ПРОГРАМА

вступного випробування з іноземної мови

для осіб, які вступають до Національного університету “Одеська юридична академія” у 2015 році для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальностями 8.03010101 “Соціологія”, 8.03010401 “Політологія”, 8.03040101 “Правознавство”

(затверджено рішенням приймальної комісії Національного університету “Одеська юридична академія”)

Пояснювальна записка

Володіння іноземною мовою є запорукою освоєння магістерської програми. Перевірити рівень володіння іноземною мовою можливо за допомогою тестування.

Тестування є найпоширенішою формою контролю знань студентів та вступників  у більшості європейських освітніх закладів.

Невід’ємною частиною вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають до Національного університету “Одеська юридична академія” у 2015 році для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальностями 8.03010101 “Соціологія”, 8.03010401 “Політологія”, 8.03040101 “Правознавство” (далі – Програма), є Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерств освіти і науки України від 01.10.2014 р. № 1121. Ця Програма також враховує кращі практики провідних вищих навчальних закладів у цій царині.

Зміст вступного випробування

Вступне випробування проводиться у формі тестування. Тестове завдання складається з двох частин: «Читання і Використання мови», «Письмо» іноземною (англійською, французькою або німецькою) мовою.

Частина «Читання і Використання мови» має такі тестові запитання закритого типу:

а) запитання на встановлення відповідності тверджень до частин тексту;

б) запитання на заповнення пропусків словами із тексту;

в) запитання з вибором однієї правильної відповіді.

Загальна кількість запитань - 5.

У підрозділі тестового завдання «Використання мови» кандидату необхідно обрати правильну відповідь враховуючи граматичні правила іноземної (англійської, французької або німецької) мови та вписати її у відповідне місце за інструкцією.

Загальна кількість запитань – 40.

Частина «Письмо» передбачає самостійне висловлювання у письмовій формі відповідно до інструкції (лист, повідомлення, опис).


Додаток

КРИТЕРІЇ

оцінювання вступного випробування з іноземної мови

(тестування у письмовій формі)

(при вступі на освітній ступінь магістра)

 

І етап – визначення суми тестових балів

Вступне випробування складається з двох частин: «Читання і Використання мови», «Письмо» іноземною (англійською, французькою або німецькою) мовою.

Частина «Читання і Використання мови» має такі тестові запитання закритого типу:

а) запитання на встановлення відповідності тверджень до частин тексту;

б) запитання на заповнення пропусків словами із тексту;

в) запитання з вибором однієї правильної відповіді.

Загальна кількість запитань - 5. Кожна правильна відповідь кандидата на окреме запитання 1 (один) тестовий бал. Оцінка 0 балів виставляється у випадку неправильної відповіді, відсутності будь-якої відповіді або при позначенні двох і більше варіантів відповіді.

У підрозділі тестового завдання «Використання мови» кандидату необхідно обрати правильну відповідь враховуючи граматичні правила іноземної (англійської, французької або німецької) мови та вписати її у відповідне місце за інструкцією.

Загальна кількість запитань – 40. Максимальна сума балів у цій частині - 25 (двадцять п’ять) тестових балів. Оцінка 0 балів виставляється у випадку неправильної відповіді, відсутності будь-якої відповіді або при позначенні двох і більше варіантів відповіді.

Частина «Письмо» передбачає самостійне висловлювання у письмовій формі відповідно до інструкції (лист, повідомлення, опис). Максимальна сума балів у частині «Письмо» - 25 (двадцять п’ять) тестових балів.

Максимально можливий тестовий бал за ДВІ частини «Читання і Використання мови», «Письмо» - 50.

 

Мінімальна кількість (сума) тестових балів, які за виконання тестового завдання може отримати вступник з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до університету (далі – поріг «склав/не склав»), складає 10 тестових балів.

 

ІІ етап – визначення оцінки вступного випробування

Вступнику, який відмовився від виконання тестового завдання, або в тестовому завданні якого відсутні відповіді, в аркуші вступних випробувань виставляється екзаменаційна оцінка (оцінка вступного випробування) оцінка – 0 балів.

Вступнику, який не пройшов поріг «склав/не склав», в аркуші вступних випробувань виставляється екзаменаційна оцінка (оцінка вступного випробування) – 24 бали.

Вступнику, який пройшов поріг «склав/не склав», в аркуші вступних випробувань виставляється екзаменаційна оцінка (оцінка вступного випробування) – 50 балів.