Klęska żywiołowa - rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Stan klęski żywiołowej uregulowany jest ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017.1897 t.j.), gdzie określono tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres możliwych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 21.04.2022

w sprawie wprowadzenia ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela wynikających ze stanu klęski żywiołowej

Na podstawie art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.04.2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2069 z późn. zm.) sprawie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa mazowieckiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ograniczenia wolności i praw obywatela obowiązują podczas trwania wprowadzonego na obszarze województwa mazowieckiego stanu klęski żywiołowej i stosują się do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze województwa mazowieckiego, oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze województwa.

§ 2. Zawieszam działalność następujących przedsiębiorców:

1) Bank Polska Kasa Opieki - SA,

2) Polski Koncern Naftowy Orlen SA,

3) Bank Handlowy w Warszawie SA,

4) PGNiG Energia SA.

§ 3. Niewykonane w całości lub w części do dnia zniesienia stanu klęski żywiołowej lub uchylenia odpowiednich ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela kary za wykroczenia podlegają wykonaniu zgodnie z art. 27 wymienionej ustawy.

§ 4. Odpowiedzialnych za przestrzeganie ograniczeń czynię:

  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie oraz Mazowieckiego   Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za ograniczenie wymienione w § 2,
  2. Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za ograniczenia wymienione w § 2,
  3. Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Policji za ograniczenia wymienione w § 2.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   Wojewoda Mazowiecki 

Konstanty Radziwiłł

UZASADNIENIE

 Mając na uwadze właściwe kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze województwa, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.04.2022 w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa mazowieckiego oraz stosownie do treści art. 21, ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) istnieje konieczność opracowania rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczącego szczegółowych zadań odnoszących się do wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wynikających z wprowadzonego stanu klęski żywiołowej.

Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 3 ww. ustawy – niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wprowadza wojewoda, w drodze rozporządzenia albo decyzji.