สมการกำลังสอง

ให้นักเรียนหาคำตอบของสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.  

15.

16.

17.

18.

19.

20.