Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Szabályzatot! Amennyiben a szöveg alján található "Elfogadom" gombra kattint, úgy a ReachMedia Kft. (ReachMedia Szolgáltató Kft. - 1036 Budapest, Lajos utca 118-120., adószám: 12206715-2-41, tel.: 06-1-373-0953) a továbbiakban ReachMedia Kft., mint szolgáltató és Ön, mint Hirdető (a későbbiekben együttesen, mint Felek) között létrejövő szerződésként fogadja el a jelen Szabályzatban megfogalmazott együttműködési és használati feltételeket.

 

I. CTnetwork Hirdetői Együttműködési és Használati Szabályzat

 

1. Az együttműködés tárgya:

 

ReachMedia Kft. a www.ctnetwork.hu internetes oldal és hirdetési rendszer működtetője, amely oldalon keresztül az ott regisztrált Hirdetők saját weboldalukra mutató linkeket, képeket és szöveges információkat tüntethetnek fel (a továbbiakban „Szolgáltatás”). A CTnetwork által nyújtott szolgáltatás fizetett szolgáltatás. A Hirdetők által megadott linkek, hirdetési anyagok a CTnetwork partneroldalain jelennek meg.

 

A szolgáltatásnyújtás a jelen szerződésben feltüntetett szerződéses feltételek alapján történik, azon működési szabályok szerint, amelyeket a CTnetwork ezen az oldalon közzétesz (a továbbiakban „Szabályok”).

A Szolgáltatásra történő regisztrációval Ön elfogadja a szabályokban feltüntetett betartandó feltételeket.

 

Jelen Feltételek szerint Hirdetési Szerződésnek minősül a Regisztráció.

 

Ahhoz, hogy Megrendelő igénybe vehesse a Szolgáltatást, a regisztrációkor fel kell tüntetni a cégre, önmagára és a kapcsolattartó személyre vonatkozó valamennyi aktuális, valós információt; ezeket az információkat folyamatosan aktualizálni kell, a CTnetwork kérésére haladéktalanul be kell nyújtani a regisztrációhoz vagy számlázáshoz szükséges hiányzó adatokat. A CTnetwork fenntartja a jogot a szolgáltatásnyújtás bármikori leállítására abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott adatok nem felelnek meg a Szabályokban rögzített regisztrációs feltételeknek. Regisztrációt minden jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, vagy minden jogi személyiséggel nem rendelkező magánszemély a saját nevében végezhet.

 

A sikeres regisztrációt követően a Szolgáltatás igénybevételéhez egy személyes felületet hozunk létre, ahol a Megrendelő nyomon követheti fiókja pénzügyeit, kampányokat és hirdetéseket hozhat létre. A CTnetwork-nek jogában áll a szolgáltatásnyújtást mindennemű indoklás nélkül elutasítani.

A megkötött megállapodásban Hirdető által meghatározott hirdetési keret alapján a Hirdető hirdetési díj megfizetésére köteles, amelynek alapján ReachMedia Kft. a hirdetést közzé teszi a partneroldalakon.

ReachMedia Kft. jogosult az általa működtetett www.ctnetwork.hu honlapon, illetve promóciós anyagaiban hirdetőinek logoját feltüntetni referenciaként.

 

 

 

 

2. Az együttműködés ideje, hatálya, felmondása:

 

A jelen Együttműködési szerződés a feltételek megléte esetén és a regisztrációt követően határozatlan időre jön létre, kezdete a regisztráció napja. A szerződést a Felek bármikor felmondhatják, az Együttműködés lezárása előtt Felek kötelesek egymással szemben támasztott követeléseiket rendezni.

 

3. Hirdetések feladás menete, szövegírási szabályok

 

A konkrét hirdetések feltöltése a CTnetwork admin felületén kampány létrehozása után történik, a virtuális egyenleg feltöltése és a hirdetés jóváhagyása után válik aktívvá, és a feltöltött egyenleg erejéig marad az.

CTnetwork e körben jogosult a Hirdetőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a hirdetés megjelenhessen.

Ha a hirdetés bármely okból nem felel meg a Feltételeknek, akkor CTnetwork annak közlését visszautasíthatja.

Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a CTnetwork által támasztott követelményeknek, akkor CTnetwork jogosult a kampányt visszautasítani, amiről a Hirdetőt haladéktalanul írásban értesíti.

Hirdető a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar nyelv- és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. CTnetwork a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelv helyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Hirdetőnek lehetőséget biztosít. Amennyiben a Hirdető a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, CTnetwork jogosult a megrendelést visszautasítani.

Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a CTnetwork a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Hirdetőnek. A Hirdető által írásban jóváhagyott, módosított hirdetés visszaérkezését követően CTnetwork írásban tájékoztatja a Hirdetőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

Hirdető nem tölthet fel a CTnetwork rendszerében olyan hirdetést, amelynek közlése bármely magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy a közerkölcs és/vagy közegészség szempontjából kifogásolható.

CTnetwork a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban rögzített reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. CTnetwork megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, amennyiben nem tudja eldönteni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

CTnetwork a megjelentetni kívánt hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.

CTnetwork a versenytársnak számító hirdetéseket saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.

A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért, az érkeztetési oldalon megjelenített adatokért és információkért kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényét a Hirdető köteles megtéríteni.

Hirdető által feltöltött hirdetésre és annak tartalmára a Reklámtörvény rendelkezései az irányadóak. Ennek megfelelően a Hirdető köteles figyelemmel lenni a Reklámtörvény előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra, köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve CTnetwork írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.

A CTnetwork rendszere által egyértelműen tiltott/ nem publikálandó tartalmak közé tartoznak a pornográf/politikai/vallási tartalmú hirdetések.

CTnetwork által gondozott és/vagy kiadott honlapokon megjelentetni kívánt hirdetés a hirdetési összeg megérkeztét követő egy munkanapon belül válik aktívvá a rendszerben. A Hirdetések adminisztrátori jóváhagyás után kerülnek be a rendszerbe.

CTnetwork rendszerét nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából, illetőleg késedelmes fizetés kapcsán az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető, ennek teljes felelősségét a Hirdető viseli. CTnetwork ebben az esetben is a teljes kampányra megállapított díjra jogosult. CTnetwork törekszik a Hirdető ilyen késedelme esetén is az előre betervezett megjelentetések teljesítésére.

Kampány szüneteltetése: Hirdető által indított kampányok szabadon módosíthatóak, illetve a virtuális egyenlegre feltöltött összeg bármely a hirdetőhöz tartozó kampány költségkeretéhez hozzárendelhetőek, illetve felhasználhatók. A hirdető egyenlegére feltöltött és fel nem használt összeg kizárólag az utolsó kattintástól számított egy éven belül, a hirdetői fiók megszüntetésével együttesen fizethető vissza.

 

 

4. CTnetwork kötelezettségei

 

CTnetwork kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerében feladott hirdetéseket maximum 72 órán belül elbírálja.

Az elfogadott, jóváhagyott és aktív státuszban lévő hirdetéseket a CTnetwork rendszere a hirdetési összeg megérkeztét és feltöltését követő 24 órán belül elindítja a hirdetési rendszerében.

Ha CTnetwork által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Hirdető elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését.

Ha a hirdetés közzététele olyan okból marad el, amelyért a CTnetwork a felelős, a CTnetwork a hirdetési díjra nem tarthat igényt. CTnetwork-vel szemben bármely esetben a Hirdető által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. A rendszer működésbeli sajátosságából eredően időszakos - pár perces, maximum pár órás - rendszerbéli leállások előfordulhatnak. Ebben az esetben a Hirdető a hirdetések nem futása miatt kártérítést nem kérhet.

 

5. A hirdetési díj, elszámolás

 

CTnetwork a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, Hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, a hirdetések elkészítését, valamint a kampány beállításának költségeit.

