iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. április

összeállította: Gergely Hanna Dóra (2018.)

1948 áprilisának első mozzanatai közé tartozik, hogy Sztálin újra megígéri, hogy nemsokára “teljes erővel” megindulnak a hadifogoly-szállítmányok Magyarországra.  Az Magyar Szociáldemokrata Párt 32 országgyűlési képviselőjét visszahívja az Országgyűlésből. Eközben az Amerikai Egyesült Államok meghirdeti az Európai Újjáépítési Programot, más néven a Marshall-segélyt.

Emellett szovjet–finn barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést születik, amely külső támadás esetére szovjet segítségkérést, illetőleg az országon keresztül a Szovjetúnió ellen irányuló támadással szemben finn ellenállást ír elő; ugyanakkor Finnország megőrzi teljes belpolitikai önállóságát. Budapesten, magyar kezdeményezésre, újabb tárgyalási forduló kezdődik a magyar–csehszlovák lakosságcseréről.

A hónapban a Magyar Nemzeti Bank átveszi a Pénzintézeti Központ minden bankszerű tevékenységét, és megkezdi hitelosztályának és vidéki hálózatának kiépítését. Bevezetik a gazdasági tevékenységek ellenőrzését szolgáló egyszámlarendszert: a vállalatok és az önálló gazdálkodó szervezetek csak egyetlen, az MNB-nél nyitott folyószámlával rendelkezhetnek. Továbbá az 1948: XXV. tc. államosítja a 100-nál több munkást foglalkoztató, hazai tulajdonú üzemeket.

Április 7.-én megindul a Kominform lapjának magyar nyelvű változata, a Tartós

Békéért, Népi Demokráciáért.

        Elfogadják a Román Népköztársaság első alkotmányát. Az alaptörvény szerint szovjet mintára létrehozott elnöki tanács élén Ion Parhon orvosprofesszor áll, a minisztertanács elnöke Petru Groza. Magyarországon megválasztják (újra) Veres Pétert a Nemzeti Parasztpárt elnökének, Dobi Istvánt pedig a Független Kisgazdapárt elére.

        Budapest az Országos Úttörőközpont használatába adja Csillebérc 100 kh nagyságú erdőterületét. Megkezdődik a keskeny nyomtávú budai gyermekvasút építése.

        17.-én megkezdődik az Magyar Nők Demokratikus Szövetsége II. kongresszusa. A különböző pártok nőszervezetei bejelentik, hogy csatlakoznak az MKP irányítása alatt álló egységes nőmozgalomhoz, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez.

        Csehszlovákiában államosítják az ország valamennyi oktatási intézményét. A törvény, amely szerint az iskolák küldetése, hogy a nevelés „család-, nemzet-, szlávság- és emberiség-központú” legyen, az oktatás nyelveként a cseh országrészekben a cseh, Szlovákiában a szlovák nyelvet jelöli meg. Emellett a hónap végén bejelentik a csehszlovák nagy- és külkereskedelem államosítását.

