Tallinna Inglise Kolledži eelkooli õppekava: 2020/2021

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

1.  Toetada laste vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut edukaks toimetulekuks koolis.

2. Luua alus positiivse suhtumise kujunemiseks aktiivsesse teadmiste omandamisse.

3.  Edasi arendada olemasolevaid teadmisi ainevaldkonniti.

4.  Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi ning mitmesuguseid õpioskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistuse tasemest.

5.  Kujundada üldtunnustatud käitumisnormidele vastavat käitumisoskust.

6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust lapsele soodsa tervikliku arengukeskkonna loomisel.

   

Eelkooli töökorraldus

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on alushariduse raamõppekava silmas pidades koostatud Tallinna Inglise Kolledži eelkooli õppekava.

Õppetöö algab 08./09.septembril 2020 kell 15.30-18.00 ning toimub alates teisest nädalast vastavalt lapsevanema valikule teisipäeviti või kolmapäeviti kell 15.30-18.00 või 16.10-18.40 Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu. Koolivaheaegade ajad leiate kooli veebilehelt. Muudatuste kohta õppetöös antakse teada kooli veebilehe kaudu, eraldi teateid ei saadeta. Jälgige pidevalt kooli kodulehte! 

Õppetöö maht on 4 õppetundi nädalas, mis vahelduvad mänguliste arendavate tegevustega.

Iganädalased õppetunnid:

Eelkooli võetakse vastu lapsi, kes on saavutanud eelkoolis õppimiseks vajaliku arengutaseme.  Ühe rühma suurus on 14-16 last. Õppetööd viivad läbi Tallinna Inglise Kolledži õpetajad. Lapsed saavad kaks korda õppeaastas (detsembris ja aprillis) hinnangulehed, kus rühmaõpetajad annavad kirjaliku hinnangu laste arengu kohta.

Lapse rütmikatundide ajal on võimalik eelneval kokkuleppel eelkooli koordinaatoriga vestelda rühmaõpetajaga.

Vastuvõtt eelkooli

Lapse registreerimine eelkooli toimub lapsevanema avalduse alusel kooli kodulehe vahendusel. Registreerimisvormi täitmine ja lepingu täitmine ning allkirjastatud lepingu tagastamine kinnitab koha eelkoolis. Eraldi kinnitust ei saadeta.

Eelkooli õppetöö on tasuline: 320 eurot õppeperioodi eest, jagatuna võrdseteks osadeks 8 kuuks, 40 eurot kuus (sõltumata koolipäevade arvust kuus).

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Keel ja kõne: õpitakse lugemist, kirjutamist, kuulamist ja kõnelemist

Eesmärgid

Matemaatika: õpitakse arvutamist, esemete ja nähtuste järjestamist, rühmitamist ning nendevahelisi seoseid, tutvutakse geomeetriliste kujunditega ja erinevate suurustega, harjutatakse ajamõiste kasutamist ja arendatakse ruumitaju

Eesmärgid

Käeline tegevus: joonistamine, maalimine, voolimine, paberitööd ja meisterdamine

Eesmärgid

Rütmika: liikumine ja muusika

Eesmärgid

Eeldatavad tulemused õppekava läbimisel

Eelkooli õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on saavutada alushariduse raamõppekavas nimetatud 7-aastaste laste arengu eeldatavad tulemused. Laste arengutase sõltub siiski paljudest asjaoludest: nende individuaalsetest eeldustest, eelnevast ettevalmistusest ja lapse sotsiaalsusest, tervisest jms, seetõttu ei saa püstitatud eesmärkide täitmist käsitleda kõigile kohustuslikena ega ka piiravatena, kui lapse võimed eeldavad rohkem.

Eelkooli lõpetamine ei anna 1. klassi astumisel eeliseid teiste soovijate ees.

Vastuvõtt Tallinna Inglise Kolledžisse toimub selleks kehtestatud korra alusel.