Kunskapskrav Rätten och samhället

E

C

A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven (redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven (redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven (redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt (samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.)

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt (samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.)

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt (samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.)

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kunskapskrav samhällskunskap

E

C

A

Eleven kan också * redogöra för de mänskliga rättigheterna

* översiktligt

 

*utförligt

 

* utförligt och nyanserat

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

 

* någon

 

 

* några

 

 

* flera

I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder

**.

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

 

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet,

 

 

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

* med säkerhet

 

 

**samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Förtydligande av kunskapskraven i samhällskunskap 01b

Kunskapskrav svenska

E

C

A

Framförande

(helheten)

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.

Disposition

Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.

Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.

Språk och stil

Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Åhörarkontakt

Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven har god åhörarkontakt

Ppt eller Prezi

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Svenska som andra språk

E

C

A

Eleven … anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

….

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

Eleven kan … till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt

Eleven … kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.