กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควตาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

1.ประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-สถาบันพระบรมราชชนก

- http://admission.pi.in.th

- http://www.facebook.com/pi.admission

2.กรอกใบสมัครในระบบ

9–20 พฤศจิกายน 2558

- Website ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

9–20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

*รายการที่ 2 และ 3 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย. 2558 ก่อนเวลา 16.30 น.เท่านั้น

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันจันทร์-ศุกร์ ติดต่อห้องวิชาการ ชั้น 3 อาคาร2

วันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร2

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ภายในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

- http://www.bcnnv.ac.th

- http://www.facebook.com/bcnnv

5.การสัมภาษณ์ผู้สมัคร

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

6.ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ภายในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

- http://www.bcnnv.ac.th

- http://www.facebook.com/bcnnv

7.ตรวจร่างการและส่งผลการตรวจร่างกาย

1 – 3 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

- http://www.bcnnv.ac.th

- http://www.facebook.com/bcnnv

9.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

8 - 11 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในเวลาทำการ หรือโอนผ่านธนาคาร(วิธีการโอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

กิจกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

10.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ  และวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา  ได้แก่

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2 (เรียกอันดับสำรองเพื่อเป็นตัวจริง)

ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

- http://www.bcnnv.ac.th

- http://www.facebook.com/bcnnv

12.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ครั้งที่2 (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

21 -25 ธันวาคม 2558

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในเวลาทำการ หรือโอนผ่านธนาคาร(วิธีการโอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

13.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2

ภายในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ  และวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา  ได้แก่

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

14.รับแจ้งสละสิทธิ์ระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิ์ในการคัดเลือก

   -ระบบสอบตรง

    -ระบบสอบกลาง

-ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559

-ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

15.รายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี

16.เปิดภาคการศึกษาที่ 1          ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี