ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

(надалі - Договір)

 

м. Лисичанськ                                                                "01" листопада  2013 року

1. Визначення термінів

 

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання послуг.

Абонентський ввід - частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки або  кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.

Абонентський відділ (відділ обслуговування абонентів) - представник Провайдера, який у певний час є відповідальним за взаємодію з абонентами в частині надання консультаційної допомоги стосовно загальних взаємовідносин з Провайдером.

Активація Послуги – виконання Провайдером дій, що надають Абоненту можливість отримання телекомунікаційних послуг.

Багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) - телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Багатоканальні телемережі як телекомунікаційні мережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації" (1280-15).

Заява на приєднання до Публічного договору - це документ, яким фізична особа  підтверджує факт прийняття публічної пропозиції щодо приєднання до Публічного договору, ознайомлення з його змістом та погодження з його умовами.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом та призначене для з'єднання з телекомунікаційною мережею з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, маршрутизатор тощо).

Місце надання послуг – адреса Абонента, яка зазначена у Заяві на приєднання до Публічного договору.

Особистий кабінет – веб-сторінка на веб-сайті Провайдера, що містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента, спеціальні повідомлення Провайдера для Абонента та іншу інформацію. А також дає можливість Абоненту здійснювати замовлення окремих Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету — my.lurenet.ua.

Особовий рахунок – рахунок в системі розрахунків Провайдера, де фіксуються стан платежів Абонента та суми грошових коштів, що списані в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок  має унікальний номер.

Пакет програм - перелік телерадіопрограм, які провайдер програмної послуги пропонує абонентам на договірних засадах як цілісну інформаційну послугу.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Повторне підключення – комплекс дій по підключенню Абонента до мережі після припинення надання Послуг у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Публічним договором та відключення кінцевого обладнання.

Послуга доступу до Інтернет - забезпечення доступу кінцевого обладнання Абонента до Інтернету.

Послуга інформаційної підтримки  надання інформаційної підтримки, яка допомагає Абонентам самостійно користуватися Послугами.

Припинення надання послуг - припинення надання послуг тимчасово до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Публічним договором.

Провайдер - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Провайдер програмної послуги - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Програма (телерадіопрограма) - поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення.

Програмна послуга - формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах шляхом використання технологій IPTV, цифрової та аналогової.

Сторони - разом іменовані Провайдер та Абонент.

Тариф - сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг, що надаються.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням (відповідно

до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )).

Телекомунікаційні послуги (Послуги) – разом послуги, що надаються Провайдером та зазначені у пункті 2.1.2 Публічного договору, а саме: з доступу до Інтернет, інформаційної підтримки, програмна послуга у розумінні Закону України «Про телебачення і радіомовлення» № 3760-XII від 21.12.93.

Технічна служба - представник Провайдера, який у певний період часу є відповідальним за взаємодію з абонентами з технічних питань.

Тимчасове відключення – платна послуга з тимчасового припинення надання послуг з ініціативи Абонента із збереженням коштів на Особовому рахунку. Термін надання послуги тимчасового відключення до 90 (дев’яносто) днів.

Щоденна плата – щоденна плата за користування Послугами для абонентів, що підключені до мережі Інтернет за технологією IPoE.

 

2. Предмет Договору

 

2.1 Провайдер, який Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує цей Публічний договір  (далі – Договір).

2.1.1 Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Провайдера надання таких послуг та своєчасної їх оплати Абонентом.

2.1.2 Провайдером надаються наступні телекомунікаційні послуги:

- підключення кінцевого обладнання до Мережі;

- послуги з доступу до Інтернет;

- програмна послуга;

- розробка та адміністрування мережевих ресурсів;

- інформаційна підтримка веб-сайту;

- технічна підтримка Абонентів;

- аналіз інформаційних потреб Абонентів і пошук оптимальних рішень;

- видалене адміністрування серверів;

- конфігурація серверного і мережевого устаткування;

- консультування Абонентів з питань, що стосуються функціонування і розвитку веб-сайту.

2.1.3. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх зацікавлених осіб, шляхом його розміщення (публікації):

- на веб-сайті: http://www.lurenet.ua  (постійно доступний для ознайомлення);

- у куточках споживачів Абонентських відділів Провайдера (постійно доступний для ознайомлення).

2.1.4. За необхідністю Провайдер за вимогою Абонента надає даний Договір на паперовому носії.

 

3. Опис послуги та додаткові умови

 

3.1. Послуга надається з використанням мережі передачі даних. Доступ до Послуг забезпечується із застосуванням організованих Провайдером цифрових каналів зв'язку.

3.2. Технічна швидкість на організованому за технологією Ethernet каналі складає від 10 до 1000 Мбіт/с. Швидкість обміну даними залежить від обраного Абонентом тарифного плану, стану мереж передачі даних інших операторів зв'язку, а також серверів, з якими Абонент здійснює обмін даними.

3.3. Первинне налаштування Провайдером комп'ютера Абонента в рамках робіт по забезпеченню можливості підключення Абонента до Послуг включає налаштування устаткування і клієнтського програмного забезпечення, в рамках ліцензійних операційних систем MS Windows 2000, XP, NT, Vista, Seven, Windows 8. Налаштування клієнтського програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Провайдер не гарантує.

3.4. Програмна послуга надається з використанням багатоканальної телемережі. Перелік послуг визначається згідно з Додатком 1 до Договору, в якому визначається тип пакета програм, що надається Провайдером програмної послуги (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет),  перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абоненту, абонентну плату за  пакет  і/або  плату  за надання  окремих телерадіопрограм та передач.

 

4. Порядок надання та отримання послуг доступу до Інтернет

 

4.1. Телекомунікаційні послуги надаються згідно з чинним законодавством України.

4.2. Умови надання Послуг:

-  наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту Послуги;

-  ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

- оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного договору;

- оплата замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги  на розрахунковий рахунок Провайдера або в іншій формі, що не суперечить законодавству України;

-  оплата за підключення до Мережі.

4.3. Для отримання телекомунікаційних послуг використовується кінцеве обладнання Абонента.

4.4. Оформлення Заяви про приєднання до Публічного договору здійснюється Абонентом у відділі обслуговування  абонентів.

4.5. При зверненні Абонента у відділ обслуговування абонентів, Провайдером виконується перевірка на предмет технічної можливості отримання Послуг.

4.6. При оформленні Заяви про приєднання до Публічного договору, Абонент обумовлює з представником Провайдера тариф і адресу надання Послуги.

4.7. Підключення Абонента виконується протягом наступного часу з моменту подання Заяви про приєднання до Публічного договору у відділ обслуговування абонентів:

- для абонентів багатоповерхових житлових будинків – не більше 7 календарних днів;

- для абонентів приватного сектору – не більше 30 календарних днів.

Терміни дотримуються за умови надання безперешкодного доступу у приміщення (у тому числі, технічні і допоміжні), де розміщено устаткування для проведення робіт по підключенню. Для абонентів приватного сектору – за погодних умов, що сприяють виконанню робіт з підключення.

4.8. Після подання Заяви про приєднання до Публічного договору, Провайдер зв'язується по телефону з Абонентом і погоджує з ним дату та інтервал часу (інтервал повинен складати не менше 2-х годин), протягом яких фахівець Провайдера повинен прибути для виконання комплексу робіт з метою підключення останнього до мережі Інтернет.

4.9 Підключення здійснюється за умови:

- особистої  присутності Абонента або іншої особи, зазначеної Абонентом у Заяві про приєднання до Публічного договору, у зазначеному ним місці надання Послуг в погоджену сторонами дату та інтервал часу, а також у термін, розумно необхідний для проведення робіт по підключенню Абонента до мережі передачі даних;

- забезпечення можливості доступу фахівців Провайдера у приміщення Абонента, а також до мереж зв'язку, електромереж, комп'ютерів та іншого устаткування, доступ до яких необхідний для проведення робіт по підключенню Абонента до мереж передачі даних. Зокрема, при наданні Послуг з підключення в житлових будинках, Абонент зобов’язується заздалегідь самостійно погодити і забезпечити можливість доступу фахівців Провайдера до кабельних каналізацій (ніш), тамбурів (коридорів) мешканців, через які проходять слабкострумові мережі;

- при підключенні Абонента до мережі за технологією Ethernet, надання з боку Абонента фахівцям Провайдера персонального комп'ютера або ноутбука з наступними характеристиками:

- частота процесора не менше 1.2 Мгц,  

- об'єм оперативної пам'яті 512 мегабайт і більше,

- встановленої в системний блок комп'ютера або ноутбука працездатної мережевої карти з інтерфейсом Ethernet 10/100base-T,

- встановленої і налагодженої на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці операційної системи Windows 2000, XP, NT, Vista, Seven, Windows 8. Під налагодженою операційною системою розуміється можливість здобуття адреси по протоколу DHCP, працездатність сімейства протоколів Tcp/ip і протоколу PPTP.

4.10. Підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі здійснюється за рахунок матеріалів Абонента.

4.11. У разі відсутності Абонента в погоджений час або не забезпечення доступу фахівців Провайдера до кабельних каналізацій (ніш), тамбурів (коридорів), через які проходять слабкострумові мережі, мешканців житлового будинку, або не виконання вимог п.4.9 цього Договору, а також у разі відсутності або несправності устаткування Абонента (комп'ютера, ноутбука, маршрутизатора, свічів, мережевої карти), фахівець Провайдера має право не виконувати роботи по підключенню Абонента до мережі.

У разі відсутності у місці надання Послуг персонального комп'ютера або ноутбука, Абоненту прокладається кабель лише до місця, зазначеного Абонентом. В цьому випадку Абонент здійснює налаштування кінцевого обладнання або замовляє повторний платний виїзд (згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті Провайдера). Повторний виїзд виконується протягом 10 діб за умови погодження часу відповідно до пункту 4.8 цього Договору.

Якщо Абонент не замовляє повторний платний виїзд фахівця Провайдера, послуга підключення Абонента до мережі вважається наданою, сплачені за дану послугу грошові кошти не повертаються.

4.12. Абонентський ввід та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Фахівець Провайдера при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.

4.13. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі є початком надання Послуг та фіксується технічними можливостями Провайдера, якому Абонент довіряє і з даними якого погоджується.

4.14. Доступ до мережі Інтернет надається протягом 24 годин з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Абонента (розмір оплати має бути не менше розрахованого, виходячи з обраного тарифу).

4.15. Для Абонентів, що підключені за технологією IPoE, активація послуг після підключення до мережі Провайдера можлива тільки за умови поповнення Особового рахунку  у абонентських відділах мінімум на 3 (три) гривні.

4.16. Абонент є кінцевим користувачем і не має права надавати отримані послуги третім особам. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Публічного договору по кожному з Місць надання послуг.

4.17. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання Послуг Провайдер повинен повідомити Абонентів не пізніше 7 (семи) днів шляхом опублікування відповідної інформації на веб-сайті: http://www.lurenet.ua.

4.18. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту здійснюється Провайдером у разі порушення Абонентом умов цього Договору.

4.19. Оперативна взаємодія Сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Провайдера та Абонента.

 

5. Порядок надання та отримання програмної послуги

 

5.1. Програмна послуга надається згідно з чинним законодавством України.

5.2. Умови надання Послуги:

-  наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту Послуги;

-  ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

- оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного договору;

- оплата замовленої Абонентом програмної послуги  на розрахунковий рахунок Провайдера або в іншій формі, що не суперечить законодавству України;

-  оплата за підключення до Мережі.

5.3. Для отримання програмної послуги використовується кінцеве обладнання Абонента.

5.4. Оформлення Заяви про приєднання до Публічного договору здійснюється Абонентом у відділі обслуговування  абонентів.

5.5. При зверненні Абонента у відділ обслуговування абонентів, Провайдером виконується перевірка на предмет технічної можливості отримання Послуг.

5.6. При оформленні Заяви про приєднання до Публічного договору, Абонент обумовлює з представником Провайдера технологію надання Послуги та пакет програм, а також адресу надання Послуги.

5.7. Підключення Абонента виконується протягом наступного часу з моменту подання Заяви про приєднання до Публічного договору у відділ обслуговування абонентів:

- для абонентів багатоповерхових житлових будинків – не більше 7 календарних днів;

- для абонентів приватного сектору – не більше 30 календарних днів.

Терміни дотримуються за умови надання безперешкодного доступу у приміщення (у тому числі, технічні і допоміжні), де розміщено устаткування для проведення робіт по підключенню. Для абонентів приватного сектору – за погодних умов, що сприяють виконанню робіт з підключення.

5.8. Після подання Заяви про приєднання до Публічного договору, Провайдер зв'язується по телефону з Абонентом і погоджує з ним дату та інтервал часу (інтервал повинен складати не менше 2-х годин), протягом яких фахівець Провайдера повинен прибути для виконання комплексу робіт з метою підключення Абонента.

5.9 Підключення здійснюється за умови:

- особистої  присутності Абонента або іншої особи, зазначеної Абонентом у Заяві про приєднання до Публічного договору, у зазначеному ним місці надання Послуг в погоджену сторонами дату та інтервал часу, а також у термін, розумно необхідний для проведення робіт по підключенню Абонента до мережі передачі даних;

- забезпечення можливості доступу фахівців Провайдера у приміщення Абонента, а також до мереж зв'язку, електромереж, комп'ютерів та іншого устаткування, доступ до яких необхідний для проведення робіт по підключенню Абонента до мереж передачі даних. Зокрема, при наданні Послуг з підключення в житлових будинках, Абонент зобов’язується заздалегідь самостійно погодити і забезпечити можливість доступу фахівців Провайдера до кабельних каналізацій (ніш), тамбурів (коридорів) мешканців, через які проходять слабкострумові мережі.

5.10. Підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі здійснюється за рахунок матеріалів Абонента.

5.11. У разі відсутності Абонента в погоджений час або не забезпечення доступу фахівців Провайдера до кабельних каналізацій (ніш), тамбурів (коридорів), через які проходять слабкострумові мережі, мешканців житлового будинку, або не виконання вимог п.4.9 цього Договору, а також у разі відсутності або несправності устаткування Абонента (комп'ютера, ноутбука, маршрутизатора, свічів, мережевої карти), фахівець Провайдера має право не виконувати роботи по підключенню Абонента до мережі.

У разі відсутності у місці надання Послуг приймаючого обладнання, Абоненту прокладається кабель лише до місця, зазначеного Абонентом. В цьому випадку Абонент здійснює налаштування кінцевого обладнання або замовляє повторний платний виїзд (згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті Провайдера). Повторний виїзд виконується протягом 10 діб за умови погодження часу відповідно до пункту 5.8 цього Договору.

Якщо Абонент не замовляє повторний платний виїзд фахівця Провайдера, послуга підключення Абонента до мережі вважається наданою, сплачені за дану послугу грошові кошти не повертаються.

5.12. Абонентський ввід та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання програмної послуги. Фахівець Провайдера при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.

5.13. Доступ до програмної послуги надається протягом 24 годин з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Абонента (розмір оплати має бути не менше розрахованого, виходячи з обраної технології та  пакету).

5.14. Абонент є кінцевим користувачем і не має права надавати отримані послуги третім особам.

5.15. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання Послуг Провайдер повинен повідомити Абонентів не пізніше 7 (семи) днів до початку нового календарного місяця шляхом опублікування відповідної інформації на веб-сайті: http://www.lurenet.ua  та повідомленням Абонента через особовий кабінет з метою отримання офіційно  оформленого  погодження  Абонента. У разі відмови Абонента приймати змінену програмну послугу, Провайдер припиняє надання програмної послуги згідно з вимогами Закону України «Про телебачення і радіомовлення» № 3760-XII від 21.12.93.

5.16. Припинення надання Послуг Абоненту здійснюється Провайдером у разі порушення Абонентом умов цього Договору.

5.17. Оперативна взаємодія Сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Провайдера та Абонента.

 

6. Порядок і терміни усунення несправностей

 

6.1. Технічний супровід надання послуг Провайдером включає:

- платне технічне обслуговування обладнання та локальної мережі Абонента при виході їх з ладу;

- консультації з розвитку інфраструктури мережі Абонента.

6.2. Переривання в наданні Послуг, що виникло у зв'язку з проведенням робіт з відновлення / підтримці працездатності і розвитку мережі, усуваються протягом найкоротшого терміну з моменту сповіщення Абонентом про неробочий стан. Початком  настання неробочого стану є час повідомлення Провайдера про несправність шляхом дзвінка Абонента в службу технічної підтримки (номера телефонів містяться на веб-сайті http://www.lurenet.ua) або звернення у  відділ обслуговування абонентів.

6.3. За відсутності доступу до Інтернету та програмної послуги, що сталася з вини Провайдера, виїзд фахівця на місце отримання Послуг здійснюється за рахунок Провайдера.

6.4. У випадку, якщо відсутність доступу до Інтернету та програмної послуги сталася з вини Абонента з причин:

- обриву кабелю Абонента;

- виходу з ладу стандартної модульної розетки, для чого потрібний додатковий обтиск кабелю або встановленого устаткування в місці надання Послуг;

- зміни мережевих параметрів комп'ютера або ноутбука Абонента, що призвело до припинення доступу до мережі Інтернет;

- нестабільної роботи / непрацездатності операційної системи на комп'ютері або ноутбуці  Абонента;

- непрацездатності мережевої карти;

- пошкодження устаткування Абонента та ін.,

виїзд фахівця Провайдера оплачується згідно з Тарифами, розміщеними на веб-сайті: www.lurenet.ua.

6.5. Надання Послуг може бути припинено на час проведення профілактичних і ремонтних робіт, здійснення технічного обслуговування без попереднього повідомлення Абонента.

 

7. Порядок і умови оплати

 

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за плату.

7.2. Розміри плати за Телекомунікаційні послуги встановлюються Провайдером самостійно і розміщуються на веб-сайті: http://www.lurenet.ua (постійно доступний для ознайомлення).

7.2.1 Умови надання програмної послуги також зазначені у Додатку 1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

7.3. Вартість робіт та послуг з доступу до Інтернет, що надаються Провайдером, визначається на підставі обраного Тарифу.

7.4 Вартість робіт та послуг з надання програмної послуги, що надаються Провайдером, визначається на підставі обраної технології та пакету.

7.5. Форма оплати - авансова. Абонент здійснює попередню оплату Телекомунікаційних послуг Провайдера у відповідності до розміру тарифу, технології та пакету програмної послуги обраних Абонентом, або згідно з рахунком, який надається Провайдером Абоненту на його запит.

7.6. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів.

7.7. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність та повноту внесених ним платежів та оформлення платіжних документів.

7.8. Облік платежів, що надійшли, здійснюється в наступному порядку:  

7.8.1. Платежі, що надійшли через мережу терміналів Провайдера, зараховуються протягом 48 годин після здійснення оплати.

7.8.2. Безготівкові платежі Абонента враховуються лише після отримання виписки з банку про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

7.9. Порядок оплати для абонентів, що отримують доступ до мережі Інтернет за технологією IPoE, є такий:

7.9.1. Щоденно з Особового рахунку Абонента, незалежно від того, користувався Абонент у цей день послугою Інтернет чи ні, списується плата за користування тарифом згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті: http://www.lurenet.ua.

7.9.2. Якщо стан Особового рахунку Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів включно зберігається нижче, ніж мінімальна щоденна плата за користування тарифом, Особовий кабінет Абонента відключається, та надання послуги доступу до мережі Інтернет припиняється. Провайдер має право на відключення Абонента від кінцевого обладнання у разі, якщо з моменту останнього списання коштів з його особового рахунку пройшло не менше 60 днів (без наявності заяви на відключення від самого Абонента). Надання послуг цьому Абонентові можливе лише після Повторного підключення та попередньої плати Телекомунікаційних послуг згідно з чинними тарифами.

7.9.3. Абонент може скористатися послугою тимчасового відключення. Вартість послуги тимчасового відключення визначається згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті: http://www.lurenet.ua. По закінченню терміну тимчасового відключення надання Послуг відновлюється автоматично.

7.10.  Порядок оплати для абонентів, що отримують програмну послугу, є такий:

7.10.1. У разі отримання програмної послуги з використанням технології IPTV, щоденно з Особового рахунку Абонента, незалежно від того, користувався Абонент у цей день програмною послугою чи ні, списується плата за користування згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті: http://www.lurenet.ua та у Додатку 1 до Договору. Якщо стан Особового рахунку Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів включно зберігається нижче, ніж мінімальна щоденна плата за користування тарифом, Особовий кабінет Абонента відключається, та надання послуги припиняється. Провайдер має право на відключення Абонента від кінцевого обладнання у разі, якщо з моменту останнього списання коштів з його особового рахунку пройшло не менше 60 днів (без наявності заяви на відключення від самого Абонента). Надання послуг цьому Абонентові можливе лише після Повторного підключення та попередньої плати Телекомунікаційних послуг згідно з чинними тарифами.

7.10.2. У разі отримання програмної послуги з використанням технології цифрова та аналогова, плата за надання Послуги стягується щомісячно кожні 30 календарних днів з Особового рахунку Абонента, незалежно від того, користувався Абонент у цей період програмною послугою чи ні, списується плата за користування згідно з тарифами, що розміщені на веб-сайті: http://www.lurenet.ua та у Додатку 1 до Договору.

7.11. Зміна тарифного плану послуги доступу до Інтернет:

- в разі, якщо після зміни тарифного плану плата за користування тарифом на новому тарифі не змінюється або збільшується порівняно з поточним, зміна здійснюється безкоштовно;

- в разі, якщо плата за користування тарифом на новому тарифному плані нижче, ніж плата за користування тарифом на  поточному тарифі, зміна тарифного плану є платною і складає 10,00 (десять) грн.

7.12. Розмір щомісячної оплати за Послуги з доступу до Інтернет не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, а також випадків короткочасних перерв тривалістю менше 90 хвилин кожна і загальною тривалістю до однієї доби на місяць. За перевищений час перерв проводиться перерахунок Плати за користування тарифом.

7.13. При зміні цінової і податкової політики України в області зв'язку і доступу до Інтернету у бік збільшення чи введення додаткових обов'язкових тарифів і зборів, Провайдер залишає за собою право змінювати вартість наданих Послуг, повідомивши про це Абонентів не пізніше 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на веб-сайті: http://www.lurenet.ua.