CTnetwork fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetési díjat bármikor megváltoztathatja, illetve promóciós akciók esetén a Hirdetési Díjtól eltérő árat határozzon meg. Az árváltozás a Hirdető által a közlés kézhezvételét megelőzően feladott megrendelésekre nem vonatkozik.

A kattintás alapú rendszerek elszámolási alapja a hirdetésre kattintó látogatók alapján kerül elszámolásra, az elszámolás alapját a CTnetwork statisztikai rendszere képezi. Ez alapján a hirdetések megjelenítése után nem, kizárólag a hirdetésekre történő átkattintások után számolhat el a CTnetwork hirdetési (kattintási) díjat.

CTnetwork nem vállal garanciát arra, hogy adott hirdetési időszak alatt a kampány teljes összegét fel tudja használni, ez esetben a megmaradt összeg szabadon felhasználható más kampányokra.

 

6. A számlázás rendje

 

Alapesetben a Hirdetési Díjat Hirdető előre utalja át, mely összeg megjelenik a Hirdető virtuális egyenlegén a CTnetwork admin rendszerében. Ettől, külön megállapodás keretében a CTnetwork szükség szerint eltérhet és utólagos fizetést engedélyezhet. Ez az összeg és az egy kattintásra meghatározott díj határozza meg a kampány által elérni kívánt látogatók számát. Az összeg átutalását követően CTnetwork elektronikus számlát állít ki a Hirdető részére, mely elektronikus számlát mindkét fél érvényesnek fogadja el. A feltöltött hirdetések csak a hirdetési összeg beérkezését követően válnak publikussá a CTnetwork rendszerben. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén CTnetwork semmilyen felelősséget nem vállal a hirdetések késedelmes megjelenése kapcsán.

 

7. Kapcsolattartók

 

a) ReachMedia Kft. részéről:

Fialka Krisztina - üzletág igazgató

Szapundzsieva Anna - ügyfélkapcsolati menedzser

Balogh Borsika – pénzügyi vezető

Tel: 373-0953 Fax: 373-0954

e-mail: info@ctnetwork.hu

8. Módosítás

 

a) Jelen szerződésben foglaltakat az Általános Hirdetői szabályzat módosításával a rendszer üzemeltetője bármikor módosíthatja, de erről köteles a Hirdetőket e-mailben értesíteni. Amennyiben a szerződésben foglaltakat a Hirdető nem fogadja el, úgy az a szerződés felmondását vonja maga után.

 

9. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, törvénybe ütközik, semmis vagy végrehajthatatlan, ezen rendelkezést a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezése váltja fel, kivéve, ha a Felek a szerződést ezen érvénytelen, törvénybe ütköző, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg, mely esetben az együttműködési jogviszony azonnali hatállyal megszűnik.

 

 

10. Irányadó jogszabályok

 

A jelen szerződés tárgyával összefüggő, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény általános rendelkezései az irányadók.

11. Viták rendezése

 

Minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést és igényt, amely a jelen szerződéssel, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban merül fel, és amelynek peren kívüli rendezésére bármelyik Fél által a másik Félhez intézett rendezésre felhívó értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül a Felek nem képesek, a Felek alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság, Budapest kizárólagos illetékességének.

 

12. Adatkezelés

 

A regisztrációkor megadott adatokat a ReachMedia Kft. kizárólag a CTnetworkkel kapcsolatos tevékenységek, elszámolások és a rendszerrel kapcsolatos újdonságok tájékoztatására használja fel. Jelen szerződés elfogadásával egyúttal a Hirdető egyértelmű hozzájárulását adja, hogy számára ilyen jellegű üzeneteket a CTnetwork rendszer küldjön. A regisztrációkor megadott adatokat a ReachMedia Kft. bizalmasan és a törvényi előírásoknak megfelelő gondossággal kezeli és  harmadik fél számára az adatokat nem adja át.

Érvényes: visszavonásig!