Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М. В. Остроградського

Центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2014-2015 н. р.

Методичні рекомендації

Полтава 2014


Муліка К. М. Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2014-2015 н. р.: методичні рекомендації / Катерина Муліка.  Полтава : ПОІППО, 2014.  

Методичні рекомендації укладені на виконання листів Міністерства освіти і науки України щодо особливостей діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н. р. [6, 9, 10, 11] з урахуванням регіональних особливостей розвитку психологічної служби Полтавської області.

Надаються роз’яснення, зразки оформлення документів  з метою усунення проблем психологічного, соціально-педагогічного забезпечення навчальних закладів, які були виявлені під час атестаційної експертизи навчальних закладів обласного підпорядкування та вивчення стану роботи керівних кадрів, які атестувались 2013-2014 н. р. Методичні рекомендації містять перелік документів, які мають бути враховані при плануванні діяльності працівниками психологічної служби. Книга презентує перелік нових публікацій, видань, Інтернет-джерел, які допоможуть  визначити стратегію педагогічної діяльності працівників психологічної служби  в умовах військової агресії. Зокрема, презентуються видання з проблем медіа та інформаційної грамотності; розвитку критичного мислення; психологічного захисту від кібербулінгу, мобінгу тощо.  

Для керівників освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, директорів (завідувачів) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів з психології.

 


Зміст

ВСТУП        

I.        СТАН РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ        

1.1.        Кадрове забезпечення фахівцями психологічної служби системи освіти Полтавської області        

1.2.        Особистісна та професійна готовність працівників психологічної служби до надання психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу в умовах  військової агресії на території України        

1.3.        Уведення «години психолога» для забезпечення чітко визначеного часу, коли практичний психолог працює з учнями (вихованцями, студентами)        

1.4.        Забезпеченість місцем для роботи практичних психологів системи освіти Полтавської області        

1.5.        Взаємодія керівника навчального закладу та фахівців психологічної служби для подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні        

1.6.        Особливості надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу працівниками психологічної служби в умовах військової агресії        

1.7.        Короткі коментарі щодо основних видів роботи, функцій працівників психологічної служби  у 2014-2015 н. р.        

II.        ДОКУМЕНТИ,  ЛІТЕРАТУРА РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ У 2014-2015 Н.Р.        

1.1.        Документи Міністерства освіти і науки України        

1.2.        Документи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського _        

1.3. Нові навчально-методичні видання, публікації з проблем практичної психології та соціальної роботи        

2.1.        Інтернет  джерела        

ДОДАТКИ        

Додаток 1. Динаміка кадрового забезпечення працівниками психологічної служби навчальних закладів Полтавської області (%) протягом 2011-2014 р.        

Додаток 2. Динаміка кадрового забезпечення ставками практичних психологів дошкільних навчальних закладів Полтавської області (%) протягом 2010-2014 р.        

Додаток 3. Дані про порівняння кількості ставок та осіб працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області на кінець 2013-2014 н. р.        

Додаток 4. Дані про охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області факультативами та гуртками з психології на кінець 2013-2014 н. р. ( %)        

Додаток 5. Інформація про мобільні пункти Полтавської області, які надають безкоштовну психологічну допомогу особам, які постраждали в наслідок надзвичайних подій        

Додаток 6. Стан забезпечення робочими кабінетами практичних психологів системи освіти Полтавської області станом на кінець 2013-2014 н.р. (%)        

Додаток 7. Рекомендовані критерії та показники, за якими вивчається психологічне, соціально-педагогчне забезпечення навчального закладу у пвмках атестаційної експертизи навчального закладу та атестації керівних кадрів освіти        

Додаток 8. Рекомендовані вимоги до узагальнення досвіду роботи (методичної розробки) практичного психолога на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «практичний психолог-методист»        

Додаток 9. Перелік державних, національних, регіональних програм, розпоряджень, наказів, заходи на виконання яких необхідно вередбачити у 2014-2015 н. р.        

Додаток 10. Зразок аналітичної довідки за результатами діагностичного (психодіагностичного) дослідження        

Додаток 11. Орієнтовний зразок посадової інструкції практичного психолога навчального закладу        


ВСТУП

Честь і гідність розуміються у філософії, етиці та психології як особлива властивість особистості, що виявляється, передусім, в усвідомленні та переживанні людиною своєї соціально-психологічної цінності та індивідуально-психологічної самоцінності як об’єкта і суб’єкта культури [18]. У законодавстві та  політичному,  економічному  житті сучасних демократичних країн поняття честі та гідності виступають як засадничі у державотворенні, побудові  суспільства  та  його інститутів, зокрема економіки, політики  та культури. У нашій країні тривалий час ці поняття сприймалися самими громадянами та дітьми як декларативні побажання, пов’язані переважно з правовим, художнім, публіцистичним контекстом і аж ніяк не з реальним життям. Незважаючи на гуманістичний дух усієї Конституції України (цілих п’ять статей: 3, 21, 28, 68, 105 містять посилання на ці феномени, як засадничі положення), школа традиційно продовжувала виховувати «слухняного учня», незважаючи на його потреби (у особистій недоторканності, безпеці, повазі до гідності). Лише 5,3 % підлітків в Україні вважають гордість цінною рисою особистості [7]. Практичний психолог, у центрі професійної діяльності якого виступає особистість як найвища цінність, часто є незручним для системи (у тому числі шкільної), яка переслідує цінності тоталітаризму,  де людина виступає як «державний кріпак» або «державний раб».

Події Революції Гідності в Україні (з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року) показали увесь наявний потенціал українців як особистостей. У такі важкі часи кожна людина демонструє свою справжність. Відбувається «психічне оздоровлення» суспільства, люди починають усвідомлювати та захищати свої права, нарешті боротися проти брехні, підлості, жадібності, слабкості, неосвіченості, нахабності.

Система освіти, як одна із ключових у державі, перебуває у складних умовах переходу від тоталітаризму до демократії. Найважчими є революція свідомості та перехід до нової комунікації на основі діалогу. Педагогічна праця (у тому числі пов’язана із практичною психологією) потребує осмислення, усвідомлення керівниками освіти, учителями, практичними психологами власного місця  у розбудові нової держави. Адже державотворення починається вже в дитинстві, шкільному та юнацькому віці, коли формуються й утверджуються психолого-педагогічні засади честі та гідності юного громадянина [18].

Світові виклики та нинішні події в Україні вимагають від педагогів самоорганізації і саморегуляції, ціннісного ставлення до себе, як до особистості та до колег, учнів, батьків. Важливо не допускати своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників навчально-виховного процесу. Педагогічна праця в сучасних умовах ставить високі вимоги до особистості педагога (психолога, соціального педагога). Адже у вересні 2014 року діти прийдуть до школи з низкою питань (відповідей на які вони не отримують в родинах), високим рівнем тривожності, різними цінностями (які підтримуються у родині) а будуть і такі, хто пережив втрати близьких та рідних. Педагогічні працівники мають проявляти високу громадянськість і патріотизм, особистісну визначеність щодо подій, які відбуваються.  Міністерство освіти і науки  України звертає увагу на особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників за участь у антидержавній діяльності [9].

Професійна діяльність, поведінка практичного психолога має бути взірцем честі та гідності як психолого-педагогічних, етико-правових категорій життя людини.

Методичні рекомендації «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році» укладені на основі аналізу позицій Міністерства освіти і науки України [6, 9, 10, 11] щодо соціально-педагогічного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу у 2014-2015 н. р. та  з урахуванням регіональних особливостей стану розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області.

Методичні рекомендації містять перелік документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, з якими рекомендовано ознайомитись працівникам психологічної служби, керівникам освіти та врахувати у професійній діяльності. Також надається перелік нових публікацій, видань, Інтернет-ресурсів які, на думку автора, допоможуть  визначити та успішно здійснювати стратегію педагогічної діяльності в умовах військової агресії. Протягом 2013-2014 н.р. автор брала участь у атестаційній експертизі навчальних закладів обласного підпорядкування, вивченні стану діяльності керівних кадрів, які атестувались. У методичних рекомендаціях надаються роз’яснення щодо усунення недоліків психологічного, соціально-педагогічного забезпечення навчальних закладів, які були виявлені.

Враховуючи аналіз нормативно-правової бази, яка надійшла останнім часом з Міністерства освіти і науки України, стану розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області, діяльність працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н. р. має бути спрямована на:

удосконалення головного «інструменту» у діяльності практичного психолога  власної особистості;

підвищення психологічної культури педагогічних працівників, у тому числі керівників освіти;

інтеграцію психологічних знань у навчально-виховний процес через надання якісних психологічних послуг, обговорення питань психологічного забезпечення навчального процесу та прийняття відповідних рішень на педагогічних радах, проведення психолого-педагогічних консиліумів тощо;

надання необхідної психологічної, соціально-педагогічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в умовах військових дій на території України;

 усвідомлення конституційного значення  понять  честі  та  гідності  для  успішного здійснення  процесу  українського  державотворення;

розгорнення теоретичної,  експериментальної  і  практичної  роботи  з    вивчення понять  честі  та  гідності, розвитку,  утвердження  і  захисту  передовсім  у  юних  громадян країни  на  рівні  системи  освіти;

усвідомлення працівниками психологічної служби професійної місії у навчальному закладі, налагодження системного підходу у роботі (розроблення та упровадження циклограм, протоколів діяльності за типами навчальних закладів);

забезпечення взаємодії між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей;

запровадження програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу.


 1. СТАН РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
 1. Кадрове забезпечення фахівцями психологічної служби системи освіти Полтавської області

Відповідно до нормативів чисельності учнів у навчальних закладах Полтавської області станом на кінець 2013-2014 навчального року забезпечення фахівцями психологічної служби складає 46,3 %  від  потреби  (середній показник по Україні складає 54,1 %). Дані про кадрове забезпечення працівниками психологічної служби системи освіти Полтавської області у розрізі районів / міст (навчальних закладів) у додатку 1.

Найкраще забезпечені працівниками психологічної служби міста Комсомольськ, Полтава, Миргород, Лубни та Кременчуцький, Полтавський райони, навчальні заклади інтернатного типу. Протягом 2013-2014 навчального року у Полтавській області відбулося збільшення працівників служби на 11 осіб[1], проте, необхідно прагнути до ситуації, коли кількість ставок відповідає кількості осіб. Досвід підтверджує, що навантаження працівника на 0,25; 0,5 ставки не призводить до ефективності та результативності діяльності. Інформація про кількість ставок працівників психологічної служби у Полтавській області та кількість осіб, як їх займають у додатку 3.

Занепокоєння викликає забезпечення дошкільної ланки освіти практичними психологами,  яке становить 67 % у містах і лише 10 % у сільській місцевості. У Оржицькому, Миргородському, Лубенському, Гребінківському та Глобинському районах відсутнє психологічне забезпечення дошкільної ланки освіти. Найкращі показники забезпеченості практичними психологами дошкілля  у містах Комсомольську, Миргороді, Полтаві та у Полтавському районі. Дані про кадрове забезпечення практичними психологами дошкільних навчальних закладів у розрізі районів / міст у додатку 2.

 1. Особистісна та професійна готовність працівників психологічної служби до надання психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу в умовах  військової агресії на території України

90,7 % практичних психологів системи освіти Полтавщини мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія». 52,4 % соціальних педагогів  мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка». На посадах практичних психологів, соціальних педагогів системи освіти мають право працювати особи, які мають повну вищу освіту за спеціальностями «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка»[2].

На посадах практичних психологів працюють особи, які не мають відповідної освіти у: спеціальних (допоміжних) школах-інтернатах (3), ПТНЗ (4), Шишацькому (2), Хорольському (1), Семенівському (3), Машівському (4), Кременчуцькому (1), Гадяцькому (1), Лубенському (2), Карлівському (2), Великобагачанському (1) районах та у місті Кременчуці (10).

У ситуації війни, коли виникла нагальна потреба у наданні реальної психологічної допомоги у ситуації горя, тривоги, невизначеності лише окремі практичні психологи виявили свою професійну готовність. Інформація про мобільні пункти Полтавської області, які надають безкоштовну психологічну допомогу особам, які постраждали внаслідок надзвичайних подій у додатку 3. Практичні психологи як нагальну проблему визначають відсутність відповідних спецкурсів протягом навчання у вищих навчальних закладах: «Психологічне консультування», «Особливості здійснення корекційно-відновлюваної діяльності: розроблення програм, їх запровадження та відстеження результативності» тощо. У 2008 році на колегії Міністерства освіти і науки України[3] було наголошено, що «… психологічну службу не задовольняє рівень підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Зараз ми маємо ситуацію, коли у службу іноді приходять люди, неготові до роботи з іншими людьми (клієнтами). Ми категорично проти заочної або дистанційної підготовки фахівців-психологів. Адже практичний психолог і соціальний педагог крім глибоких знань має іще відповідати як мінімум двом вимогам: а) мати навички практичної роботи, що набуваються тільки в процесі інтерактивних форм навчання і роботи з клієнтом; б) бути професійно придатним, тобто мати специфічні особистісні риси і навички». Подолання проблеми особистісної та професійної готовності працівників психологічної служби з надання якісних соціально-педагогічних, психологічних послуг вбачаємо в оновленні методичного забезпечення працівників психологічної служби у системі післядипломної освіти. У 2014-2015 н. р. році на вирішення цієї проблеми рекомендовано:

- керівникам психологічних служб у районах (містах) опанувати (удосконалити) методику проведення інтервізійних, супервізійних, великих терапевтичних груп, отримати власний досвід учасника у таких інтерактивних формах роботи.

- керівникам психологічних служб у районах (містах) організовувати супервізійні, інтервізійні, великі терапевтичні групи для працівників психологічної служби. Рекомендована тематика: « Надання першої неспеціалізованої допомоги дітям, які перебувають в післятравматичному стані», «Надання психологічної допомоги постраждалим від час військових дій практичним психологом, соціальним педагогпм навчального закладу», «Діалог освіті як здоров’язберігаюча технологія», «Посттравмвтичний стресовий розлад: дії працівника психологічної служби системи освіти», «Профілактика емоційного вигорання працівників психологічної служби», «Психологічна протидія тероризму», «Розвиток критичного мислення як протидія інформаційній війні» тощо;

- усім працівникам психологічної служби брати участь у конференціях, майстер класах, супервізійних, інтервізійних, великих терапевтичних групах.

- усім працівникам психологічної служби працювати над усвідомленням власного місця у вирішенні проблем у навчальному закладі, пов’язаних із військовими подіями у державі.

Важко не погодитись із позицією керівника психологічної служби м. Кременчука Сиротою Л. В., яка у  своєму виступі на інструктивно-методичній нараді (травень 2014, ПОІППО) говорила, що практичний психолог, який не може допомогти собі сам, не здатен допомагати іншим.

Здатність (наявність відповідних компетенцій, компетентностей) працівника психологічної служби системи освіти виконувати усі види робіт та функції, передбачені нормативно-правовою базою[4]  має враховуватись при його атестації. Підтвердженням активності працівника психологічної служби щодо самоосвіти, професійного самовдосконалення є посвідчення, сертифікати  про участь у інтерактивних формах навчання протягом міжатестаційного періоду, демонстрація власного професійного досвіду серед колег.

Центром ППСР ПОІППО заплановано у 2014-2015 н. р. продовжити запроваджувати серію інтервізійних, супервізійних, навчальних, великих терапевтичних груп спільно з:

- кафедрою психології Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка (зав. кафедрою доктор психол. наук Сєдих К. В.), Українською спілкою психотерапевтів (голова Полтавського обласного осередку Івлєва І. О.): http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/1560-provedeno-kruhlyi-stil-orhanizatsiia-psykholohichnoi-dopomohy-naselenniu-poltavskoi-oblasti-psykholohamy-systemy-osvity-v-sytuatsii-viiskovoi-zahrozy-ukraini

 - управлінням ДСНС України у Полтавській області (психолог Фалєєва Ю. О.).

Рекомендовано включатися до низки семінарів, які проводить практичний психолог О. О. Новак «Базові положення психотравматології». Детальна інформація: http://vk.com/poltava_cppsr

 

Інформація про заходи протягом 2014-2015 н.р. буде розміщуватися на сторінці ЦППСР сайту ПОІППО, режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=1161.

Необхідно відходити від ситуації, коли учасники (працівники психологічної служби) виступають пасивними споживачами інформації у рамках семінарів, нарад, які для них проводяться. Заходи, де учасникам не надається можливості рефлексії, зворотного зв’язку, а лише видаються настанови, вказівки, роздаються науково-методичні матеріали  (які, як правило, у подальшому стоять нечитаними на поличці у кабінеті психолога) часто є неефективними. Найкращий досвід психологічної практики має бути адаптований до можливостей, потреб, досвіду іншого працівника шляхом інтерактивної взаємодії. Навчання працівників психологічної служби має будуватися на спільній творчості та тому факті, що люди мають різні погляди на проблеми.

Оновлення науково-методичного забезпечення працівників психологічної служби протягом післядипломної освіти полягає у тому, що учасники заходів мають виступати активними шукачами інформації, представляти свій професійний досвід та бачення проблем. Спосіб, яким інша людина представляє проблеми або мету іншої людини, може автоматично допомогти збагатити власне сприйняття ситуації останньої.

Важливо сформувати у керівників навчальних закладів усвідомлення необхідності постійного набуття професійного досвіду працівниками психологічної служби за межами навчального закладу протягом робочого часу. У правилах внутрішнього розпорядку закладів освіти у розділі «Робочий час і його використання» має бути передбачено один день на тиждень для відвідування працівниками психологічної служби семінарів, нарад, отримання відповідних консультацій з професійних проблем поза межами навчального закладу ( п. 1.8. наказу ДОН Полтавської ОДА від 29.03.2012 р. № 181 «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби».

Працівникам психологічної служби, які планують пройти підвищення кваліфікації у ПОІППО ім.  М. В. Остроградського у 2014-2015 н. р., рекомендовано ознайомитись із робочими та професійними програмами курсів підвищення кваліфікації [15, 16, 19, 20], опрацювати рекомендовану у них літературу, бути готовими на конференції з обміну досвідом представити власний професійний досвід. Від позиції «дайте мені щось цікавеньке, не знаю, що» слід переходити до усвідомленої відповідальної професійної позиції. Ефективність курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів залежить як від організаторів так і від учасників, які формують запит та активно надають зворотний зв’язок.

 1. Уведення «години психолога» для забезпечення чітко визначеного часу, коли практичний психолог працює з учнями (вихованцями, студентами)

Існує проблема «доступу» працівника психологічної служби до учнів (дітей, студентів) протягом їх перебування у навчальному закладі для проведення психодіагностики, просвіти, корекційно-відновлювального виду роботи. З метою вирішення такої проблеми  підготовлені листи:

 1. Лист УНМЦ ППСР АПН України від 13.07.2012 № 66/1 «Про запровадження «годин психолога»;
 2. Лист ПОІППО від 31.08.2012 р. № 994 «Про організацію та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах».

У навчальних закладах, де уведені ставки практичних психологів, повинна бути введена «година психолога» за рахунок виховних годин або іншого позаурочного часу (наприклад, робота в гуртожитку з студентами). «Година психолога»  це графік роботи психолога з учнями (студентами, дітьми), затверджений директором навчального закладу, погоджений із заступником з виховної роботи та доведений до відома до педагогів. «Година психолога» визначається з урахуванням:

- кількості учнів (дітей, студентів);

- навантаження практичного психолога (0,25; 0,5; 1 ставка);

- специфіки діяльності навчального закладу.

Практичні психологи, соціальні педагоги також мають використовувати таку форму роботи з учнями, як гуртки, з метою безпосередньої роботи з учнями.

 1. Забезпеченість місцем для роботи практичних психологів системи освіти Полтавської області

Практичний психолог у повній мірі може виконувати свої професійні обов’язки за умови наявності робочого місця відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19.10.2001 № 691). Неможливо проводити тренінги, індивідуальні психологічні консультації, індивідуальну та групову корекційно- розвивальну діяльність  загалом надавати психологічну допомогу маючи лише окремий стіл в учительській. Відповідно до інформації, яка надійшла з місць протягом травня 2014 року у 16 районах (містах) Полтавської області психологічні кабінети відповідно до Положення, затвердженого вищезазначеним наказом, взагалі відсутні.

Порівняно кращу забезпеченість психологічними кабінетами  (два приміщення) мають практичні психологи ВНЗ  I-II рівня акредитації (45 %), шкіл-інтернатів (26 %), Миргородського (60%), Лохвицького (29 %) районів; у містах Комсомольську (24) та  Кременчуці (20 %).

У деяких практичних психологів Шишацького, Пирятинського, Кременчуцького, Кобеляцького районів та у місті Полтаві відсутні робочі місця.

Інформація про стан забезпечення робочими кабінетами практичних психологів системи освіти Полтавської області станом на кінець 2013-2014 н.р. наводиться у додатку 4.

Методистам з психології, директорам (завідувачам) центрів практичної психології і соціальної роботи рекомендовано провести аналіз забезпеченості робочими місцями працівників психологічної служби, провести  відповідну роботу з директорами навчальних закладів. Практичним психологам проаналізувати вимоги до психологічного кабінету (визначені у Положенні про психологічний кабінет) та максимально врахувати їх при облаштуванні свого робочого місця. Психологічний кабінет має містити відповідні робочі зони та продукти діяльності учасників навчально-виховного процесу.

Відсутність належно облаштованого робочого місця (психологічного кабінету) практичного психолога свідчить про якість (або відсутність) надання психологічних послуг.

Практичний психолог повинен надавати рекомендації  учасникам навчально-виховного процесу з психогігієни (вибору кольорової гами, яка використовується у приміщенні навчального закладу, місця розміщення інформації у навчальному закладі, задоволення потреб дітей у руховій активності тощо).

 1. Взаємодія керівника навчального закладу та фахівців психологічної служби для подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні

Якість надання соціально-педагогічних, психологічних послуг у навчальному закладі залежить від налагодженості взаємодії керівника навчального закладу та представників психологічної служби:

У процесі атестаційної експертизи в навчальному закладі, атестації керівних кадрів[7] рекомендовано використовувати критерії та показники, за якими вивчається психологічне, соціально-педагогчне забезпечення навчального закладу у пвмках атестаційної експертизи навчального закладу та атестації керівних кадрів освіти 7.

 

 1. Особливості надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу працівниками психологічної служби в умовах військової агресії

У зв’язку із недостатньою кількістю фахівців психологічної служби у окремих регіонах Полтавщини на працівників психологічної служби покладаються функції, які не належать до їх функціональних обов’язків. Намагаючись відповідати неадекватним вимогам до своєї професійної діяльності практичний психолог підтримує профанацію в освіті. Працівникам психологічної служби важливо усвідомлювати свої можливості та формувати в учасників навчально-виховного процесу адекватні очікування до їх професійної діяльності.  З цього приводу цікавою є стаття «Тижпсихолог» (автор невідомий), режим доступу:  http://psypoltava.at.ua/publ/vzaimootnoshenija/tyzhpsikholog_avtor_neizvesten/3-1-0-19

Діяльність працівників психологічної служби у 2014-2015 н. р. повинна відповідати чинному законодавству:

 1. Зміст роботи, перелік документації, вимоги до оформлення  документації практичного психолога, соціального педагога регулюється наказамом Департаменту освіти і науки України [20]. Рекомендується звернути увагу на недопущення створення додаткового паперообігу, що призводить до відволікання працівників психологічної служби від безпосередньої роботи з дітьми, педагогами [].
 2. Відповідно до статті 21 Закону України «Про освіту» психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи». Відповідно до статті 22  вищеназваного Закону педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. Практичний психолог, соціальний педагог здійснюють соціально-психологічний супровід у тому навчальному закладі, відповідно до їх навантаження працівниками якого вони являються. Відпрацьований час (1; 0,5; 0,25 ставки), фіксується у Журналі щоденного обліку роботи. Психологічне забезпечення у навчальних закладах системи освіти передбачає виконання практичним психологом низки специфічних напрямків робіт, які взаємопов’язані між собою, носять системний характер: корекційно-розвивальна, просвітницька діяльність планується та здійснюється виходячи з результатів психодіагностики, відстежується результативність проведеної роботи.

У методистів з психології, директорів центрів практичної психології та соціальної роботи інші, специфічні функції, пов’язані з методичним забезпеченням практичних психологів. соціальних педагогів та розвитком психологічної служби у регіоні.

Надання психологічної допомоги практичним психологом поза межами навчального закладу, у якому він працює (учасникам інших навчальних закладів, громадськості) має регулюватися відповідними документами та не у збиток виконанню річного плану роботи працівника у даному навчальному закладі. Надання практичними психологами психологічної допомоги у навчальних закладах,  де відсутні ставки практичних психологів можливе лише у вигляді просвітницької діяльності, за згоди практичного психолога та у позаробочий час. «Розпилення» робочого часу практичного психолога на різні види діяльності (у тому числі які не належать до компетенції фахівця) призводить до професійного вигорання та не сприяє наданню якісних психологічних послуг.

 1. У навчальних закладах, де відкриті ставки практичного психолога і соціального педагога робота цих двох фахівців не повинна дублюватися. Планування здійснюється на умовах співпраці та на основі проблем, виявлених у даному навчальному закладі.

В умовах останніх подій в Україні працівникам психологічної служби важливо:

 1. Оновити інформацію про телефони довіри, гарячі лінії, проінформувати учнів про допомогу, яку вони можуть отримати, звернувшись за даними номерами телефонів.
 2. Створити та розмістити у загальнодоступних місцях буклети, листівки для різних категорій учасників навчально-виховного процесу щодо переживання посттравматичних стресових ситуацій, психологічній протидії тероризму. Необхідно передбачити доступ до такої інформації та її оновлення. Зразки буклетів та інформаційних листівок можна знайти на сайтах:

http://psypoltava.at.ua/, http://vk.com/doc10423130_319368013?hash=8c761abece9008cc77&dl=0690831d7cdc757c17

 1. Налагодити взаємодію з органами, установами, організаціями які надають допомогу сім’ям (особам) у складних життєвих обставинах: зібрати адреси, номери телефонів; інформацію про види допомоги, яку можуть там надати. При перенаправленні клієнтів практичний психолог, соціальний педагог має прослідкувати, чи клієнту надана відповідна допомога (соціального працівника, психотерапевта, невролога тощо). Працівники психологічної служби мають активізувати процес укладення угод між закладами освіти та службами, центрами, відділами, закладами і установами щодо співробітництва та координації у справі надання соціально-педагогічної, психологічної допомоги тим, хто її потребує. Наявний кращий досвід міжвідомчої співпраці на основі угод у місті Кременчуці.
 2. Пам’ятати, що соціально-педагогічна, психологічна допомога сім’ям вимушених переселенців полягає у відстеженні їх потреб та наданні відповідної допомоги. Важливим є застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підходу. Практичні психологи, соціальні педагоги мають спостерігати за учнями (дітьми, студентами) на перервах та уроках та за потреби  надавати необхідну допомогу.
 3. При наданні психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу у даній ситуації важливим є проведення «Кіл» (метод практичної психології) з учителями, батьками, учнями; великих та малих терапевтичних груп. Основне завдання практичного психолога  створити ситуацію діалогу, взаємопідтримки. Упровадження таких методів практичної психології потребує від фахівця психологічної служби професійної майстерності, усвідомленості своїх професійних дій.
 4. Не допускати своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправляти дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів.
 5. Керівникам психологічних служб різних рівнів у наступному навчальному році необхідно забезпечити супервізію (професійних супровід) діяльності практичних психологів і соціальних педагогів з проблем надання психологічної допомоги у ситуації військових дій у країні.
 6. Передбачити у планах роботи працівників психологічної служби у рамках просвітницької, корекційно-розвивальної діяльності висвітлення проблем: «Поняття інформаційної війни та як їй протидіяти», «Розвиток критичного мислення засобами медіаосвіти, інформаційної грамотності», «Психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу в умовах загрози чи вчинення терористичного акту», «Честь і гідність особистості» тощо.
 7. Соціальні педагоги мають постійно оновлювати соціальні паспорти класів, відстежувати учнів, сім’ї яких потрапили у скрутне життєве становище. Причинами академічної неуспішності учнів, відхилень у їх поведінці, навіть випадків суїцидів виступають різні форми надмірного приниження або  піднесення цінності і самоцінності учнівської особистості, її честі та гідності. Захист прав та інтересів неповнолітніх  найважливіше завдання працівника психологічної служби.

 1. Короткі коментарі щодо основних видів роботи, функцій працівників психологічної служби  у 2014-2015 н. р.

У зв’язку із тим, що практичні психологи здійснюють планування за видами та змістом роботи а соціальні педагоги за функціями, рекомендовано  соціальним педагогами при плануванні та визначенні конкретних видів робіт орієнтуватися на види робіт практичного психолога. Функції соціального педагога детально описані у навчально-методичному посібнику «Освітні моделі та технології роботи соціального педагога» [].

 1. Психодіагностична робота

Психодіагностичні (діагностичні) дослідження проводяться тільки у випадку, коли їх результати будуть використані у подальшому для покращення ситуації у навчальному закладі або життєвої ситуації конкретного клієнта. Назва методик, анкет, опитувальників, їх автор та джерело мають бути вказані у плані роботи працівника психологічної служби.  Соціологічний, психологічний інструментарій повинен мати експертну оцінку[8]. Банк методик, які мають експертну оцінку ЦППСР ПОІППО ім. М. В. Остроградського розміщений за адресою: http://vk.com/poltava_cppsr. За результатами групової психодіагностики практичний психолог готує аналітичний звіт (додаток 6), зміст якого обговорюється на педагогічних радах та доноситься відповідним цільовим групам у рамках індивідуальних консультацій.

 1. Консультаційна робота

Здійснювати «психологічне консультування» мають право практичні психологи, які мають відповідну підготовку. До протоколу індивідуальних консультацій [] заноситься тільки інформація про психологічні консультації.

Інші звернення учасників навчально-виховного процесу фіксуються у журналі щоденного обліку роботи та належать до консультативної функції []. На дверях кабінету практичного психолога має бути графік надання психологічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу.

 1. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, заняття, ділові ігри тощо)

Практичні психологи спеціальних навчальних закладів обов’язково повинні мати графік приходу дітей на індивідуальні / групові корекційно-відновлювальні заняття. Така інформація фіксується у Журналі проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом. Практичний психолог за результатами психодіагностики, ознайомлення з медичною карткою, спостережень, аналізу продуктів діяльності укладає корекційно-розвивальну (реабілітаційну) програму та запроваджує її. Корекційно-відновлювальний вид роботи має носити системний характер (наявність програми, місця для проведення занять, відповідного графіку приходу клієнтів, обліку роботи, відстеження результативності). Корекційно-розвивальні програми розробляються та запроваджуються для учнів (дітей, студентів), які потребують особливої уваги (виявляють академічну неуспішність, дезадаптацію, перебувають на обліку внутрішкільному / у міліції ). Корекційно-відновлювальна робота має носити системний характер, разом із запровадженням корекційної програми для учня, має здійснюватись соціально-педагогічний супровід сім’ї, середовища.

Практичні психологи ПТНЗ, ВНЗ I-II р.а. ліцеїв для обдарованих та інші у рамках корекційно-відновлювальної роботи запроваджують програми [9], які мають відповідний гриф МОН України або затверджені експертною комісією при ЦППСР ПОІППО:

 1. Психологічна просвіта

Психологічна просвіта у 2014-2015 навчальному році має бути спрямована на інформування та формування:

психологічної готовності протистояти тероризму;

механізмів саморегуляції у ситуації стресу та посттравматичних розладах;

імунітету до руйнівної інформації, яка надходить з медіа;

медіаграмотності (як механізмів протистояння кібербулінгу, мобінгу);

здатності до діалогу.

 1. Навчальна діяльність

Навчальна діяльність (викладання годин з психології у рамках варіативної або інваріантної складової) повинна здійснюватись за програмами, затвердженими МОН України не раніше 2010 року.

 

 1. ДОКУМЕНТИ,  ЛІТЕРАТУРА РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ У 2014-2015 Н.Р.

 1. Документи Міністерства освіти і науки України

 

 1. «Інструкція щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї,  молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насилля в сім’ї», наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України № 3131/386 від 07.09.2009 р.
 2. «Перелік методичної літератури та посібників, якими можна скористатися при здійсненні обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту», лист МОН № 1/9-222 від 24.04.14 р.
 3. «Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань  № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.
 4. «Порядок проведення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту», наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України № 903/1464/711 (1934-13), від 23.10.2013 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 1935/24467 від 12.11.2013 р.
 5. «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», наказ МОН України № 665 від 01.06.2013 р.
 6. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», наказ МОН № 1106 від 06.08.2013 р.
 7. «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н. р.», лист МОН України № 1/9-376 від 25.07.2014 р.
 8. «Про надання психологічної допомоги внаслідок складної соціально-політичної ситуації в країні», лист УНМЦ АПН України від 24.02.2014 № 26
 9. «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників», лист МОН України № 1/9-382 від 29.07.2014 р.
 10. «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», лист МОН України № 1/9-372 від 25.07.2014 р.
 11. «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році», лист МОН України № 1/9-374 від 25.07.2014 р.
 12. «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України», наказ МОН України № 648 від 27.05.2014 р.

 1. Документи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського [11]

 1. «Аналітичний звіт щодо діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області за 2013-2014 навчальний рік», лист ДОН Полтавської ОДА № 764/01-01-23 від 12.06.2014 р.
 2.  «Про затвердження Плану  заходів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказ ДОН № 470 від 26.12.2013 р.
 3. «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на період до 2017 року», наказ ДОН № 368 від 14.10.2013 р.
 4.  «Про здійснення психологічного, соціально-педагогічного забезпечення навчальних закладів  методистами з психологічної служби», лист ПОІППО № 461 від 21.03.13 р.
 5. «Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію», наказ ДОН № 111 від 22.03.2013 р.
 6. «Про підвищення кваліфікації завідувачів (методистів) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, методистів з психологічної служби» лист ПОІППО №1296 від 05.11.12 р.
 7. «Про посилення профілактичної роботи серед учнів та учнівської молоді», наказ ДОН Полтавської ОДА № 75 від 05.03.2014 р.
 8. «Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби», наказ ДОН № 321 від 12.09.2013 р.

1.3. Нові навчально-методичні видання, публікації з проблем практичної психології та соціальної роботи[12]

 1.  Аналітичний звіт щодо діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області за 2013-2014 навчальний рік / [Муліка К. М., Латипов Р.В., Самойлюк О. М., Козак Н. Г.]: – Полтава : ПОІППО, 2014 р. – 92 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily?id=844
 2. Корекція поведінки дітей, які перебувають на обліках (інформаційно-методичні матеріали та програма) / [К. М.Муліка, Ж. С. Ахіджанян, Н. В. Драч].  Полтава : ПОІППО, КМСД УМВС України в Полтавській області, 2013.  90 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=844
 3.  Лещук Н.О. Дорослішай на здоров’я : навчально-методичний посібник / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. В. Голоцван.  К., 2012.  214 с.*
 4. Ліщинська О. А. Профілактика психологічного насильства у сім'ї та освітньому середовищі : методичні рекомендації / О. А. Ліщинська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010.  68 с.*
 5. Макартычева Г. И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения.− СПб. : Речь, 2007. – 192 с.*
 6. Марінушкіна О. Є. Діалог як здоров’я зберігаюча технологія. Режим доступу: http://higip.com.ua/dialog/
 7. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу/ Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр вільної преси, Акаде- мія української преси, 2014. — 319 с.
  Режим доступу: http://aup.com.ua/?cat=editions&subcat=library
 8. Моргун  В. Ф., Москаленко Л. С. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, бакалаврська, магістерська. Методичний посібник для студентів / за ред. В . Ф. Моргуна.  К. : Видавничий Дім «Слово», 2013.  168 с.
 9. Муліка К. Розвиток пре і перинатальних знань у системі освіти України: досвід психологічної служби Полтавщини / Катерина Миколаївна Муліка // Постметодика.  № 4 (113), 2013.  С. 24-31. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-113.pdf
 10. На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А. Г.Асмолов.— М.: Смысл, 2000.—255с.*
 11. Найдьонова Л. Кібербулінг або віртуальна агресія. Способи розпізнання і захист дитини / Любов Найдьонова.  К.: Шк. світ, 2010.  128 с.* режим доступу:  с. 96 http://www.osvitaua.com/dy/books/5809
 12. Новак О. Олімпіада з педагогіки та психології на Полтавщині: уроки для організаторів / Олег Олександрович Новак // Постметодика.  № 4 (113), 2013.  С. 18-24. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-113.pdf
 13. Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : методичний посібник / [Гайдар М. В., Іванова І. В., Козак Н. Г., та ін.] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 192 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/nml/drukovana-produktsiia-poippo-pdf
 14. Панок В. Г. Психологічна служба: навчально-методичний посібник для студентів і викладачів.  Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012.  488 с. *
 15. Професійна програма підвищення кваліфікації практичних психологів «0101 Педагогічна освіта» / [К. Муліка].  Полтава, ПОІППО: 2014.  37 с.*
 16. Професійна програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами «0101 Педагогічна освіта» / [К. Муліка].  Полтава, ПОІППО: 2014.  43 с.*

37. Психологічні аспекти формування репродуктивного здоров’я : Збірник матеріалів за результатами обласного семінару-практикуму / [Латипов Р. В., Муліка К. М., Подтикан  І. В. та інші]; за ред. Латипова Р. В. – Полтава : ПОІППО,  2013 р. – 46 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily?id=844

38. Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка.  К.: Шк. світ, 2010.  128 с.* режим доступу: http://www.osvitaua.com/ps/books/1110

39. Робоча програма підвищення кваліфікації практичних психологів «0101 Педагогічна освіта» / [К. Муліка, О. Самойлюк].  Полтава, ПОІППО: 2014.  86 с.*

40. Робоча програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів «0101 Педагогічна освіта» / [К. Муліка, Р. Латипов].  Полтава, ПОІППО: 2014.  82 с.* 

41. Романовська Д. Д. Особистісні стратегії діяльності практичного психолога / Діана Дорімедонтівна Романовська // Психолог. – 2012. –  №21 (501). – С. 28-33.

42. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : [метод. рек.] / авт. кол.: Н. П. Бочкор, Є. В. Дубровська, О. В.Залеська та ін. ; [упор.: Н. В. Лунченко, Л. Л. Сідєльнік]. – К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 с. Режим доступу: psyua.com.ua

43. Тараненко Р. К. Теоретичні основи реабілітології: навч. посібник.  Кіровоград: ІВВ УІКРВ,2014.  76 с*.


 1. Інтернет  джерела

№ з/п

Адреси Інтернет-джерел

Установи, організації

1.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws

Верховна рада України, офіційний веб-портал

2.

http://man.gov.ua/ua

Мала Академія Наук України

3.

http://psyua.com.ua/page/fio.php

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи АПН України

4.

http://poippo.pl.ua/

ПОІППО ім. М. В. Остроградського

5.

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty

http://vk.com/poltava_cppsr;

Центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО

6.

http://psyjournal.ru/

Журнал практичної психології і психоаналізу

7.

http://www.center-psyholog.org.ua

Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи

8.

http://www.nbuv.gov.ua/

Національна бібліотека імені В. І. Вернадського

9.

http://www.livelib.ru/author/11045/top

Лучшие книги Клауса Фопеля

10.

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/psychology/

Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології імені  

Г. С. Костюка НАПН України

11.

http://www.osvitaua.com/ps/

Видавництво «Шкільний світ» «Психолог»

12.

http://psyjournals.org.ua/

Журнал «Практична психологія і соціальна робота»

13.

http://psy.1september.ru/

Журнал «Школьный психолог»

14.

http://ispp.org.ua/

Інститут соціальної і політичної психології АПН України

15.

http://www.bookclub.ua/catalog/books/psychology/

Книжковий клуб. Книги по психології людини

16.

http://www.aup.com.ua/

МБФ «Академія Української Преси»

17.

http://www.psy.msu.ru/

Московський державний університет

ім. М. В. Ломоносова

18.

http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/bibliotekaall.html

Харківський національний університет

ім. В. Н. Каразіна, факультет психології

19.

http://higip.com.ua/videozapisi-intervyu/

Харківський інститут Гештальту і психодрами

20.

http://psypoltava.at.ua/

Інформаційний ресурс «Пси-Полтава»

21.

http://wcu-network.org.ua/

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України»

22.

http://ispp.org.ua/index.php?inc=docs&id=18

Інститут соціальної та політичної психології АПН України, лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти

23.

http://www.la-strada.org.ua/

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда України»


ДОДАТКИ

Додаток 1. Динаміка кадрового забезпечення працівниками психологічної служби навчальних закладів Полтавської області (%) протягом 2011-2014 р.


Додаток 2. Динаміка кадрового забезпечення ставками практичних психологів дошкільних навчальних закладів Полтавської області (%) протягом 2010-2014 р.


Додаток 3. Дані про порівняння кількості ставок та осіб працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області на кінець 2013-2014 н. р.

Додаток 4. Дані про охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області факультативами та гуртками з психології на кінець 2013-2014 н. р. ( %)

Додаток 5. Інформація про мобільні пункти Полтавської області, які надають безкоштовну психологічну допомогу особам, які постраждали в наслідок надзвичайних подій

№ з/п

Адреса мобільного пункту

Прізвище, ім’я, по батькові

1.

В.-Багачанський р-н., с. Рокита, вул. Зелена 18, Рокитянська ЗОШ, кабінет психолога

Дем’яненко Юлія Олексіївна, практичний психолог

2.

Зіньківський р-н,  Великопавлівська спеціалізована школа,  кабінет психолога

Сластьон Наталія Миколаївна,  практичний психолог

3.

с. Решетилівка, вул. Шевченка 3А, відділ освіти Решетилівської РДА, к. 11

Пащенко Вікторія Миколаївна, завідувачка районного центру практичної психології і соціальної роботи

4.

м. Полтава, ПТУ – 31, вул. Степового фронту, 46, кабінет психолога

Іщенко Рая Іванівна, практичний психолог

5.

Кобеляцький р-н., Білицька ЗОШ  №1, вул. Миру 3, кабінет психолога

Муха Жанна Петрівна, практичний психолог

6.

м. Миргород, відділ освіти Миргородської міської ради, вул. Сорочинська, 14-а

Чех Людмила Іванівна,  завідуюча психолого-медико-педагогічної консультації

7.

м. Миргород, вул. Перемоги 11, Миргородська ЗОШ № 9 ім. І.А. Зубковського, кабінет психолога

Коробка Оксана Володимирівна, практичний психолог

8.

м. Карлівка, вул. Леніна 85 Карлівська РДА, відділ освіти, методкабінет

Цеба Ірина Іванівна, методист районного центру практичної психології і соціальної роботи

9.

смт. Машівка, вул. Леніна111, відділ освіти Машівської РДА, методкабінет

Мирошниченко Наталія Вікторівна, методист районного центру практичної психології і соціальної роботи

10.

смт. Машівка, вул. Жовтнева, 9а Машівська спеціалізована школа, каб. № 8, кабінет психолога

Дворовенко Ірина Вікторівна, практичний психолог

11.

м. Полтава, вул. Леніна 9/17, Полтавський кооперативний технікум,  кабінет психолога

Даценко Вікторія Миколаївна, практичний психолог

12.

м. Кременчук, вул. К. Маркса, 8, Кременчуцька спеціалізована школа № 10 кабінет психолога

Живолуп Лариса Валентинівна, практичний психолог

13.

м. Кременчук, вул. Ватутіна, 25, ЗОШ № 18

Кузнякова Світлана Леонідівна,  практичний психолог

14.

м. Кременчук, вул. Павлова 6, кім. 133, ліцей № 30, кабінет психолога

Давидова Оксана Володимирівна,  практичний психолог

15.

м. Полтава, вул. Пушкіна, 56, Полтавський технікум харчових технологій НУХТ, кабінет психолога

Аміньєва Інна Володимирівна,  практичний психолог

16.

м. Полтава, вул. Тунельна, 16, Полтавська ЗОШ  № 15 або міський методкабінет

Костенко Анна Євгенівна,  практичний психолог

17.

м. Полтава, вул. Жовтнева, 64ж,  ПОІППО ім. М.В. Остроградського, кафедра педмайстерності, кім. 1.5

Новак Олег Олександрович, член Української спілки психотерапевтів

18.

м. Полтава, вул. Курчатова, б. 8/9, Полтавська гімназія № 32, кабінет психолога

Бичковська Оксана Іванівна, практичний психолог

20.

м. Кременчук, вул. Леніна14/23 к. 104, Кременчуцький районний відділ освіти, районний центр практичної психології

Наріжна Валентина Анатоліївна, директор центру практичної психології і соціальної роботи


Додаток 6. Стан забезпечення робочими кабінетами практичних психологів системи освіти Полтавської області станом на кінець 2013-2014 н.р. (%)


Додаток 7. Рекомендовані критерії та показники, за якими вивчається психологічне, соціально-педагогчне забезпечення навчального закладу у пвмках атестаційної експертизи навчального закладу та атестації керівних кадрів освіти

№ з/п

Показники

Шкала оцінювання

1.

Наявність ставки практичного психолога,  відповідно до нормативів чисельності (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703).

Повністю відповідно до нормативів / 1 бал

Частково відповідає нормативам / 0,5 балів

Відсутня ставка / 0 балів

2.

Наявність ставки соціального педагога,  відповідно до нормативів чисельності (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703).

Повністю відповідно до нормативів  / 1 бал

Частково відповідає нормативам / 0,5 балів

Відсутня ставка / 0 балів

3.

Усвідомлення керівником навчального закладу ролі, місця та основних функцій практичного психолога, соціального педагога у навчальному закладі (Наказ МОН України від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження  Плану заходів МОН України щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року).

Проводяться психолого-педагогічні консиліуми, директор використовує в управлінській діяльності інформацію практичного психолога / 1 бал

Психолого-педагогічні зібрання мають ознаки психолого-педагогічних консиліумів, у директора наявна інформація психолога, щодо стану та перспектив розвитку освітнього середовища, проте директор її не використовує / 0,5 балів

Відсутнє психол. забезпечення управлінської діяльності / 0 балів

4.

Наявність повної вищої освіти у практичного психолога зі спеціальності «Практична психологія», «Психологія» ( п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, затверджено в Мін’юсті України 14.12.2010 № 1255/18550)

Наявна відповідна фахова освіта / 1 бал

Відсутня відповідна фахова освіта / 0 балів

5.

Наявність повної вищої освіти у практичного психолога зі спеціальності «Практична психологія», «Психологія» (п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, затверджено в Мін’юсті України 14.12.2010 № 1255/18550)

Наявна відповідна фахова освіта / 1 бал

Відсутня відповідна фахова освіта / 0 балів

6.

Передбачення у правилах внутрішнього розпорядку  закладів освіти  у розділі «Робочий час і його використання» один день на тиждень для відвідування працівниками психологічної служби семінарів, нарад, отримання відповідних консультацій з професійних проблем поза межами навчального закладу (п. 1.8. наказу ДОН Полтавської ОДА від 29.03.2012 р. № 181 «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби»

Передбачено / 1 бал

Не передбачено / 0 балів

7.

Передбачено у плані роботи навчального закладу обговорення на педрадах та прийняття відповідних рішень  результатів соціально-психологічних досліджень, моніторингів з актуальних проблем освіти  (стан психічного та фізичного розвитку учнів (вихованців, студентів); адаптація учнів (вихованців, студентів) до умов навчального закладу; психологічний мікроклімат учнівського, дитячого, педагогічного колективу тощо.)

Передбачено / 1 бал

Не передбачено / 0 балів

8.

Моніторинг якості психологічного, соціально-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу (стаття 21, 22 «Закону про освіту»)

Педагогічні працівники ознайомлені з рекомендаціями практичного психолога, соціального педагога, яка стосується безпосередньо учнів даного навчального закладу. Ведеться контроль за виконанням педагогами керівниками рекомендацій практичного психолога / 1 бал

Не передбачено врахування педагогами психологічних знань щодо ситуації у даному учнівському колективі / 0 балів

9.

Участь практичного психолога у атестації педагогічних працівників навчального закладу.  Розгляд на атестаційних комісіях навчального закладу з атестації педагогічних працівників матеріалів психологічного аналізу уроків учителів, які атестуються  (п. 2.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, затверджено в Мін’юсті України 14.12.2010 № 1255/18550).

До атестаційної комісії включено практичного психолога, який відвідує уроки вчителів, які атестуються. Психологічний аналіз уроків учителів, які атестуються, розглядаються на засіданні атестаційної комісії навчального закладу з атестації педагогічних працівників  / 1 бал

До атестаційної комісії не включено практичного психолога / 0 балів

10.

Налагодженість системи роботи практичного психолога з педагогічним колективом щодо формування психологічної культури (стаття 21, 22 «Закону про освіту»)

У плані роботи навчального закладу передбачена робота практичного психолога з педагогічним колективом з питань підвищення психологічної культури (тренінги, ділові ігри, Кола тощо). Практичний психолог проводить роботу з педагогічним колективом /  1 бал

Практичний психолог не проводить роботу з педагогічним колективом /  0 балів

11.

Запровадження програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказ Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА «Про затвердження Плану  заходів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 26.12.2013 р. № 470),

Упроваджуються програми з психологічної проблематики. Розроблений графік роботи практичного психолога з учнями («година психолога») /  1 бал

Програми з психологічної проблематики не упроваджуються / 0 балів

12.

Підпорядкування практичного психолога (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703).

Статутом навчального закладу передбачено підпорядкування практичного психолога директору / 1 бал

Статутом  навчального закладу не передбачено підпорядкування або практичний психолог підпорядковується  заступнику директора / 0 балів

11.

Наявність та відповідне оснащення психологічного кабінету. Безкоштовний доступ учасників навчально-виховного процесу до послуг практичного психолога (наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»).

Повністю забезпечено (два приміщення) / 1 бал

Частково забезпечено  (одне приміщення) / 0,5 бал

Пристосоване приміщення / 0,25 балів

Суміщене робоче місце / 0 балів

Відсутнє робоче місце /  - 1 бал

Окрім того, працівник психологічної служби, який є членом експертної (атестаційної) комісії з атестації керівника освіти, навчального закладу проводить дослідження з проблем:

- Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату у навчальному закладі (анкетування, опитування серед педагогічного колективу). Анкетування передбачає дослідження функціонального компоненту управлінської діяльності (інноваційний, організаційний потенціал, уміння: планувати свою діяльність, використовувати владу, приймати рішення, підтримувати прагнення до розвитку підлеглих, здатність контролювати та оцінювати діяльність підлеглих), особистісні характеристики і комунікативний потенціал, авторитет керівника у працівників.

- Рівень вихованості. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та рівень їх підготовки до самостійного життя. Стан результативності корекційно-виховної роботи та соціальної адаптації. Рівень соціальної адаптації випускників закладу[13] (вивчення рівня сформованості соціальних навичок учнів, якість корекційно-розвивальних, просвітницьких програм, які упроваджуються навчальному закладі та їх результативність, наявність співпраці працівників психологічної служби з шкіл інтернатного типу та ПТНЗ). З досвіду роботи психологічної служби Полтавської області достовірними даними про рівень підготовки учнів до самостійного життя у навчальних закладах інтернатного типу є інформація від педагогічних працівників професійно-технічних, вищих навчальних закладів, де у подальшому навчаються молоді люди та інформація про те, як складається життєвий шлях випускників.


Додаток 8. Рекомендовані вимоги до узагальнення досвіду роботи (методичної розробки) практичного психолога на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «практичний психолог-методист»[14]

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, … забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Перед працівниками психологічної служби, які прагнуть професійного розвитку, підвищення кваліфікаційної категорії постає питання: як відстежити результативність роботи (які критерії оцінки діяльності) практичного психолога, соціального педагога, методиста з психології, директора (завідувача центру практичної психології і соціальної роботи).

Типовим Положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами, про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних годин тощо[15]. У листі МОН України наголошується, що вимоги голів та членів атестаційних комісій про надання педагогічними працівниками, які атестуються, будь-яких звітів про роботу, є порушенням норм Типового положення. На засідання атестаційних комісій працівник психологічної служби надає матеріали, які свідчать про його професійну діяльність у міжатестаційний період: річні плани та звіти  про роботу; аналітичні довідки за результатами проведення діагностичних досліджень та анкетувань; корекційно-розвивальні, просвітницькі інші прогарами, які розробив та упроваджує працівник; інші документи[16], які підтверджують ефективність, результативність професійної діяльності та не входять до переліку «для службового використання».

Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань … «практичний психолог-методист» повинні мати власні методичні розробки: «Педагогічне звання «практичний психолог-методист» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність,  мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти»[17].

Щорічно, практичні психологи, які претендують на  присвоєння / підтвердження педагогічного звання «практичний психолог-методист» подають до 25 лютого поточного року на розгляд фахової комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи ПОІППО. Методична розробка, яка подається на розгляд фахової комісії попередньо має пройти апробацію на базі навчального закладу або району (міста) бути  схваленою науково-методичною установою або професійними об'єднаннями  працівників психологічної служби (відповідно до структури психологічної служби). Методична розробка практичного психолога на присвоєння / підтвердження педагогічного звання «практичний психолог-методист»  це узагальнення досвіду роботи працівника протягом міжатестаційного періоду. Матеріали формуються протягом міжатестаційного періоду, проводиться їх апробація. Необхідним є включення до методичної розробки критеріїв, показників результативності надання психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу.   

Вибір теми науково-методичної і науково-дослідної діяльності, узагальненої у методичній розробці

Основною метою діяльності психологічної служби є підвищення ефективності діяльності персоналу та (або) споживачів послуг (клієнтів) засобами практичної психології і, одночасно, захист їхнього психічного здоров’я і соціального благополуччя. Тема формується відповідно до основної мети діяльності психологічної служби, потреб учасників навчально-виховного процесу, професійних та особистісних можливостей практичного психолога.

Вимоги до оформлення авторської (методичної) розробки

Подається українською мовою на аркушах білого паперу  редакторі Wordfor Windows і роздруковується на папері формату А-4 (орієнтація сторінки книжна), шрифт 14 Times New Roman, інтервал одинарний.

Необхідні структурні елементи:

 1. Титульний аркуш і зворот титульного аркуша (перший аркуш методичної розробки).

На титульному аркуші вказують:

На звороті титульного аркуша розміщують (у верхньому лівому куті):

Зразок оформлення титульного аркуша і звороту методичної розробки

Міський методичний кабінет відділу освіти

Лозівської районної державної адміністрації

Калашниківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 ім. П. Мирного

Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтернатів

Василенко Ольга Мирославівна, практичний психолог

Лозова-2014

Фото (за бажанням)

Схвалено рішенням методичної ради районного методичного кабінету Лозівського відділу освіти № 4 від 31.01.2014 р.

Рецензенти:

Кононенко Л. В., практичний психолог-методист, головний спеціаліст Лозівського відділу освіти.

Захарченко Д. Б., методист з психологічної служби Лозівського районного методичного кабінету.

Василенко О. М.

Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтернатів / Ольга Мирославівна Василенко.   Лозова : ММК, 2014.  38 с.  

Методична розробка створена з метою узагальнення науково-дослідницької діяльності практичного психолога на присвоєння звання «практичний психолог-методист». Містить опис системи роботи практичного психолога школи інтернатного типу щодо формування життєвих навичок у дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Для практичних психологів. соціальних педагогів навчальних закладів інтернатного типу.


2. Зміст, до якого включено: вступ; опис змісту досвіду (послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів); висновки; рекомендації; список використаних джерел; додатки. У змісті передбачена нумерація сторінок.

3. Вступ, у якому коротко розкрито:

-        актуальність  досвіду,   світові  та  вітчизняні  тенденції  вирішення поставлених завдань;

 1. Опис змісту досвіду. 

Обсяг розділу «Опис змісту досвіду»   не менше 10 сторінок машинописного тексту. В розділі чітко виділяється ідея (мета досвіду), сутність нового, демонструється технологія впровадження і можлива результативність, шляхи розповсюдження та популяризації.

Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала даний досвід протягом міжатестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, де певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо.

Опис досвіду передбачає вміщення таких структурних елементів:

Опис досвіду передбачає виклад інформації про дослідження проблеми або розробку провідної ідеї досвіду. В описі потрібно звернути увагу на науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи, подання інформації про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний характер; психологічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису чи описуваного узагальнення  створення реальної картини досвіду, показ конкретних зразків напрацювань і здобутків.

Інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи.

 1. Висновки. У висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість корегувати діяльність, спрямовувати її на досягнення мети та завдань, визначати ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо. Доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за міжатестаційний період.
 2. Рекомендації мають бути конкретними та зрозумілими. Основна увага приділяється пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження та шляхів розповсюдження і популяризації досвіду: ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек ППД; видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру; повідомлення через засоби масової інформації тощо.

За необхідністю рекомендації можуть спиратись на додаткову інформацію, яка наводиться в додатку.

 1. Бібліографія. Даний підрозділ повинен містити список використаної літератури, при можливості  назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендаційної літератури).
 2. Додатки. У додатках вміщують матеріал, який:

До складу додатків можуть входити:

-        матеріал, що відображає методичну роботу автора (не конспекти занять, лекцій, виступів, а назви методичних розробок системи занять, програми спецкурсів тощо);

Обсяг розділу  довільний.


Додаток 9. Перелік державних, національних, регіональних програм, розпоряджень, наказів, заходи на виконання яких необхідно вередбачити у 2014-2015 н. р.

Плануючи роботу на 2014-2015 н.р. працівники психологічної служби мають ознайомитись із програмами, розпорядженнями, наказами, які перебувають на контролі Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, визначити свою роль у їх виконанні (відповідно до типу навчального закладу, потреб учасників навчально-виховного процесу, професійної та особистісної готовності) та запланувати відповідні заходи. Заходи мають відповідати основним видам роботи, функціям практичного психолога, соціального педагога навчального закладу.

