შეთანხმებულია

ააიპ „სათემო რადიო ნორ- ტვ“-ის

მრჩეველთა საბჭოსთან 2016 წლის 1 იანვრიდან.

გადაწყვეტილების ნომერი  გადაწყვეტილებით

დამტკიცებულია

ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის

 დირექტორის

                                                                                                                    2015 წლის 28 დეკემბრის

ბრძანების #2  ბრძანებით

ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის

მიერთვითრეგულირებისმექანიზმისფარგლებშისაჩივრებისგანხილვის

დებულება

მუხლი 1. ზოგადიდებულებანი

აღნიშნული დებულება (შემდგომში - ,,დებულება“) შემუშავებულია "მაუწყებლობისშესახებ" საქართველოსკანონისადამაუწყებელთაქცევისკოდექსისდამტკიცებისთაობაზე" საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიის 2009 წლის 12 მარტისN2 დადგენილების (შემდგომში - ქცევისკოდექსი)  საფუძველზედაგანსაზღვრავს ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ში წარდგენილისაჩივრებისეფექტიანადდაგამჭვირვალედგანხილვისპროცედურებს.

მუხლი 2. საჩივრებისგანმხილველიორგანო

  1. თვითრეგულირებისმექანიზმისფარგლებშისაჩივრებსგანიხილავს ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის დირექტორისბრძანებითშექმნილიკომისია (შემდგომში - კომისია), რომლისშემადგენლობაშიშედიანკომისიისთავმჯდომარედაწევრები;
  2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კომისია შედგება სამი წევრისაგან და ის უნდა შეიქმნას საჩივრის წარდგენიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში;
  3. კომისიისწევრებიარშეიძლებაიყვნენსაჯარომოხელეები, სხვა მაუწყებლის თანამშრომლებიანპოლიტიკურიპარტიისწევრები;
  4. კომისიისწევრიარშეიძლებაიყოსისპირი, რომელიცრაიმესახითდაკავშირებულიადაინტერესებულმხარესთანანარსებობსგარემოებები, რომლებიცგამორიცხავსმისმიერსაქმისმიუკერძოებლადგადაწყვეტას;
  5. დაინტერესებულპირებსშეუძლიათმოითხოვონკომისიისწევრისაცილებაინტერესთაკოფლიქტისარსებობისას. გადაწყვეტილებასაცილებისთაობაზე  იღებსკომისიაწევრთახმებისუმრავლესობით.
  6. კომისიისთავმჯდომარესდა მდივანს ირჩევსკომისიახმათაუბრალოუმრავლესობით.

მუხლი 3. კომისიისრეგლამენტი

1. კომისიისმუშაობისრეჟიმსგანსაზღვრავსკომისიისთავმჯდომარე;

2. კომისიისთითოეულწევრსაქვსერთიხმისუფლება. კომისიისსხდომაუფლებამოსილია, თუმასესწრებაკომისიისსრული შემადგენლობა. კომისიის წევრს, ადგილზე არყოფნის შემთხვევაში, უფლება აქვს ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით მონაწილეობა მიიღოს კომისიის მუშაობაში;

3. კომისიისგადაწყვეტილებამიიღებაწევრებისხმათაუბრალოუმრავლესობით;

4. კომისიისსხდომაფორმდებაოქმით, რომელსაცხელსაწერსკომისიისთავმჯდომარედაწევრები. კომისიისწევრსუფლებააქვსთავისიგანსხვავებულიაზრიდაურთოსოქმს, რისშესახებაცოქმშიკეთდებაშესაბამისიაღნიშვნა;

5. კომისიისსხდომისჩატარებისორგანიზაციულუზრუნველყოფასდაკომისიისსამდივნოსფუნქციებსახორციელებს კომისიის მდივანი;

6. კომისიისსხდომაზესაკითხისგანხილვისასაუცილებელიაიურისტის (ანიურისტებისჯგუფის) სამართლებრივი   დასკვნა;

7.კომისიისსხდომაზეგანსახილველადწარდგენილიდაკუმენტებიდამასალებიდაერთვებასხდომისოქმსდაინახება ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის არქივშიდადგენილიწესით.

მუხლი 4. კომისიისკომპეტენცია

1. კომისიამოქმედიკანონმდებლობითადაამდებულებითდადგენილი  წესითგანიხილავსსაჩივრებსშემდეგსაკითხებზე:

1.1. ააიპ„სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის პროგრამებშიმოყვანილიფაქტებისუზუსტობისგამოწარმოქმნილიდავები;

1.2. ფაქტებისზუსტი, სამართლიანიდამიუკერძოებელიგაშუქებისვალდებულებისდარღვევისასწარმოქმნილიდავები;

1.3. კანონმდებლობითდადგენილიპროგრამულიშეზღუდვებისდაუცველობისგამოწარმოქმნილიდავები;

1.4. ახალიამბებისადასაზოგადოებრივ-პოლიტიკურიპროგრამებისდადგენილდროსგანთავსებისადააუდიტორიისდროულიინფორმირებისვალდებულებისდარღვევები;

1.5. ქცევისკოდექსითდადგენილიეთიკურინორმებისადაპროფესიულისტანდარტებისდარღვევები.

