In aanmerking nemende:                                                                               Duco 

Dat partijen vanaf  01 Januari 20.. een taxi - onderneming gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening wensen te drijven in de vorm van een vennootschap onder firma;

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt :

 

Artikel 1

De vennootschap draagt de naam  “……….Tax” . Zij is gevestigd te

 

De vennoten in deze vennootschap zijn:

 

Vennoot A,  ………….                    wonende …................................

Vennoot B,  ……………                 wonende.....................................

 Artikel 2 

Het doel van de vennootschap is het voor gemeenschappelijk naam en voor gemeenschappelijke rekening en risico van partijen uitoefenen van het vervoer van personen met taxi’s overeenkomstig de daartoe vastgestelde wettelijke bepalingen.

 

Artikel 3 

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt geacht te zijn aangevangen op bovenvermelde datum. Zij kan door ieder der vennoten bij aangetekende brief of deurwaarderexploot aan de andere vennoot worden opgezegd, mits een opzegtermijn in acht word genomen van tenminste drie maanden.

 

Artikel 4 

Door de vennoten wordt bij aanvang van de vennootschap ingebracht:

 

a.      door de vennoot A, zal worden ingebracht een Mercedes uitgerust met de nodige taxiuitrusting, zijn kennis, arbeid, vlijt en tevens zijn vakbekwaamheid en het economisch eigendom van de bedrijfsvergunning  exploitatierechten.

b.      door de vennoot A, zal worden ingebracht een …….. uitgerust met de nodige taxiuitrusting, kennis, arbeid en vlijt;

c.      door vennoot C, zal worden ingebracht kennis, arbeid en vlijt;

 

In onderling overleg kan door de vennoten meer geld en of goederen in de vennootschap worden ingebracht. Ieder wordt voor zijn inbreng van geld en of goederen voor het bedrag van of de waarde daarvan in de boeken der vennootschap

Gecrediteerd op een kapitaalrekening, waarover ten laste van de vennootschap de geldende disconto / rente word genoten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

 

Laatst genoemd percentage zal telkenjare op 01 Januari door de vennoten worden gewijzigd, indien dit in verband met de wijziging van de algemeen geldende rentevoet wenselijk mocht worden geacht. Eventuele investeringspremie/- betalingen t.g.v. een investering / desinvestering komen ten bate / laste van de investerende / desinvesterende vennoot.

 

Artikel 5 

De vennoten treden op als beherende en hoofdelijk voor het gehele aansprakelijk vermogen van de vennootschap. De vennoten zijn volledig en onbeperkt bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden, voor haar te handelen en te tekenen en gelden voor haar te ontvangen en uit te geven, echter met dien verstande, dat de medewerking van andere vennoot steeds is vereist voor:

 

a.      het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren en bezwaren van onroerende zaken;

b.      het ter leen ontvangen of ter leen verstrekken van gelden, daaronder niet begrepen het disponeren over het saldo der vennootschap bij haar bankier.

c.      Het aannemen ontslaan van personeel en het verlenen van procuratie;

d.      Het verbinden der vennootschap voor schulden en anderen hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;

e.      Het aangaan van dadingen en overeenkomsten van bindend advies en het voeren van processen, met uitzondering van die maatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoir  aard zijn;

f.       En in het algemeen het aangaan van alle rechtsmaatregelen waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag van VIJFHONDERD EURO (€ 500.00) te boven gaat of waarvoor de vennootschap voor langer dan zes maanden wordt gebonden.

 

Artikel 6 

Het is ieder der firmanten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle vennoten, tijdens de duur van de vennootschap, verboden direct of indirect voor eigen rekening met anderen buiten de vennootschap om handel te drijven of deel te nemen aan de oprichting of exploitatie van enige andere zaak,  (thans buiten een bestaande zaak om) of bij zodanige zaak rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, daarin of daarvoor werkzaam te zijn, hetzij met, hetzij zonder geldelijke vergoeding, of anderen daarin of daarvoor voor hem direct of indirect te doen werkzaam zijn. De vennoot die deze bepaling overtreed (met uitzondering van vennoot a, verbeurt een boete van VIERDUIZENDVIJFHONDERDEURO (€ 4500.00) ten behoeve van de andere vennoot, voor elke overtreding, op de eerste aanmaning zonder sommatie of ingebrekestelling door hem aan de andere vennoot te voldoen, onverminderd alle verdere rechten van de andere vennoot ingevolge de onderhavige overeenkomst en ingevolge de wet.

