PROGRAMA MADRUGADORES JULIO GURRIARAN E CONDESA DE FENOSA

RESERVA DE PRAZA: CURSO 201../201..  TELÉFONO MADRUGADORES: 673499272

1. DATOS DO PAI, NAI OU TUTOR/A

COLEXIO JULIO GURRIARAN      

COLEXIO CONDESA DE FENOSA    

APELIDOS:

NOME:

TIPO DE DOCUMENTO  NIF   NIE   PASAPORTE / /   Nº DO DOCUMENTO……………………………………

DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………………………………………..

MUNICIPIO:

…………………………………………………………………

TELÉFONOS DE CONTACTO

………………………………   …………………………………

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO ……………………………………………………………………………….

2. DATOS DO ALUMNO/A unha solicitude por alumno/ a

APELIDOS:

NOME:

DATA DE  NACEMENTO:___/___/_____

SEXO   M    F

NACIONALIDADE

ESCOLARIZACIÓN  Datos referidos  ao curso 201…-201…

Educación Infantil:     1º      2º      3º  

Educación Primaria:  1º      2º      3º      4º      5º      6º    

NUMERO DE NENOS ANOTADOS NO PROGRAMA, ESPECIFICAR NUMERO

…………

HORARIO Madrugadores

Dende as……….......horas

 O horario solicitado deberá estar comprendido entre as 7,15 da mañá e o  inicio das actividades lectivas

DIAS PROBABLES AO MES QUE USARA O SERVICIO (MARCAR CUNHA CRUZ)  

TODO O MES………                                                                           MENOS DE 11 DÍAS AO MES……      

OBSERVACIONS:

……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................                          

NOS RECIBOS BANCARIOS PARA O INGRESO DA MATRICULA,  POÑER: NOME DO NENO, CURSO, NOME DO COLEXIO E A PALABRA MADRUGADORES.

NUMERO DE CONTA (para o ingreso da matrícula )

BANCO DE SANTANDER: C.C.C: 0030  6192  6100  0187  5272

OS IMPRESOS ENTREGARASE NO DESPACHO DE DIRECCION DOS RESPECTIVOS COLEXIOS

EN CASO DE DUDAS POÑASE EN CONTACTO COA ANPA DO SEU CENTRO

En O Barco ., a……de………………… de 201..

Fdo:      

 

         

PROGRAMA MADRUGADORES JULIO GURRIARÁN E CONDESA DE FENOSA CURSO 2014/15

TELÉFONO DE MADRUGADORES: 673499272

Teléfono colexio Julio Gurriarán: 988320880 e 618216612    Teléfono colexio Condesa de Fenosa:  988 32 10 60

DIRECCION DE CORREO DO ANPA DO CONDESA DE FENOSA

anpa.condesa.fenosa@gmail.com

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DE MADRUGADORES:

madrugadoresjuliocondesa@gmail.com

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEMADRUGADORES:

https://www.facebook.com/madrugadoresjuliocondesa.obarco

http://madrugadoresjuliocondesa.blogspot.com.es/