მუხლი 5. საჩივრისგანხილვისვადები

1. კომისიისმიერსაჩივრისგანხილვაუნდამოხდესმისიწარდგენიდან  21დღისვადაში;

2. თუსაქმისგარემოებებისგათვალისწინებითსაჩივრისგანხილვავერხერხდებაამმუხლისპირველიპუნქტითდადგენილვადაში, კომისიაუფლებამოსილიადასაბუთებულიგადაწყვეტილებისსაფუძველზეგააგრძელოსსაჩივრისგანხილვისვადა, არა უმეტეს 10 დღისა;

3. საჩივრისგანხილვისვადისგაგრძელებისთაობაზემიღებულიგადაწყვეტილებაუნდაეცნობოსყველადაინტერესებულმხარეს.

მუხლი 6. საჩივრისწარდგენა

1. საჩივრისგანხილვაიწყებამომჩივანის (შემდგომში - დაინტერესებულიმხარე),დაინტერესებულიპირისსაჩივრისწარდგენით ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ის სარეგისტრაციო სამსახურში.საჩივარიუნდაიყოსწერილობითიფორმითდაშეიცავდეს:

1.1. საჩივრისავტორისვინაობას, მისამართს, საიდენტიფიკაციომონაცემებსდასაკონტაქტორეკვიზიტებს;

1.2. მოთხოვნასდაიმგარემოებებს, რომელსაცეფუძნებამოთხოვნა;

1.3. საჩივრისწარდგენისთარიღსდასაჩივრისავტორისხელმოწერას;

1.4. საჩივარზეარსებულიდოკუმენტების (საბუთების) ნუსხას,მათიარსებობისშემთხვევაში.

2. თუსაჩივარიშეაქვსდაინტერესებულიპირისწარმომადგენელს, საჩივარსუნდადაერთოსდადგენილიწესითდამოწმებული, უფლებამოსილებისდამადასტურებელიდოკუმენტი;

3. საჩივრისგანხილვამიმდინარეობსსახელმწიფოენაზე. თუდაინტერესებულიმხარისსაჩივარიანმასზეთანდართულიდოკუმენტებიშედგენილიაარასახელმწიფოენაზე, დაინტერესებულმამხარემ ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ისმიერ განსაზღვრულვადაშიუნდაწარადგინოსშესაბამისიდოკუმენტისსათანადოდდამოწმებულითარგმანი;

4. ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ისიურიდიული სამსახური ორი სამუშაოდღისვადაშიამოწმებსსაჩივრისშესაბამისობასამმუხლითდადგენილმოთხოვნებთან. თუდაინტერესებულიმხარეარწარმოადგენსსაჩივრისგანხილვისთვისაუცილებელდოკუმენტაციასადამონაცემებს, საჩივრისგანხილვისვადაშეჩერებულადჩაითვლებაშესაბამისიდოკუმენტის (ინფორმაციის) წარდგენამდე;

5. არაუფლებამოსილი პირის მიერ საჩივრის წარდგენის შეთხვევაში, კომისია წერილობით აცნობებს დაინტერესებულ პირს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად შედგენილი საჩივრის წარმოდგენის შესახებ. დაინტერესებული პირი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდებიდან სამი დღის ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია;

6. დაინტერესებული პირის მიერ ამ დებულებით განსაზღვრულ ვადაში და წესით საჩივრის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, კომისია საჩივარს ტოვებს განუხილველად.

მუხლი 7. საჩივრისგანხილვისპროცედურები

1. საჩივრისგანხილვისმომენტშიარუნდამონაწილეობდესისპირი, რომელიცრაიმესახითდაკავშირებულიადაინტერესებულმხარესთანანარსებობსგარემოებები, რომლებიცგამორიცხავსმისმიერსაქმისმიუკერძოებლადგადაწყვეტას;

2. საქმისინტერესებიდანგამომდინარესაჭიროებისშემთხვევაში, კომისიისსხდომაზეშეიძლებამოწვეულიქნენსპეციალისტებიანმოწმეები. მხარეებისანკომისიისინიციატივითსპეციალისტისმოწვევისანმოწმისსხდომაზეგამოძახებისსაკითხზეგადაწყვეტილებასიღებსკომისია;

