HOTĂRÂRE

privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic

 

              În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin.(1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art.1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

              Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

              CAPITOLUL I

              Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţii

 

              ART. 1

              (1) Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, denumit în continuare ministerul,se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul constituirii și promovării unui cadru riguros de consultări publice cu societatea civilă.

(2) În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la alin. (1), ministerul realizează politici naționale în domeniul dialogului civic, consultării publice, transparenței și guvernării deschise, îndeplinind rolul de autoritate de stat.

(3) Ministerul asigură instituționalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative, responsabile și eficiente prin promovarea transparenței și a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetățenii și cu toți actorii publici interesați.

 

              ART. 2

              Sediul ministerului este în municipiul Bucureşti, Piața Victoriei nr. 1, sector 1.Ministerul îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.

 

ART. 3

              Ministerul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

Ministerul îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 

 

a)        elaborează și aplică, la nivelul Guvernului, instrumente democratice de dialog și participare civică în vederea conturării, elaborării și implementării politicilor guvernamentale prioritare prin consultare activă cu societatea civilă și cetățenii;

 

b)        contribuie la creșterea capacității Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și eficientă, inclusiv privitor la relația cu organizațiile societății civile și cetățenii;

 

c)        oferă cadrul și pune în practică instrumente în vederea promovării priorităților de politică publică ale Guvernului urmărind stimularea dezbaterilor asupra acestora cu societatea civilă și cetățenii;

 

d)        elaborează și pune în practică instrumente care să contribuie la creșterea integrității la nivelul Guvernului;

 

e)        organizează cadrul de dialog la nivelul Primului-Ministru cu societatea civilă;

 

f)         evaluează rezultatele implementării actualei Strategii privind  Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) și o elaborează pe cea aferentă perioadei iunie 2016 - iunie 2018 realizând inclusiv Planul Național de Acțiune pentru un Guvern mai deschis, mai responsabil, mai eficient, prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției respectiv urmărește punerea lor în practică;

 

g)        coordonează metodologic activitatea structurilor din cadrul ministerelor cu atribuții legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și eficientă, inclusiv pe cele cu atribuții privind relația cu organizațiile societății civile și cetățenii, folosind informații transmise sistematic de la ministere despre activitățile lor în relația cu organizațiile societății civile și cu cetățenii;

 

h)        realizează o coordonare metodologică interministerială în domeniu cu referire la domeniul său de competență;

 

i)          contribuie la creșterea transparenței privind actele normative supuse aprobării în ședințele de Guvern;

 

j)          contribuie la optimizarea cadrului normativ în domeniul de activitate;

 

k)        avizează proiectele de acte normative care privesc sfera sa de competență;

 

l)          avizează rapoartele de activitate ale ministerelor în domeniul său de responsabilitate și asistă metodologic autoritățile publice să realizeze procesul de avizare la nivelul instituțiilor subordonate;

 

m)  coordonează metodologic activitatea de petiționare în colaborare cu alte instituții competente, conform atribuțiilor specifice și în legătură cu îndeplinirea obiectivelor din cadrul Programului de Guvernare;

 

n)        sprijină autorități și structuri ale Guvernului în luarea măsurilor privind creșterea capacității sectorului neguvernamental susținându-l în demersul de a contribui la elaborarea de politici publice privind practicarea unei guvernări deschise, participative, responsabile și eficiente, în conformitate cu nevoile societății;

 

o)        reprezintă interesele Guvernului la nivelul țării și în străinătate, în domeniul politicii privind guvernarea deschisă, participativă, responsabilă și eficientă;

 

p)        determină direcții de acțiune strategică pentru sincronizarea la nivel european a politicilor și a strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată și cu cetățenii;

 

q)        orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.

 

ART. 4

              (1) Ministerul exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate potrivit competenţelor sale.

              (2) Ministerul iniţiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi avizează proiecte de acte normative care au legătură cu activitatea sa.

              (3) Ministerul elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă de la nivelul structurilor aflate în coordonarea ministerului, potrivit competenţelor sale.

              

ART. 5

              (1) Pentru realizarea funcţiilor sale, ministerul solicită autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale care îi sunt furnizate, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între părţile implicate.

              (2) Ministerul stabileşte, în condiţiile legii, raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene.

              

              CAPITOLUL II

              Conducerea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic

 

              ART. 6

              (1) Conducerea ministerului se exercită de către ministrul pentru consultare publică și dialog civic, denumit în continuare ministru. Ministrul este ajutat în activitatea sa de către doi secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.

              (2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite și poate delega această calitate, în condiţiile legii.

              (3) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Prin ordin al ministrului unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii.

              (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

 

ART. 7

              (1) Ministerul are un secretar general înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

              (2) Secretarul generalasigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.

              (3) Secretarul generalîndeplinește şi alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului sau încredinţate de ministru, în condiţiile legii.

 

              CAPITOLUL III

              Organizarea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic

 

ART. 8

              (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al ministrului, direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri sau compartimente.

(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului.

              

 

              CAPITOLUL IV

              Dispoziţii finale

 

              ART. 10

(1)           Ministerul asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată din patrimoniul său, constituit potrivit legii.

              

PRIM – MINISTRU

 

 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

 

 

București,

Nr.