τὸ ὄνομα


 1. Γράφε δύο λόγους ἐν τῇ γλώττῃ σου ἀπὸ τοῦτων. Escribe dos palabras derivadas de cada una de las siguientes palabras griegas. (0,5 p.).

 1. Γράφε τὰς καταλέξεις. Escribe las terminaciones (0,5 p.).

ὁ Ἇιδης τ___ Περσεφόν___ βλέπ___· τ___ κόρ___ φιλεῖ καὶ αὐτὴν ἁρπάζ___·ὁ θεὸς ἐκ τ___ γ___ ἐκβαίνει καὶ τ___ κόρ___ εὶς Ἅιδην φέρει·

 1. Γράφε τοὺς ἀφανὰς λόγους. Escribe las palabras que faltan (1 p.).

ἡ Εὐρώπη ἐγγὺς τῆς __________ ἐστι καὶ τὴν __________ σὺν ταῖς __________ παίζει. ὁ Ζεὺς ἐκ __________ πρὸς τὴν γῆν __________. ὁ θεὸς εἰς __________ __________ μεταμορφοῖ. ἡ Εὐρώπη ἐπὶ τοῦ Διὸς __________.

 1. Γράφε μεγάλαις ἤ μκραῖς γραμμάσι. Pasa de mayúsculas a minúsculas o viceversa (1 p.).

 • δεξιά
 • δημοκρατία
 • περσεφονη
 • ευρωπη
 • ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 • ΟΡΝΙΘΙΟΝ
 • ΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ

 1. Εὑρίσκε τὰς ἅμαρτίας καὶ γράφε καλῶς τοὺς λόγους. Descubre los errores y corrígelos (1 p.).

ὁ  Ἀπόλλων ἀπὸ τῶν Ὀλύμπων τῆν ὕλην βλέπει· τρέχει καὶ κυνηγεῖ ἐν τῆς ὕλης· εἰς τὴν ὕλην καταβαίνειν· τὴν Δάφνην βλέπεις· ὁ θεὸς τὲν κορὲν θαυμάζει· ὁ ἔρως ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ εἶσι· τὴν νύμφην φιλεῖ καὶ πρὸς αὐτῆς τρέχει.

 1. Γράφε Ἑλληνιστί. Traduce al griego (1 punto).

 1. Γράφε τὰ ἀντίθετα. Escribe los contrarios (1 p.)

 1. Ἀποκρίνου Ἑλληνιστί. Responde en griego (1 p.).

 1. Ἀναγίγνωσκε καὶ ἀποκρίνου Ἑλληνιστί. Lee y responde en griego (1 p.)

ἡ μὲν Ἑλήνη τὲκνον τοῦ Διὸς καὶ τῆς Λήδας ἐστι. ἐπεὶ παιδίον ἐστι, ὁ Θησεὺς ἀυτὴν ἁρπάζει καὶ εἰς Ἀθήνας φέρει. ἡ κορὴ φόβον οὐκ ἔχει ὅτι ὁ Θησεὺς καλως λέγει καὶ αὐτὴν φυλάττει. ἀλλὰ οἱ ἀδελφοὶ τῆς κορῆς αὐτὴν ζητοῦσι καὶ εὑρίσκουσι. αὐτοὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν ἄγουσι.

 1. Γράφε τὸν μῦθον τοῦ Πάριδος πεντήκοντα λόγοις. Resume en 50 palabras el mito de Paris (2 p.).