logo_hvidt.jpg

Generalforsamling 2017

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 1. Fremlæggelse af foreløbige resultater for forskning
 1. Søren Christensen UCSJ, her i den forgangne sæson forsket i haverne. Han vil fremlægge sine midlertidige resultater. Formålet er at vi kan blive klogere på hvem vi er.
 2. Spørgsmål og evt. debat
 1. Formandens beretning
 1. Spørgsmål og evt. debat
 2. Godkendelse af beretning
 1. Regnskab
 1. Fremlæggelse af regnskab
 2. Evt. Revisorberetning
 3. Godkendelse af samlet regnskab

Behandling af indkomne forslag

 1. Vedtægtsændringer
 1. Vi har i bestyrelsen fundet det nødvendigt at rette vores vedtægter til. Flere formulering og forordninger er forældede og passer ikke til gældende praksis.
 2. Forslag gennemgås, debatteres og der afstemmes om ændringerne. Forslag til ændringer kan findes ved at følge dette link: https://goo.gl/8ZVPZB
 3. Det anbefales at der nedsættes et udvalg til gennemgang af Husorden, Vedtægter og lignende til fremlæggelse på næste generalforsamling
 1. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
 1. Hvormange have dage skal der være? Skal vi have 4, 5 eller 6 arbejdsdage? Debat
 2. Forslag til datoer for aktiviteter fremlægges
 1. Søndag den 2. april (Åbning af haverne)
 2. Søndag den 30. april (Store gravedag)
 3. Søndag den 11. juni
 4. Søndag den 13. august
 5. Søndag den 1. oktober (Årsafslutning i haverne)
 1. Nedsættelse af arbejdsdags-udvalg
 2. Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
 3. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
 1. Vand
 1. Vi har brugt ca. 15.000kr på vand. Dette er primært pga. en stor indsats fra Tobias. Han har taget ansvar for at bestille vand når tankene var tomme. Dette har reduceret vores vandregning betydeligt. Hvis vi fortsat skal have denne lave udgift til vand skal dette arbejde fortsættes.
 2. Debat, beslutning og nedsættelse af vand-udvalg med ansvar for bestilling.
 1. Vores Køkken
 1. Vi har fået et mobilt køkken, hvordan skal dette administreres?
 1. Godkendelse af budget
 1. Fremlæggelse af budget
 1. Fastsættelse af gebyr og kontingent:
 1. Ventelistegebyr
 1. Forslag: 100kr ved opskrivning og herefter årligt.
 1. Kontingent
 1. Forslag: 300kr fra Kristian Lytken
 2. Forslag: 400kr fra Afgående bestyrelse
 3. Forslag: 500kr fra Afgående bestyrelse
 1. Godkendelse af samlet budget
 1. Valg:
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 1. 5 bestyrelsesmedlemer skal vælges
 1. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 1. Eventuelt

Referat

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Beslutning:

Anette Schjødt Thorsen blev valgt som dirigent.

Signe og Jaleh blev valgt som stemmetællere.

Karina Ertmann Krammer blev valgt som referent.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Årsberetning
 1. Punkt 2a udgår pga. sygdom. Der arbejdes på at lave et medlemsarrangement med Søren Christensen på et senere tidspunkt.
 2. Formandens beretning:
 1. Debat:
 1. Beslutning:

 1. Regnskab
 1. Regnskabet fremlægges af kassereren David.
 2. Revisorsuppleanten har godkendt regnskabet uden bemærkninger.
 3. Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Behandling af indkomne forslag

 1. Vedtægtsændringer

Beslutning: Bestyrelsen anbefalede at stemme om hver enkelt paragraf.

§ 1:Enstemmigt vedtaget

§ 2: Enstemmigt vedtaget

§ 2.1: Enstemmigt vedtaget

§ 2.2: Enstemmigt vedtaget

§ 2.3: Enstemmigt vedtaget

§ 2.4: Enstemmigt vedtaget

§ 2.5: Enstemmigt vedtaget

§ 3: Enstemmigt vedtaget

§ 4 er uændret

§ 5: Enstemmigt vedtaget

§ 6 og 7 er uændrede

§ 8: Enstemmigt vedtaget

§ 9: Enstemmigt vedtaget

Kommentarer til § 9:

flere medlemmer var imod § 9.7, fordi de mener, at den forhindrer, at nye medlemmer kommer ind.

der var stemning for, at der arbejdes med ventelisteproblematikken forud for næste generalforsamling.

§ 10 - 14 er uændrede

§ 15: Enstemmigt vedtaget

§ 15.1: Enstemmigt vedtaget

Bilag 1: Ændringerne til bilag 1 falder med 14 stemmer for og 9 stemmer imod.

Dirigenten beslutter, at generalforsamlingen går direkte videre til punkt 9 og 10 på grund af tiden.

 1. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
 1. Vand

 1. Vores Køkken

 1. Godkendelse af budget

Ventelistegebyr er fastsat til 100 kr. (enstemmigt vedtaget)

Kontingent er fastsat til 500 kr. (0 stemmer for 300 kr., 0 stemmer for 400 kr.)

Budgettet er godkendt med den ændring, at der er 75.000 kr. i indtægt for havekontingent pga. kontingent på 500 kr. (enstemmigt vedtaget)

 1. Valg

Bestyrelsesmedlemmer valgt: Cindy Nipper (ikke-DK), Ylva Hårdemark (ikke-DK),  Magdalena Szymanski (ikke-DK), Jens Juel Jensen (DK) og Kirsten Junker Birch (DK).

Suppleanter valgt: Gitte Juhl (DK) og Issam El Skaf (ikke-DK).

Revisor valgt: Erik Ari Wolter Rosenberg.

Revisorsuppleant valgt: Anders Søberg.

Bestyrelsen skal ved deres konstituering vælge hvem, der skal på valg i lige og hvem skal på valg i ulige. Fra vedtægterne: “I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.”

Dirigenten konkluderer, at det ikke er lykkedes at nå dagsorden indenfor den fastsatte tidsramme. Punkterne 6, 7 og 8 frafaldes.

 1. Eventuelt

Anette Schjødt Thorsen                        Jens Juel Jensen                        Karina Ertmann Krammer

Dirigent                                        Formand                        Referent                          

 af

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver - mail@lersogroften.dk - www.lersogroften.dk