ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 м. Запоріжжя                "____" ________________ 201__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ" (далі – Виконавець) в особі директора Єдимент  Лілії  Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і        

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

(далі – Замовник) в особі        ,

(ПІБ та, за наявності, посада особи, яка уповноважена укладати договір від імені юридичної особи)

що діє на підставі        ,

(статуту, довіреності, положення, іншого документу)

з іншої сторони (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона), уклали даний Договір про надання послуг (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати послугу з навчання та перевірки знань посадових осіб, спеціалістів та робітників (далі – послуга з навчання) згідно заявок, поданих Замовником.

1.2. Вартість послуг з навчання складає        грн.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця

2.1.1. Не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання оформленої належним чином письмової заявки від Замовника розглянути її, визначити строк та вартість надання послуги з навчання, або відмовитися від надання послуги з навчання (у разі неможливості її надання).

2.1.2. Якісно і в обумовлений строк надавати послугу з навчання згідно затверджених навчальних планів за участю висококваліфікованих викладачів у відповідності до вимог нормативно-правових актів, які поширюються на дану послугу з навчання.

2.1.3. Не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту фактичного надання послуг з навчання видати Замовникові документи: витяг із протоколу засідання комісії з перевірки знань, посвідчення встановленого зразка.

2.2. Обов'язки Замовника

2.2.1. Вчасно сплачувати надані Виконавцем послуги з навчання згідно рахунків на оплату у строки, передбачені п. 3.2 даного Договору.

2.2.2. Надавати Виконавцеві на його вимогу документи та всю необхідну інформацію, для належного виконання зобов'язань по п. 1.1. даного Договору.

2.2.3. Сприяти в організації навчання, при необхідності брати участь в засіданнях комісій з перевірки знань.

2.3 По завершенню навчання (дата складання протоколу перевірки знань) Сторони затверджують акт виконаних робіт, що засвідчує факт прийому-передачі послуги з навчання та відсутності претензій щодо якості та повноти наданих послуг з навчання згідно поданих Замовником заявок. Акт виконаних робіт затверджують повноважними представниками Сторін протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту фактичного надання послуги з навчання. В будь-якому разі Сторони визнають, що по завершенню п'ятиденного строку з моменту фактичного надання послуги з навчання, вона вважається наданою.

3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГИ З НАВЧАННЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг з навчання визначається виставленим рахунком на оплату відповідно до прейскуранта цін.

3.2. Надання послуг з навчання здійснюється Виконавцем після перерахування Замовником грошових коштів у повному обсязі від вартості послуг з навчання, зазначеної у п. 1.2 даного Договору, на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. У разі часткової оплати рахунку, Замовник в письмовій формі повідомляє Виконавця про перелік послуг з навчання, за які була здійснена оплата. Без надання даного письмового повідомлення надання послуг з навчання Виконавцем не здійснюється.

3.4. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5%.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання обумовлене дією форс-мажорних обставин.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну силу.

5.2. Зміни і доповнення до Договору оформлюються додатковою угодою, яка підписується Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.

5.3. Взаємодія Сторін з питань, не передбачених цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У випадку виникнення розбіжностей між Сторонами, що стосуються умов даного Договору, Сторони зобов'язані врегулювати їх шляхом переговорів.

5.5. У випадку неможливості вирішення розбіжностей між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується у судовому порядку, встановленому законодавством України.

5.6. Вся інформація, пов'язана з виконанням даного Договору, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір укладений на строк з моменту його підписання Сторонами та діє до "___" ______________ 201__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

"ЗАМОВНИК"

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Підпис _______________

М.П.

"ВИКОНАВЕЦЬ"

ТОВ "НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ"

поштова адреса:

69005, м. Запоріжжя, вул. Яценка 8

код ЄДРПОУ 38977483

р/р 26006500079812

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

МФО 300614

тел./факс.: (0612) 34-26-53

                 (061) 279-47-48

e-mail: post@bezopasnost-truda.com.ua

Підпис _______________ Л. І. Єдимент

М.П.