№ з/п

Вихідні дані програм, розпоряджень, наказів

Режим доступу

1.

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17

3.

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF

4.

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1849-2006-%D0%BF

5.

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012р.№  827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF

6.

ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”

http://www.uazakon.com/document/spart23/inx23299.htm

7.

Обласна цільова Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Полтавській області на 2012-2015 роки /рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23.05.2012 р.

http://i1.poltava.pl.ua/news/184/18394/content/prog-protydiy-nark.pdf

10.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08. 2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

http://mon.gov.ua/ru//about-ministry/normative/762-

11.

Наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії  “Стоп насильству!” на період до 2015 року»

http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/418-


Додаток 10. Зразок аналітичної довідки за результатами діагностичного (психодіагностичного) дослідження[18]

Аналітична довідка за результатами проведення діагностичного дослідження та анкетування учнів 4-Б та 4-В класів (листопад—грудень 2009 р.)

Мета: вивчити сформованість теоретичного мислення (пізнавальних можливостей учнів та формування в них здатності до засвоєння знань і способів навчальної діяльності).

Завдання:

 1. визначення здатності діяти усно;
 2. визначення здатності встановлювати структурну спільність;
 3. визначення здатності до аналізу умов задачі;
 4. рівень розвитку рефлексії;
 5. визначення здатності планувати хід та етапи мисленнєвого рішення.

Методи: тест-завдання А. 3. Зака — групова психодіагностика.

Дата проведення: 27 листопада 2009 року.

При психологічному обстеженні були присутні: у 4-Б класі — 14 учнів, у 4-В класі — 15 учнів. Задачі при аналізі поділялися на п'ять груп.

У 4-Б класі під час розв'язання задач, де розглядалася здатність діяти усно (1—4), 10 учнів (71,4%) розв'язали дві задачі з чотирьох, що говорить про можливість діяти усно мінімальною мірою. У 4-В класі кількість таких учнів складає 8 осіб. Ці учні практично не змогли відійти від зовнішньої подібності формулювання питання з формулюванням першого або другого відношення об'єктів в умовах задачі. Успішно впоралися з цими завданнями P. М. (4-Б клас) та П. А., К. Д. (4-В клас). Учні Ж. А., К. А. (4-Б клас), 3. Е., Ш. Н., Д.Т., К. Е. (4-В клас) не можуть усно замінити дані відношення на зворотні, розв'язали через це одну задачу з чотирьох. Г. М. (4-Б клас), Ф. С. (4-В клас) з першим завданням не впоралися.

Розв'язання задачі з безглуздими словами говорить про недостатньо високий розвиток аналізу умов, невміння виділяти структурну спільність цих задач із попередніми (5—10 завдання). Добре впоралися із завданнями двоє учнів 4-Б (П. Ю., К. І.) та четверо учнів 4-В класу (3. Е., О. А., П. А., Ю. А.). Низький рівень на даному етапі показали Ш. А., Н. А., О. П., К. Ж., К. А. (4-Б клас) та С. Р., К. Н., П. А. (4-В клас).

Задачі наступної групи (11—16) розв'язуються на основі безпосередніх вражень від умов задачі без спеціальних дій. 50 % учнів 4-Б класу змогли розв'язати одну-дві задачі, що говорить про середній рівень аналізу. Інші 50 % учнів не розв'язали жодної задачі цього блоку (ПІ. Г., Ж. О., К. К.). У 4-В класі не впоралися 3. Е., Д.Т., К. Е.

33 % учнів (Б. О., С. П.) показали в цьому блоці завдань рівень вищий за середній. В інших учнів спостерігається середній рівень.

Завдання 17, 18. Якщо учень у відповіді до задач написав ім'я людини, де відношення прямо співпадають з питаннями задачі, то можна зробити висновок, що у нього недостатньо розвинута рефлексія. На достатньому рівні вона розвинута в Н. М., О. А., К. А. (4-Б клас) та П. А. (4-В клас); добре розвинута у P. М. (4-Б клас) та Б. В. (4-В клас).

Відмова від розв'язання задач 19—22 або їх неправильне розв'язання свідчить про відносно невисокий розвиток дії планування, оскільки саме при розв'язанні даних задач необхідно планувати хід та етапи свого міркування. 93 % учнів 4-Б класу та 60 % учнів 4-В класу впоралися із цією частиною завдання на середньому рівні. Не розв'язали жодної задачі К. Ж. (4-Б), 3. П., Д. К. (4-В), а Б. П. (4-В) зовсім відмовився від роботи. Успішно впоралися на цьому етапі К. К. і Г. М. (4-В).

Висновки: теоретичне мислення учнів цих класів в основному сформовано на середньому рівні. П. П. (4-В клас) показав рівень вищий за середній. Рівень нижчий за середній показали Ш. А., Г. А., М. В., К. III., К. А. (4-Б клас) та Ф. С. (4-В клас). Особливу тривогу викликають Д.Т. та К. Е. (4-В клас), які показали низький рівень. Аналіз результатів з окремих блоків вказує на нестабільність роботи, невміння користуватися алгоритмом, невміння концентрувати увагу протягом усієї умови задачі та переключати її на наступні завдання, а також несформованість цілеспрямованої діяльності.

Рекомендації:

Практичному психологу:

 1. Провести методичне заняття з класними керівниками 34-х класів за темою: «Як вивчати та формувати теоретичне мислення у молодших школярів».
 2. Розробити методичні рекомендації для вчителів щодо психолого-педагогічного супроводження учнів з низьким рівнем розвитку теоретичного мислення.
 3. На батьківських зборах звернути увагу на розвиток даного блоку інтелекту дітей, навчити батьків формам роботи з дітьми, ознайомити зі спеціальними методичними посібниками.
 4. Розробити корекційно-розвивальну програму для учнів з низьким рівнем розвитку теоретичного мислення, провести серію занять для повторного діагностичного вимірювання теоретичного мислення.
 5. Провести повторне діагностування рівня розвитку теоретичного мислення в березні  квітні 2010 року.

Педагогічному колективу:

 1. Для розвитку логічного мислення використовувати всі етапи: розв'язання –перевірка - розбір- твір - оцінка за умови їхнього поєднання.
 2. Для роботи з «сильними» дітьми здійснювати «логічний» підхід (використовувати багато різних персонажів, ускладнювати діяльність на кожному етапі заняття, а зі «слабкими»  «психологічний» підхід, тобто використовувати у вигляді допомоги різні схеми, предмети тощо.
 3. При роботі з дітьми дотримуватися таких принципів: урізноманітнювати розумову діяльність та постійно ускладнювати її; активно використовувати логічні завдання різного типу.
 4. Учителям здійснювати диференційний та індивідуальний підхід до учнів на основі знання стадій розвитку теоретичного мислення.

Адміністрації:

 1. Сприяти створенню умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи.
 2. Здійснювати контроль за виконанням пропонованих рекомендацій.

Додаток: діагностичні таблиці на двох аркушах. 

До уваги практичного психолога

Довідки зберігаються у психолога. Інформація може використовуватися для роботи з учителями і не підлягає розголошенню на групових зборах учнів та їхніх батьків. Практичний психолог забезпечує конфіденційність психодіагностичної інформації, отриманої від клієнта на основі «особистісної довіри». Практичний психолог та соціальний педагог обов'язково попереджають клієнта про те, хто і для чого може використати отримані результати, які наслідки або рішення можливі на основі психодіагностичного обстеження.


Додаток 11. Орієнтовний зразок посадової інструкції практичного психолога навчального закладу

ПОГОДЖЕНО:

Директор (завідувач) навчально-методичного кабінету (центру) / методист з психологічної служби

(прізвище, ім’я, по батькові)

«____»____________ 20___ рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор (завідувач) навчального закладу

(прізвище, ім’я, по батькові)

«____»____________ 20___ рік

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

практичного психолога

____________________

(прізвище, ім’я по батькові)

_________________________

(назва навчального закладу)

I. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена на основі Закону України «Про освіту» (зокрема, статті 21 «Психологічна служба в системі освіти», 22 «Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти»),  Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від 02.07.2009 № 616), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ МОН України від 14.08.2000) кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (наказ МОН України № 665 від 01.06.2013 р.), кваліфікаційних характеристик соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога навчального закладу (наказ МОН України № 864 від 28.12.2006 р.),  єдиних вимог до планування та ведення документації працівників психологічної служби (наказ ДОН № 321 від 12.09.2013 р.), Типового Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України № 930 від 06.10.2010 р.; № 1135 від 08.08.2013 р.), Етичного кодексу психолога, прийнятого на I Установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 р. в м. Києві.

1.2. Практичний психолог призначається на посаду і звільняється з неї на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Практичний психолог повинен мати повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія»

Кваліфікаційні вимоги[19]:

Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Практичний психолог I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Практичний психолог II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Практичний психолог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», без вимог до стажу роботи

1.4. Практичний психолог адміністративно підпорядковується керівнику навчального закладу (директору / завідувачу); методично  директору (завідувачу) центру (лабораторії) практичної психології і соціальної роботи, методисту з психології відповідно до затвердженої структури психологічної служби системи освіти України (наказ МОН України від 02.07.2009 № 616).

1.4.        У своїй діяльності практичний психолог керується Законами України з питань освіти; Постановами Верховної Ради України, Розпорядженням Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, інших державних органів; Положенням про психологічну службу системи освіти; Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини; наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки в протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, Колективним договором, цією Інструкцією.

 1. Функції

Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного, соматичного і соціального стану  учнів (вихованців) у процесі виховання та навчання в закладах освіти

 1. бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; -
 2. проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;  
 3. розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;
 4. сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 5. здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 6. проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;
 7. формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.        
 1. Сприяє гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації.
 1. Здійснює аналіз, оцінку і прогноз розвитку освітнього середовища у навчальному закладі.
 2. Сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини.

