NỘI DUNG

MÔ TẢ

Phần 1: Tổng Quan Các Loại Mã Độc Ransomware

 • Tổng quan mã độc ransomware
 • Các loại mã độc ransomware
 • Quá trình lây nhiễm và tác hại
 • Phần đầu tiên của khóa học sẽ mô tả tổng quan các loại ransomware. Quá trình lây nhiễm các loại mã độc này và tác hại của chúng với hệ thống công nghệ thông tin.

Phần 2: Thực Hành Demo Mã Độc Ransomware Trong Môi Trường An Toàn

 • Thử nghiệm tạo loại mã độc
 • Thử nghiệm phát tán mã độc
 • Quá trình nạn nhân thực thi mã độc
 • Nhằm cho học viên có tầm nhìn về tác hại của loại mã độc này, các bước tạo và thực thi mã độc trong môi trường thử nghiệm. Các bước chính bao gồm chỉnh sửa mã nguồn, thử nghiệm phát tán, phân tích quá trình nạn nhân thực thi mã độc.

Phần 3: Các Cách Thức Phòng Chống và Phục Hồi Dữ Liệu

 • Xác định các máy tính có thể bị lỗi liên quan đến WannaCry Ransomware bằng các công cụ scan
 • Bảo vệ và Dự Phòng cho hệ thống máy chủ
 • Bảo vệ và dự phòng cho các máy cá nhân
 • Nâng cao ý thức người dùng khi kết nối các ứng dụng Internet
 • Sử dụng các công cụ scan chuyên dụng như Nessus, Nmap, MSBASE Line để xác định các máy tính có thể bị lỗi hệ điều hành. Đây là nguyên nhân để mã độc WannnCry có thể phát tán trong hệ thống mạng
 • Bảo vệ hệ thống máy chủ bao gồm các biện pháp: cập nhật bảng vá lỗi, phân quyền và bảo mật cho hệ thống chia sẻ dữ liệu
 • Sử dụng các kỹ thuật backup để dự phòng cho các thông tin tài liệu quan trọng
 • Thiết lập Firewall để hạn chế các kết nối mạng không an toàn
 • Sử dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu để dữ liệu được lưu trữ an toàn.