iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. február

Összeállította: Pap Gábor (2019.)

A hónap elején kinevezték Kovács Béla v. hadbírót igazságügyi-miniszterré, leváltva a posztját vesztett Décsi Gyulát, aki szintén a Magyar Dolgozók Pártjának egy korábbi tagja volt. A kinevezés, és elődjének lemondása ugyanarra a napra esett.             

Eközben külföldön, Prágában aláírták a csehszlovák–magyar kulturális egyezmény 1953. évi munkatervét, melynek keretében megegyezés született a közös könyvkiadásról is.
        Dwight Eisenhower amerikai elnök kongresszusi üzenetében kijelentette: „Egyetlen mód van arra, hogy elkerüljük a totális háborút: meg kell nyernünk a hidegháborút.” A szovjet hidrogénbomba közeli előállítására hivatkozva kijelentette: a Szovjetunióval a második világháború idején kötött megállapodásokat fel kell mondani, a „vörös” Kína ellenében pedig Tajvant kell támogatni.

Máramarosszigeti börtönben 81 éves korában meghalt Iuliu Maniu, a román Parasztpárt 1947-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori vezetője. Holttestét ismeretlen helyen, a rabok akkori és ottani temetési módjának megfelelően, egy gödörbe dobták, bár lehetséges hogy az ún. Szegények temetőjében helyezték föld alá. Temetési helyeként spekulációk még a börtönének udvarát, vagy akár a Tiszát is megjelölik, utóbbit természetesen a jég alatt.

Közzé tették a Mt 1004/1953. sz. határozatát „az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről”. A határozat VI. fejezete (Küzdelem a magzatelhajtás ellen) megállapítja, hogy a gyakori (illegális) magzatelhajtás „súlyosan veszélyezteti az egész nép egészségét, rombolóan hat az erkölcsi, a családi életre”. A végrehajtásról az egészségügyi miniszter utasításokat adott ki. A 8100-1/1953. EüM. utasítás a terhességek kötelező bejelentéséről, a 8100-2/1953 a méhűri beavatkozások és a vetélések bejelentéséről és nyilvántartásáról rendelkezik. A tulajdonképpeni „Ratkó-törvény” (a 8100-9/1953. EüM. utasítás a terhesség megszakítása tárgyában) lényegében enyhítette a korábbi évszázadok elvileg teljes abortusztilalmát; állami egészségügyi intézményben, a mellékletben felsorolt betegségek esetében, lehetővé tette a terhesség-megszakítást; a terhesség megszakítható a nő életkorára, s rendkívüli méltánylást igénylő személyi és családi körülményekre való tekintettel is.

Ugyanezen a napon történt meg az eset. hogy az Elnöki Tanács fölmentette Vas Zoltánt az Országos Tervhivatal elnöki tisztsége alól, cserébe pedig a komlói szénbányák igazgatójának nevezték ki. A múlt hónapban letartóztatott Szirmai Istvánt, a Magyar Rádió Hivatal elnökét is felmentették az eddigi állásából, az ő személyét ért ellenszolgáltatások kimerültek az 1955-ben végrehajtott rehabilitációjában.

A tel-avivi szovjet nagykövetség elleni elkövetett merénylet után a Szovjetunió megszakította diplomáciai kapcsolatait Izraellel. Emellett, Bukarestben tárgyalásokat kezdett az Antos István pénzügyminiszter-helyettes vezette magyar gazdasági küldöttség is.              

A koreai háborúra vonatkozóan, az amerikai 8. hadsereg új főparancsnoki posztjára nem mást neveznek ki mint Maxwell D. Taylor-t.             

Megszüntetik a Közgazdaságtudományi Intézetet. Ennek velejárója az is, hogy Varga István Széchényi-díjas közgazdász elveszti a munkahelyét mint külsős szakértő. A Belkereskedelmi Minisztériumban talál állást, szintén külsős szakértői pozícióban.  

A MDP PB ülésén Rákosi Mátyás tájékoztatót tartott a nemzetközi helyzetről, ahol sürgette a cionisták elleni fellépést. Beszédében kitér arra, hogy a Szovjetunió a cionistákat eredetileg barátjának tekintette a fasisztákkal szemben elszenvedett atrocitások miatt, majd hamar megváltozik a hangnem:         

(…) „A helyzet az, hogy a leghatalmasabb kémközpont két­ségkívül a katolikus egyház, így első tekintetre. De tekintettel arra, hogy a katolikusok aránylag kevesen van­nak a Szovjetunióban, vagy Bulgá­riában, ellenben zsidók mindenütt vannak, a katolikus egyház mellett előtérbe került a cionizmus, mint kémszervezet.”          

Megindul a néphadsereg irodalmi folyóirata, a Szabad Hazánkért; szerkesztője Devecseri Gábor. A lap két évvel később felfüggeszti további évfolyamok kiadását.            

Ülést tart az MDP KV. Rákosi Mátyás referátumot tart a politikai helyzetről, a párt feladatairól, gazdasági kérdésekről, valamint a letartóztatott Péter Gábor és társai ügyéről. Kovács Istvánt és Vas Zoltánt visszahívják a PB-ből; helyükre Ács Lajost és Kristóf Istvánt választják. [Ekkor a PB 16 tagú volt: Ács Lajos, Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Harustyák József, Hegedűs András, Hidas István, Horváth Márton, Kiss Károly, Kristóf István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József, Rónai Sándor, Szabó István, Vajda Imre, Zsofinyecz Mihály.]

Jugoszlávia, valamint az 1952 óta NATO-tag Görögország és Törökország barátsági és együttműködési szerződést köt Ankarában.          

Kronológiai adatsor (On-line források)

február 2. - Kovács Béla v. hadbírót nevezik ki igazságügy-miniszterré. Prágában aláírják a csehszlovák–magyar kulturális egyezmény 1953. évi munkatervét. Dwight Eisenhower amerikai elnök kongresszusi üzenetét közli.

február 5. - A máramarosszigeti börtönben 81 éves korában meghal Iuliu Maniu, a román Parasztpárt 1947-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori vezetője.

február 8. - Közzéteszik az Mt 1004/1953. sz. határozatát „az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről”. Az Elnöki Tanács fölmenti Vas Zoltánt az Országos Tervhivatal, a letartóztatott Szirmai Istvánt a Magyar Rádió Hivatal elnöki tisztsége alól.

február 10. - A tel-avivi szovjet nagykövetség elleni merénylet után a Szovejetunió megszakítja diplomáciai kapcsolatait Izraellel. Bukarestben kezd tárgyalásokat az Antos István pénzügyminiszter-helyettes vezette magyar gazdasági küldöttség.

február 13. - Megszüntetik a Közgazdaságtudományi Intézetet.

február 19. - Ülést tart az MDP PB. Rákosi Mátyás tájékoztatót tart a nemzetközi helyzetről, és sürgeti a cionisták elleni fellépést.
február 21. - Megindul a néphadsereg irodalmi folyóirata, a Szabad Hazánkért; szerkesztő Devecseri Gábor.
február 26. - Ülést tart az MDP KV. Rákosi Mátyás referátumot tart a politikai helyzetről, a párt feladatairól, gazdasági kérdésekről, valamint a letartóztatott Péter Gábor és társai ügyéről.
február 28. - A kommunista Jugoszlávia, valamint az 1952 óta NATO-tag Görögország és Törökország barátsági és együttműködési szerződést köt Ankarában.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Szabadnép, XI. évfolyam, 38. szám )
Az aszály elleni harc fontos fegyvere - A cikk röviden beszámol a szárazságról, az öntözés fontosságáról és a lehetséges megoldásokról, amiket a falvak lakói véghez vihetnek. A cikk még kitér Rákosi elvtárs bölcsességére, és a kulákokra, akik akadályozzák a munkát. (1. oldal)
A tagdíjfizetés: elemi pártkötelesség - Az alapszervezetek tagdíj befizetési hátrányban vannak. Felszólítás ez ennek befizetésére, és szó van a titkárokkal való konzultációról is, hogy erre a jövőben jobban odafigyeljenek. (2. oldal)
Bierut elvtárs beszéde a lengyel széniparban dolgozó párt- és gazdasági aktivisták előtt - A beszéd a lengyel bányászatot dicséri növekvő teljesítménye, és az ország növekvő beruházásai miatt. Kitér arra, hogy az egyetlen probléma a munkaterv nem 100%-os teljesítése, és ennek oka hogy a munkások nem képesek használni a korszerű gépeket. (2. oldal)

Ahol lebecsülik az exportmunkát - A cikk az egyik gyári dolgozó vallomása, amiben elmondja, hogy a szovjetek milyen lelkiismeretesen és előbb szállítják le a rendelt  árukat, míg ebben ők alulmaradnak és késést okoznak. A dolgozó önmagukat vádolja. (2. oldal)

Másfél év múltán - Süvegi János története, aki miután járt a Szovjetunióban, nagy tudással jött vissza és országszerte tart falvakban előadásokat. A cikk megemlíti még a szülőfalujának fejlődését mióta a TSZ-ek megalakultak. (2. oldal)
A kínai nép megkezdi az országépítés első ötéves tervét — Csou En-laj elvtárs beszámolója a kínai- népi politikai tanácskozó testület országos bizottsága előtt - Egy egész oldalas beszámoló, ami részleteiben kifejti Kína előrehaladását, termelésének fejlődését, politika és gazdasági sikereit Amerikával szemben. Míg magukat békés demokratának tartja, Amerikát egy agresszor fasiszta nemzethez hasonlítja. (3. oldal)
A «Pravda» vezércikke a népi demokratikus országok nagyszerű eredményeiről - a «Pravda» vezércikkének a közlése és feltételezhető fordítása, ami egekbe magasztalja a szocialista szabad népek különböző sikereit. Kitér a technikai újításokra, és a kulturális sikerekre. (4. oldal)
Az Albán Statisztikai Hivatal 1952. évi tervjelentése - Százalékokban közölt eredmények a nemzeti fejlődéséről, kitérve legfőképp a gyárak termelésére (a nyersanyagokra kiemelve) és az egészségügy hatékonyságának növelésére. (4. oldal)

Felforgató aknamunka szervezése — az amerikai külpolitika egyik alapelve - Az Amerikai kormány pszichológiai hadviselés (itt, =propaganda) szervezésével és fejlesztésével foglalkozik Szilágyi Éva cikke egy új hivatal szervezésével. A Lélektani Hadviselési Hivatal (Psychological Strategy Board) “hangzatos neve” sokatmondó. Tagjait pocskondéríázza és kémtevékenységgel vádolja. (4. oldal)

Összeállította: Pap Gábor (2019.)


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Hírek a napi sajtóból - kivonat (Forrás:  Szabad Nép)

Külföld

Az amerikai haditengerészeti légierő tisztjeinek (Schwable, Bley) vallomása a koreai baktérium-hadviselésről. A Koreai Központi Bizottság közli jelentését az amerikaiak és a Li Szin Man - klikk által okozott károkról. A Koreai Néphadsereg védelmi erői két ellenséges repülőt lelőnek. Az Európai Védelmi Közösség hat országának külügyminiszterei Rómában tanácskoznak. Anglia és Hollandia vezetése köszönőlevelet intéz a Szovjetunióhoz  az árvíz sújtotta lakosságnak nyújtott segítségért. Az angol hatóság megtagadja a női nagygyűlésre érkező szovjet és kínai küldöttség beutazási kérelmét. A karlsruhei alkotmánybíróság kitűzi a Németország Kommunista Pártja elleni tárgyalás kezdeti időpontját, június 8.-ra.

Belpolitika

Békenagygyűlést tart a Sportcsarnokban a Magyar-Szovjet Társság és az Országos Béketanács (nyitó-, záróbeszéd: Andics Erzsébet). Összeállították a budapesti választók ideiglenes névjegyzékét. A Magyar Vöröskereszt tiltakozik a Rosberg házaspár jogtalan halálra ítélése ellen. Folytatódik a diósgyőri rekonstrukciós építkezés. A nehézipari tovább fejlődik. A bécsi X. Téli Főiskolai Világbajnokság páros műkorcsolya számában a Vida-Szőllős pár Világbajnoki címet nyert, a férfiaknál Czakó a negyedik.

Kultúra

Az Országos Béketanács Kulturális Bizottsága „A tudomány a gyógyítás vagy a gyilkolás szolgálatában” címmel tart előadást (Babits Antal). A magyar-szovjet barátság hónapjának rendezvényei. A magyar művészküldöttség Tbilisziben nyitó hangversenyét a Grúz Állami Opera- és Balettszínházban tartja (Svéd Sándor, Schneider Hédi, Takács Paula, Vadas Ágnes, Hajdú István).A szovjet vendégművész, Emil Gilelsz, a Zeneművészeti Főiskola Nagytermében tart zongora koncertet. A szovjet film ünnepének mozifilmjei: Feledhetetlen 1919, Széttört bilincsek és a Gyapottündérke, Bíborvirágocska mesefilmek.  Az Operaházban a Hunyadi László, a Nemzeti Színházban  A Noszty-fiú esete Tóth Marival az esti program.

Érdekességek

Az őszi vetések tavaszi ápolásáról ír Soós Gábor növénytermelési főosztályvezető. Hírek a tavaszi vetésről, mindenki harcban a tavaszi munka sikeréért. Süveges Dániel, sztahanovista traktorvezető által indított „1700 normálhold mozgalom”-hoz számos traktorvezető csatlakozik. A szénkitermelésben jó eredményeket mutat a dorogi Erzsébet-bánya. Várható időjárás: 4°C szórványosan felhős, száraz idő.

Programok

Rádió műsor: Kossuth- 20:10 – Borodin Igor herceg opera 3 felvonásban, közben 21.28 – hírek, sport. Petőfi - 10:10 – Brahms f-mol szonáta, - 18:45 – Szív küldi. Zeneirodalmi kiállítás a Szovjet Könyv Házában.


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források