JAN BALON

KNIHY

Balon, Jan. Sociologická teorie: Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 165 s., 2007.

Balon, Jan, Miloslav Petrusek. Společnost naší budoucnosti. Praha: ACADEMIA (v tisku, vyjde 2010).

Balon, Jan, Jiří Šubrt. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada, 232 s., 2010.

Balon, Jan, Jiří Šubrt (eds.). Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 208 s., 2008.

Balon, Jan, Milan Tuček (eds.). Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Matfyzpress, 185 s., 2006.

Balon, Jan, Marek Hrubec (eds.). Kultura, moc, kritika. Praha: Filosofia, 182 s., 2006.

ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH

Balon, Jan. „Počátky americké sociologie a jejich historická kontextualizace.“ Sociologia/Slovak Sociological Review, vol. 42 (1), 2010: 5–33.

Balon, Jan. „Ambivalentní odkaz Millsovy Sociologické imaginace.“ Sociologický časo-pis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 45 (5), 2009: 1055–1073.

Balon, Jan. „Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 44 (5), 2008: 943–967.

Balon, Jan, Miloslav Petrusek. „Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtsto-letí.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 44 (5), 2008: 837–857.

Balon, Jan. „Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu.“ Sociolo-gický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 40 (1/2), 2004: 49–67.

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

Balon, Jan. „Reflections on Method in the Interwar American Sociology.“ Teorie vědy/Theory of Science, vol. 32 (4), 2010 (vyjde).

Balon, Jan. „The Concept of General Theory of Action After Parsons.“ Philosophical Inqui-ry/International Quarterly, vol. 31 (3/4), 2009: 11–26.

Balon, Jan. „The Theory of Action: Talcott Parsons and After.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 31 (2), 2009: 41–70.

Balon, Jan. „Dilema schématu a skutečnosti v sociologické teorii?“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 30 (3/4), 2008: 185–201.

Balon, Jan. „Obrat k ‚dialogu‘ v současné sociální teorii.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 28 (4), 2006: 47–60.

Balon, Jan. „Projekt veřejné sociologie: cesta ven z krize oborové sociologie?“ Teorie vě-dy/Theory of Science (Praha), vol. 27 (4), 2005: 73–99.

Balon, Jan. „Koncept jednání v sociologické teorii: zdánlivě bezútěšný příběh jednoho pojmu.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004: 15–37.

Balon, Jan. „Reflexivní aktér v současných teoriích sociálního jednání.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (4), 2003: 59–95.

Balon, Jan. „Co je nového na Nové sociální teorii?“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (4), 2003: 147–152.

Balon, Jan. „Moc intelektuálů a televizní logika demagogie.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (2), 2003: 135–141.

Balon, Jan. „Max Weber a sociologické řešení naturalismu.“ Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 24 (1), 2002: 63–79.

Balon, Jan. „V jaké společnosti vlastně žijeme?“ Věda, technika, společnost/Science, Technolo-gy, Society (Praha), vol. 23 (2/3), 2001: 225–234.

Balon, Jan. „Realistická filosofie v současné teorii vědy.“ Věda, technika, společnost/Science, Technology, Society (Praha), vol. 22 (3), 2000: 139–161.

Balon, Jan. „Sociohistorické dešifrování fenoménu antivědy.“ Věda, technika, společ-nost/Science, Technology, Society (Praha), vol. 22 (1), 2000: 117–129.

ČLÁNKY V KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH A RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH

Balon, Jan. „The Theory of Action After Parsons.“ Pp. 30–51 in Christopher Hart (ed.). A Collection of Essays in Honour of Talcott Parsons. Poynton (UK): Midrash, 2009.

Balon, Jan. „Aktér a jeho pozorovatel. Několik poznámek o subjektivní a objektivní perspektivě v sociologické teorii.“ Pp. 57–66 in Jan Balon & Jiří Šubrt (eds.). Teorie jednání: jeden kon-cept, mnoho koncepcí. Praha: Matfyzpress, 2008.

Balon, Jan. „Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase.“ Pp. 185–203 in Jiří Šubrt (ed.) Soudobá sociologie II. Praha: Karolinum 2008.

Balon, Jan. „Talcott Parsons a tvorba pojmů v sociálních vědách.“. Pp. 15–27 in Jiří Šubrt (ed.) Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum 2007.

Balon, Jan. „Rétorický obrat v sociologii: chaos a řád sociologické argumentace“. Pp. 165–174 in Jan Balon & Milan Tuček. Chaos a řád v sociologii a ve společnosti. Praha: Matfyzpress 2006.

