ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         1 / 2013

ΘΕΜΑ: Κατάργηση τέλους 0,5% και διαγραφή οφειλών

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6 Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 23 / 1-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Ελένη Τσόγκα.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Κατάργηση τέλους 0,5% και διαγραφή οφειλών», είπε:

Σύμφωνα με το Ν. 3339/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τα τέλη των ακαθαρίστων εσόδων τα οποία βαρύνουν τον πελάτη και εισπράττονται από τον επιτηδευματία καταβάλλονται στο δημοτικό ταμείο εντός της προθεσμίας απόδοσης του ΦΠΑ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ. Με την 4/1999 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Μενιδίου, είχε αποφασίσει την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, όμως τα τέλη δεν εισπράχθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα ο σημερινός Δήμος Αμφιλοχίας να ζητά την άμεση καταβολή τους για τα έτη 2008, 2009 2010 και 2011 και στη συνέχεια για το έτος 2012 και ανά τρίμηνο όπως ορίζεται από το νόμο η συστηματική καταβολή τους για τα επόμενα έτη. Με την 5110/01-03-2013 αίτηση, ο σύλλογος επαγγελματιών Μενιδίου ζητά την απαλλαγή των επαγγελματιών της περιοχής από την καταβολή των τελών ακαθαρίστων εσόδων καθώς είναι ανέφικτη στη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω των οικονομικών δυσχερειών, αλλά και λόγω του ότι το μέτρο εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι η γενικότερη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τη δική μας περιοχή και τα καταστήματα δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Επίσης η είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων σε συνδυασμό με την βαριά φορολόγησή τους και τις επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις που επιβαρύνει τους επαγγελματίες είναι πιθανό να οδηγήσει και σε περικοπή θέσεων εργασίες και να πληγεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομική κατάσταση. Προτείνουμε λοιπόν σαν Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου και εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την κατάργηση εφαρμογής του μέτρου για την περιοχή Μενιδίου και την απαλλαγή των επαγγελματιών από τις ανωτέρω οφειλές.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Προτείνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την απαλλαγή των επαγγελματιών Μενιδίου από τις οφειλές του από τα τέλη ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 2008, 2009,2010 και 2011καθώς και την κατάργηση του τέλους 0,5% για την περιοχή του Μενιδίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2013

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2013

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         2 / 2013

ΘΕΜΑ: Συντήρηση - ανακατασκευή του δημοτικού γηπέδου Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19 Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 26 /13-6-2013  έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Ελένη Τσόγκα.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση - ανακατασκευή του δημοτικού γηπέδου Μενιδίου», είπε:

Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει πλέον στο Μενίδι νεοσύστατη ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της εν λόγω ομάδας και τις διαδικασίες που έχουν γίνει, ως έδρα έχει δηλωθεί το δημοτικό γήπεδο Κομποτίου, διότι το υπάρχον δημοτικό γήπεδο Μενιδίου είναι ακατάλληλο, αφού επί σειρά ετών δεν έχει συντηρηθεί.

Επειδή η ίδρυση της ομάδας είναι μια κίνηση που θα ωφελήσει τον τόπο μας, θα πρέπει κι εμείς σαν Τοπικό Συμβούλιο να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή με όποιο τρόπο μπορούμε. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στη συντήρηση-ανακατασκευή του δημοτικού γηπέδου Μενιδίου, προκειμένου να γίνει κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί  ως έδρα της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

                                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ζητά από τη Δημοτική Αρχή τη “συντήρηση-ανακατασκευή του δημοτικού  γηπέδου  Μενιδίου”, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2013

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         3

Κατάρτιση ομάδων πυρασφάλειας

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23 Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 28 / 17-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του δήμου Τσόγκα Ελένη..

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Κατάρτιση ομάδων πυρασφάλειας», είπε:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεώνεται το Τοπικό Συμβούλιο, κάθε χρόνο να καταρτίζει τον πίνακα ομάδων πυρασφάλειας, που θα πρέπει να περιλαμβάνει οκτώ άτομα στην κανονική ομάδα και δέκα άτομα στην αναπληρωματική. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτίσουμε τις παραπάνω ομάδες από άτομα ικανά για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς στην περιφέρεια του δήμου μας.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί ομάδες πυρασφάλειας στο δήμο για την περίοδο έτους 2013 αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

Α. Μόνιμη ομάδα

Β. Αναπληρωματική ομάδα

 1. Μαλτέζος Βασίλειος του Γρηγορίου (αρχηγός)
 2. Κοντοδήμας Αντώνιος του Πολυκάρπου
 3. Καλπακούλας Χρήστος του Τηλεμάχου
 4. Ρόζος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
 5. Ρεβίθης Δημήτριος του Σπύρου
 6. Μποσμπότσιαλος Μάρκος του Αντωνίου
 7. Λαγός Γεώργιος του Χρήστου        
 8. Βασίλας Νικόλαος του Παντελή
 1. Πολύζος Νίκος του Κων-νου
 2. Ρεβίθης Νικόλαος του Παντελή        
 3. Παντιώρας Βασίλειος του Αντωνίου
 4. Μαλτέζος Χρήστος του Γρηγορίου
 5. Κατσούλης Διονύσιος του Αντωνίου
 6. Σκάρλος Γεώργιος του Νικηφόρου
 7. Μανιφάβας Ευστράτιος του Δημητρίου
 8. Ανδρούτσος Δημήτριος του Αντωνίου
 9. Μαλτέζος Βασίλειος του Παναγιώτη
 10. Μπακέλας Αλέξανδρος του Σεραφείμ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2013

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    4

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         4

Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 33 / 17-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Μενιδίου», είπε:

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτ-νίας με το 8039/1/101-ζ έγγραφό της ζητά από το δήμο Αμφιλοχίας, μεταξύ άλλων και την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Μενιδίου.

Στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου (πρώην δημαρχείο), υπάρχει αρκετός χώρος που μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα και να στεγάσει τον Αστυνομικό Σταθμό Μενιδίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραχωρηθεί χώρος στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου (πρώην δημαρχείο) για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Μενιδίου, για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2013

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    5

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         5

Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 35 / 13-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Μενιδίου», είπε:

Ο Λιμενικός Σταθμός Μενιδίου με το 1164/311.09/30-10-2013 αίτημά του ζητά τη δωρεάν στέγασή του στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου. Στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου (πρώην δημαρχείο), υπάρχει αρκετός χώρος που μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα και να στεγάσει τον Λιμενικό Σταθμό Μενιδίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραχωρηθεί χώρος στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου (πρώην δημαρχείο) για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Μενιδίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2013

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος