1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica'n la funció:

Els megàlits més abundants a Catalunya són els dòlmens. Un dòlmen és una construcció megalítica de pedra pròpia del neolític. La formació bàsica del dòlmen, la constitueixen dues pedres verticals amb una d'horitzontal al damunt, generalment acompanyades d'altres pedres en la rodalia, de grans dimensions. És un tipus de monument funerari que s'utilitzava majoritariament per fer enterraments col·lectius.

2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:

3. Fes un informe sobre aquesta imatge:

En aquesta imatge hi podem apreciar la Venus de Willendorf, també coneguda com la Dona de Willendorf. És l'estatua d'una figura femenina vista des de diferents punts de vista que va ser descoberta en un jaciment paleolític proper a Willendorf, Àustria, el 1908 per l'arqueòleg Josef Szombathy. Està esculpida en pedra calcàrica i pintada amb vermell ocre, fa 11'1 centímetres d'alçada.

Fa uns anys, es va estimar que havia estat esculpida uns 22.000/24.000 anys enrere.

La Venus no és un retrat realista sinó una idealització de la figura femenina. La vulva, els pits i el ventre són molt pronunciats, suggerint una forta connexió amb la fertilitat.

Aquesta escultura ha produït molta polèmica i rebuig, ja que alguns estudiosos no veuen la semblança d'aquesta figura obesa amb la imatge clàssica d'una Venus.

4.Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

Es troben representades a les parets i sostres de les coves prehistòriques. Aquestes que es veuen a la imatge pertanyen a la Península Ibèrica i són dResum Anàlisi d'una obra pictòricae tipus llavantí, que es distingeixen de les representacions màgiques d'animals pròpies de l'art parietal franco-cantàbric pels seus temes referits a l'activitat gumana, la vida quotidiana, la guerra, etc. amb un estil que tendeix a l'estilització la qual cosa les fa semblants a les pintures d'art rupestre africà.

b) Descriu l'escena i comenta la possible finalitat d'aquestes pintures:

En l'escena es poden veure representades diverses persones caçant animals per poder alimentar-se. Possibles finalitats de la realització d'aquestes pintures és la de marcar territori o la de voler deixar constància dels fets.