Balon, Jan. „Talcott Parsons a idea obecné teorie jednání.“ Pp. 123–145 in Jiří Šubrt (ed.) Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum 2006.

 

RECENZE

Balon, Jan. Recenze knihy: Niklas Luhmann,  Sociální systémy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 43 (2), 2007: 469–472.

Balon, Jan. Recenze knihy: Peter Winch, Idea sociální vědy a její vztah k sociologii. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004: 105–108.

Balon, Jan. Recenze knihy: Gerald Delanty, Social Theory in a Changing World (Conceptions of Modernity). Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 39 (5), 2003: 725–728.

JINÉ PUBLIKACE

Knižní recenze pro neodborná periodika:

„Divoši proti Vídni: jak slavný antropolog vyvrátil Freuda.“ In Respekt, 3.–9. března 2008, s. 50.

„Sociologický sci–fi román.“ In Lidové noviny (Praha), příloha Orientace, 14. dubna 2007, s. 7.

 „Proč jsme slabší a bezmocnější.“ In Lidové noviny (Praha), příloha Orientace, 17. února 2007, s. 7.

„Historie psaná filosofy.“ In Lidové noviny (Praha), příloha Orientace, 24. března 2007, s. 7.

„Žijeme v nepojmenovatelné době“ (recenze na knihu Zygmunta Baumana: Tekutá modernita) In Literární noviny, č. 6, s. 9 (2003).

„I láska k pojmům umí být vášnivá“ (recenze na knihu Niklase Luhmanna: Láska jako vášeň). In Literární noviny, č. 38, s. 8 (2002).

„Jak se odstřelují posvátné krávy“ (recenze na knihu Ch.W. Millse: Sociologická imaginace). In Literární noviny, č. 31, s. 8 (2002).

„Program usměrňované provokace“ (recenze na knihu Michela Foucaulta: 1926–1984). In Literární noviny, č. 29, s. 8 (2002).

„Musilovy eseje odkrývají pozadí jeho tvorby.“ In Lidové noviny (Praha), 1. srpna 1998, s. 11.

„Filosof Gabriel Marcel hledá naději pro lidskou civilizaci.“ In Lidové noviny (Praha), 25. června 1998, s. 13.

„Dílo Ludwiga Wittgensteina nepřestává přitahovat.“ In Lidové noviny (Praha), 5. května 1998, s. 13.

PŘEKLADY

John Holmwood, „Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse.“ [From 1968 to 1951: How Habermas Transformed Marx into Parsons]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (Praha), vol. 44 (5), 2008: 923–942.

William Outhwaite, „Nové filosofie sociální vědy.“ [New Philosphies of Social Science]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 29 (3/4), 2007: 5–39.

John Holmwood, „Sociologie a její publikum.“ [Sociology and its Audience]. Teorie vě-dy/Theory of Science (Praha), vol. 28 (4), 2006: 5–43.

Hans Joas, „Proměny role sociálních věd.“ [The Changing Role of the Social Science]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 28 (4), 2006: 75–95.

Immanuel Wallerstein, „Aktér v sociálních vědách.“ [The Autor in the Social Science]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 28 (4), 2006: 96–104.

John Homwood, „Radikální sociologie: co z ní zbylo?“ [Radical Sociology: What is Left?]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 27 (4), 2005: 63–87.

Stuart Hall, „Kódování a dekódování.“ [Encoding and Decoding]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 27 (2), 2005: 41–59.

John Holmwood, „Hodnoty, validita a sociální zkoumání.“ [Values, Validity, and Social Inqui-ry]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004: 5–15.

Martin Jay, „Za teorii.“ [For Theory]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004: 37–58.

Michael D. Kennedy, „Za teorii a její protipóly.“ [For Theory and its Others]. Teorie vě-dy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (4), 2004: 59–71.

James Moran, „Domácí tvorba a kulturní reprodukce.“ [The Home Mode of Cultural Reproduc-tion]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 26 (2), 2004: 65–89.

William Outhwaite, „Budoucnost společnosti.“ [The Future of Society]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (4), 2003: 95–107.

John Holmwood, „Problém reflexivity a vytěsnění explanace z teorií sociálního zkoumání.“ [The Problem of Reflexivity and the Displacement of Explanation from Theories of Social Inqui-ry]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 25 (4), 2003: 7–59.

William Outhwaite, „Naturalismy a antinaturalismy.“ [Naturalisms and Antinaturalisms]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 24 (1), 2002: 7–29.

William Outhwaite, „Co je evropská kultura?“ [What is European Culture?]. Střední Evro-pa/Central Europe (Praha), 2000–99: 45–55.