Додатки

Рис. А1. Регресійні коефіцієнти результативної logit моделі

Рис. А2. Статистики Хі-квадрат розподілу

Рис. А3. крива ROCR (AUC=0.8669872)