3. კომისიისთავმჯდომარეუფლებამოსილიაკომისიისსხდომადაატოვებინოსწესრიგისდამრღვევს;

4. კომისიაშიდავაგანიხილებადაინტერესებულიმხარისან/დამისიკანონიერიანუფლებამოსილიწარმომადგენლისმონაწილეობით. განხილვისთვისდანიშნულდროსდაინტერესებულიმხარისან/დამისიკანონიერი (უფლებამოსილი) წარმომადგენლისგამოუცხადებლობისშემთხვევაში, დავაგანიხილებამისგარეშე. დაინტერესებულიპირისთვისგაგზავნილიშეტყობინებაჩაბარებულადითვლებასაჩივარშიმითითებულმისამართზედაზღვეულისაფოსტოგზავნილისგაგზავნითანპირადადჩაბარებით;

5. საჩივრისგანხილვისას, საქმისგარემოებათასრულყოფილიგამოკვლევისმიზნითდაინტერესებულიმხარეუფლებამოსილიაწარადგინოსმტკიცებულებებიდაშუამდგომლობები;

6. კომისიისსხდომაზესაქმისშესახებმოხსენებას (ინფორმაციასსაჩივრისშესახებ) აკეთებს კომისიის თავმჯდომარე ანკომისიისერთერთიწევრი. ინფორმაციისმოსმენისშემდეგსაჩივრისწარმდგენიპირიკომისიასმოახსენებსიმგარემოებებისდამტკიცებულებებისშესახებ, რომლითაციგიმოითხოვსსაჩივრისდაკმაყოფილებას;

7. კომისიისწევრებსაქვთშეკითხვებისდასმისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევისუფლება;

8. დაინტერესებულიმხარისახსნა-განმარტებებისგაკეთებისადამისიმოსაზრებისსრულადდაფიქსირებისშემდეგიმართებაკომისიისწევრებისთათბირიდაინტერესებულიმხარეებისა და მესამე პირებისმონაწილეობისგარეშე, რისშემდეგაცკომისიააცხადებსმიღებულგადაწყვეტილებას;

9. კომისიავალდებულიასაჩივრისგანხილვისასგამოიკვლიოსსაქმისთვისმნიშვნელობისმქონეყველაგარემოებადაგადაწყვეტილებამიიღოსამგარემოებათაშეფასებისადაურთიერთშეჯერებისსაფუძველზე;

10. კომისიისდასაბუთებულიწერილობითიგადაწყვეტილებამხარესუნდაგაეგზავნოსგადაწყვეტილებისმიღებიდანარაუგვიანეს5სამუშაოდღისვადაში. დაინტერესებულიპირისთვისგაგზავნილიგადაწყვეტილებაჩაბარებულადითვლებასაჩივარშიმითითებულმისამართზედაზღვეულისაფოსტოგზავნილისგაგზავნითანპირადიჩაბარებით;

11. დაინტერესებულიმხარისანკომისიისინიციატივით, საქმისგარემოებებისგათვალისწინებითსხდომაშეიძლებაგადაიდოს. სხდომისგადადებისთაობაზეგადაწყვეტილებასიღებსკომისია.

12. კომისიისსხდომებისაჯაროა. თუარარსებობსმომჩივანისდასაბუთებულიმოთხოვნასხდომისდახურვისშესახებ. სხდომისდახურვისთაობაზეგადაწყვეტილებასიღებსკომისია.

13. ინფორმაციაკომისიისგადაწყვეტილებებისადაკომისიისსხდომებისჩატარებისთაობაზეგანთავსდებაკომპანიის ვებ-გვერდზე.

მუხლი 8. კომისიისგადაწყვეტილება.

1.  კომისიაუფლებამოსილიამიიღოსერთ-ერთიშემდეგიგადაწყვეტილება:

1.1. საჩივრისდაკმაყოფილებაზე;

1.2. საჩივრისნაწილობრივდაკმაყოფილებაზე;

1.3. საჩივრისდაკმაყოფილებაზეუარისთქმისშესახებ;

1.4. საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ;

2. კომისიისგადაწყვეტილებაშიაღინიშნება:

2.1. მისიმიღებისდროდაადგილი, მიმღებპირთავინაობადასაჩივრისწარმდგენიპირისდასახელება;

2.2. კომისიისმიერდადგენილიგარემოებებიდამტკიცებულებები, რომელთასაფუძველზემოხდაგადაწყვეტილებისმიღება;

2.3. გადაწყვეტილებისგასაჩივრებისვადებიდაწესები.

