Published using Google Docs
Seqüència didàctica procés digestiu
Updated automatically every 5 minutes

Exemple 1

Seqüència didàctica: Procés digestiu

Problema : la intolerància a la lactosa.

Preguntes d’exploració: Et cau bé la llet? I el iogurt?

Activitats d’exploració:

Nivell: 3r d’ESO

Sessions: 12

Objectiu:

Descriure les transformacions que experimenten els aliments fins que són utilitzats per l’organisme per a valorar i comunicar la necessitat d’una dieta variada i equilibrada.

BASE D’ORIENTACIÓ

Objectius generals:

FÍSICA i QUÍMICA

BIOLOGIA i GEOLOGIA

1. Analitzar els resultats de dissenys experimentals i aplicar-los a la resolució de problemes.

1. Utilitzar correctament el llenguatge científic relacionat amb els continguts del llibre tant en l’expressió escrita com en l’oral.

2. Planificar experiències que permetin deduir les característiques o el funcionament de determinats òrgans o sistemes corporals.

Continguts curriculars

FÍSICA i QUÍMICA

BIOLOGIA i GEOLOGIA

1. Interpretació macroscòpica de la reacció química com a procés de transformació d’unes substàncies en unes altres.

2. Realització experimental d’alguns canvis químics.

1. Utilització d’estratègies pròpies del treball científic com són el plantejament de problemes, plantejament d’hipòtesi, interpretació dels resultats, anàlisi de dades organitzades en taules i gràfics i elaboració  d’un informe científic.

2. Fisiologia de l’aparell digestiu.

Propostes d’activitats a desenvolupar

PLANTILLA ACTIVITAT, QUADERN DEL PROFESSORAT

Tipus d’activitat

FÍSICA i QUÍMICA

BIOLOGIA i GEOLOGIA

Exploració

 Act Exp1

Et cau bé la llet? I el iogurt?

-Quadern professorat.

-Full de l’alumnat

 Act Exp1

Et cau bé la llet? I el iogurt?

-Quadern professorat.

-Full de l’alumnat

Introducció

Act Int1

Pràctica de detecció de l’amilasa en la saliva (digestió del midó a la boca)

-Quadern professorat.

-Full de l’alumnat.

Act. Int.2

Per què els mamífer només mamen els primers mesos de vida? (importància de la llet com a aliment altament nutritiu que permet el creixement exponencial)

-Quadern professorat

- Full de l’alumnat

Introducció

Act. Int.3

Canvi pH de la boca al menjar sucre. El pH dels aliments.

-Quadern professorat

-Full alumnat

Act. Int. 4

Llets: senceres, semi i descremades

-Quadern del professorat

-Full de l’alumnat.

Introducció

Act Int 5

Carn triturada i sencera, digestió acida estomacal.

-Quadern professorat

-Full alumnat.

Act Int 6

Absorció dels nutrients a l’intestí.

-Quadern professorat.

-Full alumnat.

Estructuració

Act Est 1

Construirmapa conceptual a partir de paraules clau.

-Quadern del professorat

-Full de l’alumnat

Act Est1

Construir mapa conceptual a partir de paraules clau.

-Quadern del professorat

-Full de l’alumnat

Aplicació

Act Apl 1.

Hem xerrat de pH, per què als anuncis de gel o sabons sempre xerren de pH neutre? Com afecten els canvis de pH a la pell?

Quadern del professorat

Full de l’alumnat

Act Apl 2

Com mengen les plantes carnívores?

-Quadern del professorat

-Full de l’alumnat

AVALUACIÓ

RÚBRICA TREBALL PRÀCTIC i TEXTS EXPLICATIUS

PROVA ESCRITA

Formulari avaluació del procés

RÚBRICA DEBAT

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

PRODUCTE

Instrument

Autoavaluació

Coavaluació

Professorat

%

Debat

Rúbrica

x

x

Prova

Prova

x

Informe

Rúbrica

x

x

EINES I MODALITATS D’AVALUACIÓ.

INFORMES, NOTES, RÚBRIQUES I SITUACIONS.

RECURSOS