Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури

у 2021/2022 навчальному році

Розвиток сучасної шкільної літературної освіти визначається утвердженням особистісно та компетентнісно орієнтованої моделі навчання, що унормовано в Законі України «Про освіту» (2017), Державному стандарті базової середньої освіти (2020), Концепції Нової української школи (2016). Відповідно набуває актуальності проблема формування ключових і предметної (читацької) компетентностей учнів.

Мета вивчення української літератури в закладах загальної середньої освіти – формування компетентного учня-читача, всебічно, гармонійно розвиненої особистості з активною життєвою позицією. Аналітико-синтетична робота з творами літератури допомагає школярам повніше осягти їх ідейно-художній зміст, осмислити конкретно-історичне та загальнолюдське значення зображеного письменником, сприяє прилученню до надбань вітчизняної та світової культури, розвитку художнього сприймання та естетичних смаків учнів.

У 2021/2022 навчальному році вивчення української літератури в 5–9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804; а у 10–11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Програми розміщено на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas; https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 

Навчальні програми з української літератури зорієнтовані на компетентністне навчання, що досягається шляхом розкриття можливостей предмета для формування предметної (читацької) і ключових компетентностей учнів; зменшення обсягу фактологічного матеріалу; використання термінології компетентнісного підходу на визначення очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів: учень називає, формулює, записує, наводить приклади, розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо; виокремлення в очікуваних результатах навчання загальнонавчальних умінь як основи формування суб’єктності учня; уведення наскрізних змістових ліній.

У процесі вивчення творів української літератури найбільші можливості передбачено для реалізації наскрізної лінії «Громадянська відповідальність». Зміст програм орієнтований на опрацювання художніх творів, герої яких проявляють патріотизм, демонструють активну громадянську позицію. Учні мають можливість навчитися висловлювати особисте ставлення до порушених у художньому творі проблем, переконливо й толерантно відстоювати власні погляди в дискусії, брати на себе відповідальність у колективній роботі, ухвалювати спільні рішення.

Можливість реалізації наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у шкільному курсі української літератури передбачена під час вивчення художніх творів, у яких порушено проблеми взаємозв’язку людини й природи. Учителю важливо формувати в учнів уміння зв’язного висловлювання про красу природи, розуміння можливостей художнього слова для актуалізації проблеми збереження та захисту навколишнього середовища.

Для реалізації наскрізних ліній «Здоров’я і безпека» та «Підприємливість та фінансова грамотність» педагогу необхідно продумано використовувати програмовий навчальний матеріал, оскільки зміст не кожного художнього твору дозволяє в повній мірі реалізувати їх.

Програмова рубрика «Зміст навчального матеріалу» передбачає текстуальне вивчення художніх творів, що виділені в програмі напівжирним шрифтом, інші тексти програмового блоку запропоновані як додаткові для опрацювання певної навчальної теми.

У рубриці «Мистецький контекст» (МК), змістове наповнення якої має рекомендаційний характер, учителеві запропоновано твори різних видів мистецтва, використання яких ефективно сприятиме цілісному осягненню літературних творів, розширенню художньої ерудиції, розвитку естетичних смаків, вихованню поваги до національної та світової культурної спадщини, формуванню культурної компетентності учнів-підлітків.

У процесі вивчення української літератури важливо враховувати міжпредметні зв’язки (МЗ) – методично вмотивовано залучати здобуті учнями знання на уроках української мови, історії, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва тощо.

У програмах навчальні години розподілено для вивчення кожного програмового розділу чи підрозділу орієнтовно. Резервний час учитель може використовувати довільно, зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого художнього твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, творчих робіт та інших видів навчальної діяльності (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

Знаком (*) позначено художні твори, що не є обов’язковими для вивчення, тому їх можна розглядати додатково, за вибором учителя, наявністю часу або ж учням прочитати самостійно.

Наприкінці навчальної програми для кожного класу подано орієнтовні списки літератури для додаткового (самостійного) читання.

У навчальній програмі з української літератури (профільний рівень) запропоновано вивчення творів літератури народів України, передовсім кримських татар. У програмі передбачено рубрику «Читацький практикум», що орієнтує на розвиток у старшокласників умінь усних висловлювань, власних роздумів і здатності до написання письмових творчих робіт різних жанрів щодо прочитаних художніх творів і проблем порушених у них.