 

8. Права та обов'язки Абонента

 

8.1. Абонент має право:

1) на безоплатне отримання від Провайдера вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;

2) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;

3) на відмову від Послуг у порядку, визначеному Договором;

4) отримати від Провайдера невикористану частку коштів у разі відмови від отримання попередньо сплачених Послуг шляхом оформлення письмової заяви про перерахування невикористаної частки коштів на особовий рахунок іншого Абонента, за виключенням випадків, зазначених у п.7.3 цього Договору, або в разі несвоєчасного попередження Абонентом Провайдера про відмову від отримання попередньо сплачених Послуг;

5) абоненти, що отримують доступ до мережі Інтернет за технологією IPoE, мають можливість самостійно змінювати пароль до Особистого кабінету;

6) в разі втрати змінених Абонентом даних (паролю доступу до Особистого кабінету) Провайдером здійснюється зміна налаштувань на початкові, які вказані в Заяві про приєднання до Публічного договору;

7) на відновлення паролю, яке можливе лише у абонентських відділах при наявності у Абонента паспорту, що підтверджує його особу;

8) в разі помилкового внесення Абонентом коштів на рахунок іншого Абонента, Провайдером на підставі письмової заяви Абонента здійснюється переміщення коштів з рахунку, на який Абонентом були помилково внесені кошти, на рахунок Абонента та у сумі, що зазначенні в заяві Абонента, за умови наявності у Абонента документального підтвердження здійснення такої помилкової оплати.

8.2. Абонент зобов'язується:

1) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

2) не вчиняти дій, що можуть створювати загрозу:

- безпеці експлуатації Телекомунікаційних мереж,

- підтримці цілісності та взаємодії Телекомунікаційних мереж,

- захисту інформаційної безпеки Телекомунікаційних мереж,

- ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

3) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання Послуг третім особам;

4) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним Послуги;

5) на запит Провайдера повідомляти інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання Послуг;

6) не перешкоджати виконанню робіт, пов'язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за Заявкою Абонента, та забезпечити доступ до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень;

7) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі;

8) у випадку відмови від Послуг протягом 2 (двох) робочих днів повернути Провайдеру встановлене на абонентській точці устаткування, що було надане Абоненту у користування;

9) запобігати розголошення комерційної таємниці (технічні характеристики Телекомунікаційної мережі, зміст Заяви про приєднання до Публічного договору та іншу інформацію, отриману в процесі роботи з Провайдером), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Провайдера та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

10) самостійно слідкувати за своєчасністю та повнотою внесення плати за Послуги;

11) своєчасно інформувати Провайдера про недоліки у роботі Телекомунікаційної мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента;

12) виконувати інші обов'язки відповідно до умов Договору та законодавства України;

13) не допускати масову розсилку рекламних, інформаційних і інших матеріалів користувачам локальної мережі і інших мереж, в яких можливий доступ через Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні отримати ці матеріали;

14) за самостійну зміну Абонентом власної ip-адреси (Особового рахунку) на ip-адресу (Особовий рахунок) іншого клієнта мережі Абонент виплачує Провайдеру штраф згідно з тарифом за кожен виявлений факт такої заміни, виявлення якого фіксується складанням акту про порушення умов здобуття Послуги.

15) Абонент зобов'язаний знайомитись з усіма змінами та доповненнями до цього Договору, а також з іншою інформацією, яка має відношення до надання телекомунікаційних послуг і оприлюднюється в Особистому кабінеті Абонента.

8.3. Абонентові забороняється:

      1) використовувати нецензурну лексику в чаті та офіційному форумі мережі Провайдера;

2) використовувати нецензурну лексику в електронних листах і розмовах із співробітниками Провайдера;

3) використовувати на адресу співробітників Провайдера грубі, нецензурні вирази, хамську поведінку.

За порушення даних правил Абонентові може загрожувати:

- призупинення надання Послуг без повернення коштів на рахунок Абонента;

- збудження кримінального, адміністративного, цивільного процесу відповідно до законодавства України;

- відключення від локальної мережі Провайдера без можливості відновлення.

8.4. Абонентові рекомендується:

- не використовувати свої персональні дані на інших пристроях, які не належать Абонентові.

8.5. Абонентові забороняється без узгодження з Провайдером:

- при користуванні послугами Провайдера використовувати більше однієї мережевої карти (мережевого адаптера) у персональному комп'ютері;

- мати більше 1 (однієї) IP- адреси на мережевій карті (мережевому адаптері);

- встановлювати додаткове мережеве устаткування або програми колективного доступу (типу Proxy, NAT та ін.);

- встановлювати серверне ПЗ, що працює по Ethernet або за допомогою broadcast пакетів: DHCP;

- вносити зміни в мережеві налаштування кінцевого обладнання.

