Аналіз роботи

РМО вчителів світової літератури та російської мови за 2014 – 2015 н. р.

                                                                   Учитель – це людина, котра

                                                          вирощує дві думки там, де раніше

                                                          зростала одна.          

                                                                                                                   Е.Хаббард

   У Державному стандарті освіти в Україні поставлено завдання: підготувати учнів до взаємодії із соціальним оточенням, сформувати в них почуття гідності, відповідальності, здатності визначати власну життєву позицію. На вчителя літератури суспільством покладено важливу місію: сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичних життєвих реалій, нестандартно мислити, обстоювати власну точку зору і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою в досягненні поставленої мети.

   Сьогодні важливо вести мову про гуманістичну спрямованість світоглядних уявлень, коли розв’язання суперечностей світу здійснюється на основі уявлень про належне – про обов’язок. У цьому й полягає завдання вчителя – знайти такі педагогічні методи, форми роботи, щоб діти самостійно, під керівництвом учителя, формували гуманістичну світоглядну спрямованість, що в подальшому перейшла б у гуманістичний тип світогляду, який поєднує в собі моральний та ціннісний аспекти. Істотною умовою в цьому разі виступає здатність людини реалізувати свій освітній потенціал. У сучасному світі знання стають усе більш доступними для тих, хто хоче оволодіти ними, тому переосмислюється самоцінність знань. Натомість зростає роль умінь добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення людини. Саме над вирішенням названих питань і працювали вчителі РМО світової літератури й російської мови.

   У 2014 – 2015 навчальному році педагогічний колектив району працював над науково- методичною проблемою «Розвиток інноваційної особистості вчителя та учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій». Робота над єдиною методичною проблемою впродовж чотирьох років повинна піднімати на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надавати чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувати форми роботи. Ми бачимо, що на сьогоднішній день дана інноваційна технологія актуальна, має практичне значення, новаційну та інноваційну значущість. У роботі вчителя суттєво, щоб технологія була продуктивна, тобто – можливість повторення її всіма вчителями за звичайних умов. Професія вчителя – це щоденне навчання. І, певна річ, якщо є бажання навчатися, то він повинен постійно працювати над підвищенням своєї педагогічної майстерності, а завдання РМО – допомогти йому в цьому. Протягом звітного періоду були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. За звітний період роботи РМО курсову перепідготовку успішно пройшли вчителі: Божкова Л.О. (Богданівська ЗОШ), Радченко В.І. (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

   Головною метою роботи РМО стало визначення оптимальних шляхів доцільного поєднання традиційних та новітніх технологій для ефективного формування всебічно розвиненої особистості в новому інформаційно – комунікаційному освітньому середовищі.

    Колектив вчителів працював над виконанням завдань:

 - вивчення перспективного педагогічного досвіду з теми «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом використання інформаційно- комунікаційних технологій» вчителями району;

- продовження роботи над розвиток творчих здібностей шляхом залучення учнів до участі в олімпіадах, творчих конкурсах, роботі МАН;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації методичної роботи серед шкіл району.

    Ефективність формування творчої особистості учня безпосередньо залежить від творчої діяльності педагога, його професійної майстерності. Добре відомо, що навчити творчості може тільки творча особистість, яка наділена яскраво вираженими креативними рисами, розвиненою уявою, фантазією та інтуїцією, схильністю до педагогічних інновацій. Протягом 2014 – 2015навчального року на канікулах для педагогів РМО продовжували діяти «сезонні школи» професійного розвитку вчителів світової літератури й російської мови:

«осіння школа» працювала за темою «Використання інноваційних технологій у практичній діяльності вчителя-словесника»;

«зимова школа» - «Міжпредметна інтеграція на уроках словесності»;

«весняна школа» вивчала «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури як складова шкільної системи розвитку творчої особистості».

   За звітний період було проведено:

 - теоретичний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології в ході освітнього процесу»;

- засідання круглого столу «Розвиток креативності учнів на уроках світової літератури та російської мови»;

- майстер–клас «Я роблю це так», де звітувалися вчителі: Захарова Л.В. (Чернігівська СШ «Надія»), Вороновська О.Д. (Панфілівський НВК), Радченко В.І. (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

   Презентація досвіду є однією з форм викладу досягнень педагога, в якій він розкриває методи й прийоми своєї роботи, виокремлює оригінальні ідеї. Учителі демонстрували свої педагогічні знахідки та цікаві форми роботи з питань:

    На відкритих уроках, у ході звіту педагоги показали високе володіння методикою викладання предметів, наукове обґрунтування проблем, знання сучасних праць науковців і провідних методистів.

 Крім того на засіданнях  РМО  розглядалися питання:

- вивчення змісту програм, їхнього методичного супровіду;

- опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження     профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно-орієнтованим навчанням; - місце креативності в структурі педагогічної діяльності;

- проведена міні-дискусія «Особистісний ріст кожного вчителя як мета педагогічного процесу. Чи є у вчителя словесника стратегія змін у професійній діяльності»

 Серед інтелектуальних змагань минулого навчального року слід зазначити конкурс ораторського мистецтва, який ще тільки починає займати свою сходинку в житті району, а найпочесніше місце традиційно залишається за учнівськими предметними олімпіадами, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра та результативність педагогічної діяльності.

    У 2014 – 2015 навчальному році у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з російської мови й літератури брали участь 8 учнів із 6 ЗНЗ, отримано 5 призових місць у районному етапі. Учениця 9 класу Владівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Балута Євгенія (вч. Григорєва Е.О.) посіла ІІІ місце в обласному етапі. Призове місце (ІІІ) зайняла ця ж учениця під керівництвом Григор’євої Є.О. і в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН зі світової літератури. У районному етапі серед юних науковців-філологів слід відзначити Кушнирюк С. із Довгинського НВК – вч. Григор’єва Е.О.

    Характерною ознакою сучасної педагогіки є здатність до оновлення, тобто інноваційність. За результатами моніторингу роботи вчителя, відповідно до наукової проблеми роботи РМО «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій» слід зазначити, що електронна пошта є у п’ятьох вчителів із 13 опитаних, що становить 38%, блог вчителя оформлено:  Єременко Л.Д. – методист РМК,  Вороновська О.Д. – вч. Панфілівського НВК. Триває робота по створенню візиток на Заповікі та забезпеченню дієвості у роботі віртуального методоб`єднання вчителів.

    Саме тому забезпечення інновацій у процесі навчання залишається актуальною проблемою в питанні професійного зростання вчителя.

    Виходячи із вищесказаного, слід визначити, що робота районного методичного об′єднання вчителів світової літератури та російської мови ведеться на належному рівні.

    2015 – 2016 навчальний рік – це ІІІ етап роботи над проблемною темою. Методика використання інформаційних технологій у викладанні світової літератури й російської мови, зокрема питання взаємозв’язку традиційних та новітніх технологій, потребує подальшої розробки. Тому РМО вчителів світової літератури й російської мови виокремлює пріоритетні завдання у новому навчальному році:

 -узагальнити роботу з вивчення перспективного педагогічного досвіду з нової теми вчителями району;

- продовжити роботу над розвиток творчих здібностей шляхом залучення учнів до участі в олімпіадах, творчих конкурсах, роботі МАН;

- окреслити шляхи і форми використання засобів ІКТ для особистісно зорієнтованого навчання у процесі вивчення світової літератури й російської мови;

- активізувати роботу віртуального МО на Заповікі;

 - оцінити ефективність у навчанні запропонованої роботи з ІКТ у новому інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі.                                                                                                      

Керівник РМО                                                                                          О.Д. Вороновська

Методист РМК                                                                                      Л.Д. Єременко