Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Encerclar barbarismes

i formes verbals

subratllar

accentuació

puntuació

ortografia

valoració textual

amb un comentari

A,B,C,D

Si s’ajusta a la base

Els errors gramaticals

proposar errades i localitzar-les en el text a partir d’un text model

i raonar el perquè de l’errada

marcar totes les errades

valoració textual

 + padrinatge positiu

buscar un context per a les errades (text, cançó...)