Tallinna Inglise Kolledži eelkooli õppekava 2018/2019

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

1.  Toetada laste vaimset, sotsiaalset ja kehalist arengut edukaks toimetulekuks koolis.

2. Luua alus positiivse suhtumise kujunemiseks aktiivsesse teadmiste omandamisse.

3.  Edasi arendada olemasolevaid teadmisi ainevaldkonniti.

4.  Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi ning mitmesuguseid õpioskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistuse tasemest.

5.  Kujundada üldtunnustatud käitumisnormidele vastavat käitumisoskust.

6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust lapsele soodsa tervikliku arengukeskkonna loomisel.

   

Eelkooli töökorraldus

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on alushariduse raamõppekava silmas pidades koostatud Tallinna Inglise Kolledži eelkooli õppekava.

Õppetöö algab 04./05.09.2018 ning toimub vastavalt lapsevanema valikule teisipäeviti või kolmapäeviti kell 15.30-18.00 või 16.10-18.40 Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Õppetöö maht on 4 õppetundi nädalas, mille kestvus on 30 minutit. Mängu ja puhkuse aeg tundide vahel on 10 minutit.

Iganädalased õppetunnid:

Eelkooli võetakse vastu lapsi, kes jooksva aasta 1.oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Ühe rühma suurus on kuni 14 last. Õppetööd viivad läbi Tallinna Inglise Kolledži õpetajad. Lapsed saavad kaks korda õppeaastas (detsembris ja aprillis) hinnangulehed, kus rühmaõpetajad annavad kirjaliku hinnangu laste arengu kohta.

Vastuvõtt eelkooli

Lapse registreerimine eelkooli toimub lapsevanema avalduse alusel kooli kodulehe vahendusel. Registreerimisvormi täitmine ja lepingu täitmine ning allkirjastatud lepingu tagastamine kinnitab koha eelkoolis.

Eelkooli õppetöö on tasuline (45 eurot kuus).

Lapse rütmikatundide ajal on võimalik eelneval kokkuleppel eelkooli koordinaatoriga vestelda rühmaõpetajaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Keel ja kõne: õpitakse lugemist, kirjutamist, kuulamist ja kõnelemist

Eesmärgid

Matemaatika: õpitakse arvutamist, esemete ja nähtuste järjestamist, rühmitamist ning nendevahelisi seoseid, tutvutakse geomeetriliste kujunditega ja erinevate suurustega, harjutatakse ajamõiste kasutamist ja arendatakse ruumitaju

Eesmärgid

Käeline tegevus: joonistamine, maalimine, voolimine, paberitööd ja meisterdamine

Eesmärgid

Rütmika: liikumine ja muusika

Eesmärgid

Eeldatavad tulemused õppekava läbimisel

Eelkooli õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on saavutada alushariduse raamõppekavas nimetatud 7-aastaste laste arengu eeldatavad tulemused. Laste arengutase sõltub siiski paljudest asjaoludest: nende individuaalsetest eeldustest, eelnevast ettevalmistusest ja lapse sotsiaalsusest, tervisest jms, seetõttu ei saa püstitatud eesmärkide täitmist käsitleda kõigile kohustuslikena ega ka piiravatena, kui lapse võimed eeldavad rohkem.

Eelkooli lõpetamine ei anna 1. klassi astumisel eeliseid teiste soovijate ees.

Vastuvõtt Tallinna Inglise Kolledžisse toimub selleks kehtestatud korra alusel.