicions llibres de l’ateneu, la biblioteca pública, l’ajuntament, el casal cultural etc.

Això també es pot fer amb:

museus locals

Activitats amb escoles de música

Activitats conjuntes:

Els nostres alumnes hi posen els contes o les poesies recitades i els de l’escola de música interpreten la música.

Amb les escoles de la zona de primària i secundària i amb el CRP

Intercanviem informació:

Guies de lectura.

Lectures. Llibres. ( “Maletes viatgeres” interescolars)

Articles i ressenyes.

Exposicions.

Revistes escolars.

Representacions teatrals.

Idees de decoració...

1.6.Amb la llibreria

1.6.1 Li muntem l’aparador de llibres:

De l’autor que ve a l’escola

D’un tema: espai, dinosaures, pirates...

De Sant Jordi, la castanyada, Nadal...

Ens ve a presentar novetats editorials si és un llibreter “enrotllat”.

Ens envia autors dels llibres que llegim.

També podem jugar al “llibre perdut” o “els llibres han tocat el dos de la biblioteca”

Col·laborar amb la Creu Roja

Els voluntaris de la biblioteca i els de la Creu Roja Local poden col·laborar:

Dur préstecs a domicili a avis que no poden sortir de casa.

Fer lectura a gent malalta...

Col·laborar amb esplais i agrupaments escoltes

Triant-los lectures adequades.

Col·laborant en els seus actes festius, per exemple, gimcanes on s’incloguin proves sobre la lectura. Aquesta activitat també es pot aplicar a l’interior de l’escola en les festes de finals de trimestre.

Aquest tipus de col·laboració també la podem fer amb la comissió de festes local. De districte o amb associacions de veïns

I amb entitats i associacions esportives

Per exemple: exposicions de llibres de temàtica esportiva.

Biblioteca escolar i crèdit variable de ràdio poden tenir una fecunda relació...

Alumnes del CEIP Sant Joan de Berga elaboren un noticiari radiofònic i participen al concurs DIGUES COM de COM RÀDIO

Redacten i llegeixen notícies. Treballen entonació, redacció i composició musical de la sintonia.

Formar contacontes

Que expliquin contes a dins i a fora de l’escola (biblioteca pública, ceips, associacions culturals...) utilitzant power-point

Bosc dels llibres. Celebració conjunta dels 25 anys amb l’escola de la natura

Treballar conjuntament amb salons i fires de llibres o anar-hi

Saló del manga de l’Hospitalet

Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Què llegeixes? Connecta’t als llibres!

Aquest programa, pretén esdevenir el gran espai de trobada de la comunitat lectora catalana, per mitjà d’un fòrum a Internet sobre els llibres i la lectura obert al públic de totes les edats. Es tracta d’un espai de debat on tothom pot expressar la seva opinió sobre llibres, literatura, escriptors i món editorial.

 Aquesta activitat està organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, promoguda per Vilaweb,.

Programa Municipi Lector

Organitzat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, amb la col·laboració dels ajuntaments i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, aquest programa pretén involucrar tota la població del municipi (escola bressol, escola de primària, biblioteca, llibreries, ajuntament, comerços, etc.) en el foment de la lectura.

Coordinar-nos amb el clij-cat

Premi Atrapallibres-Protagonista Jove.

http://www.clijcat.cat/

Estratègies d’implicació del professorat

Constatem que el treball lector que suposa la transversalitat d’un PLC requereix animar sectors del professorat tradicionalment no associats a la lectura.

Això requereix elaborar estratègies i invitacions perquè aquest professorat s’animi a incloure la lectura en les seves activitats.

Volem, per exemple, fer un treball de lectura de cada àrea de coneixement a la biblioteca en horari lectiu realitzada pel professorat de l’àrea.

Pas previ: crear complicitats amb el professorat lector perquè promoguin la lectura i entenguin que els serà útil.

Procediments associats (valen també per a l’hora de lectura de centre):

Donar a conèixer el fons de biblioteca al professorat i consultar el professorat de les àrees i cicles les seves necessitats bibliogràfiques ( a través d’esmorzars o trobades amb el professorat en equips docents, reunions de departaments per a mostrar el fons etc).

Detectar el professorat lector de les àrees de coneixement tradicionalment no associades a la lectura per anar fent xarxa al voltant de la lectura. Estratègies:

Col·locar les novetats de llibres amb la premsa diària ( professora Maria Joana de l’IES Pere Alsius de Banyoles )..

Club de lectura de pares, mares i mestres ( Josep Francesc Delgado i altres, IES de Santa Coloma de Farners ).

O Esmorzar literari un/dos cops al trimestre ( Escola Pia de Granollers ). Compartir llibres que ens han agradat. S’hi poden sumar alumnes. Hora del pati.

Col·locar plafons amb novetats de lectura lúdica per a mestres al lloc més freqüentat de descans i conversa e l’escola ( Josep Francesc Delgado )

Noticiari de novetats i de coses que passen per a profes. En un full de paper. Es pot fer també en bloc o web.

Variants:

E-mails adreçats al professorat amb novetats.

Explicar també al professorat  els contes nous que arriben.

Full de Nadal amb recomanacions.

Fer un moodle/wiki de la biblioteca als centres que l’utilitzen per donar a conèixer el fons.


LECTURES per àrees de coneixement, nivells lectors i gustos

PIL

Pla individualitzat de lectura (Múrcia) per perfils i nivells de competència lectora ( JFD ).

Concreció de títols de lectura.

Pla individualitzat de lectura

Per perfils ( JFD )

Temàtics:

Tecnològics

Naturalistes

Històrics

de l’Univers

 -Narratius:

Fades i princeses

Pipi Langstrums

Por

Naturalistes

PGL

Pla global de lectura de centre (Múrcia)

PGL lectures comunes i/o optatives per matèries.
Concreció de títols de lectura

Començar a plantejar la lectura a totes les àrees del PGL a l’hora de lectura de centre

Per cicles i per àrees de coneixement: matemàtiques, física i química, ciències naturals, ciències socials, esport, filosofia, ètica

Concreció de títols de lectura.

Començar a plantejar a cicle superior i secundària PGL per nivells lectors

Divisió per nivells lectors a secundària. (JFD):

lectura graduada per a nouvinguts

lectura fàcil per a lectors amb dificultats

per a antilectors

lector estàndard

lector expert

Sistemes ràpids de detecció dels lectors LF i XP

Concreció de títols de lectura.


Sistemes d’avaluació

Cf. Proves publicades per editorial Graó per a primària per a la competència lectora. "Les competències lectores" (2007).”Avaluació competències lectores” (1996 ), “Avaluació cicle inicial i primària” (2001) Aula d'Innovación Educativa, núm.162. Barcelona: Graó.

Evolució del préstec a la biblioteca escolar ( eps! L’epèrgam no ho fa automàticament )

Grau de participació i satisfacció a les activitats.

Ús de biblioteca.

C. Informacional, gust per la lectura, C. LECTORA.

Si ordenem les bibliografies per nivells lectors podem seguir l’evolució a través dels llibres triats a l’hora de lectura lliure.


Annex 1

TOT LLEGINT A LA BIBLIOTECA

Activitat adreçada a: Alumnat de 2n de l’Educació Secundària Obligatòria

Centre: IES Joan Miró de Cornellà

Responsable: Josefa Sánchez

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Tot llegint a la biblioteca és una experiència de lectura feta per alumnes de 2n d’ESO des de les matèries de Llengua i Literatura Catalana i/o Castellana.

Quan ja s’han fet les lectures obligatòries de cada trimestre, l’alumnat va a la biblioteca del centre a l’hora de classe, per escollir un títol de ficció del fons de la biblioteca i formalitzar el préstec personal.

Si durant aquest temps no interessa el títol escollit, poden canviar-lo per un altre.

Un cop ja tenen el llibre, es fixa un termini de 15 dies per a la seva lectura. Les següents hores de classe (2 en total), es llegeix a la biblioteca l’obra seleccionada i després ja es trasllada la lectura a casa fins acabar en el termini acordat.

Quan la lectura ja ha acabat l’alumnat torna amb el professorat a la biblioteca, durant uns dies fan l’exposició de la seva lectura mostrant el llibre als companys/es i tornant-lo a la biblioteca.

A l’hora de l’exposició ha de presentar el títol , l’autor, el gènere. Explica amb brevetat l’argument. No descobreix el final de la història. Selecciona un o més personatges per presentar-los als companys/es. Manifesta la seva opinió raonada.

L’alumnat que assisteix a la presentació pot intervenir al final amb preguntes sobre el llibre. I avalua el treball del company/a que fa l’explicació amb una plantilla facilitada pel professorat dies abans.


Annex 2

CLUB AMICS DE LA BIBLIOTECA

Activitat adreçada a: Tot l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria

Centre: IES Joan Miró de Cornellà de Llobregat

Responsable: Josefa Sánchez

Objectius:

Promoure l’aprenentatge de la lectura i l’aprenentatge a través de la lectura

Facilitar a l’alumne la descoberta de la lectura de ficció com a instrument de coneixement i de reflexió científica de temes relacionats amb el medi natural.

Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita en matèria de C. de la Natura.

Familiaritzar l’alumnat amb el llenguatge de naturalistes, biòlegs.

Afavorir l’intercanvi d’opinions entorn a temes

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

L’alumnat pot inscriure’s al Club d’Amics de la biblioteca.

Una vegada pertany al club, a les hores del pati, pot escollir un seguit de lectures que, en forma de préstec, la biblioteca els facilita.

Quan han llegit els títols prestats tornen el llibre amb un comentari personal que passa a formar part d’un fòrum d’opinió de lectors desat en una carpeta específica als ordinadors de la sala de la Biblioteca del centre, a l’abast de tots els alumnes que desitgin consultar-lo i una mostra d’aquestes opinions en forma de mural a la sala de la Biblioteca .


Annex 3

LA NOVEL·LA I LES CIÈNCIES DE LA NATURA

Activitat adreçada a: 3r de l’Educació Secundària Obligatòria

Centre: IES Joan Miró de Cornellà de Llobregat

Responsable: Josefa Sánchez

Objectius:

Promoure l’aprenentatge de la lectura i l’aprenentatge a través de la lectura

Facilitar a l’alumne la descoberta de la lectura de ficció com a instrument de coneixement i de reflexió científica de temes relacionats amb el medi natural.

Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita en matèria de C. de la Natura.

Familiaritzar l’alumnat amb el llenguatge de naturalistes, biòlegs.

Afavorir l’intercanvi d’opinions entorn a temes

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

El Departament de Ciències de la Natura selecciona tres títols de novel·les relacionades amb la seva matèria. (Un títol per trimestre)

Cada grup-classe llegeix un títol diferent per trimestre.

El departament genera un seguit d’activitats a partir de les lectures:

Elaboració d’una fitxa predissenyada (autor, novel·la, temes específics del currículum que es tracten a les novel·les, reflexions)

Visualització d’un film relacionat amb la lectura ( aquest material el proporcionarà la BP en cas de no ser al centre); elaboració d’una fitxa i posterior posada en comú.

Taula rodona a l’aula

: : 4 / abril / 2009 : :

: : Pàgina  : :