Høyædle og Velbaarne Hr. Geheime-Raad og Stifttbefalingsmand!

 

4 - 1765

Omendskiønt den af Deres Excellence needsendte Coureer formodentlig kand ventes at komme tilbage, før eller ligesaa tiilig, som Posten; Saa har jeg dog herved villet melde, at med samme bliver Deres Excellence tilsendte en Kongelig Befaling, angaaende det Opløb, som Almuen i det Søndre Bergenhuusiske Amt den 18de Aprilis og følgende Dage i Bergen har anstillet. Og ville Deris Excellence behage at tilkiendegive Magistraten i Bergen, at Deres needsendte Memorial ligeledes er bleven Hans Mayts. forestillet, og at dereftter kand ventes det fornødne foranstaltet, til at vedligeholde den aldmindelige Roelighed; Jeg forbliver med meget Høyagtning

                                                                                  Hæyædle og Velbaarne

                                                                 Hr. Geheime-Raad og Stiftbefalingsmands

                                                                                  Tienstbereedvilligste

Tiener O. Thott

                                                                                  

Cancelliet den 11 Maji 1765

 til Geheime-Raad og Stiftbefalingsmand Hr. Ulrich Friderich von Cicignon

 

 

Kjelde: Stiftamtmannen i Bergen, Brev frå Danske Kanselli 1759-1766, løpenr. 447, legg nr. 4