ஆங்கில மன்றம்

         இம்மன்றம் மூலம் மாணவிகள் ஆங்கிலம் சிறப்பாக பேசவும், எழுதவும் பெரிதும் உதவுகிறது. மேலும் ஆங்கில இலக்கியம் பற்றிய ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தும் விதமாக செயல்படுகிறது. இம்மன்றத்தில்  கீழ்காணும் நிகழ்வுகள்  நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

June

PUZZLES

A Set of cards were given and were asked to fill the blanks the group which finish first were announced “The Winners”

July

PRONUNCIATION

A Passage was read allowed, The Students noted the Correct Pronunciation.

Augest

DEBATE

Topic-:ways to SAFEGUARD CHILDERAN”

October

ESSAY WRITING

Topic- “POLLUTION AND ITS EFFECTS”

November

READING

English Newspapers were issued and the Students were asked to read