მუხლი 9. კომისიისგადაწყვეტილებისგასაჩივრება

1. კომისიისმიერსაჩივრისთაობაზემიღებულიგადაწყვეტილებაშეიძლებაგასაჩივრდეს 7 სამუშაოდღისვადაში (გადაწყვეტილების მიღებიდან), სააპელაციოკომისიაში (შემდგომში-სააპელაციოკომისია);

2. სააპელაციო კომისიას წარმოადგენს ააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ისმრჩეველთა საბჭო.

3. სააპელაციოკომისიასუფლებააქვსუარითქვასაპელაციისარსებითგანხილვაზედაძალაშიდატოვოსკომისიისგადაწყვეტილება, თუდავააშკარადუსაფუძვლოა, ხოლოკომისიისგადაწყვეტილებადასაბუთებული;

4. სააპელაციოკომისიისწევრსარუნდაჰქონდესმონაწილეობამიღებულიგასაჩივრებულიგადაწყვეტილებისმიღებაში;

5. სააპელაციოკომისიისწევრიარშეიძლებაიყოსისპირი, რომელიცრაიმესახითდაკავშირებულიადაინტერესებულმხარესთანანარსებობსგარემოებები, რომლებიცგამორიცხავსმისმიერსაქმისმიუკერძოებლადგადაწყვეტას;

6. დაინტერესებულპირებსშეუძლიათმოითხოვონსააპელაციოორგანოსწევრისაცილებაინტერესთაკოფლიქტისარსებობისას. გადაწყვეტილებასაცილებისთაობაზე  იღებსსააპელაციოკომისიაწევრთახმებისუმრავლესობით. ხმათაგაყოფისშემთხვევაშიგადამწყვეტიასააპელაციოკომისიისთავმჯდომარისხმა;

7. სააპელაციოსაჩივრისწარდგენაუნდამოხდესამდებულებისმე-6 მუხლითდადგენილიწესით;

8. სააპელაციოკომისიისრეგლამენტიდამუშაობისორგანიზაციაგანისაზღვრებაამდებულებისმე-3 დამე-7  მუხლებითდადგენილიპროცედურებით.

მუხლი 10. სააპელაციოსაჩივრისგანხილვისვადები

1. სააპელაციოკომისიისმიერსაჩივრისგანხილვაუნდამოხდესმისიწარდგენიდან 30 დღისვადაში.

2. თუსაქმისგარემოებებისგათვალისწინებითსაჩივრისგანხილვავერხერხდებაამმუხლისპირველიპუნქტითდადგენილვადაში, სააპელაციოკომისიაუფლებამოსილიადასაბუთებულიგადაწყვეტილებისსაფუძველზეგააგრძელოსსაჩივრისგანხილვისვადა, არა უმეტეს 15 დღისა;

3. საჩივრისგანხილვისვადისგაგრძელებისთაობაზემიღებულიგადაწყვეტილებაუნდაეცნობოსყველადაინტერესებულმხარეს.

მუხლი 11. სააპელაციოკომისიისგადაწყვეტილება

1. სააპელაციოკომისიაყველადაინტერესებულმხარესწერილობითიფორმითაცნობებსსხდომისდანიშვნისდღეს. დაინტერესებულიპირისთვისგაგზავნილიშეტყობინებაჩაბარებულადითვლებასაჩივარშიმითითებულმისამართზედაზღვეულისაფოსტოგზავნილისგაგზავნითანპირადიჩაბარებით;

2. სააპელაციოსაჩივრისთაობაზემიღებულიგადაწყვეტილებაეგზავნებაყველადაინტერესებულმხარესამმუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებულიწესით;

3. სააპელაციოკომისიაუფლებამოსილიამიიღოსერთ-ერთიშემდეგიგადაწყვეტილება:

1.1. სააპელაციოსაჩივრისდაკმაყოფილებაზე;

1.2.. სააპელაციოსაჩივრისნაწილობრივდაკმაყოფილებაზე;

1.3. სააპელაციოსაჩივრისდაკმაყოფილებაზეუარისთქმისშესახებ;

1.4. სააპელაციოსაჩივრისგანუხილველადდატოვებისთაობაზე.

4. კომისიისგადაწყვეტილებაშიაღინიშნება:

2.1. მისიმიღებისდროდაადგილი, მიმღებპირთავინაობადასააპელაციოსაჩივრისწარმდგენიპირისდასახელება;

2.2. კომისიისმიერდადგენილიგარემოებებიდამტკიცებულებები, რომელთასაფუძველზემოხდაგადაწყვეტილებისმიღება;

მუხლი 12. დასკვნითიდებულებები

წინამდებარედებულებაშიცვლილებებისადადამატებებისშეტანაშეიძლებაგანხორციელდესააიპ „სათემო რადიო-ტვ ნორ“-ისდირექტორისბრძანებისსაფუძველზე, მრჩეველთა საბჭოსთან შეთანხმებით.