Stiftamtmannen i Bergen Kopibok (til sentrale myndigheiter) 12/8 1764 til 18/7 1766

9. april 1765, Til Kongen

I hvorvel det er tilladt alle undersaatter, indtil den aller ringeste, uforfærdt, at nærme sig den Kongl Trone i allehaande Tilfælde, dog kand saadanne Omstendigheder indtræffe, at een Embeds Mand end og til sine formeente Embeds Pligters opfyldelse, maae ballancere om hand med sit andragende tør komme frem eller hand skal blive tilbage. Allernaadigste Konge! det er een Casus udj hvilken jeg mig befinder, i mine Tanker er det, jeg allerunderdanigst agter at fremsætte, heel betydelig Give Gud at Conjuncturene maatte ligesaa og være favorable; Visse i mit Embeds tid forefaldende tilfælde her i Bergen giør mig frygtsom, at den Resolution der er tagen, at den her værende Fæstning skal indgaae og abandoneres, maatte i Eftertiden have bedrøvelige Følger; Jeg haver seet her paa Havnene Franske armeerte Fahrtøyer, hvis Eqvipage til sammen udgiorde 8 â 900 Mand, som begik saa mange Excesser, at jeg conjunctim med Commendanten maatte af nærmeste Obriste reqvirere og ind udj Byen lade rykke tvende complette nationale Compagnier for ikke platterdings (aldeles) at dependere af disse fremmedes Discretion og got befindende. Det var noget særdeeles, at nu seeneste just for begge Rigerne høyst critiske Tid, at her i Bergen overvintrede Eet Russisk Orlog-Skib paa 60 Canoner, hvis heele Eqvipage af 535 Mand stærk, som var i Byen inqvarteret, forloed og heller denne Byes Havn forinden alt hvad dette Stift af Soldatere og Matroser kunde opbringe, jo allereede her i fra var transporeret, Mon ikke een anden Russisk Tordenschiold kunde rinde i Sinde, at transportere til Archangel Stifftbefalingsmanden Magistraten og de velhaveste Borgere efter at have Realiseret for den alle insgesamt den Sandhed, at ald Verdens Rigdom er Forfængelighed; Dersom ikke een Skygge af Fæstning og indehavende Gvarnison giorde Ham Ideer af ald for stor Vanskelighed til sit Deseins Udførelse; Udj seeneste Opløb og komme til Bergen, af heele Nordhordlehns Fogderies Almue maatte jeg med Forundring høre, at da jeg frembragte een lide Vagt, dette Folk blev forbauset, at see nogle med Gevæhr forsynede røede Kioler, da dem var bleven forvisset, at Gvarnison med Fæstning var bleven casseret, Er det ikke troelig, at ellers en Fæstnings medførende Respect og Frygt at faae paa samme Logemente havde fraholdet dem fra slig Adfærd, J seeneste Feide imellem de tvende Engelske og Franske Puissancer var Bergen et af de Stæder, hvor de in salvo opbragte deres giorte Priser, solgte Skib og Ladning til Indbyggerne, og endelig paa dette Stæd forsynede sig med hvad de selv behøvede, Mon den Gevinst, som beløb sig til meere end een tønde Guld Bergen sig kand forvente Efterdags, naar her ingen Fæstning meere er at finde; Allernaadigste Konge! Jeg vil ey understaa, at udgive mig paa det u-overseende Politiske Hav, ne Sutor ultra crepidam (skomaker bli ved din lest), Men i allerdybeste underdanighed og ydmyghed bedes om tilladelse at spørge de, som haver raadet til Fæstningernes Cassering: Er da Bergen af saa liden Importance at den under Beskyttelse skal overlades sin egen Skiebne, saaleedes, at udj Feide-tider, hver fiendtlig Caper den eene efter anden kand samme udplyndre, Skal Norges heele Westel (?) Side fra Næsset til Nord-capen ikke eye et eeneste Stæd hvor de til Søes handlende i Nøds Fald kand forvente sig beskyttelse, Ja! Kand vel udj een nogenleedes stor og Folke-riig Bye som Bergen Freed og Sikkerhed erholdes med mindre Sverdet understøtter Loven. Med allerdybeste Devotion og Zel henlever jeg til sidste Stund.