ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         1 / 2013

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 34 / 5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης», είπε:

Υπάρχει ανάγκη να γίνει καθαρισμός των δεξαμενών και των δικτύων ύδρευσης της Τοπικής μας Κοινότητας. Επειδή μέχρι το Μάϊο υπάρχει επάρκεια νερού επιβάλλεται ο καθαρισμός να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να πραγματοποιηθεί καθαρισμός των δεξαμενών και των δικτύων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας εντός του μηνός Μαΐου, που υπάρχει επάρκεια νερού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         2 / 2013

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και νεκροταφείων

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 34 / 5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και νεκροταφείων», είπε:

Στα νεκροταφεία της Τοπικής Κοινότητας και στους κοινόχρηστους χώρους πρέπει να γίνει κοπή των χορταριών και καθαρισμός.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να γίνει καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και νεκροταφείων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         3 / 2013

ΘΕΜΑ: Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 34 / 5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Φλωριάδας», είπε:

Το κοινοτικό κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Φλωριάδας χρειάζεται επισκευή και συντήρηση (αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών και παραθύρων, επιδιόρθωση πίνακα ανακοινώσεων, καθαρισμός χώρου κλπ).

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να γίνουν επισκευές και συντήρηση στο κοινοτικό κτίριο Φλωριάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         4 / 2013

ΘΕΜΑ: Συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 34 / 5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων», είπε:

Προτείνω να ζητήσουμε από το δήμο να μας παραχωρήσει για κάποιο διάστημα τα μηχανήματα του δήμου ώστε να συντηρήσουμε τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους της περιφέρειάς μας. Επίσης χρειάζεται να καθαριστούν οι οχετοί όμβριων οι οποίοι είναι μπαζωμένοι.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να παραχωρήσει για κάποιο διάστημα τα μηχανήματα του δήμου για την συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών δρόμων. Επίσης να γίνει διάνοιξη των οχετών οι οποίοι είναι μπαζωμένοι.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         5 / 2013

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φλωριάδα

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 34 / 5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φλωριάδα», είπε:

Στον οικισμό Φλωριάδας τμήμα του υπάρχοντος δικτύου περνάει μέσα από ιδιοκτησίες στις οποίες συχνά γίνονται εργασίες και οι συχνές βλάβες που προκαλούνται είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Προτείνουμε την αντικατάσταση του τμήματος αυτού και τη μεταφορά του κατά μήκος του υπάρχοντος δρόμου καθώς και τοποθέτηση των μετρητών δίπλα στο προτεινόμενο κεντρικό δίκτυο. Το τμήμα που θα αντικατασταθεί είναι περίπου 50 m. Για το θέμα αυτό υποβλήθηκε και η 15042 / 7-6-2012 αίτηση των κατοίκων προς το δήμο Αμφιλοχίας.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να γίνει αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φλωριάδα, το οποίο σήμερα διέρχεται μέσα από ιδιοκτησίες, και μεταφορά του κατά μήκος υπάρχοντος δρόμου (μήκος δικτύου περίπου 50 m) και τοποθέτηση των μετρητών δίπλα στο προτεινόμενο κεντρικό δίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         6 / 2013

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο αγροτικό ιατρείο Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 36 / 11-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προβλήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο αγροτικό ιατρείο Φλωριάδας», είπε:

Στον αγροτικό ιατρείο Φλωριάδας δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λόγω έλλειψης πρόσβασης στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και να ταλαιπωρούνται πολύ, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι της Τοπικής Κοινότητας. Ο δήμος Αμφιλοχίας είχε υποσχεθεί να φροντίσει για την τοποθέτηση ασύρματου Internet για να καλυφθεί η σημαντική αυτή ανάγκη.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση ασύρματου διαδικτύου στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον αγροτικό γιατρό και να σταματήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   6 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         7 / 2013

ΘΕΜΑ: Επισκευή τουαλέτας κοινοτικού καταστήματος Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 36 / 11-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επισκευή τουαλέτας κοινοτικού καταστήματος Φλωριάδας», είπε:

Το κοινοτικό γραφείο Φλωριάδας εκτός των συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου, χρησιμοποιείται από τον αγροτικό γιατρό για την εξέταση των κατοίκων, αλλά και από γεωπόνους και διάφορες επιτροπές για υποβολή αγροτικών αιτήσεων για επιδοτήσεων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η τουαλέτα στο κοινοτικό γραφείο είναι χαλασμένη με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινό και οι υπάλληλοι. Είναι ανάγκη να επισκευαστεί άμεσα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να φροντίσει για την άμεση επισκευή της τουαλέτας του κοινοτικού γραφείου Φλωριάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   7 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         8 / 2013

ΘΕΜΑ: Διάθεση μηχανημάτων (τσάπα & φορτηγό) για συντήρηση δρόμων Φλωριάδας

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 36 / 11-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Διάθεση μηχανημάτων (τσάπα & φορτηγό) για συντήρηση δρόμων Φλωριάδας», είπε:

Στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας χρησιμοποιήθηκε για μερικές μέρες γκρέϊντερ για τη συντήρηση των δρόμων. Σε αρκετά σημεία όμως δε μπόρεσε να εργαστεί με αποτέλεσμα να μείνουν πολλές εκκρεμότητες. Για τη συντήρηση των δρόμων στα σημεία αυτά απαιτείται η χρήση τσάπας και φορτηγού.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να διαθέσει τσάπα και φορτηγό για μερικές μέρες στην Τοπική Κοινότητα Φλωριάδας, για τη συντήρηση των δρόμων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   8 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         9 / 2013

ΘΕΜΑ: Αίτηση Γεωργίου Βανάκα

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 41 / 31-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτησης Γεωργίου Βανάκα», είπε:

Στον οικισμό Φλωριάδας κατά μήκος των σπιτιών των Γρηγόρη Μάλλιου, Βασιλείου Σαλτού και Γιώργου Βανάκα υπάρχει δρόμος στον οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης. Σήμερα όμως δεν είναι δυνατό να διέλθουν από κει αυτοκίνητα. Είναι απαραίτητο να γίνει τσιμεντόστρωση του δρόμου σε μήκος περίπου 30 m. Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον Γιώργο Βανάκα.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να γίνει τσιμεντόστρωση του δρόμου, που διέρχεται μπροστά από τα σπίτια των Γρηγόρη Μάλλιου, Βασιλείου Σαλτού και Γιώργου Βανάκα, στον οικισμό Φλωριάδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   9 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         10 / 2013

ΘΕΜΑ: Αίτηση Ευαγγέλου Θ. Οικονόμου για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 41 / 31-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Ευαγγέλου Θ. Οικονόμου για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης», είπε:

Ο Ευάγγελος Οικονόμου του Θωμά μας έχει υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα που διέρχεται από το κτήμα του. Επειδή το δίκτυο στο σημείο είναι απαρχαιωμένο, οι συχνές βλάβες προκαλούν πραγματικά ζημιές και προβλήματα. Προτείνω να ζητήσουμε από το δήμο την αντικατάσταση του δικτύου στο σημείο εκείνο, μήκους περίπου 150 m.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να γίνει αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης μήκους περίπου 150m, στη θέση Γκωραίικα του οικισμού Φλωριάδας, στο τμήμα που διέρχεται από το αγρόκτημα του Ευάγγελου Οικονόμου του Θωμά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   10 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         11 / 2013

ΘΕΜΑ: Αίτηση Χριστόφορου Σταμάτη για τσιμεντόστρωση δρόμου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 41 / 31-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Χριστόφορου Σταμάτη για τσιμεντόστρωση δρόμου», είπε:

Ο Χριστόφορος Σταμάτης υπέβαλλε αίτηση με την οποία ζητά την τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 60 m, στο τμήμα απότομης ανηφόρας που διέρχεται προς το σπίτι του. Πραγματικά στο σημείο ο δρόμος είναι δύσβατος και χρειάζεται τσιμεντόστρωση.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να γίνει τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 60 m, στο τμήμα δύσβατης και απότομης ανηφόρας που διέρχεται προς το σπίτι του Χριστόφορου Σταμάτη, στον οικισμό Ελαιόφυτου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   11 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         12 / 2013

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση δρόμου διασταύρωσης Καθαροβουνίου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 41 / 31-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αποκατάσταση δρόμου διασταύρωσης Καθαροβουνίου», είπε:

Στη διασταύρωση των δρόμων Κομπότι - Φλωριάδα και Καθαροβούνι Ελαιόφυτο μετά την επιδιόρθωση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης δεν αποκαταστάθηκε το ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα. Στο σημείο υπάρχει αρκετή κίνηση τροχοφόρων και η κακή κατάσταση του δρόμου δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητά από το δήμο Αμφιλοχίας να φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση του δρόμου (στην προηγούμενη κατάσταση) στη διασταύρωση των δρόμων Κομπότι - Φλωριάδα και Καθαροβούνι Ελαιόφυτο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   12 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         13 / 2013

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την πηγή Αριές οικισμού Ελαιοφύτου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 41 / 31-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Λήψη απόφασης για την πηγή Αριές οικισμού Ελαιοφύτου», είπε:

Για πολλές δεκαετίες η πηγή στη θέση Αριές χρησιμοποιείται για την ύδρευση του οικισμού Ελαιόφυτου. Ακόμα και μετά την κατασκευή της γεώτρησης (2006) λόγω μη επάρκειας του νερού, η πηγή συνεχίζει να χρησιμοποιείται για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατοίκων. Επίσης υπάρχουν οικογένειες που δεν είναι συνδεμένες στο δίκτυο και χρησιμοποιούν αποκλειστικά την πηγή Αριές για τις ανάγκες ύδρευσής τους.

Ο Θωμάς Μπούρας είπε: Ο οικισμός Ελαιοφύτου υδρεύεται από γεώτρηση από το 2006, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και προτείνω την επέκταση δικτύου ύδρευσης σε όλες τις κατοικίες μόνιμων κατοίκων που επιθυμούν να συνδεθούν στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης (ήδη εκκρεμεί αίτηση του συνδημότητη μας Τσιάπαλου Νικολάου). Γνωρίζω και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επικουρικές πηγές ύδρευσης στην περιοχή όπου σε περίπτωση μη επάρκειας της δημοτικής γεώτρησης μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων. Τέτοιες πηγές είναι οι πηγές Αριές, Φραγκοβασίλη και Κρανιές.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι με πλειοψηφία

Η πηγή Αριές χρησιμοποιείται για τις υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Ελαιόφυτου

μειοψηφούντος του Θωμά Μπούρα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   13 / 2013

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς