Bold Kiln LLP                                                Logo_Final.pngOffice No __, Building __,                                                                  www.boldkiln.com

City - PIN code, India                                                                   contact@boldkiln.com

CIN -                                                                                           +91-12345 67890