 

Artikel 7 

Vennoot ………………. als vakbekwame vennoot wordt belast met de volgende werkzaamheden:

Controle op rittenstaten, nagaan van tellingen inzake belaste en totale kilometers alsmede opgereden bedragen, controle op de in de vennootschap gestorte bedragen onder aftrek van het ingeleverde rekeningwerk, ritten op rekening controleren op juistheid, per firmant te totaliseren en te verrekenen. Het verwerken van alle financiële gegevens in de boekhouding van de gemeenschap, het opmaken of op laten maken van de jaarstukken waaronder de algemene verlies - en winstrekening, de hieraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de vennootschap;

de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle contacten met derden het regelen van verzekering –aangelegenheden bij schades, het afspreken van onderhouds – beurten met garages het verzorgen van de keuring van de taxi’s het toezien op het schoonhouden van de taxi’s.

 

Artikel 8 

Het is ieder der vennoten verboden om tijdens de duur der vennootschap voor eigen rekening zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor anderen te verbinden.

 

Artikel 9 

Het is ieder der vennoten verboden zijn aandeel of rechten in de vennootschap aan derden over te doen, of te zijnen eigen behoeve te beschikken over zaken, goederen of gelden, de vennootschap toebehorende.

 

Artikel 10 

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Jaarlijks op 31 December zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden nadien een balans en verlies – en winstrekening over het afgelopen jaar worden opgemaakt. De ondertekening van de balans en verlies en winstrekening door de vennoten geeft blijk van hun goedkeuring daarvan en strekt over en weer tot décharge. Indien één der vennoten met de inhoud van de gemelde stukken niet akkoord gaat, zal hij binnen veertien dagen nadat deze hem ter hand gesteld zijn, zijn bezwaren daartegen schriftelijk aan de andere vennoot kenbaar moeten maken, bij gebreke waarvan bedoelde stukken worden beschouwd als onherroepelijk de vennoten bindend en tussen hen vastgesteld. Mochten de vennoten binnen veertien dagen na dagtekening van het schriftelijk bezwaar niet tot overeenstemming komen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan na te noemen scheidsmannen.

 

Artikel 11 

Winst of verlies zal door de vennoten gelijkelijk worden genoten of gedragen.

Onder winst wordt verstaan de bruto exploitatiewinst, verminderd met alle exploitatiekosten ten behoeve van het bedrijf der vennootschap gemaakt en alle kosten op het bedrijf rustende. Onder exploitatiekosten zijn mede inbegrepen de in het bedrijfsleven gebruikelijke afschrijvingen op inventaris en debiteuren.

 

 Artikel 12

Ieder der vennoten heeft recht in voorschot en in mindering op zijn winstaandeel per week een in onderling overleg te bepalen bedrag ten eigen behoeve uit de kas der vennootschap op te nemen.

Slechts voor belastingen, verzekeringspremie’s  en andere bijzondere uitgaven zullen zij gelden mogen opnemen ten laste van hun kapitaalrekening.

 

Artikel 13 

Bij arbeidsongeschiktheid van één der vennoten neemt de andere vennoot diens taken waar, zonder op enige extra vergoeding of uitkering aanspraak te kunnen doen maken. Indien één van de vennoten langer dan één jaar en zonder onderbreking arbeidsongeschikt is, zal zijn winstaandeel redelijkerwijze voldoen moeten worden geacht voor zijn verzorging. Indien de vennoten over de grote van het winstaandeel niet tot overeenstemming kunnen komen, zal dit ter vaststelling worden voorgelegd aan nader te noemen scheidsmannen.

 

Artikel 14

De vennoten verbinden zich jegens elkaar te verzekeren tegen schade door winstderving, door ziekte of invaliditeit van één der vennoten, die langer dan twee maanden duurt tot een maximum van twaalf maanden; premiekwitanties dienen desgewenst te worden overlegd. Eventuele uitkeringen dienen in de kas van de vennootschap te worden gestort.

 

Artikel 15 

De vennootschap eindigt:

 

  1. door opzegging overeenkomst het bepaalde in artikel 3;
  2. door faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling of onder bewindstelling van één der vennoten;
  3. door een daartoe strekkende beslissing, te nemen door na te noemen scheidsmannen, op verzoek van één der vennoten, indien een vennoot die in deze akte gemaakte bepaling overtreedt of niet nakomt, danwel handelt in strijd met de aard of strekking daarvan;
  4. door het overlijden van één der vennoten;

 

één en ander met inachtneming van het in artikel 16 en volgende bepaalde.

 

Artikel 16 

Wanneer de vennootschap eindigt door het overlijden van één der vennoten heeft de overblijvende vennoot het recht de zaken der vennootschap voort te zetten en het aandeel van de overleden vennoot in de activa en passiva der vennootschap over te nemen, mits hij zijn wil binnen twee maanden na het overlijden bij aangetekende brief te kennen geeft aan de erfgenamen van de overledene.

Wanneer de overblijvende vennoot niet beschikt over de daarvoor van overheidswege vereiste vergunning (en), kan deze niet vakbekwame vennoot het taxibedrijf niet op zijn naam voortzetten dan nadat hij over de vereiste vergunning (en) beschikt, dan wel met een nieuwe, wel vakbekwame ondernemer gaat samenwerken.

 

 Artikel 17 

Bij beëindiging der vennootschap om enige andere reden, zet de vennoot van wiens zijde niet de oorzaak van beëindiging is opgekomen c.q. die het verzoek van artikel 15 sub c heeft gedaan, alleen of samen met anderen der vennootschap voort.

 

E.e.a. onverminderd het bepaalde in artikel 16.

 

  Artikel 18

De voorzettende vennoten zijn gerechtigd de naam der vennootschap te blijven voeren. Ingeval van voortzetting kan ook de liquidatie van het bedrijf niet gevorderd worden, doch de voorzettende vennoten zijn uitsluitend gehouden tot uitkering van de rechthebbende (n) van de tegenwaarde van het aandeel van de gedefungeerde vennoot in de activa en passiva der vennootschap. Deze tegenwaarde wordt bepaald volgens een balans, opgemaakt naar het tijdstip van eindigen der vennootschap, naar de maatstaven als welke zijn voorgeschreven voor een boedelscheiding waarbij minderjarigen betrokken zijn.

Ook kan deze balans in onderling overleg worden vastgesteld, in welke geval zij ten blijke van hun goedkeuring door alle betrokkenen dient te worden ondertekend. Indien de rekening  van de gedefungeerde vennoot een debetsaldo aanwijst, is deze, diens rechtvertegenwoordiger  of rechtverkrijgende (n) verplicht binnen drie maanden na het eindigen der vennootschap het tekort aan te zuiveren.

 

Artikel 19 

Wanneer de vennootschap eindigt en de andere vennoten de zaken der vennootschap voortzetten, dan zullen de voortzettende vennoten bevoegd zijn de tegenwaarde van het aandeel van de gedefungeerde vennoot aan hem of zijn rechthebbende (n) uit te betalen in tien jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste opeisbaar is zes maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap zulk onder gehoudenheid van rente en vergoeden over het nog niet afgeloste bedrag, vervallende tegelijk met bovengenoemde termijnen en met het recht vervroegde aflossingen te doen. Het percentage van de rente zal gelijk zijn aan dat van de rente, die laatstelijk voor de kapitaalrekening der vennoten werd vastgesteld. In afwijking van hetgeen hieromtrent in dit artikel is bepaald, zal de hoofdsom of het nog niet afgeloste gedeelte daarvan met rente, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, direct en voor het geheel opeisbaar, voorzover deze voor zijn rekening komen:

 

  1. bij overlijden;
  2. bij faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling;
  3. indien het voortgezette bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt vervreemd, bezwaard of anderszins in gebruik of genot aan één of meer derden wordt afgestaan, danwel de uitoefening van het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt;
  4. indien hij zij verplichtingen uit het in dit artikel bepaalde voortvloeiende niet stipt nakomt.

 

Artikel 20 

Wanneer de vennootschap eindigt en de zaken der vennootschap niet worden voortgezet overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13 en volgende, dan zal de vennootschap worden geliquideerd  en wel door de vennoten tezamen, wanneer zij eindigt door opzegging. In alle andere gevallen van beëindiging geschiedt de liquidatie door andere vennoten.

In geen geval zal de liquidatie langer duren dan zes maanden. Uiterlijk één maand na afloop der liquidatie moet aan ieder der vennoten of diens rechtverkrijgende (n) het totaal van het hem uit hoofde van de liquidatie  toekomende  worden uitgekeerd.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de onderhavige overeenkomst, voorzover toepasselijk van kracht.

 

Artikel 21 

Alle geschillen, welke tussen de vennoten mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, of van andere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg mochten zijn, zullen door scheidsmannen worden beslist.

Een geschil is aanwezig wanneer één der vennoten verklaart dat dit het geval is. De vennoot, die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere vennoot en de benoeming van drie arbiters verzoeken aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ……….. Indien bedoelde voorzitter die benoeming niet heeft gedaan binnen één maand na deswege tot hem gericht verzoek, zal de benoeming gevraagd kunnen worden aan het kantongerecht te Utrecht.  Hogere voorziening tegen de door het Kantongerecht op het verzoek te geven beschikking is uitgesloten. De arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten en omtrent de vraag, wie de kosten zal dragen. Zij zijn gemachtigd om de duur van hun last te verlengen, ingeval hun dat noodzakelijk mocht voorkomen. Van de arbitrale beslissing zal geen beroep mogelijk zijn. De hiervoor omschreven procedure is eveneens van toepassing wanneer een geval n artikel 15 sub c zich voordoet.

 

Artikel 22 

Voorzover door de bepalingen van deze overeenkomst  daarvan niet rechtsgeldig wordt afgeweken, gelden tussen de vennoten de wettelijke bepalingen omtrent vennootschappen onder firma.

 

Aldus overeengekomen en getekend te …………………..,  

                                                                                                                             Duco

d.d. ……………………..

 

Vennoot  A:

 

Vennoot  B:

 

Vennoot  C: