Rechtmatig lokaal bestuur: Public Administration  

Presterend lokaal bestuur: Public Management  

Vervlochten lokaal bestuur: Network Governance

Participerend lokaal bestuur: Societal Resilience Institutioneel

Institutioneel component van systeemanalyse

Structuur (in formele zin) als vastgelegd in organogram: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Schema's van (interne) werkprocessen: activiteiten, prestaties, resultaten, verantwoordingen

Analyse van het relevante (externe) netwerk: partijen, relaties, belangen, afhankelijkheden

In beeld brengen wat zich in de relevante lokale gemeenschap afspeelt, buiten het gemeentelijke apparaat om

Inhoudelijk component van systeemanalyse

-  Besluitvorming, beleid en wetten m.b.t. de 16 taakvelden

-  Verslaglegging

-  Beschikkingen

-  Vaststellingen

-  Raadstukken

-  Verordeningen

-  Planningen

-  Begrotingen

-  Benchmarks

-  Prestatiecontracten

-  Acties

-  Internal audits

-  Externe evaluaties

-  Jaarverslagen

-  Agenda's

-  Presentielijsten

-  Notulen

-  Vergaderverslagen

-  Besluitlijsten

-  Samenwerkingscontracten - /regelingen  

-  Akkoorden

-  Convenanten

-  Overleggen

-  Verslagen bijeenkomsten

-  Oprichtingsaktes  

-  Ad hoc informatie

-  Digitale particuliere archieven.

-  Niet-digitale particulieren archieven zoals dagboeken, foto's en brieven.

-  Sociale media–uitingen

-  Interactieve websites als Twitter en Facebook

-  Digitale fora

-  Big data

Veranderingen die van invloed zijn op de systeemanalyse

Wijzingen in de bevoegdheden en taken  

Wijzigingen in de werkprocessen  

Veranderende samenwerkingsverbanden  

Opkomst van maatschappelijke initiatieven  

Functie die meeste nadruk krijgt in het archiefbeheer

Verantwoording: zicht krijgen op de rechtmatigheid van invulling taken en bevoegdheden door zorgvuldig bewaren van documenten die basis voor besluiten vormen

Verzakelijking: zicht krijgen op geleverde prestaties ten opzichte van ingezette capaciteit door relevante werkprocessen nauwkeurig in beeld te brengen

Vervlechting: zicht krijgen op informatie die verspreid over diverse betrokken partijen te vinden is en niet vanzelf goed en in samenhang behouden blijft

Verwerving: zicht krijgen op ontwikkelingen die op eigen initiatief van burgers en bedrijven ontstaan door middel van gedeeld eigenaarschap over het archiefbeheer

Criteria voor waardering en selectie van archiefbescheiden

-  Wettelijke verplichtingen

-  Wettelijke verplichtingen

-  Verantwoording manier waarop taken zijn uitgevoerd  

-  Wettelijke verplichtingen

-  Verantwoording manier waarop taken zijn uitgevoerd

-  Documentatie samenwerkings-verbanden: verbonden partijen in beeld  

-  Wettelijke verplichtingen

-  Verantwoording manier waarop taken zijn uitgevoerd

-  Documentatie samenwerkings-verbanden: verbonden partijen in beeld

-  Maatschappelijke initiatieven die van invloed zijn op de gemeente als gemeenschap