Napi események

április 1. - Sztálin ismételt ígérete szerint hamarosan újra „teljes erővel” megindulnak Magyarországra a hadifogoly-szállítmányok. — A Szociáldemokrata Párt 32 képviselőjét visszahívja az Országyűlésből. — Kovács Béla felesége levélben kéri Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettest, hogy férje perét magyar bíróság tárgyalja.  — Rajk László belügyminiszter rendelete lehetőséget biztosít a közellátási felügyelőségeknek a terménybeszolgáltatási kötelezettség rendőri biztosítással történő végrehajtására. — Kapi Béla rangidős evangélikus püspök bejelenti lemondási szándékát. Letartóztatják Lázár Andort, a dunamelléki református egyházkerület főgondnokát.  — Bolgár Elek prágai magyar követ a magyar kormány nevében jegyzékben tiltakozik a magyar nyelvű istentiszteletek egyre gyakoribb betiltása ellen.
április 2. - A GFt határozatot hoz az állami hitelszervezet átszervezéséről. A Magyar Nemzeti Bank átveszi a Pénzintézeti Központ minden bankszerű tevékenységét, és megkezdi hitelosztályának és vidéki hálózatának kiépítését. Bevezetik a gazdasági tevékenységek ellenőrzését szolgáló egyszámlarendszert: a vállalatok és az önálló gazdálkodó szervezetek csak egyetlen, az MNB-nél nyitott folyószámlával rendelkezhetnek. — Lemond tisztségéről Lázár Andor, a Dunamelléki Református Egyházkerület korábban letartóztatott főgondnoka.
április 3. - Az USA-ban megkezdi működését az Európai Újjáépítési Program (a Marshall-terv) koordinálását végző Gazdasági Együttműködés Igazgatósága.
április 4. - A „felszabadulási” ünnepségek alkalmával a Szovjetúnió 1848–49-es honvédzászlókat ad vissza Magyarországnak. — Bereczky Albert ref. lelkész és Karl Barth svájci teológus felkeresi Ravasz László püspököt, kérve, hogy mondjon le hivataláról.  — Megszűnik az 1902-ben alakult Gyáriparosok Országos Szövetsége.
április 5. - Befejeződik az Nemzeti Parasztpárt előző napon kezdődött nagyválasztmányi ülése. Veres Péter elnököt és Erdei Ferenc főtitkárt megerősítik tisztében. — Radvánszky Albert br. ev. egyetemes felügyelő és Kapi Béla rangidős püspök felkeresi Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztert; ezzel megkezdődnek az ev. egyház és az állam képviselőinek tárgyalásai.
április 6. - Moszkvában szovjet–finn barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá, amely külső támadás esetére szovjet segítségkérést, illetőleg az országon keresztül a Szovjetúnió ellen irányuló támadással szemben finn ellenállást ír elő; ugyanakkor Finnország megőrzi teljes belpolitikai önállóságát. — Finnország volt a Szovjetúnió egyetlen jelentős szomszédja, amellyel még nem kötött hasonló egyezményt.

április 7. - Megindul a Kominform lapjának magyar nyelvű változata, a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért.

