(เพิ่มเติม) 6 ตุลาคม 2557

ข้อตกลงของการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย

ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ออกข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์

 1. เนื้อหาทั่วไป  แบบปรนัย  3  ข้อ
 2. ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  แบบปรนัย  3  ข้อ
 3. ข้อสอบแบบตอบปัญหาสดบนเวี  (อัตนัย)  จำนวน  3  ข้อ
 4. ข้อสอบแนว  Pisa  1  ข้อ  (แยก  1  แผ่น)

ส่งคณะกรรมการก่อนเวลา  08.00 น.  ในวันแข่งขัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุปกรณ์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

 1. หลอดทดลองขนาดกลาง                                        10        หลอด
 2. หลอดหยอด                                                4        อัน
 3. กระบอกตวง                                                3        อัน
 4. โกร่งบดสาร                                                1        ชุด
 5. ผ้าขาวบางขนาด 5x7 นิ้ว                                6        ผืน
 6. แท่งแก้วคนสาร                                                3        อัน
 7. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์                                        1        ชุด
 8. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์                                1        กล่อง
 9. ขวดรูปชมพู                                                3        ใบ
 10. บีกเกอร์ ขนาด 100 cc                                        6        ใบ
 11. เทอร์มอมิเตอร์                                                2        อัน
 12. กระดาษ Label                                                1        แผ่น
 13. ไม้ขีดไฟ                                                  1         กล่องหรือไฟแช็ค                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุปกรณ์อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

 1. หลอดทดลองขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ อย่างละ                6        หลอด
 2. หลอดหยอด                                                2        อัน
 3. กระบอกตวง                                                1        อัน
 4. แท่งแก้วคนสาร                                                1        อัน
 5. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์                                        1        ชุด
 6. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์                                1        กล่อง
 7. บิกเกอร์ ขนาด 250 cc                                        1        ใบ
 8. บีกเกอร์ ขนาด 100 cc                                        6        ใบ
 9. เทอร์มอมิเตอร์                                                2        อัน
 10. กระดาษ Label                                                1        แผ่น
 11. ไม้ขีดไฟ                                                  1         กล่องหรือไฟแช็ค
 12. กระดาษลิตมัส                                                1        ชุด
 13. กระดาษกรอง                                                6        แผ่น                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการแข่งขัน Multi Skills  ระดับ  ม.ปลาย

 1. essay ให้นักเรียนเขียนตามหัวข้อเรื่องที่แต่ละคนเตรียมมา โดยหัวข้อนั้นต้องตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในการแข่งขัน Impromptu Speech
 2. picture dictation ให้เตรียมสีและอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันเรียงความ  ระดับ  ม.ปลาย

หัวข้อเกี่ยวกับ

 1. คุณธรรม
 2. อาเซียน
 1. พ่อหลวงของคนไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ  ม.ต้น

 1. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบ ตอนที่ 1 แบบปรนัย จำนวน 2 ข้อ โดยหนึ่งข้อให้ใช้กระดาษ A4 1 แผ่น ให้ตั้งโจทย์ไว้ข้างบนและเฉลยด้านล่างของกระดาษ A4
 2. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 3 ข้อ โดยใช้กระดาษ 3 แผ่นๆ ละๆ ข้อ และเฉลยด้านล่างของกระดาษ A4
 3. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทำ จำนวน 1 ข้อ ในกระดาษ A4 ใส่โจทย์ 1 แผ่น และใส่เฉลยอีก 1 แผ่น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ  ม.ปลาย

 1. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบ ตอนที่ 1 แบบปรนัย จำนวน 2 ข้อ โดยหนึ่งข้อ               ให้ใช้กระดาษ A4 1 แผ่น ให้ตั้งโจทย์ไว้ข้างบนและเฉลยด้านล่างของกระดาษ A4
 2. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบ ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ จำนวน 3 ข้อ โดยใช้กระดาษ 3 แผ่นๆ ละๆ ข้อ และเฉลยด้านล่างของกระดาษ A4
 3. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันออกข้อสอบตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทำ จำนวน 1 ข้อ ในกระดาษ A4 ใส่โจทย์ 1 แผ่น และใส่เฉลยอีก 1 แผ่น

หมายเหตุ : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย ให้ส่งข้อสอบที่กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน เวลา 08.30 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  ระดับ  ม.ต้น

 1. ออกข้อสอบประเภททั่วไป โรงเรียนละ 10 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)
 2. ออกข้อสอบความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 10 ข้อ

(ข้อสอบปรนัย)

 1. ออกข้อสอบตอบปัญหาสด (ข้อสอบอัตนัย) โรงเรียนละ 5  ข้อ

                                “พร้อมเฉลย”

        ตัวอักษรไทยสารบัญ ขนาด 16  ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

มาที่ E-mail : s_bunsudron@hotmail.com  เบอร์โทร 08-1888-1078  อาจารย์สมหวัง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  

ระดับ  ม.ปลาย

 1. ส่งรูปเล่มรายงาน 5 เล่ม วันลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2557 จับฉลากลำดับนำเสนอ                    ปากเปล่า 5-7 นาที

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

ระดับ  ม.ปลาย

 1. ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ จุดลงทะเบียน
 2. แผนโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขัน Asean Quiz ระดับ  ม.ต้น - ม.ปลาย

 1. โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทุกโรงออกข้อสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ พิมพ์แบบอักษร AngsanaNew ขนาด 16  (ม.ต้น  10  ข้อ / ม.ปลาย  10  ข้อ)
 2. ตัดเป็นข้อแยกกันเพื่อนำมาปะติดใส่ในซอง  (มีคำเฉลยแยกต่างหาก)
 3. ส่งในวันแข่งขัน (7 ตุลาคม 2557)  ณ  จุดลงทะเบียน  ก่อนเวลา  09.00  น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขัน Spelling  Bee  ระดับ ม.ต้น

 1. ขอให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งคำศัพท์  20  คำ

        อย่างเช่น                        flour

                        The  secret  to  good  bread

                        is  in  the  choice  of  flour

                        part  of  speech  (Noun)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย

 1. ให้ท่านจัดทำคำศัพท์จำนวน 20 คำ นำมาส่งกรรมการที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2557
 2. คำศัพท์ต้องมี 3 พยางค์ขึ้นไป
 3. พิมพ์คำกำกับเสียง (Phonetic) ต่อท้ายคำศัพท์คำนั้นด้วย...เนื่องจากเราไม่มีกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังขณะทำการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องมีคำกำกับเสียงมาให้กรรมการอ่านด้วยเพื่อความถูกต้องชัดเจน
 4. พิมพ์ part of speech และตัวอย่างประโยคด้วย
 5. ตัวอักษรที่ใช้ คือ AngsanaNew ขนาด 16
 6. ตัดและม้วนคำศัพท์มาให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

        agriculturist   \,a-gri-’k-ch(-)rist\ (n.)

        Someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil.

        มีข้อสงสัยสอบถาม  08-7062-9660   (ครูมงคล)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ  ม.ต้น

แจ้งบทอาขยานที่คณะกรรมการกำหนด  

        บทหลัก  5  บท  ดังนี้

 1. นิราศภูเขาทอง
 2. โคลงโลกนิติ
 3. บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน  วิศวกรรมา
 4. อิศรญาณภาษิต
 5. บทพากย์เอราอัณ

        

บทเลือก  5  บท  ดังนี้

 1. รามเกียรติ์  ตอน  ศึกอันทรชิต
 2. บุพการี
 3. วัฒนธรรม
 4. พอใจให้เป็นสุข
 5. พระอภัยมณี  ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

(จากบทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551)

ติดต่อ : อาจารย์วรวิมล  สมบูรณ์พงษ์กิจ  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  โทร. 08-4178-4411

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ  ม.ปลาย

แจ้งบทอาขยานที่คณะกรรมการกำหนด  

        บทหลัก  5  บท  ดังนี้

 1. นมัสการมาตาปิตุคุณ
 2. อิเหนา  ตอน  ศึกกะหมังกุหนิง
 3. กาพย์เห่เรือ  ตอน  เห่ชมเรือกระบวน
 4. ลิลิตตะเลงพ่าย
 5. สามัคคีเภทคำฉันท์

        บทเลือก  5  บท  ดังนี้

 1. นิราศพระบาท
 2. สวรรค์ชั้นกวี
 3. มงคลสูตรคำฉันท์
 4. นิราศนรินทร์
 5. ยามมืด

(จากบทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ  ระดับ ม.ต้น

 1. การตัดสินยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
 2. การแข่งขันยึดประเด็นตามหัวข้อ  (จับสลาก  1  หัวข้อ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์  ระดับ ม.ปลาย

 1. การตัดสิน

 1. ขอบข่าย / ประเด็นในการแข่งขัน  ดังนี้  (จับสลาก  1  หัวข้อ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง  (อ่านในใจ)  ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย

 1. ใช้เกณฑ์การตัดสินตามประกาศ
 2. ใช้แบบทดสอบ  PISA  การอ่าน  (มี  4  ชุด)

        โดยใช้วิธีจับสลากในวันแข่งขัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 1. Pop - up หรือหนังสือเล่มเล็กตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. อักษรตัวกลม
 3. ซื่อสัตย์ / Asean / เศรษฐกิจพอเพียง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ข้อตกลงของการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับ  ม.1 - 3

เกณฑ์ข้อตกลง

 1. การออกข้อสอบ  ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนแข่งขันออกข้อสอบ ดังนี้

                1.1 แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  

                        สุขศึกษา  สาระที่ 1                  =        4        ข้อ

   สาระที่ 2                  =        4        ข้อ

   สาระที่ 4                  =        4        ข้อ  

   สาระที่ 5                  =        4        ข้อ

พลศึกษา  สาระที่ 3  ม.3.1         =        8        ข้อ

                 ม.3.2          =        8        ข้อ

                หมายเหตุ   ใช้กระดาษ  A4  ตัดเป็นข้อๆ  แล้วบรรจุแยกซองตามสาระและแยกเฉลยอีก  1  ซอง

 1. แบบอัตนัย

                            สุขศึกษา  สาระที่ 1                  =        2        ข้อ

   สาระที่ 2                  =        2        ข้อ

   สาระที่ 4                  =        2        ข้อ  

   สาระที่ 5                  =        2        ข้อ

พลศึกษา  สาระที่ 3  ม.3.1         =        4        ข้อ

                 ม.3.2          =        4        ข้อ

                หมายเหตุ   ใช้กระดาษ  A4  ตัดเป็นข้อๆ  แล้วบรรจุแยกซองตามสาระและแยกเฉลยอีก  1  ซอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อตกลงของการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย

หัวข้อการแข่งขัน  “อาเซียน”