แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน  เรื่องสถิติ

1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว         (ข้อละ 1 คะแนน)

1.     ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ 12,  15, 19,  16,  12,  10  ค่าใดต่อไปนี้มีค่ามากสุด

        1.    มัธยฐาน                2.    ฐานนิยม                3.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต          4.    ค่ากึ่งกลางพิสัย

2.     ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดใดไม่เท่ากับ 12

        1.    10,   12,   15,   11                                2.     8,   10,   18,   13,   12

        3.    13,   15,   10,   9,   11,  14                        4.     16,  13,   8,  10,  15,  13,  9

3.     กำหนด  x  แทนจำนวนเต็มใด ๆ  ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย  8,   x – 3,   12,  10,  x + 1, 13,  x + 4   ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12  แล้วฐานนิยมเป็นเท่าไร

        1.    10                        2.    11                        3.    12                        4.    13

4.    ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ  15,  13,  8, 10, 9, 19, 5,  9   ข้อใดต่อไปนี้เรียงค่ากลางของข้อมูลชุดนี้จากค่าน้อยไปหาค่ามาก

        1.   ฐานนิยม  มัธยฐาน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต                  2.    ฐานนิยม  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน

        3.   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ฐานนิยม  มัธยฐาน                  4.    มัธยฐาน  ฐานนิยม  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

5.     คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 13 คน เท่ากับ 18 คะแนน  ต่อมามีนักเรียนในกลุ่มนี้ลาออกไป 1 คน ทำให้คะแนนเฉลี่ยของ นักเรียนที่เหลือเท่ากับ  17.5  คะแนน  จงหาว่านักเรียนที่ลาออกไปมีคะแนนเท่าไร

         1.    18  คะแนน                2.    20  คะแนน                3.    21  คะแนน                4.    24  คะแนน

6.   ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ  29  24   32   20   24   37  30   ข้อใดกล่าวถูกต้อง

       1.        ฐานนิยมมากกว่าพิสัยอยู่ 9                          2.ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐานอยู่ 2

       3.        มัธยฐานมากกว่าฐานนิยมอยู่ 4                        4.พิสัยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ 11

7.   ข้อมูลมี 10 จำนวน  ผลบวกของ 4 จำนวนแรกเท่ากับ 38 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ 6 จำนวนสุดท้ายเท่ากับ 12  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง 10 จำนวน        

1. 10.5                        2. 11                        3.  11.5                        4.  12

8.    นักเรียน 3/1 มี 42 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.5 คะแนน นักเรียน 3/2 มี 40 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16 คะแนน นักเรียน 3/3 มี 43 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.5 คะแนน จงหาคะแนนของนักเรียนทั้ง 3 ห้อง

1. 15.30                        2. 15.32                         3. 15.34                       4. 15.36

9.   นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้        

คะแนน

24

30

32

36

38

ความถี่

3

5

9

k

1

      ถ้าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ 32 คะแนน จงหาว่านักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน

      1. 20                        2. 24                        3. 25                4. 30    

10. ถ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งระดับรวม 500  คน ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์มีการแจกแจงปกติ  คะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 32 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6  

 มีนักเรียนประมาณกี่คนที่สอบได้คะแนนมากกว่า 20 คะแนนแต่ไม่ถึง 38 คะแนน

       1.         403                        2.        405                        3.        407                4.        409

1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

2.จากการสำรวจผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจพบว่า จำนวนบุหรีที่ผู้ป่วยสูบต่อวันเป็นดังนี้

10   8   16  14   12   13   17   19

11  19  18  14   15   11  16    11

2.1)   จงสร้างตารางแจกแจงความถี่แสดงจำนวนบุหรี่ที่ผู้ป่วยสูบในแต่ละวัน โดยให้มี 5 อันตรภาคชั้น(5คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2) นำข้อมูลในตารางข้อ 2.1) มาสร้างเป็นฮิสโทแกรม  (5คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….