április 8. - Ravasz László és Makkai Sándor református püspök, Bereczky Albert és Péter János lelkész a köztársasági elnöknél folytat megbeszélést; a jelen lévő Veres Péter honvédelmi miniszter ismét lemondásra szólítja fel Ravasz László püspököt.  — Az Szabad Nép hírül adja, hogy menekült görög gyermekek 840 fős csoportja érkezett Budapestre. Ettől kezdve Magyarország folyamatosan fogad görög menekülteket.
április 9. - Budapest az Országos Úttörőközpont használatába adja Csillebérc 100 kh nagyságú erdőterületét. — A Szentszék a trianoni határok visszaállítása miatt ismét egyesíti a szatmári és a nagyváradi püspökséget.
április 11. - Megkezdődik a keskeny nyomtávú budai gyermekvasút építése.
április 12. - Rónai Sándor szociáldemokrata politikus tervezetet készít a felekezeti iskolákról; azt javasolja, hogy békés versenyben, ne pedig törvényi úton szorítsák vissza a felekezeti iskolákat. — Budapesten, magyar kezdeményezésre, újabb tárgyalási forduló kezdődik a magyar–csehszlovák lakosságcseréről. A magyar fél ismét sürgeti a vagyoni és személyi kvóta betartását.
április 13. - A csehszlovák kormány kiadja 76/1948. sz. rendeletét „a német és magyar nemzetiségű személyek csehszlovák állampolgárságának visszaadásáról”, a végleges állampolgárság megszerzését ugyanakkor 3-5 éves próbaidőhöz köti. — Elfogadják a Román Népköztársaság első alkotmányát. Az alaptörvény szerint szovjet mintára létrehozott elnöki tanács élén Ion Parhon orvosprofesszor áll, a minisztertanács elnöke Petru Groza.  — A Jugoszláv Kommunista Párt levélben utasítja vissza a szovjet pártvezetés március végi levelében megfogalmazott vádakat.
április 14. - Rákosi Mátyás személyes találkozón fogadja Ravasz László ref. püspököt. Rákosi lemondásra szólítja fel és burkoltan megfenyegeti a püspököt; emlékezteti: Turóczy Zoltán evangélikus püspök kisebb hibákért is 10 évi börtönt kapott.
április 15. - Hatályba lép a Magyar Honvédség „Pilis” hadrendje. Ezzel megkezdődik a hadsereg erőteljes mennyiségi és minőségi fejlesztése, a békeszerződésben engedélyezett 70 ezer fős békelétszám hivatásos állományának feltöltése. — Az MKP PB szerint a püspökökkel folytatott tárgyalásokon „támadásba kell átmenni… és különösen sérelmezni kell Mindszenty kommunistaellenes intézkedéseit”. — Budapesten megalakul a Filmipari Igazgatóság, amely egyesíti a Hunnia Filmgyártó Rt.-t, a Szivárvány Laboratóriumot és az Új Magyar Filmirodát. — A partizánalakulatok első komoly veresége a görög kormányoffenzíva során.
április 16. - Aláírják a párizsi szerződést. 16 állam és a nyugat-németországi megszállási övezetek főparancsnoka létrehozza az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC) a Marshall-terv végrehajtására; az USA és Kanada társult tagként, Jugoszlávia megfigyelőként vesz részt a szervezet munkájában.
április 17. - Budapesten megkezdődik az FKgP kétnapos nagyválasztmányi ülése. A testület támogatásáról biztosítja a kormányt. A párt elnöke újra Dobi István, a főtitkár Gyöngyösi János. — Budapesten megkezdődik az Magyar Nők Demokratikus Szövetsége II. kongresszusa. A különböző pártok nőszervezetei bejelentik, hogy csatlakoznak az MKP irányítása alatt álló egységes nőmozgalomhoz, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez.
április 18. - Az Szabad Népben megjelenik Rákosi Mátyás „A párt: élcsapat” c. cikke, amely deklarálja a jövendő egyesített munkáspárt centralizált jellegét. — Ortutay Gyula az FKgP nagyválasztmányában elvi szinten állást foglal a világi iskoláztatás mellett. — A magyar kormány a csehszlovák kormányhoz intézett jegyzékében tiltakozik a magyar kisebbség folytatódó jogfosztása ellen, s kilátásba helyezi a lakosságcsere felfüggesztését, amennyiben Csehszlovákia nem orvosolja az utóbbi időben elkövetett sérelmeket. — Az olaszországi parlamenti választásokon a kereszténydemokrata párt megszerzi a képviselőházi helyek többségét.
április 19. - Befejeződik az MNDSZ II. kongresszusa. Elnök Rajk Lászlóné, díszelnök Tildy Zoltánné, alelnök Csilla Györgyné és Nádasdi Józsefné, főtitkár Jóboru Magda, országos titkár Fái Borbála. — Ordass Lajos és Szabó József evangélikus püspök, valamint Vladár Gábor bányakerületi felügyelő felkeresi Rákosi Mátyást, aki sürgeti az egyházon belüli őrségváltást.
április 20. - Rákosi Mátyás levelet ír a Csehszlovákia Kommunista Párt vezetésének. A magyar pártvezető megállapítja, hogy a csehszlovák fél nem tartja magát a két pártvezetés februári budapesti megbeszélésén kötött megállapodáshoz, és hangsúlyozza, hogy a magyarellenes politika folytatása lehetetlenné teszi Csehszlovákia és Magyarország közeledését. — A nyugati nagyhatalmak külügyminiszterei folytatják a tárgyalásokat Németországról.
április 21. - A szovjet kormány jegyzékében hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Bélát magyar bíróság elé állítsák. A magyar politikust ennek ellenére Baden bei Wienből Magyarország helyett a Szovjetunióba szállítják. — Kivégzik Uzoni Pünkösthy László v. vk. századost, akinek 1946. decemberi letartóztatása az ún. „Magyar Közösség”-ügy kezdetét jelentette. — Kapi Béla rangidős ev. püspök lemond az egyházegyetem lelkészi elnöki tisztéről; posztját ideiglenesen Ordass Lajos bányakerületi püspök veszi át. — Csehszlovákiában államosítják az ország valamennyi oktatási intézményét. A törvény, amely szerint az iskolák küldetése, hogy a nevelés „család-, nemzet-, szlávság- és emberiség-központú” legyen, az oktatás nyelveként a cseh országrészekben a cseh, Szlovákiában a szlovák nyelvet jelöli meg, ami alól csupán a kormány adhat kivételt.

