iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1945 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1945. november

Kronológia

november 1. - Az ország katolikus templomaiban felolvassák a püspökkari konferencia választási körlevelét.

Petru Groza román miniszterelnök fogadja az Erdélyből elmenekült vagy deportált magyarok ügyéről Bukarestben tárgyaló küldöttséget. Londonban megalakul az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)

november 2. - Georgij Puskin, a Szovjetunió magyarországi követe átadja megbízólevelét a Nemzeti Főtanácsnak.

november 3. - Mindszenty József hercegprímás körlevélben kéri az egyházmegyei hatóságoktól, készítsenek kimutatást arról, mit tett az egyház a zsidóüldözések idején.

november 4. - Nemzetgyűlési választásokat tartanak Magyarországon

november 6. - A Szakszervezeti Tanács követeli a bankok és a nagyipar államosítását, a nagytőke megadóztatását, a közellátás biztosítását és a bérek 100%-os emelését.

november 7. - A Megbízottak Testületének elnöke a szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatban azt javasolja, hogy cseréljék ki őket a „több százezer magyarországi szlovákért, akik vissza akarnak térni szülőhazájukba”.

november 9. - Kliment Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke jelentést küld Moszkvába a kormányalakítási tárgyalásokról; és Kovács Bélát (FKgP) jelölik belügyminiszternek. Az USA kormánya érvényben lévőnek ismeri el a Magyarországnak 1925-ben megadott legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Amerikai–szovjet megállapodás születik a csehszlovákiai csapatkivonásról. Párizsban összeül a jóvátételi értekezlet.

november 10. - Az Össz-szövetségi Kommunista Párt Politikai Irodája megvitatja Kliment Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének jelentését. A Londonban tartott ifjúsági világkonferencia utolsó napján megalakul a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ); a szervezetnek tagja a magyar Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom is.

november 11. - A magyar kormány a szlovákiai magyarság helyzetének javítása, főként a csehországi deportálások leállítása reményében elhatározza, hogy tárgyalásokba bocsátkozik a csehszlovák kormánnyal a lakosságcseréről.

Lényegében egylistás, kétkamarás alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat tartanak Jugoszláviában a kommunista Népfront elsöprő győzelmet arat. Budapesten folytatódnak a pártközi egyeztetések a kormányalakításról.

november 12. -  A Független Kisgazdapárt részéről Nagy Ferenc és Tildy Zolán, a Magyar Kommunista Párt képviseletében Rákosi Mátyás tárgyal a Belügyminisztériumról és annak leendő vezetőjéről. A felek megállapodnak, hogy a kisgazdák a belügy helyett megelégednek a pénzügyi tárcával, a kommunisták pedig beleegyeznek abba, hogy Nagy Imre legyen a belügyminiszter. Georgij Puskin szovjet követ Nagy Ferenccel, a Független Kisgazdapárt elnökével tárgyal a kormányalakításról.

november 13. - Kliment Vorosilov marsall Tildy Zoltánnal tárgyal a kormányalakításról. A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Bárdossy László volt miniszterelnököt. Megjelenik az Új Ember c. izraelita felekezeti lap első száma.

Franciaországban az alkotmányozó nemzetgyűlés egyhangú szavazással megerősíti miniszterelnöki tisztében Charles de Gaulle tábornokot.

november 14. - A Budapesti Népbíróság Nagy Károly elnökletével megkezdi Imrédy Béla volt miniszterelnök ügyének tárgyalását.

november 15. - Lemond a Dálnoki Miklós Béla vezette Ideiglenes Nemzeti Kormány. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnökségétől Tildy Zoltán kap kormányalakítási megbízatást. A Nemzeti Főtanács kinevezi a kormány tagjait.

A cseh és szlovák római katolikus püspökök Olomoucban ülésező, háború utáni első közös konferenciája a kormányhoz intézett emlékiratában bírálja a német és magyar kisebbséggel szembeni bánásmódot és az ártatlanok meghurcolását. Ismét Oltványi Imre kerül az MNB élére. A Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe kerül.

november 16. - Mindszenty József fogadja Tildy Zoltán miniszterelnököt és Varga Béla nemzetgyűlési elnököt; a prímás kijelenti, hogy ellenzi az államforma megváltoztatásának napirendre tűzését.

november 17. - Nagy-Britannia elismeri Magyarországot

Közgyűlést tart a Magyar Radikális Párt. A határozat szerint a pártot és annak politikáját a továbbiakban is fenn kell tartani. Elfogadják a párt alkotmánytervezetét, és újjáválasztják a párt vezetőségét.

november 18. - Átadják a forgalomnak a Petőfiről elnevezett dél-budapesti új pontonhidat. A bulgáriai nemzetgyűlési választásokon a Hazafias Front elsöprő győzelmet arat.