 

9. Права і обов'язки Провайдера

 

9.1. Провайдер має право:

1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, установлювати розміри абонентної плати на Телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;

2) не підключати до Телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

3) на скорочення переліку або припинення надання Послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та вимоги чинного законодавства України у галузі телекомунікацій;

4) призупинити надання Послуг на час профілактичного обслуговування Телекомунікаційної мережі;

5) тимчасово відключити Абонента від Телекомунікаційної мережі у випадку виявлення наступних обставин:

- втручання Абонента у роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації у Телекомунікаційній мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет;

- нанесення Абонентом збитку майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені самим Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором;

6) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування у місці надання Послуг;

7) проводити акції, умови яких публікуються на веб-сайті: http://www.lurenet.ua;

8) має інші права, передбачені законодавством України;

9) розірвати договір в однобічному  порядку і припинити надання послуг Абонентові.

9.2. Провайдер зобов'язаний:

1) забезпечувати належну якість Послуг, що надаються, відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;

2) вживати заходів до усунення причин зниження якості Послуг;

3) направляти своїх працівників для усунення пошкоджень, несправностей у роботі Телекомунікаційної мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;

4) забезпечувати усунення пошкоджень, несправностей, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт;

5) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо Телекомунікаційних послуг;

6) забезпечувати правильність застосування тарифів;

7) оприлюднювати зміни вартості послуг доступу до Інтернет не пізніше семи календарних днів від дати їх введення;

8) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Телекомунікаційної мережі згідно з умовами тарифу, обраного Абонентом;

9) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати про результати їх розгляду;

10) запобігати розголошення комерційної таємниці (технічні характеристики Телекомунікаційної мережі, зміст Заяви про приєднання до Публічного договору Абонента та іншу інформацію, отриману в процесі роботи з Абонентом), за винятком інформації, що оприлюднена на веб-сайті Провайдера та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

11) інформувати Абонента шляхом оприлюднення на веб-сайті http://www.lurenet.ua про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Провайдера;

12) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

 

10. Відповідальність сторін

 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором у разі дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, землетруси, зміни законодавства та інше), які знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору. На додаток до загальноприйнятих подій непереборної сили сторони домовилися віднести також дії і акти державних органів влади і управління, що мають слідством обмеження здатності Провайдера надавати телекомунікаційні послуги і послуги передачі даних.

10.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором - відповідно до норм чинного законодавства України.

10.3. Провайдер не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Провайдер не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.

10.4. Провайдер не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Телекомунікаційної мережі. Зазначена у тарифі та обрана Абонентом інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Телекомунікаційну мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з'єднання з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов'язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими Інтернет-провайдери, що знаходяться поза контролем Провайдера, забезпечують доступ до Інтернет-ресурсів). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих Провайдеру особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Провайдером проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Телекомунікаційної мережі.

10.5. Провайдер не несе відповідальності за погіршення якості Послуг, що відбулися внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Провайдера. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягають оплаті Абонентом.

10.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність:

- за втручання в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації у Телекомунікаційній мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет;

- за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені самим Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором;

- за збереженість устаткування, що належить Провайдеру і встановлене Провайдером за Місцем надання Послуг Абоненту.

Провайдер не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів внаслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також внаслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).

10.7. Провайдер несе майнову відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до ст. 40 Закону України "Про телекомунікації".

10.8. Провайдер не несе відповідальності за збиток будь-якого роду, понесений Абонентом або третьою особою у зв'язку з віяловими відключеннями електропостачання, аваріями або іншими поломками в  організації електричних або комунальних мереж.

10.9. Провайдер не несе відповідальності за збиток будь-якого роду, понесений Абонентом або третьою особою в результаті удару блискавки або дії розряду статичної електрики.

 

11. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок

 

11.1. Провайдер проводить прийом Абонентів з питань надання Послуг.

11.2. З метою здійснення контролю та підвищення якості обслуговування абонентів, вирішення питань надання та отримання Послуг, звернення / волевиявлення Абонента, виражене їм у будь-який спосіб, в усній, письмовій формі, з використанням засобів зв’язку, у тому числі здійснення їм конклюдентних дій і так далі, можуть бути зафіксовані устаткуванням Провайдера, на що Абонент дає згоду при прийнятті публічної пропозиції щодо приєднання до Договору.

11.3. Абонент має право подавати Провайдеру заявки, скарги з питань надання та отримання Послуг.

11.4. Заявка Абонента може бути подана в усній формі до технічної служби Провайдера.

11.5. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань, Заявка викладається у письмовій формі.

11.6. Провайдер приймає рішення за Заявкою Абонента у строки, передбачені законодавством.

11.7. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.8. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

 

12. Строк дії та зміна умов Договору

 

12.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Провайдера з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

12.2. З ініціативи Провайдера в даний Договір можуть вноситися зміни, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації):

- на веб-сайті: http://www.lurenet.ua  (постійно доступний для ознайомлення);

- у куточках споживачів на офісах Провайдера (постійно доступний для ознайомлення).

12.3. Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Провайдера є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Провайдера про укладення / зміну цього Договору.

12.4. Провайдер має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 10 (десять) календарних днів, у разі порушення Абонентом розділів 7, 8 Договору.

12.5. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це Провайдера шляхом оформлення письмової заяви і дотримуючись своїх зобов'язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг.

12.6. Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента у випадку, передбаченому п.п. 7.9.2, 7.10.1 цього Договору. У частині надання програмної послуги, Договір припиняє свою дію у останній календарний день кожного місяця та автоматично відновлює її з першого календарного дня кожного місяця. У разі отримання програмної послуги з використанням технології цифрова та аналогова Договір також припиняє свою дію у разі залишку коштів на особовому рахунку у розмірі, нижчому ніж місячна плата за обраний пакет послуг.

12.7. Договір автоматично припиняє свою дію у випадку виключення Провайдера з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, керуючись Законом України «Про телекомунікації» за Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку.

 

Адреси абонентських відділів:

м. Лисичанськ, вул. Шкільна, буд.3

м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, буд.6

м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, буд.30

 


Додаток 1 до Договору

 Перелік програм,

які провайдер програмної послуги має намір ретранслювати

в багатоканальній мережі

 

Назва пакету програм

Назва телепрограми

Вартість програмної послуги за місяць, грн.

IPTV

КАБЕЛЬНЕ TВ

технологія розповсюдження IPTV

технологія розповсюдження аналогова, цифрова

пакет універсаль-ної програмної

послуги

«ІРТА», «UA: ДОНБАС», Рада, «UA: ПЕРШИЙ», «UA: КУЛЬТУРА», «UA: КРИМ»,  «Перший канал Українського радіо», Другий канал - «Промінь», Третій канал – «Радіо «Культура», ТРК «Акцент»

безкоштовно

безкоштовно, за виключенням із аналогової технології «Першого каналу Українського радіо», Другого каналу - «Промінь», Третього каналу - «Радіо «Культура» у зв'язку з технічною неможливістю надання сигналу радіоканалів в аналоговій технології

стандарт- ний пакет

Канал 24, Надія, NEWS ONE, КРТ, ЕКО ТБ, ZIK, Малятко, Телевсесвіт, Еспресо, EU MUSIC, Перший Діловий, канал 112 Україна, Музичний канал «О-ТВ», MUSIC BOX (Україна), hromadske.tv, ПРАВДАТУТ, MAXXITV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, Уніан, Інтер, К1, К2, Мега, НТН, Ентер-фільм, ZOOM, Піксель ТВ, СТБ, ICTV, Новий канал, ОЦЕ, М1, М2, Україна, НЛО.TV, Індиго tv, РИБАЛКА ТВ, Україна 24, OBOZ TV, UATV, СОНЦЕ, Sony Channel, Sony Turbo, Sony Sci-Fi, Наше любимое кино, Детский Мир, Paramount Comedy, Setanta Sports, Донбас онлайн

80,00

 -

стандарт- ний пакет

Канал 24, Надія, NEWS ONE, КРТ, ЕКО ТБ, ZIK, Малятко, Телевсесвіт, Еспресо, EU MUSIC, Перший Діловий, канал 112 Україна, Музичний канал «О-ТВ», MUSIC BOX (Україна), hromadske.tv, ПРАВДАТУТ, MAXXITV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, Уніан, Інтер, К1, К2, Мега, НТН, Ентер-фільм, ZOOM, Піксель ТВ, СТБ, ICTV, Новий канал, ОЦЕ, М1, М2, Україна, НЛО.TV, Індиго tv, РИБАЛКА ТВ, Україна 24, OBOZ TV, UATV, СОНЦЕ, Paramount Comedy, Setanta Sports, Viasat Explore, Viasat History, TV 1000 World kino, TV 1000 Action, Epic Drama

 -

80,00