április 22. - Az MKP PB jóváhagyja „A Magyar Kommunista Párt szövetkezeti irányelvei” c. dokumentumot.

április 23. - Csehszlovák-bolgár barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása. — A belügyminiszter betiltja az 1945 tavaszán szovjet katonák által meggyilkolt Apor Vilmos győri püspök másnapra tervezett ünnepélyes újratemetését.

április 27. - Kivégzik Murger János budapesti cipészt, aki nyilas pártszolgálatosként kegyetlenkedett.

április 28. - Megkezdődik az FKgP Országos Nagyválasztmányának kétnapos ülése. Ortutay Gyula kultuszminiszter bejelenti, hogy a kormány az egyházi iskolák államosítására készül. — A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje e napon kezdődő tanácskozásán állást foglal számos tanügyi kérdésben. Az ülés első napján Ravasz László dunamelléki püspök lemond a testület elnöki tisztéről. — Kivégzik Galambos János zalagalsai cipészt, aki 1944 őszén a fővárosban nyilas pártszolgála-tosként részt vett zsidók összegyűjtésében és kifosztásában. — Csehszlovákiában államosítják a nagy- és külkereskedelmet.

április 29. - Az 1948: XXV. tc. államosítja a 100-nál több munkást foglalkoztató, hazai tulajdonú üzemeket.
április 30. - Ülést tart a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa; deklarációt fogadnak el a magyar államhoz való viszonyról, s hangsúlyozzák, hogy az egyház kész a tárgyalásokra; ez a deklaráció lett az állammal kötött megállapodás elvi-teológiai alapja. Ravasz László dunamelléki püspök lemond a Zsinat lelkészi elnöki tisztéről. A püspök levelet ír Bereczky Albertnek, tudatja vele lemondási szándékát, s kijelenti, hogy méltó utódának a címzettet tartaná.  

Források:

http://pandi.adatbank.transindex.ro/index.php?action=honap&ev=1948&honap=4&kat=f

http://www.magyarkronologia.hu/1948/04

http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kronolog/chronol.htm


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kárpátukrajna minden ötödik lakosa jár iskolába, az iskolák létszáma az utóbbi években jelentősen növekedett egy szovjet jelentés szerint. A lvovi kerületben a nők is részt vesznek a térség városi tanácsaiban. Az indiai kormánytisztviselők közül 450-en kezdtek a héten éhségsztrájkba amiatt, hogy emeljék a béreiket. A görög kormány újabb adóemelést fogadott el annak érdekében, hogy fedezni tudja katonai kiadásait. Az indiai tudományos akadémia tagjává választotta Vavilovot, a szovjet tudományos akadémia elnökét. A Német Népi Tanács elnökségének bizottság hamarosan ismét összeül és megkezdi működését. Rohamosan emelkedik a Szovjetunióból Németországba hazatérő hadifoglyok száma, az elmúlt hónapban 32000 fő tért vissza. A berlini szovjet övezetben felemelték a dohány fejadagokat. Az amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy kizárják Olaszországot a Marshall-tervből, amennyiben a választásokon a demokratikus arcvonal győz. A kínai értelmiségiek elítélik az Egyesült Államok Japánnal folytatott politikáját. Az ipar- és kereskedelmi minisztérium támogatásával három állami bevásárlóközpont nyílt meg Romániában.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