november 19. - A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének Titkársága nem támogatja az Ifjúsági Titkárság önálló úttörőmozgalom létrehozására kidolgozott tervezetét, és a testületet arra utasítja, hogy készítse elő a Gyermekbarátok Országos Egyesületének alapszabályának módosítását. Budapesten megkezdődik a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom első országos kongresszusa.

november 20. - A magyar kormány újabb jegyzéket intéz az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió budapesti képviselőihez, amelyben megismétli a nemzetközi vizsgálóbizottság kiküldésére irányuló kérelmét, egyúttal kéri Szlovákia magyarlakta területeinek nemzetközi ellenőrzés alá helyezését. A jegyzékhez „A magyarság helyzete a második Csehszlovákiában” címmel memorandumot csatol. A Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács ülése a kelet-európai németek kitelepítéséről tárgyal, pontosítja és értelmezi a potsdami határozatokat. A nagyhatalmak most sem fogalmaznak egyértelműen a németek megítélésének kérdésében, és nem tesznek közzé határozott állásfoglalást a németek kollektív felelősségre vonásával kapcsolatban. A Nemzetközi Katonai Törvényszék Nürnbergben megkezdi a német háborús főbűnösök perének tárgyalását.

november 21. - A magyar kormány szóbeli jegyzékben hívja fel a Szövetséges Ellenőrző Bizottság figyelmét arra, hogy a szlovák hatóságok a magyar lakosság országon belüli széttelepítésével kész tényeket akarnak teremteni, egyben felkéri a nagyhatalmakat, szólítsák fel Csehszlovákiát a deportálások leállítására, s az ország magyarlakta területeit helyezzék nemzetközi ellenőrzés alá. A budapesti folyamszakaszon megindul a dunai gőzhajóforgalom.

A kormány e napon kiadott rendelete intézkedik az egyetemi előkészítőként szolgáló kétéves munkástanfolyamok rendszerének kiterjesztéséről.

november 22. - A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének ülésén Rákosi Mátyás, a választási vereség okait elemezve, legfontosabb feladatként az erőviszonyoknak a kisgazda „jobbszárny” leválasztása útján megvalósítandó korrekcióját jelöli meg. Kárpátontúli Ukrajna autonóm köztársaságként hivatalosan is csatlakozik a Szovjetunióhoz. Az Országházban megkezdődik a II. Diákparlament.

november 23. - A Budapesti Népbíróság kötél általi halálra ítéli Imrédy Béla volt miniszterelnököt.

november 24. - Megalakul a Gazdasági Főtanács, az újjáépítés és a nemzetgazdaság irányító szerve. Elnöke Tildy Zoltán miniszterelnök, tagja Gerő Ernő (MKP) és Bán Antal (SZDP), titkára Vas Zoltán (MKP). Budapesten befejeződik a II. Diákparlament. Megalakul a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ). Elnök Jónás Pál (MKP), alelnök Mező Zsuzsa (SZDP) és Vígh Péter (FKgP).

november 25. - A megszállt Ausztriában a nemzetgyűlési választásokon a Néppárt 49,8%-kal győz a 44,6%-kal második Osztrák Szocialista Párt előtt. A mindössze 5,4%-ot elérő kommunista párt, gyenge eredménye ellenére, részt vesz a koalíciós kormányban.

november 26. - Az USA kormánya Arthur Schoenfeld követen keresztül arról tájékoztatja a magyar kormányt, hogy csak a békeszerződés megkötése után látja kívánatosnak kétoldalú kereskedelmi szerződés megkötését.

november 27. - Az evangélikus egyház vezetői és Bereczky Albert államtitkár fölkeresik az igazságügy-minisztert, és kérik Turóczy Zoltán püspök perének törlését.

november 28. - Kliment Vorosilov marsall tájékoztatja a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett működő amerikai és brit katonai misszió vezetőit, hogy a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács határozata értelmében Magyarországról félmillió német nemzetiségű lakos telepítendő Németország amerikai megszállás alatt lévő övezetébe, s hogy a kitelepítést azonnal meg kell kezdeni. Tildy Zoltán miniszterelnök levélben értesíti Dalibor Krnót, hogy a magyar kormány kész tárgyalásokba bocsátkozni a lakosságcseréről. A tárgyalások előfeltétele, hogy a csehszlovák hatóságok vessenek véget a magyar kisebbség üldözésének, s függesszék fel a magyarellenes rendeletek végrehajtását. Michal Francisci, békéscsabai szlovák evangélikus lelkész Révai Józsefhez írt levelében védelmébe veszi a csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó intézkedéseket, amelyeket „egy nép fasiszta és irredenta elemeinek felelősségre vonásának” nevez. A Budapesti Népbíróság megkezdi Rajniss Ferenc, a Szálasi-kormány volt kultuszminisztere ügyének tárgyalását.

november 29. - Megkezdi munkáját az új Nemzetgyűlés. A Ház elnökévé Nagy Ferencet (FKgP) választják.

Mindszenty József hercegprímás Rómába utazik a veszprémi és a győri püspöki szék betöltése ügyében.

A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon is halálra ítéli Dövényi Nagy Lajos szélsőjobboldali újságírót, antiszemita közírót. Jugoszláviában az új parlament megfosztja trónjától II. Péter királyt; deklarálják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság megalakulását. Államfővé Ivan Ribart, miniszterelnökké a kommunista partizánhadsereg főparancsnokát, Josip Broz Tito marsallt választják. Az USA-ban megkezdi próbaműködését az Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), a világ első általánosan alkalmazható elektronikus számítógépe.

november 30. - Tildy Zoltán miniszterelnök a Parlamentben előterjeszti koalíciós kormánya programját: baráti viszony a Szovjetunióval és a környező országokkal; a központi kormányzat erősítése; a gazdaság helyreállítása; a földreform befejezése; az infláció megállítása. Kliment Vorosilov marsall Tildy Zoltán miniszterelnököt is tájékoztatja a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács határozatáról, amely szerint félmillió német nemzetiségű lakos telepítendő át Magyarországról Németország amerikai megszállási övezetébe.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

kronológia

"November 4. nem csak a szovjet tankok bevonulásának az évfordulója, 1945-ben ez a nap a demokrácia ígéretét hordozta. A nemzetgyűlési választásokat külföldön is példaértékűnek mondták, de a kisgazda győzelem jelentőségét erősen csökkentette, hogy az ország orosz megszállás alatt állt. Demokrácialáz, soha nem látott politikai lelkesedés és a polgári demokrácia illúziója a kommunizmus árnyékában."

"A kisgazdák 57 százalékkal fölényesen nyertek (csak „lajstromra”, vagyis listára lehetett szavazni), a 17,4 százalékot kapó szocdemek kevéssel előzték meg a harmadik helyen végző kommunista pártot (16,9 százalék), negyedik a rendkívül izgalmas és jellegzetesen szomorú történetű Parasztpárt, a népi írók és Bibó harmadikutasból társutassá lett szervezete.

Az eredmények miatt a kommunisták keserűen csalódtak a magyar választókban. Miután kénytelenek voltak konstatálni, hogy az ország demokratice még nem elég érett a programjukra, úgy döntöttek, ideje bekeményíteni." ... "A kisgazdák hiába birtokolták a parlamenti helyek 59 százalékát, a koalíciónak és benne a baloldali pártok fajsúlyos részvételének egy pillanatig sem volt alternatívája. Tildy Zoltán személyében a kisgazdák adhatták a miniszterelnököt, de a miniszteri posztoknak csak a kisebb része lett az övék. A kommunisták megkapták a kulcsfontosságú belügyminisztériumot, ez Nagy Imrének jutott, mielőtt fél év elteltével a keményebb hírben álló Rajk Lászlót ültették a helyére. Mivel az FKgP veszélyesen nagyra nőtt, megszületett a terv a párt leszalámizására — ahogy a következő két-három évben az egész többpártrendszer felszámolására is."

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/11/05/vesztesen_is_nyert_a_tekintetes_kommunista_part/


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Megkezdődik a Nürnbergi per

"1945. november 20-án kezdődött el a történelem egyik leghíresebb igazságszolgáltatási aktusa. Az amerikaiak ragaszkodtak hozzá, hogy Nürnbergben bírósági perben ítéljék el az életben lévő náci fővezéreket, így ez lett a világ első olyan békéje, amelyet háborús bűnök miatt hozott nemzetközi ítélet szentesített. Kétséges jogi alapok, a győztesek kettős mércéje, a másik oldalon a rémtettek nyilvános feltárása és a modern nemzetközi jogrendszer megalapozása: ez mind a nürnbergi perek öröksége." http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/11/20/nurnbergi_per/


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

- Kedd

 

Belgrádban bemutatásra került a "Szépség Ünnepe" című színesfilm, melynek premierjén a jugoszláv és szerb kormány tagjai, valamint a belgrádi kultúrális szervezetek képviselői vettek részt. A Szovjetúnióban Pirogov Nikoláj, a katonai szebészet megalapítója születésének 135. évfordulójára emlékeztek, "Az általános katonai sebészet elemei" című könyvét ennek alkalmából új kiadásban jelentették meg. Ausztriából hazaszállították a lengyel menekülteket. Az Egyesült Királyságban új törvényjavaslat született az idősebb polgárok havi 30 shillinges megsegítéséről. Karinthiában 25 ügyvédet és 20 orvost függesztettek fel a náci uralom alatti tevékenységeik miatt.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források