2.2. Повинен знати Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості учнів (вихованців) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, сексології, психогігієни, професіознавства і психології праці, психодіагностики, психологічного консультування та психопрофілактики, методи активного навчання, соціально-психологічного тренінгу спілкування; сучасні методи індивідуальної та групової профконсультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку дитини; правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

 1. Посадові обов’язки

3.1. Надає інформацію адміністрації навчального закладу, вносить пропозиції (рекомендації) щодо планування навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей, стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

3.2. Планує та організовує свою роботу відповідно до Тимчасових нормативів часу на основні види роботи практичного психолога (наказ МОН України № 864 від 28.12.2006 р.)

   3.3. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості учнів (вихованців) та сприяє делінквентній поведінці. Доносить відповідну інформацію до адміністрації навчального закладу. Включається до загальних заходів щодо усунення факторів, що перешкоджають розвитку особистості учнів (вихованців): запроваджує корекційно-розвивальні, реабілітаційні програми; надає психологічні консультації; здійснює контроль за дотриманням прав та свобод учнів (вихованців).

3.4. Надає психологічні консультації (індивідуальні та групові), готує та поширює буклети (інформаційні листівки), організовує тренінги, ділові ігри, запроваджує Кола, як один із методів практичної психології, для учнів (вихованців), батьків (осіб, які їх заміняють), педагогічного колективу з метою надання психологічної допомоги у вирішенні конкретних проблем навчання та становлення особистості.

3.5. Проводить психологічну діагностику (групову та індивідуальну) різного профілю і призначення відповідно до циклограми діяльності та запиту адміністрації навчального закладу.

3.6. Складає аналітичні довідки за матеріалами психодіагностичної (діагностичної) роботи з метою орієнтації педагогічного колективу, а також батьків (осіб, які їх замінюють) в проблемах особистісного і соціального розвитку учнів (вихованців). Дотримується при цьому Етичного кодексу практичних психологів, чинного законодавства України щодо особистісного суверенітету та недоторканності особистості.

3.7. Своєчасно забезпечує ведення документації за встановленою формою (наказ Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА № 321 від 12.09.2013 р.) і використовує її за призначенням.

3.8.  Розробляє та запроваджує розвиваючі, корекційні, просвітницькі, реабілітаційні програми з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей особистості учнів (вихованців), сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення.

3.9. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих учнів (вихованців), сприяє їхньому творчому розвитку і пошуку: сприяє пошуку, відбору обдарованих учнів; надає рекомендації педагогічним працівникам психологічних щодо психологічних особливостей навчання обдарованих учнів; керує написанням наукових робіт; готує учнів до олімпіад з педагогіки та психології тощо.

3.10. Проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості учнів (вихованців) шляхом: вивчення причин порушень, надання консультацій дорослим, запровадження та відстеження результативності корекційної програми, співпраці з органами і службами у справах дітей.

3.11. Формує прикладом власної поведінки психологічну культуру учнів (вихованців), педагогічних працівників та батьків (осіб, які їх заміняють), в тому числі і культуру статевого виховання: проводить тренінги, ділові ігри; надає індивідуальні та групові консультації; запроваджує відповідні програми тощо.  

3.12. Консультує працівників освітнього закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності учнів (вихованців), педагогічних працівників, батьків (осіб, які їх заміняють).

3.13. Бере участь в роботі педагогічної ради (виносить на обговорення інформацію за результатами психодіагностичних досліджень, спостережень у навчальному закладі щодо соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня, вихованця, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості).

3.14. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників (відвідує уроки педагогічних працівників, надає індивідуальні консультації педагогам, керівнику навчального закладу, готує психологічний аналіз уроків, педагогів, які атестуються та надає матеріали на розгляд атестаційної комісії).

3.15. Бере участь у проведенні та організації семінарів та засідань методичних об’єднань; у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

3.16. Бере участь у формуванні та комплектуванні груп (класів), дітей (учнів) за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання.

3.17. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту неповнолітніх навчального закладу, у якому він працює.

3.18. Контролює та запобігає випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, просвітницької роботи у навчальному закладі особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на педагогічну діяльність.

3.19.   Контролює та запобігає випадкам використання психодіагностичного, соціологічного інструментарію, який не має відповідної експертної оцінки.

 1. Права відповідальність

Основні права викладені в Статуті навчального закладу, Правилах внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, Колективному договорі та Законі «Про працю». Практичні психологи навчальних закладів належать до педагогічних працівників та користуються усіма правами і гарантіями, передбаченими чинним законодавством. Окрім того практичний психолог має право на:

 1. Один день на тиждень (8 год., за умови роботи на повну ставку) працювати поза межами навчального закладу відвідування супервізійних, інтервізійних груп, отримання відповідних консультацій з професійних проблем (п. 1.8. наказу ДОН Полтавської ОДА від 29.03.2012 р. № 181 «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби»).
 2. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи.
 3. Психологічний кабінет відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 690).
 4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи. З метою розв’язання конфліктних випадків практичний психолог має право подати звернення до Центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО на предмет психологічної експертизи своєї професійної діяльності.
 5. Захист своїх інтересів через представників громадських об’єднань практичних психологів.
 6. Підвищення кваліфікації.
 7. Участь у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій та інших комісій, які вирішують подальшу долю дітей. У випадку незгоди з рішенням  з рішенням комісії звертатися з особистою пропозицією до відповідних інстанцій.
 8. Перешкоджати проведенню діагностичної, психокорекційної та іншої роботи некомпетентними особами, які не мають відповідної фахової компетенції.
 9. Відмову виконувати розпорядження адміністрації у тих випадках, коли ці розпорядження протирічать професійно-етичним принципам чи завданням. Функціям психологічної служби системи освіти.

 1. Відповідальність

5.1.

VI. Взаємовідносини

        5.1. Співпрацює з усіма підрозділами інституту, державними установами і організаціями відповідно до посадових обов’язків.

Із заступниками директора (завідувача) навчального закладу практичний психолог працює на умовах співпраці

Кваліфікаційні вимоги

Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Практичний психолог I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Практичний психолог II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Практичний психолог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», без вимог до стажу роботи

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ
(Код КП-2445.2)

.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
(Код КП - 2340)

Завдання та обов’язки. Вивчає, узагальнює та впроваджує в роботу нові методи навчання та виховання; веде документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: їх особові справи, листування з органами виконавчої влади, суб'єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками (та особами, які їх заміняють); складати плани виховної та реабілітаційної роботи; здійснювати посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовувати їх взаємодію; об'єднувати зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей та підлітків; проводити соціальну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем їх проживання; сприяти участі дітей та молоді у науковій, технічній, спортивній, художній творчості, суспільно корисній  діяльності; впливати на подолання міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надавати необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним, громадським об'єднанням, групам соціального ризику, дітям та підліткам, які потребують допомоги; стверджувати настановами, згідно принципів загальнолюдської моралі, справедливість, гуманізм, доброту, працелюбство інші доброчинності; виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних, цінностей України, дбайливо ставитися до навколишнього середовища; готувати дітей та підлітків до життя в суспільстві на принципах взаєморозуміння, миру, злагоди, поваги; додержуватися  педагогічної етики, вдосконалювати свій фаховий рівень, педагогічну майстерність. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України, Закон України "Про освіту"; законодавство України про соціальний захист; нормативно-правові  документи з питань навчання та виховання дітей, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Соціальний педагог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Підвищення кваліфікації за програмами підготовки спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)». Стаж роботи за професією соціального педагога І категорії - не менше 2 років.

Соціальний педагог І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Підвищення кваліфікації за програмами підготовки  спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)». Стаж роботи за професією соціального педагога ІІ категорії - не менше 2 років.

Соціальний педагог ІІ категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Підвищення кваліфікації за програмами підготовки спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)». Стаж роботи за професією соціального педагога - не менше 1 року.

Соціальний педагог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Соціальна педагогіка», без вимог до стажу роботи.


[1] Лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році».

[2] Відповідно до п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, затверджено в Мін’юсті України 14.12.2010 № 1255/18550).

[3] Матеріали до засідання колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» вхідний ПОІППО від 25.04.2008 № 01-05/176

[4] Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2009 р. № 687/16703; Наказ ДОН № 321 від 12.09.2013 р. "Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби".

[5] Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, наказ МОН України від 06.10.2010 № 930, затверджено в Мін’юсті України 14.12.2010 № 1255/18550, п. 2.7.

[6] "Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби", наказ ДОН № 321 від 12.09.2013 р., додаток 8.

[7] «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135.

[8] «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» , наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330

[9] Інші програми, рекомендовані для запровадження працівниками психологічної служби визначені у листі «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році», лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 та розміщені за адресою: http://vk.com/poltava_cppsr;;

[10] «План заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.13 за №1106, п. 1.

[11] Документи ДОН Полтавської ОДА, ПОІППО, які регулюють діяльність психологічної служби системи освіти Полтавської області розміщуються на сайті ПОІППО, режим доступу:   http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303

[12] Перелік навчально-методичних видань Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи АПН України, рекомендовані до опрацювання та використання у роботі визначені у листі  МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»

[13] «Орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» наказ Міністерства освіти і  науки від 17.06.2013 року № 772, П. 2.24

[14]«Про проведення атестації завідуючих і методистів обласних, районних, міських, міських навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти та методичних кабінетів відділів освіти у 2006-2007н.р.». лист МОН України від 19.02.2007 р. № 1/9-76

[15] Лист МОН України від 25.10.2012 р. № 1/9-779

[16] «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 691.

[17] п. 5.5. Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, зареєстровано в Мін’юсті 147.12.2010 р. № 1255/18550)

[18] Марінушкіна О. Є. Настільна книга шкільного психолога / Авт. – укладач Олена Євгеніївна  Марінушкіна.  Х.: Вид-во «Ранок», 2010.  С. 258-261.

[19] Наразі наявні затверджені кваліфікаційні вимоги