Vasárnap

Tavaly a szovjet Tudományos Akadémia Kamcsatkán tanulmányozta a három éve megszakítás nélkül működő Sivelucs vulkánt. Húsz buddhista szerzetes halt meg Kínában, amikor leégett egy 1700 éves kolostor. Románia és Bulgária a két ország kulturális egyezményében megállapított diákcsereprogramba kezdett. Románia egykori királya, Mihály, feleségével és kis létszámú kíséretével több hét amerikai tartózkodás után Londonba utazott. Az Egyesült Államok Georgia államában örökös rabságra minősítették két kiskorú néger fiú eredetileg halálos ítéletét. Éhséglázadások törtek ki több iraki nagyvárosban, miután élelmezési nehézségek jelentek meg az országban. Norvégia hivatalos adatokat közölt arról, hogy hány ember halt meg a náci megszállás alatt; e kimutatás szerint 10200 személy esett áldozatul, míg valamivel több, mint ezer fő került koncentrációs táborba. Tovább folynak a munkák a dorogi bányászbaleset túlélőinek kimentéséért, az egyik bányász ma életjelet adott magáról. Újra Alsó-Szászország miniszterelnöke lehet a háborús bűnökkel vádolt Wilhelm Kopf, akit az angolok töröltek a bűnösök listájáról. Tízfős német kulturális küldöttség érkezett Moszkvába azzal a céllal, hogy meglátogassa a fővárosban a szovjet kulturális intézményeket. Az angol parlament korlátozni kívánja az Amerikába történő kivándorlást; a brit pénzügyminiszter ezer fontra csökkentette azt az összeget, amit a kivándorlók magukkal vihetnek az országból.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Szerda

Lengyel lapok szerint ősszel atomkutató intézet fog működni Varsóban. A Marshall-segély rendkívüli mértékben akadályozza Ausztria gazdasági fejlődését az osztrákok szerint. A francia közoktatási miniszter körútra megy a skandináv államokba, hogy tanulmányozza az ottani oktatási rendszert. Kairói külügyi körk szerint az angol-egyiptomi érdekellentét mögött az Egyesült Államok állhat. Az amerikai képviselőházban megszavazták azt a tervezetet, amellyel az ország légierejét akarják fejleszteni, és erre a célra 5442 millió dollárt szánnak. Egy demokrata képviselő szerint az amerikai külügyminisztérium egy titkos megbízottat jutatott be a brit parlamentbe azzal a céllal, hogy segítse meggyőzni a briteket a palesztin brit mandátum megtartásának szükségességéről. Truman elnök Paul Hoffmann személyében egy gépkocsi-gyár elnökét nevezte ki a Marshall-segélyprogram igazgatójává. Elveszítette politikai jelentőségét az a határozat, amit korábban Genfben hoztak a sajtószabadsággal kapcsolatban. A brit légügyi miniszter kijelentette, hogy Berlinben teljesen normálisan működik minden, a helyi sajtó helytelen híreszteléseket publikált.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

Péntek

Először készül körberepülni a Földet egy újzélandi repülőgép, amit az angol légierő egy volt pilótája vezet majd. Norvégiában tényleges számadatokkal támasztották alá, hogy hány norvég halt meg és hány szenvedett a nácik kegyetlenkedéseitől. Görögország továbbra is támadja Albánia határait. Vaszlav Nizsinszki orosz balett művész, hosszas betegség után először Londonban áll színpadra, ahol táncművészetével nagy sikert arat.  Az angolok a következő hetekben döntenek arról, hogy öt évre ideiglenesen felfüggesztik a halálbüntetést és csak tényleges életfogytiglannal büntessék a gyilkosságot elkövetőket. A legnagyobb amerikai lapon elismerően írnak László Ervinről, a fiatal magyar zongoraművészről. Az amerikaiak több ezer tonna lőszert és fegyvert küldtek Olaszország határára. Angliában a gépjárművek hengerűrtartalmához kötik a benzinvásárlást. Truman elnök kérését, mely szerint az Export-Import Bank emelje fel fél millió dollárral a tőkéjét a dél-amerikai országok megsegítésére, a kongresszus csenddel reagálta le.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


