Brev frå futen Bildsøe 22. april

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Od Oppløp, stykke 2, L0002, brev frå Bildsøe til Rentekammeret 22. April 1765

Deres høygrevelig Excellence

Højvelbaarne

Høyædle Velbaarne og Velbyrdige

Højbydende Herrer!

For deres Høj Grevelig Excellence og højbydende Herrer nødes jeg herved udi allerstørste Væmodighed Underdanigst at nedlegge, hvorledes næsten det heele Nordhordlehnske Fogderies Almue, Torsdagen d 18 hujus havde forsamlet sig her i Bergen, hvor jeg samme dag efter det mig allernaadigst anfortroede Embedes Medfør ligeledes var nødsaged at være tilstæde, da den høystbeklagelige og uhørte Omgangs-Maade blev forøved, at bemelte Almue, efter nogle faa, og udi en ubeskrivelig Forvirrelse, for Hans Excellence Hr Geheime-Raad og Stiftbefalingsmanden, angaaende Extra-Skatten gjorte Forestillinger gik til den Yderlighed og lagde Haand paa Højbemelte Hans Excellence Selv, saa at Han hver Øeblik kunde vente og forestille Sig, blant saadan Forhidshed og rasende Pøbel at blive skilgt ved Sitt dyrebare Liv. Efterat de ved Guds besynderlige Tilskyndelse, og tværtimod al menskelig Formodning loed sig med Magt fratage Hans Excellences consairerede Person, kom Touren til mig. De toge mig med Vold og førte mig imelem sig, paa en langt meere afskyelig og fortvivlet Maade, end, om jeg havde været den største Misedæder, under Banken og Spinden, samt mine Klæder i Stykker Rivelse, m.v. op til Hr Geheime-Raaden, hvor de paastode, ej allene Befrielse for Extra-Skatten herefter, men fordrede ogsaa de fra dennem paa Skattens vegne exseqverede Ting tilbage: Somme paastoed sig en deel af de Penge tilbage leveret som de fra første Tid af paa ermeldte Skatt havde udbet alt: andre det heele. Jeg maatte saaledes Tvende Gange see mig slæbet og trækked til og fra Geheime-Raaden, ønskende hver Øjeblick af mitt inderste Hjærte, og derhos bedende, at de med eens ville skille mig ved mit usle Liv, for ikke længer at være et saa vedderstyggeligt og skrækksom Spectacul for nogle Tusinde Mennesker, som og, for ikke længere at udstaae den Piinsel, som jeg hver Moment maatte udstaae under deres forbittrede Hænder.

        Endelig begyndte Raseriet efterhaanden meere og meere at forsvinde, efterat Hr Geheime-Raad og Stiftbefalingsmanden havde været nødsaget til,baade mundtlig og skriftligen at indgaae alt hvad den af Bitterhed ligesom skremmende Almue forlangede. Hvorpaa jeg endnu Tredje Gang med Vold og Magt, under et Gelejde af nogle Tusinde Mennesker, deels Almue, deels af Byens Gemeene Folk, blev saa godt som halv død ført Strand-Gaden ud efter, lige til mitt Logement henved Nye-Kirken, hvor nogle af Almuen endnu holder Vagt over mig Natt og Dag, af Frygt for, at jeg haver beriiget mig af Extra-Skatten, og end meere agter at undløbe.

        Jngen er udi Stand til at udrydde Almuens fatted Mistanke, i det de bestandig troe, at de af denne Skatt indsamlede Penge umuelig gaae lige ind i Hans Majts Cassa: Hvorimod de bilder sig fast ind, at Hr Geheime Raaden, som Amtmand og jeg som Foged, forholdsviis deele disse Penge imellem os. Fleere yderlige og højstformastelige Urimeligheder at forbiegaae. Og da i øvrigt Byens gemeene Folk, som her kan bereignes til nogle Tusinde, gjør eet med Landt-Almuen, saa veed den Allviise Gud alleene, hvad her fremdeeles vil blive af.

        Jeg maae derfor lige beklagelig, som Underdanigst indstille, hvad beskjærmelse jeg for mitt Liv, Hællbred og Velfærd skall kunde Allerunderdanigst haabe og ufeilbare vente mig paa de nu forestaaende Sommer-Tinge, dersom end og den seeneste Allernaadigste Forordning om Extra-Skatten af 2de hujus, skall behørigen uden Tinge oplæses og forkyndes, og Restancerne af de Ordinaire Kongl: Skaate indfordres: som med største Submission til sidste Aandedræt forbliver.

                                Deres Høj Grevelig Excellences

                                                Og

                                        Højbydende Herrers

Underdanigste og

Allerydmygste Tiener

O: L: Bildsøe

Bergen d. 22de Apr: 1765

Lenke til brevet i originalform:

http://arkivverket.no/URN:db_read/db/65562/194/