Для рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Презентований у таблиці розподіл навчальних годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 5–9 класах

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

контрольного класного

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

твору;

виконання інших завдань

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(тестів, відповідей на

запитання тощо)

Уроки розвитку мовлення*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11

класах

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

Рівні

стандарту

профільний

Контрольні роботи у формі:

3

3

4

4

контрольного класного

1

1

1

1

твору[1]**;

виконання інших

2

2

3

3

завдань (тестів,

відповідей на запитання)

Уроки розвитку мовлення[2]**

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного

1

1

2

2

читання

Перевірка зошитів

4

5

4

5

Оцінку за письмовий вид роботи рекомендується виставляти всім учням, за усний – тій кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі один раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури необхідно ураховувати наявність різних видів робіт, грамотність (якість виконання робіт), охайність, уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (немає оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, що виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оцінку за читання напам’ять художніх творів української літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Шкільний курс української літератури має широкі можливості для формування читацької грамотності учнів, що в 2018 році стала центральним об'єктом міжнародного дослідженні якості освіти PISA. Детальна інформація про PISA розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/pisa.

Тести PISA орієнтують на сформованість у школярів таких взаємопов’язаних умінь кваліфікованого читача: 1) уміння, що безпосередньо передбачають роботу з текстом – знаходити та виокремлювати інформацію, визначати наявність або ж відсутність необхідної інформації у тексті; 2) уміння, що ґрунтуються на власних роздумах про прочитане – інтерпретувати інформацію з тексту, тобто розуміти факти та змістову сутність тексту (тему, головну думку, загальне призначення тексту, авторську позицію), значення невідомих слів на основі контексту, прослідковувати причинно-наслідкові зв’язки, усвідомлювати мотиви вчинків і поведінки героїв, розкривати їхні характери, формулювати висновки; 3) уміння осмислювати та оцінювати зміст і форму тексту – критично оцінювати зміст прочитаного і розуміти призначення його структурних компонентів; оцінювати повноту та достовірність інформації; виявляти протиріччя в одному чи декількох текстах; висловлювати власну думку про прочитане; оцінювати форму тексту; 4) уміння використовувати інформацію із тексту для практичного розв’язання проблем; виявляти зв’язок прочитаного із сучасністю. Відтак учителеві важливо організувати на уроці української літератури навчальну діяльність, що ефективно сприятиме формування в учнів здатності не лише розуміти прочитаний текст, а й уміння його оцінювати, співвідносити з власним читацьким і життєвим досвідом, уміння використовувати прочитане в різних навчальних і життєвих ситуаціях. Результативність цього процесу також зумовлена творчим використанням як традиційних, так й інноваційних методів, прийомів і засобів шкільного вивчення української літератури.

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН України для вивчення в закладах загальної середньої освіти, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki).

Для забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти вчитель може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси із зазначенням покликання на джерело використаної інформації (до академічної доброчесності варто привчати й школярів). Педагогу необхідно обов’язково надати учням рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.

Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути відповідність поставленим методичним цілям, тобто, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному форматі. Водночас необхідно врахувати універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, що використовуються для навчання, а також  зважати на особливі потреби учнів і засади універсальної доступності програмних засобів.

Для онлайн-комунікацій варто використовувати: відеоконференції, форуми, чати, блоги, електронну пошту, соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки, що дозволяють створювати закриті групи, спільноти, чати, вести обговорення інформації, тем, проблем, навчальних завдань. Для організації дистанційного навчання поширеними є такі веб-ресурси:

  • платформа Moodle (https://moodle.org/);
  • платформа Google Classroom (https://classroom.google. cоm);
  • Microsoft Teams.

Відеоконференції також можна проводити за допомогою Microsoft Teams, Zoom (zoom.us/download), Google Meet, Skype тощо.

Перевірку вивченого навчального матеріалу варто здійснювати за допомогою ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/), Classtime (https://www.classtime.com/uk/), LearningApps.org (LearningApps.org).

Відеоуроки української літератури для учнів закладів загальної середньої освіти презентовано на каналі Міністерства освіти і науки України https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE, сайті «Всеукраїнська школа онлайн» (https://bit.ly/2XT6BlA), платформах Prometheus https://prometheus.org.ua/, EdEra https://www.ed-era.com/.

Методичні рекомендації

підготували:

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук,

головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України;

Дячок Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України


[1]* Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есею, міні-творів для розкриття певної проблеми чи образу програмового художнього твору тощо. Така організація навчальної діяльності дасть можливість учням виконати роботу протягом одного уроку та сприятиме розвитку їхніх умінь самостійної творчої діяльності.

[2]** У кожному семестрі передбачено обов’язкове проведення двох уроків розвитку мовлення: урок розвитку усного мовлення та уроку розвитку письмового мовлення. Умовне позначення в таблиці – (у + п).