10 |vissza a lap tetejére


11 |vissza a lap tetejére

Vasárnap

A britek és a franciák teljesen Amerikát követik a német kérdésekkel kapcsolatban. Németországban egy nagyobb kiterjedésű cigarettacsempész hálózatot sikerült lebuktatni. Nemzetközi értekezlet kezdődött a demokratikus Görögország, illetve a görög béke megteremtése érdekében. Athénban közben újabb embert ítéltek halálra, ezúttal a műszaki egyetem dékánjának a feleségét. A jugoszláv kormány panasszal fordult az Egyesült Államokhoz a trieszti incidensekkel kapcsolatban. Hétfőn kerül leleplezésre Londonban az a szobor, ami Roosevelt amerikai elnököt ábrázolja. Megfigyelők szerint antidemokratikusak voltak a választások Dél-Koreában. Az olasz demokratikus arcvonal nyilatkozatott adott ki külpolitikai programjával kapcsolatban. Az észak-afrikai gyarmati országokban is terjed a függetlenség iránti vágy. Betiltásra kerültek az ökölvívó mérkőzések Csehszlovákia területén belül. Hatalmas tűz pusztított Chile egyik kikötővárosában. Az amerikaiak továbbra is korlátozzák a távol-keleti országok hajózási szabadságát. Nem kerülhet be egy ideig új tag a biztonsági tanácsba. A magyar-szovjet barátsági napok záróünnepélye Veres Péter honvédelmi miniszter előadásával ért véget Miskolcon. Svájc is felajánlotta segítségét a polgárháború sújtotta Görögországnak. Bár a háborús bűnösök elleni eljárásokat felfüggesztették Németországban, a volt náci üldözöttek nem kaptak kiutazási engedélyt az amerikai övezetből.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


12 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Szocialista nemzetközi nőnapot rendeztek Bécsben. Bajba került egy utasokat szállító repülőgép Milánó és Párizs között. Iraki milicisták támadást intéztek Palesztina területén belül, miközben Egyiptom ragaszkodik ahhoz, hogy kivonják a brit csapatokat. Kommunista győzelem született Franciaországban egy községtanácsi választáson. Bombamerényletet követtek el az argentin fővárosban egy zsidó székház ellen. Új elnököt választottak a Vöröskereszt szervezetének, a londoni svájci nagykövet tölti be ezt a posztot innentől. Amerikai katonák megvertek egy olasz polgárt, amiért az a népi demokratikus arcvonal jelvényét viselte. A várakozások szerint június 30-ig közel harmincezer hadifogoly térhet haza Magyarországra. Egy hónappal később, júliusban fog majd megalakulni az Egyesült Államok harmadik pártja. Sokak szerint a Marshall-terv nem más, mint a nyomor és a munkanélküliség halálra ítéltek néhány volt Gestapo-ügynököt. A vietnami-francia konfliktusban a francia katonák amerikai gyártmányú fegyvereket is használtak.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére


16 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kronológia:

Aláírják a párizsi szerződést. 16 állam és a nyugat-németországi megszállási övezetek főparancsnoka létrehozza az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (OEEC) a Marshall-terv végrehajtására; az USA és Kanada társult tagként, Jugoszlávia megfigyelőként vesz részt a szervezet munkájában.

Kivonat a napilapból (forrás: Szabad Nép)

A lap ezen számából megtudhatjuk, hogy az ostrom után lerombolt vagy tönkrement közkertek és játszóterek felújítása megindult. Sokan hozzájárultak munkálatokhoz: a Gyöngyös utcai játszótérre új hinta és pad is került a Ganz Hajógyár dolgozói jóvoltából, a Dagály-utcai játszóteret a rendőrök varázsolták újjá, míg a IX. kerületi játszótér új hintáiért az MKP  volt a „felelős”. Emellett új homokozók, csúszdák és sétánypadok kerülnek kihelyezésre. Utóbbiból többek között a Sztálin-térre, a gellérthegyi játszótérre, a Károlyi-kertbe. Ezen felül több tízezer virágot és dísznövényt ültettek el.

Beszámoltak a 20. Vasas közelgő közgyűlésről is.  A cikkben visszaemlékeznek a szakszervezet első világháború utáni munkásságára, a vasmunkásság keretein belül elért sikereire, és a későbbi korszak adta nehézségekre, pl. az 1945-46-os inflációra, amely majdhogynem megsemmisítéssel fenyegetett. Ám a szakszervezeti vezetőség közbenjárásával és az új, jó forint megjelenésével új kollektív szerződés született, amely kedvező reálbéreket és fejlődést hozott. Bemutatja, hogy a vasmunkások társadalmi és gazdasági szinten is mekkora elismerésnek örvendtek, és mekkora befolyással bírtak, „övék már az ország”. Sikeresen megküzdöttek a nehézipari munkanélküliség felszámolásával, munkahelyeket teremtettek, ám az újabb probléma a megfelelő munkaerőhiány oktatásbeli fejlesztéseket követelt. Egyre több továbbképző tanfolyam és iskola jelent meg, három nagy vasas üzemben is. A sport terén is eredményeket mutattak fel. 1944-ben, közvetlenül a német megszállás előtt 6700 tagja volt, de a demokrácia győzelme, az eredmények által kiérdemelt bizalom hatalmassá duzzasztotta a Vasmunkás Szövetséget. 1946-os taglétszámuk kis híján elérte a 130.000-at.

Angyalföldön kislakások építkezése zajlik, írja a Szabad Nép. Az épülő lakótelepen mintegy 228 lakás válik elérhetővé a dolgozók számára. Szobakonyhás lakások, azaz a konyhából külön lakószoba nyílik, de az előteret is lehet lakórészként használni. Előnye, hogy minden lakáshoz különálló WC és füdőfülke is készült. A lakótelep közel van a villamosvonalhoz, amely könnyíti a közlekedést. Júliusra volt várható az átadás.

Elérte ezeregyedik állandó látogatóját a Posztógyár és a Munkásotthon könyvtára, számolt róla be a lap. A cikkben a helyi könyvtáros, Oláh Gyula elvtárs, elmondja, hogy a csepeli gyár munkásai nagy étvággyal fogyasztják a könyveket, heti akár 400-450 könyv is kikölcsönzésre kerül. Beszámolt arról is, hogy egyre inkább kiterjedt a társadalomtudományi művek iránt érdeklődök köre (főleg Marx és Engels műveire), emellett az ifjúság is nagyobb hányadot tölt ki a kölcsönzők körében.

Bejelentették az ezredik népkönyvtár megnyitását, amely az MKP kezdeményezésére országszerte kialakult mozgalom adott lehetőséget. A mozgalom célja 100, 200 vagy 300 kötetes gyűjtemények eljuttatása olyan falvakba, ahol a legnagyobb szükség van az elnyomatás utáni sötétség eloszlatására. Közel egy éves munka eredménye, az első népkönyvtár megnyitása után alakult meg az ezredik, Vizsolyban.

Sporthírek: Magyar teniszezők a háború óta először indultak a Davis Cup-on, amelynek első fordulója Budapesten az Ausztria válogatottja ellen zajlott. - Az országos népi asztali tenisz bajnokságon 41 ezer versenyző vett részt, melyek közül 6 ezer nő volt. - Az idény első gyaloglóversenyét vasárnapra szervezte meg a Népligetbe az Országos Atlétikai Szövetség.

Időjárás: Kissé csökkenő hőmérséklet. Csütörtök este 9 órakor 21 fok volt mérhető. Várható záporeső, zivatar.

(gyűjtötte: Gergely Hanna Dóra)


17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére


29 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

A görögországi szaloniki hadbíróság kémkedéssel vádolt demokraták közül harminchatot halálra, tizenegy embert pedig életfogytig tartó kényszermunkára ítélt. Henry Ford három német autóalkatrész gyárának vezetésére Ágost Vilmost, volt SS főcsoportvezetőt szemelte ki. Szokolovszkij tábornagy felülvizsgálja a pár hete Berlinben lezuhant repülőgép eseményeit és jelentéseit. A Benelux államokban a már meglévő pénznem mellett, saját pénz bevezetését tervezik. Ursinyt, Csehszlovákia volt miniszterelnök-helyettesét hét évi kényszermunkára ítéli a bíróság. A bőrszín szerinti csoportba sorolása miatt, nem vonulnak be a négerek az amerikai hadseregbe. A világ több pontján intézkedéseket tesznek május elseje megünneplése ellen. Amerikában és Angliában megakadályozzák az előkészületeket is. Berlinben több embert letartóztattak plakátok kiragasztása miatt. Kubában és Szingapúrban egyszerűen megtiltották a májusi felvonulást.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források